[Download] Tải 400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính – Kế toán có đáp án – Tải về File Word, PDF

400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính – Kế toán có đáp án

400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính – Kế toán có đáp án
Nội dung Text: 400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính – Kế toán có đáp án

Download


Cùng tham khảo 400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính – Kế toán có đáp án dưới đây, tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Bạn đang xem: [Download] Tải 400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính – Kế toán có đáp án – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu 400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính – Kế toán có đáp án File Word, PDF về máy

400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính – Kế toán có đáp án

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: 400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính – Kế toán có đáp án

 1. BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016
  MÔN THI: TRẮC NGHIỆM
  NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

  Câu 1:  Theo Điều 55 của Luật Kế  toán số  88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế 
  toán trưởng có quyền sau đây: 
  A. Điều hành về kế toán, chuyên môn và hoạt động của đơn vị;
  B. Tổ chức hoạt động kinh doanh, kế toán của đơn vị;
  C. Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
  D. Độc lập về kế toán nhưng phụ thuộc vào thủ trưởng đơn vị.
  Câu 2: Nghị định số 16/2015/NĐ­CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ áp dụng cho 
  đối tượng nào? 
  A.  Đơn vị sự nghiệp công 
  B. Doanh nghiệp Nhà nước
  C. Doanh nghiệp tư nhân
  D. Đơn vị quản lý nhà nước
  Câu 3: Cơ  quan nào có thẩm quyền quyết định sử  dụng dự  phòng ngân sách 
  trung ương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
         A. Bộ Tài chính
          B. Quốc Hội
          C. Chính phủ
          D. Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội 
  Câu 4: Theo Điều 55 của  Luật Kế toán số  88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế 
  toán trưởng có trách nhiệm: 
  A.Thực hiện các quy định của pháp luật về  kế  toán, tài chính trong và 
  ngoài đơn vị kế toán;
  B.Tổ chức điều hành bộ máy hoạt động của đơn vị;

 2. C. Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;
  D. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị 
  kế toán.

  Câu 5: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công bao gồm những nội dung nào?
  A. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ
  B. Tự chủ về nhân sự
  C. Tự chủ về tổ chức bộ máy
  D.  Cả ba đáp án trên 
   Câu 6: Cơ quan nào có thẩm quyền tạm đình chỉ chi ngân sách của các cơ quan, tổ chức,  
  đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh không chấp hành đúng chế độ báo cáo kế toán, quyết  
  toán, báo cáo tài chính khác và chịu trách nhiệm về  quyết định của mình theo quy định 
  của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
      A. HĐND tỉnh
      B. Sở Tài chính 
      C. UBND tỉnh       
      D. Thanh tra Tài chính
  Câu 7:  Luật Kế  toán số  88/2015/QH13  đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
  nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015 tại kỳ họp thứ:
  A. 11
  B. 10
  C. 12
  D. 13
  Câu 8: Đơn vị  sự  nghiệp công phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về 
  mức chi, tiêu chuẩn, định mức đối với những nội dung nào? 
  A. Tiếp khách trong nước, công tác phí khi đi công tác trong nước
  B.  Xe ô tô, nhà làm việc, trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại  
  di động, chế  độ  công tác phí nước ngoài, chế  độ  tiếp khách nước ngoài và  
  hội thảo quốc tế ở Việt Nam
  C. Xe ô tô, nhà làm việc
  D. Chế  độ  công tác phí nước ngoài, chế độ  tiếp khách nước ngoài và hội thảo  
  quốc tế ở Việt Nam
  Câu 9: Số dư của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp không vượt quá bao nhiêu phần trăm 
  dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
  25/6/2015?
                   A. 25%
                   B. 20%

