[Download] Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân – Tải về File Docx, PDF

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân
Nội dung Text: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân

Download


Bài viết này trao đổi về việc thực hiện quyền trên trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp “COVID-19”. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

Bạn đang xem: [Download] Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân File Docx, PDF về máy

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân

 1. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 11 – 2021

  TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐẾN QUYỀN
  VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH
  CỦA CÁ NHÂN
  Nguyễn Xuân Quang1 và Nguyễn Phước Quý Quang2*
  1
  Trường Đại học học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  2
  Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ miền Đông
  (*Email: nguyenphuocquyquang@gmail.com)
  Ngày nhận: 17/12/2020
  Ngày phản biện: 11/01/2021
  Ngày duyệt đăng: 18/02/2021

  TÓM TẮT
  Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là một quyền cơ bản của cá
  nhân được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và được thể chế hóa trong các luật chuyên
  ngành. Đó là sự ghi nhận quyền con người, quyền tự do và quyền riêng tư, cá nhân được
  làm tất cả những gì mình hướng tới và quyền được người khác tôn trọng “hãy để tôi yên”.
  Tuy nhiên trong những trường hợp vì lợi ích quốc gia, dân tộc, trật tự xã hội, vì lợi ích
  cộng đồng thì quyền này sẽ hạn chế, trong đó có phòng chống dịch bệnh. Bài viết này trao
  đổi về việc thực hiện quyền trên trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
  “COVID-19”.
  Từ khóa: Covid-19, bí mật, quyền riêng tư, quyền con người, tự do

  Trích dẫn: Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Phước Quý Quang, 2021. Tác động của dịch
  bệnh Covid-19 đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình
  của cá nhân. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học
  Tây Đô. 11: 97-107.
  *TS. Nguyễn Phước Quý Quang – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ miền Đông

  97

 2. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 11 – 2021

  1. KHÁI QUÁT QUYỀN VỀ ĐỜI nhiệm của Liên Hợp Quốc3, Việt Nam
  SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ không ngừng đấu tranh cho tự do, công
  NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH bằng và bình đẳng xã hội trong đó có
  Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá việc ghi nhận và tổ chức thực hiện các
  nhân, bí mật gia đình là một quyền cơ quyền con người trong các văn bản pháp
  bản của con người đã được ghi nhận luật, trong đó có Hiến pháp văn bản có
  trong các Công ước quốc tế, theo đó hiệu lực pháp lý cao nhất. Với quan
  “Không ai bị xâm phạm một cách độc điểm rõ ràng về xây dựng nhà nước pháp
  đoán về đời tư, bí mật, gia đình, nhà ở, quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam4, với
  thư tín, hay bị xúc phạm đến danh dự, mục tiêu vì con người, hướng tới con
  thanh danh. Ai cũng có quyền được luật người và tất cả vì con người, Hiến pháp
  pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm 2013 đã nội luật hóa các quyền con
  như vậy”.1 Tái khẳng định quyền này và người trong các Công ước quốc tế mà
  quyết tâm bảo vệ quyền về đời sống mình tham gia thành các quyền con
  riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình người, quyền công dân ở Việt nam trong
  Công ước quốc tế về các quyền dân sự đó có quyền về đời sống riêng tư “Mọi
  và chính trị của Đại hội đồng Liên Hợp người có quyền bất khả xâm phạm về
  Quốc tiếp tục ghi nhận “… Mọi người đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí
  đều có quyền được pháp luật bảo vệ mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự,
  chống lại những can thiệp hoặc xâm uy tín của mình. Thông tin về đời sống
  phạm như vậy”2. Có thể nói đây là một riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình
  tư tưởng rất tiến bộ của Đại hội đồng được pháp luật bảo đảm an toàn. Mọi
  Liên Hợp Quốc, trong việc tôn trọng và người có quyền bí mật thư tín, điện
  đề cao quyền tự do của con người, trong thoại, điện tín và các hình thức trao đổi
  đó có quyền về đời sống riêng tư, gia thông tin riêng tư khác. Không ai được
  đình, đó là kết quả đấu tranh hàng nghìn bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái pháp luật
  năm của xã hội loài người cho tự do, thư tín, điện thoại, điện tín và các hình
  bình đẳng và công bằng, để mọi người thức trao đổi riêng tư khác”5. Như vậy
  không phải sống trong sợ hãi và thiếu chúng ta thấy bên cạnh việc ghi nhận
  thốn… Là một thành viên có trách quyền riêng tư với tư cách là một quyền
  nhân thân của cá nhân thì thái độ của
  Nhà nước Việt Nam rất quyết liệt trong
  việc bảo vệ quyền riêng tư, đó là sự
  1
  Điều 12 Tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 của khẳng định bất khả xâm phạm. Không
  Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thông qua ngày
  10/2/1948; https://m.thuvienphapluat.vn. 3
  Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc ngày
  2
  Điều 17 Công ước quốc tế về các quyền dân sự 20/9/1977
  và chính trị năm 1966, của Đại hội đồng Liên Hợp 4
  Điều 2 Hiến pháp 2013.
  Quốc, thông qua ngày 16/12/1966;
  https://m.thuvienphapluat.vn. 5
  Điều 21 Hiến pháp 2013.