 3.                  C. 30%
                   D. 35%
  Câu 10: Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2015 gồm có:
  A. Bảy Chương 73 Điều
  B. Sáu Chương 74 Điều
  C. Sáu Chương 73 Điều
  D. Bảy Chương 74 Điều
  Câu 11: Dự toán ngân sách nhà nước ở mỗi cấp được bố trí mức dự phòng chiếm tỷ 
  lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng chi ngân sách của mỗi cấp theo quy định của Luật  
  NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
             A. Từ 2% đến 5%
             B. Từ 2% đến 3%
             C. Từ 2% đến 4%
             D. 5%

  Câu 12: Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2015 do cơ quan 
  nào thông qua:
  A. Chủ tịch nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  B. Bộ Tài chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  C.   ốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
    Qu
  D. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Câu 13:  Cấp ngân sách nào được thành lập Quỹ dự trữ tài chính theo quy định 
  của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
  A. Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện, cấp xã
  B. Cấp Trung ương
  C. Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện
  D.  Cấp Trung ương và cấp Tỉnh 
  Câu 14:  Để  phục vụ  yêu cầu quản lý của đơn vị, các đơn vị  Hành chính sự 
  nghiệp được bổ sung thêm các tài khoản cấp mấy?
  A. Cấp 3
  B. Cấp 3, cấp 4
  C.  Cấp 2, cấp 3, cấp 4 
  D. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4
  Câu 15: Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2015 thay thế:

 4.        A.  Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 
  03/6/2008
  B.  Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015
  C.  Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10/5/1988 
  D.  Luật kế toán số 03/2003/QH11  ngày 17/6/2003
  Câu 16: Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh xử lý như thế nào theo 
  quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
  A. Trích 30% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 70% còn lại vào thu 
  ngân sách năm sau
            B. trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu 
  ngân sách năm sau
             C. trích 40% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 60% còn lại vào thu 
  ngân sách năm sau
            D. trích 70% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 30% còn lại vào thu 
  ngân sách năm sau.

  Câu 17: Theo quy định hiện hành, đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi  
  thường xuyên và chi đầu tư, hàng năm, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường  
  xuyên (nếu có), đơn vị  được trích tối thiểu bao nhiêu % để  lập Quỹ  phát triển 
  hoạt động sự nghiệp?
  A.  25% 
  B. 30%
  C. 35%
  D. 40%
  Câu 18: UBND các cấp phải hoàn thành việc giao dự toán ngân sách cho từng cơ 
  quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới vào thời gian nào theo quy định 
  của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
  A.  Trước ngày 31 tháng 12 
  B. Trước ngày 15 tháng 12
  C. Trước ngày 10 tháng 12
  D. Trước ngày 15 tháng 11
  Câu 19:  Theo quy định của Luật Kế  toán số  88/2015/QH13  ngày 20/11/2015, 
  những người nào phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán:
  A. Người lập chứng từ kế toán và người lưu trữ tài liệu kế toán.
  B. Giám đốc kế toán trưởng.