  98

 3. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 11 – 2021

  ai? Vì bất cứ lý do gì xâm phạm quyền khập khiễng nếu không bảo vệ những
  này một cách độc đoán, trái pháp luật. thông tin về đời sống, bí mật gia đình9.
  Đây là một thông điệp mạnh mẽ trong Tuy nhiên đời sống riêng tư, bí mật cá
  việc bảo vệ quyền con người tại Việt nhân, bí mật gia đình là gì thì luật không
  Nam, cũng là sự thể hiện Việt Nam là quy định, cũng chưa có văn bản giải
  quốc gia có trách nhiệm trong việc bảo thích của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy
  vệ quyền con người nói chung. Điều này việc thực hiện quyền này của cá nhân
  cũng phù hợp với Công ước về tuyên cũng như hoạt động thực thi của các cơ
  ngôn nhân quyền “Không ai bị can thiệp quan chức năng về vấn đề này còn gặp
  một cách tùy tiện hoặc bất hợp pháp vào nhiều lúng túng, khó khăn.
  đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín Tuy nhiên từ quy định trên chúng ta
  hoặc bị xâm phạm bất hợp pháp đến có thể tạm khái quát cuộc sống riêng tư
  danh dự và uy tín”6. Thể chế hóa Hiến là tổng hợp các thông tin, sự kiện liên
  Pháp 2013, Bộ luật Dân sự 2015 đã quy quan đến một cá nhân, được cá nhân đó
  định “Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, nắm giữ và người nắm giữ nó có quyền
  bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và chia sẻ hoặc không chia sẻ với người
  được pháp luật bảo vệ”7 so với Bộ luật khác. Các thông tin ấy được gọi là các
  Dân sự 2005, quy định là quyền về bí yếu tố của cuộc sống riêng tư (còn gọi là
  mật đời tư8 thì quy định trong Bộ luật đời tư) của một người.10 Cũng có ý kiến
  Dân sự 2015 là một bước tiến trong tư cho rằng “quyền riêng tư là quyền của cá
  duy pháp lý và kỹ thuật lập pháp trong nhân được tự quyết định đối với đời
  việc ghi nhận và bảo vệ các giá trị về đời sống của mình mà không chịu bất kỳ sự
  tư. Với quy định của Bộ luật 2015 đã can thiệp nào từ những người xung
  quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn bao quanh khác. Với quyền này cá nhân
  gồm ba vấn đề là quyền về đời sống được sống như mong muốn của mình mà
  riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. không chịu ảnh hưởng, tác động bởi bất
  Hay nói một cách khác những thông tin kỳ chủ thể nào khác11. Còn bí mật cá
  riêng tư, bí mật được bảo vệ không chỉ nhân là những thông tin cần giữ kín
  dừng lại ở cá nhân mà còn bao gồm không muốn bộc lộ, vì bộc lộ có thể ảnh
  những vấn đề, thông tin về đời sống, bí hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, làm
  mật gia đình cũng được bảo vệ. Điều
  này là hợp lý, bởi lẽ mỗi một cá nhân là
  thành viên của gia đình. Do đó, sẽ là 9
  Đỗ Văn Đại, Bình luận khoa học những điểm
  mới của Bộ luật Dân sự 2015 (xuất bản lần 2, có
  bổ sung) NXB Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam,
  6
  Điều 12 Tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 của trang 78.
  Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thông qua ngày 10
  Nguyễn Ngọc Điện, Chủ thể quan hệ pháp luật
  10/12/1948; https://m.thuvienphapluat.vn.
  dân sự, NXB Chính trị quốc gia, trang 147.
  7
  Khoản 1 Điều 38 Bộ luật dân sự 2015. 11
  Lê Thị Giang (9/2018), Quyền riêng tư đối với
  8
  Điều 38 Bộ luật Dân sự 2005. thông tin cá nhân, Tạp chí Kiểm sát số 17.