 5. C. Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ  kế 
  toán.
  D. Kế toán trưởng và kế toán viên ký tên trên chứng từ kế toán.
  Câu 20:  Theo quy định của Luật Kế  toán số  88/2015/QH13  ngày 20/11/2015, 
  đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản:
  A. Cuối tháng.
  B. Hàng ngày.
  C. Cuối kỳ kế toán năm.
  D. Cuối kỳ kế toán quý.
  Câu 21: Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết  
  định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền  
  phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là bao nhiêu ngày kể  từ  ngày  
  văn bản được ban hành  theo quy định của Luật NSNN số  83/2015/QH13  
  ngày 25/6/2015 ?
  A. 60 ngày
  B.  30 ngày 
  C. 20 ngày
  D. 15 ngày
  Câu 22: Theo quy định tại Điều 7 của Luật Kế  toán số  88/2015/QH13  ngày 
  20/11/2015, Chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán do 
  cơ quan nào sau đây quy định trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp 
  với điều kiện cụ thể của Việt Nam:
  A. Quốc hội.
  B. Kiểm toán nhà nước.
  C. Chính phủ.
  D. Bộ Tài chính.
  Câu 23: Cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp Tỉnh 
  theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
  A.  Hội đồng nhân dân tỉnh 
  B. Ủy ban nhân dân tỉnh
  C. Sở Tài chính
  D. Bộ Tài chính
 6. Câu 24: Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực 
  thi hành:
  A. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
  B. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
  C. Từ ngày 20 tháng 11 năm 2016.
  D. Từ ngày 20 tháng 11 năm 2015.
  Câu 25: Đối với đơn vị sự nghiệp công theo qui định tại Nghị định 16/2015/NĐ­
  CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, các 
  khoản thu dịch vụ  sự  nghiệp công sử  dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu 
  phí theo pháp luật về phí, lệ phí, đơn vị mở tài khoản tại đâu để phản ánh?
  A.  Kho bạc Nhà nước 
  B. Ngân hàng nhà nước
  C. Ngân hàng thương mại
  D. Kho bạc Nhà nước và ngân hàng nhà nước
  Câu 26: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, cơ 
  quan nào sau đây hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực 
  hoạt động:
  A. Bộ Tài chính.
  B. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  C. Sở Tài chính.
  D. Kiểm toán Nhà nước.
  Câu 27: Cơ  quan nào có nhiệm vụ  lập quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Nam  
  trình   Hội   đồng   nhân   dân   tỉnh   phê   chuẩn   theo   quy   định   của   Luật   NSNN   số 
  83/2015/QH13 ngày 25/6/2015  ?
  A. Sở Tài chính
  B. Bộ Tài chính
  C. Hội đồng nhân dân tỉnh
  D.  UBND tỉnh 
  Câu 28: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một 
  trong các trách nhiệm đầy đủ của đơn vị kế toán là:
  A. Quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán. 
  B. Quản lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán.
  C. Sử dụng và lưu trữ tài liệu kế toán.
 7. D. Sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán. 
  Câu 29:  Nghị  định số  16/2015/NĐ­CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ  có hiệu  
  lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?
  A. 06/3/2015
  B.  06/4/2015 
  C. 16/4/2015
  D. 26/4/2015
  Câu 30: Theo quy định hiện hành tài sản nào sau đây không thực hiện xác định 
  giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý:
  A. Tài sản đơn vị thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết của các tổ 
   chức, cá nhân khác và các tài sản khác không phải của đơn vị . 
  B.  Tài sản là máy móc, thiết bị;
  C.  Tài sản là xe ô tô.
  D. Tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc
  Câu 31 : Cơ  quan nào có thẩm quyền bãi bỏ  các văn bản quy phạm pháp luật  
  của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  về lĩnh vực tài chính ­ ngân sách trái với 
  pháp lệnh, nghị quyết của  Ủy ban thường vụ Quốc hội  theo quy định của Luật 
  NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
  B. Bộ Tài chính
  C.  Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
  D. Quốc hội
  Câu 32: Theo quy định của Luật Kế  toán số  88/2015/QH13   ngày 20/11/2015, 
  Kiểm kê tài sản là:
  A. Việc cân, đong, đo, đếm tài sản; xác nhận và đánh giá giá trị của tài sản, 
  nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để  đối chiếu với số liệu trong sổ  kế 
  toán.
  B. Xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có  
  tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.
  C. Xác nhận nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để đối chiếu với số 
  liệu trong sổ kế toán.
  D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
 8. Câu 33:  Cơ  quan nào có thẩm quyền quyết định tỷ  lệ  phần trăm (%) điều tiết  
  giữa Ngân sách Trung  ương và Ngân sách địa phương theo quy định của Luật 
  NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A. Chính phủ
  B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  C. Bộ Tài chính
  D.  Quốc hội 
  Câu 34: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, chỉ 