  99

 4. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 11 – 2021

  việc…12 Bí mật gia đình là những thông quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng,
  tin liên quan đến các thành viên trong quyền và lợi ích hợp pháp của người
  gia đình như cha mẹ, ông bà, con khác14. Quy định nhằm cân bằng lợi ích
  cái…những thông tin này thuộc về thành của cá nhân với lợi ích của cộng đồng,
  viên trong gia đình, họ không muốn bộc quyền của cá nhân phải đặt trong lợi ích
  lộ, vì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, của xã hội, vì vậy trong những trường
  tâm tư, tình cảm… Về nguyên tắc việc hợp vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích
  thu thập lưu giữ, sử dụng, công khai cộng đồng quyền này cũng bị hạn chế.
  thông tin liên quan đến đời sống riêng Điều này cũng phù hợp với quy định
  tư, bí mật cá nhân phải được người đó trong Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền
  đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, của Liên Hợp Quốc “Ai cũng có nghĩa
  công khai thông tin liên quan đến bí mật vụ với cộng đồng, trong đó có nhân cách
  gia đình phải được các thành viên gia của mình có thể được phát triển một
  đình đồng ý trừ trường hợp luật có quy cách tự do và đầy đủ; trong khi hành xử
  định khác.13 Như vậy đời sống riêng tư, các quyền tự do của mình; ai cũng phải
  bí mật cá nhân, bí mật gia đình là những chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra,
  thông tin liên quan đến cá nhân đó, đấy những quyền tự do của người khác cũng
  là các yếu tố tạo lên nét đặc thù của mỗi được thừa nhận và tôn trọng, những đòi
  cá nhân, làm cho cá nhân này khác cá hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công
  nhân khác, vì vậy mỗi cá nhân có đời cộng và an lạc chung trong một xã hội
  sống riêng tư và bí mật khác nhau, thuộc dân chủ cũng được thỏa mãn…15”.
  về nhân thân của họ và họ có quyền với 2. BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ
  những thông tin đó. Không ai được thu HẤP CẤP DO VIRUS CORONA
  thập, lưu giữ sử dụng…nếu không có sự (COVID-19)
  đồng ý của người đó, trừ trường hợp luật
  có quy định khác. Quyền về đời sống Dịch bệnh COVID-19 do virus
  riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình SARS-CoV-2 bắt đầu bùng phát từ
  là một quyền nhân thân được pháp luật tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán
  bảo vệ. Tuy nhiên cũng như các quyền (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), cho đến nay
  dân sự khác, quyền này không phải là đã lây lan ra khoảng 200 quốc gia và
  một quyền tuyệt đối, do đó việc xác lập, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.
  thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân Ngày 23-1-2020 Việt Nam xác nhận có
  sự không được xâm phạm đến lợi ích ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại thành
  phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi phát
  hiện ca nhiễm đầu tiên này chính phủ
  12
  Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh,
  Giáo trình những quy định chung về luật dân sự
  (tái bản lần 1, có sửa đổi bổ sung); NXB Hồng 14
  Khoản 4 Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015.
  đức-Hội luật gia Việt Nam, trang 112. 15
  Khoản 1, 2 Điều 29, Tuyên ngôn nhân quyền
  13
  Khoản 2 Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015. của Liên Hợp Quốc 1948.