  có cơ  quan sau đây mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ 
  kế toán:
  A. Cơ quan Công an 
  B. Thanh tra Chính phủ
  C. Kiểm toán Nhà nước
  D. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
  Câu 35: Theo quy định của Nghị định 130/2005/NĐ­CP ngày 17/10/2005 và Nghị 
  định 117/2013/NĐ­CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ, cơ quan thực hiện chế độ 
  tự chủ được áp dụng hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa bao nhiêu lần so với  
  mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định để  chi trả thu nhập 
  tăng thêm cho cán bộ, công chức? 
  A. 1 lần
  B.  2 lần 
  C. Không quá 1,5 lần
  D. Không quá 1,0 lần
  Câu 36: Ngân sách xã, thị  trấn được phân chia nguồn thu từ  các khoản  nào sau 
  đây theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
  B. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh
  C. Lệ phí trước bạ nhà, đất
  D.  Tất cả các khoản A, B, C 
  Câu 37:  Theo quy định của Luật Kế  toán số  88/2015/QH13  ngày 20/11/2015, 
  Chữ ký trên chứng từ kế toán do người nào sau đây ký:
  A. Giám đốc và kế toán trưởng.
  B.  Kế toán trưởng và thủ quỹ. 
 9. C.  Người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. 
  D.  Người có thẩm quyền và người nhận tiền. 
  Câu 38: Cơ quan nào chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh  
  lập dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách, lập quyết toán 
  ngân sách địa phương  theo quy định của Luật NSNN số  83/2015/QH13 ngày 
  25/6/2015?
  A.  Sở Tài chính 
  B. Kho bạc Nhà nước
  C. Sở Kế hoạch & Đầu tư
  D. Cục Thuế
  Câu 39: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20/11/2015, một 
  trong những nội dung chủ yếu đầy đủ của chứng từ kế toán là:
  A. Số  tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số  tiền của 
  chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ; 
  B. Số lượng, đơn giá và số  tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng  
  số của chứng từ kế toán;
  C. Số  lượng, đơn giá và số  tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng  
  số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng  
  chữ; 
  D. Số lượng, đơn giá và số  tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng  
  số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền.
  Câu 40: Thời kỳ   ổn định ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN 
  số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A.  05 năm 
  B. 01 năm
  C. 03 năm
  D. 04 năm
  Câu 41: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức  
  phân   bổ   ngân   sách   ở   địa   phương   theo   quy   định   của   Luật   NSNN   số 
  83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A.  Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
  B. Sở Tài chính
  C. UBND tỉnh
 10. D. Bộ Tài chính
  Câu 42: Theo quy  định hiện hành Bộ  trưởng Bộ  Tài chính quyết định  điều 
  chuyển tài sản nhà nước trong các trường hợp nào sau đây:
  A. Tài sản nhà nước được giao quản lý, sử  dụng nhưng không có nhu cầu 
  sử dụng thường xuyên.
  B. Tài sản nhà nước đã trang bị  cho các cơ  quan nhà nước, cá nhân không  
  đúng tiêu chuẩn, định mức.
   C. Tài sản nhà nước bị sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, 
  chế độ, cho thuê hoặc sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác.
  D. Giữa các Bộ, cơ  quan trung  ương theo đề  nghị  của Bộ  trưởng, Thủ 
  trưởng cơ quan trung ương có liên quan.
  Câu 43 : Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015: Tài 
  liệu, số liệu kế toán là: 
  A. Cơ sở để xây dựng và xét duyệt kế hoạch. 
  B. Cơ sở để xây dựng dự toán, quyết toán.
  C. Cơ sở  để xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.
  D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
  Câu 44: Cơ  quan nào có thẩm quyền quyết định thu phí, lệ  phí và các khoản  
  đóng góp của nhân dân theo quy định của Luật NSNN số  83/2015/QH13 ngày  
  25/6/2015?
  A.  Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
  B. Sở Tài chính
  C. UBND tỉnh
  D. Bộ Tài chính
  Câu 45:  Theo quy định hiện hành Bộ  trưởng Bộ  Tài chính quyết định thu hồi  
  đối với các loại tài sản nhà nước nào sau đây:
  A. Trụ  sở  làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả  quyền sử 
  dụng đất) của các cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý.
  B. Tài sản nhà nước đã trang bị  cho các cơ  quan nhà nước, cá nhân không  
  đúng tiêu chuẩn, định mức.
   C. Tài sản nhà nước bị sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, 
  chế độ, cho thuê hoặc sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác.
  D. Cả A, B, C đều đúng.
  Câu 46: Theo quy định tại Nghị  định số  16/2015/NĐ­CP ngày 14/2/2015, đơn vị 
  sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, hàng năm, phần chênh 
 11. lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên (nếu có), đơn vị  được sử  dụng:  
  Trích tối thiểu bao nhiêu để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp?
  A. 10%
  B.  15% 
  C. 20%
  D. 25%
  Câu 47:  Khoản chi nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ  chi của ngân sách địa  
  phương  theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A.  Chi dự trữ quốc gia 
  B. Chi đầu tư phát triển
  C. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương
  D. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
  Câu 48:  Theo quy định tại Điều 4 của Luật Kế  toán số  88/2015/QH13  ngày 
  20/11/2015, kế toán có nhiệm vụ:
  A. Thu thập số liệu kế toán và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực 
  kế toán và chế độ kế toán.
  B. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và nội dung công việc kế toán,  
  theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
  C.  Thu thập, xử  lý thông tin, số  liệu kế  toán theo đối tượng và nội dung  
   công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán    và chế độ kế toán. 
  D. Thu thập, xử  lý thông tin, số  liệu kế  toán theo đối tượng và nội dung 
  công việc kế toán.
  Câu 49: Theo quy định hiện hành tài sản nào sau đây không thực hiện xác định 
  giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý:
  A. Tài sản đơn vị thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết của các tổ 
  chức, cá nhân khác và các tài sản khác không phải của đơn vị;
  B. Tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý, đơn vị có trách nhiệm xử 
  lý theo chế độ hiện hành. Trường hợp đến thời điểm xác định giá trị  mà đơn vị 
  chưa kịp xử  lý thì đơn vị  có trách nhiệm tiếp tục bảo quản và báo cáo cấp có 
  thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử  dụng tài sản nhà nước  
  quyết định xử lý và giao trách nhiệm tổ chức xử lý;
  C. Phần diện tích nhà, đất của đơn vị đã bố trí làm nhà ở  cho cán bộ, công 
  chức, viên chức đủ điều kiện chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có  
  nhà, đất để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
 12. D. Cả A, B, C đều đúng.
  Câu 50:  Theo quy định của Luật Kế  toán số  88/2015/QH13  ngày 20/11/2015, 
  đơn vị kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán nào: 
  A. Phải thu thập, phản ánh khách quan nghiệp vụ  kinh tế, tài chính phát 
  sinh. 
  B. Phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế 
  toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
  C. Phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính  
  phát sinh.
  D. Phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế 
  toán.
  Câu 51:  Cơ  quan nào có thẩm quyền quyết định ban hành  chế  độ, tiêu chuẩn, 
  định mức chi ngân sách đối với các ngành, lĩnh vực  theo quy định của Luật 
  NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
  B.  Bộ Tài chính 
  C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  D. Quốc hội
  Câu 52: Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 16/2015/NĐ­CP ngày 14/02/2015 của 
  Chính phủ?
  A. Đơn vị  sự  nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy 
  nghề.
  B. Đơn vị quản lý nhà nước.
  C. Đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Y tế; văn hóa, thể thao và 
  du lịch 
  D.  Đơn vị  sự  nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy  
  nghề; y tế; văn hóa, thể  thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo  
  chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
  Câu 53: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một 
  trong các hành vi đầy đủ bị nghiêm cấm đối với người làm công tác kế toán:
  A. Giả mạo, khai man tài liệu kế toán.
  B. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai  
  man chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác.
 13. C. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai  
  man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác.
  D. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai  
  man, tẩy xóa chứng từ kế toán.
  Câu 54: Khoản chi nào dưới đây không thuộc khoản chi thường xuyên  theo quy 
  định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A. Chi đảm bảo xã hội
  B. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
  C. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
  D.  Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 
  Câu 55: Theo quy định hiện hành chi phí nào sau đây là chi phí hợp lý liên quan 
  đến việc bán tài sản nhà nước:
  A. Chi phí chạy thử.
  B. Chi phí đăng ký tài sản (nếu có).
  C. Chi phí tổ chức bán đấu giá. 
  D. Cả A, B, C đều đúng.
  Câu 56: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kỳ 
  kế toán gồm:
  A. Kỳ kế toán năm.
  B. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý.
  C. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng.
  D. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tháng.
  Câu 57: Cơ quan nào có nhiệm vụ quản lý Quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ 
  nhà nước và các quỹ  khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật  theo quy 
  định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