  100

 5. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 11 – 2021

  Việt Nam đã chủ động tích cực phòng nhiễm nhằm tránh tình trạng bệnh lây
  chống dịch bệnh, ngày 24-1-2020 ông lan, bùng phát đã nghiêm cấm người
  Vũ Đức Đam16 đã kích hoạt trung tâm bệnh che dấu, không khai báo hoặc khai
  phòng chống dịch bệnh khẩn cấp ứng báo không kịp thời các trường hợp mắc
  phó với dịch COVID-19. Cùng ngày cục bệnh truyền nhiễm, cố ý khai báo thông
  hàng không dân dụng Việt Nam đã hủy tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm18.
  bỏ tất cả các chuyến bay đến Vũ Hán. Như đã trình bày ở trên, dịch bệnh do vi
  Thể hiện quyết tâm và chủ động phòng rút Corona “COVID-19” là một bệnh
  chống dịch bệnh COVID-19, ngày truyền nhiễm do một chủng vi rút corona
  30/01/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký mới gây ra, theo thống kê tính đế ngày
  quyết định số 170/QĐ-TTg về việc 22/10/2020 Việt Nam có 1068 ca bệnh,
  thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng số người tử vong là 35 người. Trên thế
  chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp giới có 41.601.480 người nhiễm bệnh, tử
  do chủng mới của virus Corona gây ra. vong 1.138.01219. Khi bệnh dịch có tính
  Ngày 01/02/2020 Thủ tướng chính phủ chất phức tạp ở Việt Nam, có nguy cơ
  ký quyết định 173/QĐ-TTg về việc công lây nhiễm cao trong cộng đồng, Thủ
  bố dịch viêm đường hô hấp cấp do tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số
  chủng mới virus Corona “sau này tổ 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện
  chức y tế thế giới gọi là COVID-19” gây các biện pháp cấp bách phòng chống
  ra. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19. Trong đó nhấn mạnh đến
  vi rút “COVID-19” là dịch bệnh nguy những biện pháp cách ly toàn xã hội
  hiểm (nhóm A)17 lây lan nhanh, phát tán trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày
  rộng, tỷ lệ tử vong cao, ảnh hưởng tới 01/4/2020, hạn chế đi lại của cá nhân,
  tính mạng sức khỏe của cộng đồng, do bảo đảm khoảng cách an toàn, buộc đeo
  đó một loạt biện pháp mạnh được Chính khẩu trang nơi công cộng… cách ly tập
  phủ áp dụng như cách ly theo dõi, hạn trung người đến từ vùng dịch, cách ly
  chế đi lại trong vùng dịch, giãn cách xã người bệnh… Để thực hiện thống nhất
  hội, hạn chế tập trung đông người, khai và hiệu quả việc phòng chống dịch
  báo y tế… Những quy định này đã ảnh COVID-19 Văn phòng chính phủ đã có
  hưởng tới một số quyền tự do, quyền công văn hỏa tốc số 2601 hướng dẫn chỉ
  nhân thân nhất định của cá nhân trong thị 16/TTg trong đó nhấn mạnh việc đeo
  đó có quyền về đời sống riêng tư, bí mật khẩu trang, khai báo y tế, thực hiện giãn
  cá nhân của người bệnh. Theo quy định cách xã hội, tạm dừng các hoạt động vui
  của Luật phòng chống bệnh truyền chơi, giải trí, tập trung đông người

  16
  Phó thủ tướng Chính Phủ nước Cộng hòa Xã 18
  Điều 8 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
  hội chủ nghĩa Việt Nam. năm 2007.
  17
  Điều 3 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 19
  Bản tin sáng ngày 23/10/2020 của Ban chỉ đạo
  năm 2007. Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