  A. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
  B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  C.  Bộ Tài chính 
  D. Quốc hội
  Câu 58: Theo quy định của Luật Kế toán số  88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 do 
  cơ quan nào sau đây quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đơn vị tính sử dụng 
  trong kế toán?
  A. Sở Tài chính.

 14. B. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  C. Bộ Tài chính.
  D. Chính phủ.
  Câu 59: Theo quy định tại Nghị  định số  16/2015/NĐ­CP ngày 14/2/2015, đơn vị 
  sự nghiệp công được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ổn định trong thời  
  gian bao nhiêu năm?
  A. 1 năm
  B. 2 năm
  C.  3 năm 
  D. 5 năm
  Câu 60: Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước vào thời 
  gian nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A. Chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách
  B.  Chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách 
  C. Chậm nhất là 6 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách
  D. Chậm nhất là 14 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách
  Câu 61: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kế 
  toán ở đơn vị kế toán gồm:
  A. Kế toán tài chính và kế toán thương mại.
   B. Kế toán tài chính và kế toán sản xuất kinh doanh.
  C. Kế toán tài chính và kế toán quản trị.
  D. Kế toán tài chính và kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết.
  Câu 62:  Theo quy định, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là 
  kinh phí: ? 
  A. Thực hiện chế độ tự chủ
  B.  Không thực hiện chế độ tự chủ 
  C. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí thực hiện chế độ 
  tự chủ
  D. Cả ba phương án trên đều sai.
  Câu 63:  Theo quy định của Luật Kế  toán số  88/2015/QH13  ngày 20/11/2015, 
  một trong những điều kiện để  Hộ  kinh doanh dịch vụ  kế  toán được phép kinh 
  doanh dịch vụ kế toán:
 15. A. Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
  B. Có vốn kinh doanh trên 01 tỷ đồng.
  C. Chủ hộ có trình độ đại học chuyên ngành tài chính – kế toán.
  D. Tất cả các người trong hộ đều có trình độ kế toán từ đại học trở lên.
  Câu 64:  Theo quy định của Luật Kế  toán số  88/2015/QH13  ngày 20/11/2015, 
  Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau  
  đây: 
  A. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 
  B. Công ty hợp danh; 
  C. Doanh nghiệp tư nhân; 
  D. Cả 3 đáp án trên.
  Câu 65: Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước hiện hành, báo cáo dự toán  
  ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo quyết 
  toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn phải được  
  công   khai   chậm   nhất   là   bao  nhiêu   ngày   kể   từ   ngày  văn   bản  được  ban  
  hành  ?
  A. 60 ngày
  B. 30 ngày
  C. 20 ngày
  D. 15 ngày
  Câu 66: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn 
  vị kế toán phải kiểm kê tài sản:
  A. Cuối tháng.
  B. Hàng ngày.
  C. Cuối kỳ kế toán năm.
  D. Cuối kỳ kế toán quý.
  Câu 67: Theo quy định hiện hành cơ  quan nhà nước được thuê trụ  sở  làm việc 
  để phục vụ hoạt động trong các trường hợp nào sau đây:
  A. Chưa có tài sản hoặc thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức mà làm  
  ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
  B.  Tài sản được đầu tư  xây dựng, mua sắm bằng tiền có nguồn gốc từ 
  ngân sách nhà nước.
  C. Nhà nước giao ngân sách để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản
 16. D. Việc thuê trụ sở  làm việc có hiệu quả  hơn việc đầu tư  xây dựng, mua 
  sắm.
  Câu 68: Theo quy định của Luật NSNN hiện hành, nhiệm vụ  chi nào dưới đây 
  không phân cấp cho ngân sách cấp huyện, xã?
  A. Chi nghiên cứu khoa học và công nghệ
  B. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội
  C. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
  D.  Chi sự nghiệp kinh tế
  Câu 69:  Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước kết thúc vào thời  
  điểm nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A.  31 tháng 01 năm sau 
  B.  31 tháng 2 năm sau
  C. 31 tháng 12
  D. 31 tháng 3 năm sau