  101

 6. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 11 – 2021

  không cần thiết… với chỉ thị này quyền của người khai báo y tế lên các phương
  về đời sống riêng tư của cá nhân đã bị tiện truyền thông gây ảnh hưởng cho
  hạn chế. Vẫn biết đời sống riêng tư, bí người khai báo y tế thì tùy từng mức độ
  mật cá nhân là một trong những lợi ích vi phạm, hậu quả gây ra cá nhân, tổ chức
  của mỗi cá nhân, khi tham gia vào đời đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp
  sống xã hội đều mong muốn giữ gìn một luật hành chính, hoặc hình sự; về mặt
  khoảng cách tự nhiên, không muốn chia dân sự người khai báo y tế bị sử dụng
  sẻ với xã hội, với công chúng những kỷ thông tin cá nhân trái phép có quyền yêu
  niệm buồn vui, sâu lắng liên quan đến cầu bồi thường thiệt hại theo quy định
  sinh hoạt gia đình, bạn bè…20. Nhưng để của pháp luật dân sự.
  phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm
  cộng động thì Nhà nước buộc người dân cũng quy định, nghiêm cấm hành vi
  đi về từ vùng dịch, hoặc tiếp xúc với không chấp hành các biện pháp phòng
  người bệnh phải khai báo y tế và tập chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu
  trung cách ly, không tập trung đông của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
  người… Trong trường hợp này, chủ thể Tuy nhiên thực tế có rất nhiều người vi
  không thể viện dẫn quyền về đời sống phạm các quy định này như không tự
  riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình nguyện khai báo, khai báo y tế không
  để không thực hiện, không thể nói “hãy trung thực, khai báo không đầy đủ gây
  để tôi yên” vì đó là quyền tự do cá nhân khó khăn cho cơ quan chức năng trong
  của tôi, cá nhân không mong muốn mọi điều tra, truy vết, khoang vùng dập dịch,
  người biết đến21. Pháp luật quy định điển hình như bệnh nhân số 17; 34;
  những người đi về từ vùng dịch, người 178….Việc khai báo không trung thực
  nhiễm bệnh phải khai báo y tế, cách ly không những gây khó khăn trong việc
  xã hội. Tuy nhiên quyền riêng tư, bí mật điều trị cho chính họ mà còn có nguy cơ
  cá nhân, bí mật gia đình của người khai lây nhiễm bệnh trong cộng đồng. Đặc
  báo y tế được pháp luật bảo vệ, các cơ biệt có những trường hợp trốn khai báo
  quan tổ chức, cá nhân, liên quan biết đến y tế22, không đeo khẩu trang nơi công
  thông tin cá nhân của những người này cộng23; mặc dù các cơ quan chức năng
  qua quá trình thực thi công vụ phải tôn đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo
  trọng và bảo mật thông tin của họ. Trong
  trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng
  quy định phòng chống dịch mà tự ý sử 22
  Báo Pháp luật, 22 người về từ Đà nẵng không
  dụng, đưa thông tin cá nhân, gia đình khai báo y tế, ngày 30/7/2020.
  23
  Báo Nhân dân điện tử, Thành phố Hố Chí Minh
  xử phạt 841 trường hợp không đeo khẩu trang nơi
  20
  Nguyễn Ngọc Điện, Chủ thể quan hệ pháp luật
  công cộng, ngày 10-8-2020,
  dân sự, NXB Chính trị quốc gia; trang 149.
  https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/tp-ho-chi-
  21
  Nguyễn Ngọc Điện, Chủ thể quan hệ pháp luật minh-xu-phat-841-truong-hop-khong-deo-khau-
  dân sự, NXB Chính trị quốc gia; trang 147. trang-noi-cong-cong-612363/.