  Câu 70: Theo quy định của Luật Kế toán số  88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 cơ 
  quan nào sau đây chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện  quản lý nhà nước 
  về kế toán:
  A. Sở Tài chính.
  B. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  C. Bộ Tài chính.
  D. Tất cả các Bộ thuộc Chính phủ
  Câu 71: Dự toán chi ngân sách nhà nước đối với Lĩnh vực nào sau đây phải đảm 
  bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật có liên quan theo quy định của Luật NSNN 
  số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo
  B.  Lĩnh vực dạy nghề
  C. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
  D.  Cả 3 phương án trên 
  Câu 72: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, ai là 
  người chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán:
  A. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.
  B. Kế toán trưởng của đơn vị kế toán.
  C. Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh.
  D. Văn thư của đơn vị kế toán.
 17. Câu 73: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kể 
  từ  ngày kết thúc kỳ  kế  toán năm hoặc kết thúc công việc kế  toán, Tài liệu kế 
  toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn:
  A. 03 tháng.
  B. 06 tháng.
  C. 09 tháng.
  D. 12 tháng.
  Câu 74: Quy định thời gian UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các đại 
  biểu   Hội   đồng   nhân   dân   cùng   cấp   theo   quy   định   của   Luật   NSNN   số 
  83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A.  Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm  
  sau của HĐND.
  B. Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm  
  sau của HĐND.
  C. Chậm nhất là 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm 
  sau của HĐND.
  D. Chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm  
  sau của HĐND.
  Câu 75: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015,  cơ 
  quan nào quy định cụ  thể  từng loại tài liệu kế  toán phải lưu trữ, thời hạn lưu 
  trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ , nơi lưu trữ và thủ  tục tiêu hủy tài liệu kế 
  toán lưu trữ.
  A. Quốc hội.
  B. Kiểm toán Nhà nước.
  C. Chính phủ.
  D. Bộ Tài chính.
  Câu 76: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015,  tài 
  liệu kế toán phải được lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán:
  A. Dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán.
  B. Sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính năm.
  C. Có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.
  D. Có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng. 
 18. Câu  77:  Cơ  quan  nào có thẩm quyền quyết  định việc phân cấp nguồn thu,  
  nhiệm vụ  chi cho từng cấp ngân sách  ở  địa phương  theo quy định của Luật 
  NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A. Sở Tài chính
  B. Bộ Tài chính
  C.  Hội đồng nhân dân tỉnh 
  D. UBND tỉnh
  Câu 78: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015,  khi 
  phát hiện tài liệu kế  toán bị  mất hoặc bị  hủy hoại, đơn vị  kế  toán phải thực 
  hiện ngay công việc sau đây:
  A. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về  nguyên nhân tài liệu kế  toán bị 
  mất hoặc bị  hủy hoại; thông báo cho tổ  chức, cá nhân có liên quan và cơ  quan  
  thanh tra.
  B. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân 
  tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên 
  quan và cơ quan Công an.
  C. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân 
  tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên 
  quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  D. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân 
  tài liệu kế  toán bị  mất hoặc bị  hủy hoại; thông báo cho cơ  quan nhà nước có 
  thẩm quyền.
  Câu 79: Theo quy định hiện hành, mỗi đơn vị có bao nhiêu hệ thống sổ kế toán 
  cho một kỳ kế toán năm?
  A.  Một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm 
  B. Hai hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm
  C. Ba hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm
  D. Bốn hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm
  Câu 80:  Theo quy định của Luật Kế  toán số  88/2015/QH13  ngày 20/11/2015, 
  Đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mới phải thực hiện:
  A. Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính.
  B. Khóa sổ  kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ  chưa thanh toán, lập báo 
  cáo tài chính.
 19. C. Khóa sổ kế toán, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính.
  D. Kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính.
  Câu 81: Theo quy định của Luật Kế toán số  88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 cơ 
  quan nào sau đây trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
  quản lý nhà nước về kế toán tại địa phương.
  A. Sở Tài chính.
  B. UBND cấp tỉnh.
  C. UBND cấp huyện.
  D. Các Sở, ban ngành cấp tỉnh.
  Câu  82:  Theo quy  định tại  Nghị  định số  16/2015/NĐ­CP ngày 14/2/2015 của 
  Chính phủ, đối với đơn vị  sự  nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường 
  xuyên, hàng năm, phần kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên (nếu có), đơn vị 
  được sử  dụng trích tối thiểu bao nhiêu % để  lập Quỹ  phát triển hoạt động sự 
  nghiệp?  
  A.  5% 
  B. 10%
  C. 15%
  D. 20%
  Câu 83: UBND cấp tỉnh gửi Bộ  Tài chính, Kiểm toán nhà nước báo cáo quyết 
  toán  ngân   sách   địa  phương  thời  gian  nào  theo  quy  định  của  Luật  NSNN  số 
  83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  A.  Trước 01 tháng 10 năm sau 
  B. Trước 01 tháng 12 năm sau
  C. Trước 01 tháng 3 năm sau
  D. Trước 01 tháng 5 năm sau
  Câu 84: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn 
  vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mới phải thực hiện:
  A. Bàn giao tài liệu kế  toán liên quan đến tài sản, nợ  chưa thanh toán cho 
  các đơn vị kế toán mới.
  B. Bàn giao chứng từ kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho  
  các đơn vị kế toán mới.
  C. Bàn giao sổ, chứng từ kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán 
  cho các đơn vị kế toán mới. 
 20. D. Bàn giao toàn bộ  báo cáo tài chính liên quan đến tài sản, nợ  chưa thanh 
  toán cho các đơn vị kế toán mới. 
  Câu 85: Cơ quan nào có thẩm quyền kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ đối 
  với những quy định của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
  theo quy định của pháp luật theo quy định của Luật NSNN số  83/2015/QH13  
  ngày 25/6/2015?
  A. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
  B.  Bộ Tài chính 
  C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  D. Quốc hội
  Câu 86: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015,  các 
  đơn vị kế toán bị  hợp nhất thành đơn vị kế  toán mới thì từng đơn vị  kế  toán bị 
  hợp nhất phải thực hiện:
  A.  Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất.
  B.  Bàn giao toàn bộ chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất.
  C.  Bàn giao toàn bộ chứng từ, sổ kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất.
  D.  Bàn giao toàn bộ chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính cho đơn vị kế 
  toán hợp nhất.
  Câu 87: Theo quy định hiện hành đơn vị được giao thực hiện việc mua sắm tài 
  sản theo phương thức tập trung có các quyền và nghĩa vụ nào sau đây:
  A.  Tài sản được đầu tư  xây dựng, mua sắm bằng tiền có nguồn gốc từ 
  ngân sách nhà nước
  B. Thực hiện việc mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật về  đấu 
  thầu mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước;
  C. Nhà nước giao ngân sách để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản
  D.  Thực hiện nghĩa vụ  tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp 
  luật.
  Câu 88: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, tài 
  khoản kế toán dùng để:
  A. Phản ánh vào sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính.
  B. Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
  C.   Phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung  
  kinh tế.
  D. Phân loại các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Download tài liệu 400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính – Kế toán có đáp án File Word, PDF về máy