  102

 7. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 11 – 2021

  khẩu trang như ở Hà Nội24; Thành phố hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định
  Hồ Chí Minh25… Không những vậy mà cách ly y tế của của cơ quan nhà nước có
  còn có những người có lời nói thô lỗ, thẩm quyền do mắc bệnh truyền nhiễm
  hành vi bạo lực đối với người nhắc nhở nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có
  mình việc đeo khẩu trang như chửi bới thẩm quyền yêu cầu thì bị phạt từ 15
  hay có hành vi khiếm nhã nhổ nước triệu đồng đế 20 triệu đồng30. Có thể
  bọt26, thậm chí có nhiều trường hợp thấy mức phạt trong Nghị định này cao
  người vi phạm biện pháp phòng chống hơn so với những quy định trước đây,
  dịch tấn công, đe dọa đến tính mạng, sức chúng tôi cho rằng mức tăng này là hợp
  khỏe của người có trách nhiệm trong lý nhằm răn đe người vi phạm và năng
  việc phòng chống dịch bệnh27… cao hiệu quả phòng dịch bệnh.
  Tuy nhiên những hành vi trên sẽ bị xử Về biện pháp hình sự, Bộ luật Hình
  phạt cao hơn theo Nghị Định sự quy định tội làm lây lan dịch bệnh
  117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy truyền nhiễm nguy hiểm cho người thì bị
  định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y phạt từ 50.000.000 đồng đến
  tế, cụ thể cá nhân che dấu, không khai 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01
  báo, hoặc khai báo không kịp thời, cố ý năm đến 05 năm như đưa ra hoặc cho
  khai báo thông tin sai sự thật, cố ý làm phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh
  lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác
  nhóm A của bản thân hoặc người khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy
  mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A bị phạt hiểm cho người; đưa vào hoặc cho phép
  tới 20 triệu đồng28 hoặc nếu không đeo đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật,
  khẩu trang tại nơi công cộng mức phạt thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực
  có thể từ 1 đến 3 triệu đồng, như vậy vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh
  mức xử phạt đã tăng gấp 10 lần so với nguy hiểm có khả năng lây truyền cho
  mức phạt cũ29, Hoặc người nào từ chối người; hành vi khác làm lây lan dịch
  bệnh nguy hiểm cho người. Phạm tội
  24
  Báo Lao động (LĐO) ngày 11-8-2020.
  một trong những trường hợp sau đây có
  25
  thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
  Báo pháp luật (PLO) ngày 10-8-2020. phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của
  26
  Báo Phụ nữ online, Xác định người đàn ông nhổ chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ
  nước bọt vào người phụ xe buýt khi bị nhắc nhở trưởng Bộ Y tế; làm chết người. phạm
  đeo khẩu trang, ngày 11/9/2020.
  tội một trong các trường hợp sau thì bị
  27
  Bản tin thời sự trên VTV1, “Thanh niên cầm
  dao tấn công bảo bệ bệnh viện khi bị nhắc nhở đeo phạt tù từ 10 đến 12 năm. Dẫn đến công
  khẩu trang” lúc 19 giờ ngày 10/10/2020. bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ
  28
  Khoản 3 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP
  tướng Chính phủ; làm chết 02 người trở
  ngày 28/9/2020.
  29
  Điểm c, khoản 2 Điều 107 Nghị định 30
  Khoản 2 Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP
  117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020. ngày 15/11/2020.

  103

 8. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 11 – 2021

  lên….31 Đồng thời để đảm bảo tính phạm biện pháp phòng chống dịch bệnh
  thống nhất trong hoạt động xét xử, Hội COVID-19 phải nằm trong quan tài,
  đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngồi trên xe tang như Indonesia, vì họ
  đã ban hành văn bản hướng dẫn xử lý tội cho rằng quan tài là một biểu tượng để
  phạm liên quan đến phòng chống dịch nhắc nhở mọi người không nên đánh giá
  COVID-19.32 thấp virus Corona35.
  Trên thế giới, để phòng ngừa dịch Về vấn đề bồi thường thiệt hại, theo
  bệnh COVID-19, một số quốc gia đã áp quy định của Bộ luật Dân sự người nào
  dụng cách biện pháp nghiêm khắc để có hành vi xâm phạm tính mạng, sức
  hạn chế lây lan dịch bệnh, như khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài
  Argentina tuyên bố rằng bất kỳ người sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người
  nào không tuân theo các quy tắc bắt khác mà gây thiệt hại thì phảo bồi
  buộc về cách ly hoặc cách ly có thể phải thường… các loại thiệt hại do tính mạng,
  đối mặt với án phạt tù từ sáu tháng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín…. được Bộ
  hai năm hoặc có thể bị buộc nộp phạt tù luật Dân sự liệt kê khá đầy đủ tại các
  10.000 đến 50.000 Leva (tương đương Điều 589 đến 592. Chiếu theo quy định
  5.500 đến 29.600 đo la Mỹ) hoặc tại trên, những người cố tình vi phạm quy
  Israel hay Canada cũng áp dụng mạnh định phòng chống dịch bệnh hoặc cố ý
  mẽ các biện pháp hình sự, hành chính.33 làm lây lan bệnh dịch, gây thiệt cho cá
  Hay tại Tây Ban Nha hành vi trốn cách nhân tổ chức phải bồi thường thiệt hại.
  ly y tế mà gây lan bệnh tật cho người Tuy nhiên việc chứng minh nguyên nhân
  khác mức phạt có thể lên tới lây bệnh, các loại thiệt hại liên quan đến
  180.000.000 Đollar.34 Thậm chí một số tính mạng, sức khỏe là rất khó khăn vì
  quốc gia Đông nam á còn áp dụng người bị lây bệnh có thể có các bệnh lý
  những biện pháp đặc thù tác động vào nền khác. Hiện tại tòa án cũng chưa thụ
  tâm lý con người như buộc người vi lý giải quyết vụ việc nào về yêu cầu bồi
  thường thiệt hại liên quan đến việc làm
  31
  Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015. lây lan dịch bệnh nhóm A và dịch bệnh
  32
  Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 COVID-19.
  của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Thực tế việc chi phí khám chữa bệnh
  về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng,
  chống dịch Covid-19. cho người nhiễm bệnh, chi phí cho
  33
  người cách ly y tế như: ăn, uống, sinh
  Rounak Jain, These are the penalties for
  hoạt…rất tốn kém, trong khi đó những
  violating Coronavirus lockdown in India,
  Http://www.msn.com/en- chi phí trên cho những người mắc bệnh
  in/news/newsindia/these-are-the-penalties-fpr-
  violating-coronavirus-lockdown-in-india/ar- 35
  N.Y. Shuts Funeral Home where dozens of
  BB11A5ly.
  bodies were found in trucks
  34
  Bản tin thời sự VTV1 lúc 16 giờ ngày 10-9- Http:/www.nytimes.com/2020/09/08/world/covid-
  2020. 19-coronavirus.html

  104

 9. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 11 – 2021

  COVID-19 Nhà nước vẫn chi trả, không Thứ nhất; Về lĩnh vực hành chính
  phân biệt nguyên nhân lây bệnh. Cụ thể theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày
  ngân sách Nhà nước chi trả chi phí khám 28/9/2020 xử phạt trong lĩnh vực y tế thì
  chữa bệnh bao gồm tiền khám bệnh, tiền mức xử phạt đã tăng để đủ sức răn đe
  giường bệnh, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, người vi phạm. Tuy nhiên các cơ quan
  máu, dịch truyền….ngoài ra quỹ bảo chức năng cần phối hợp, thực thi nghiêm
  hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám minh các quy định trên để răn đe.
  chữa bệnh, các bệnh khác trong phạm vi Thứ hai; Về lĩnh vực hình sự các cơ
  được hưởng và mức bảo hiểm y tế như quan tiến hành tố tụng hình dự cần quán
  đối với trường hợp đi khám chữa bệnh triệt tinh thần của công văn số
  đúng tuyến… Ngoài chi khám chữa 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 hướng
  bệnh do Nhà nước hoặc bảo hiểm y tế dẫn về xử lý tội phạm liên quan đến
  chi trả, người bị cách ly y tế còn được hỗ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xử
  trợ tiền ăn một ngày là 80.000 đồng và lý nghiêm minh các hành vi phạm tội
  40.000 tiền cho chi phí khác như nước nhằm trừng phạt người cố tình vi phạm
  uống và các đồ dùng cá nhân thiết yếu phòng chống dịch bệnh và răn đe người
  hàng ngày như khan mặt, khẩu trang, khác.
  nước rửa tay…36
  Thứ ba: Buộc người vi phạm quy định
  3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN phòng chống dịch bệnh phải chịu chi phí
  PHÁP LUẬT điều trị cho mình và cho các bệnh nhân
  Vấn đề đặt ra dịch bệnh nguy hiểm bị người đó lây nhiễm đồng thời chịu chi
  như vậy, các chế tài đã có nhưng vì sao phí cho những người phục vụ cho việc
  tình trạng nhiều người vi phạm quy định phòng chống bệnh dịch… thay vì Nhà
  về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nước hay Bảo hiểm y tế đang chi trả như
  nói chung và phòng chống dịch bệnh hiện tại. Cơ quan có quyền yêu cầu
  COVID-19 nói riêng? Phải chăng các người làm lây lan bệnh dịch bồi thường
  biện pháp chế tài chưa đủ sức răn đe? hoặc bồi hoàn là Ủy ban Nhân dân đã ra
  Trên cơ sở phân tích như trên, chúng tôi lệnh phong tỏa cách ly y tế.
  cho rằng vẫn tôn trọng quyền riêng tư, bí Thứ tư; Tòa án nhân dân tối cao cần
  mật cá nhân bí mật gia đình của chủ thể có văn bản hướng dẫn cụ thể về cách
  nhưng một mặt để bảo vệ an ninh quốc thức xác định nguyên nhân và thiệt hại
  phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công để buộc người cố tình vi phạm phòng
  cộng nhất là đối với phòng chống dịch chống dịch bệnh gây lây nhiễm chịu
  bệnh COVID-19 thì cần phải: trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

  36
  Nghị quyết 37/2020/NQ-CP ngày 29/3/2020
  của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong
  phòng, chống dịch Covid-19.

  105

 10. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 11 – 2021

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 13. Bản tin sáng ngày 23/10/2020 của
  Văn bản quy phạm pháp luật Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch
  COVID-19.
  1. Công ước Quốc tế về các quyền
  dân sự và chính trị năm 1966 14. Báo Pháp luật, 22 người về từ Đà
  nẵng không khai báo y tế, ngày
  2. Tuyên ngôn nhân quyền năm 30/7/2020.
  1948
  15. Báo Pháp luật, Trốn khai báo y tế
  3. Hiến pháp Việt Nam 2013 – vô trách nhiệm với cộng đồng, ngày
  4. Bộ luật Dân sự 2005 01/8/2020.
  5. Bộ luật Dân sự 2015 16. Báo Nhân dân điện tử, Thành phố
  Hố Chí Minh xử phạt 841 trường hợp
  6. Bộ luật Hình sự 2015 không đeo khẩu trang nơi công cộng,
  7. Luật Phòng chống bệnh truyền ngày 10-8-2020,
  nhiễm năm 2007 https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/tp-
  8. Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày ho-chi-minh-xu-phat-841-truong-hop-
  28/9/2020 của Chính phủ về Quy định khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-
  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 612363/.
  vực y tế. 17. Báo Phụ nữ online, Xác định
  9. Nghị quyết 37/2020/NQ-CP ngày người đàn ông nhổ nước bọt vào người
  29/3/2020 của Chính phủ về một số chế phụ xe buýt khi bị nhắc nhở đeo khẩu
  độ đặc thù trong phòng, chống dịch trang, ngày 11/9/2020.
  Covid-19. 18. Đỗ Văn Đại, Bình luận khoa học
  10. Công văn số 45/TANDTC-PC những điểm mới của Bộ luật Dân sự
  ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán 2015 (xuất bản lần 2, có bổ sung) NXB
  Toà án nhân dân tối cao về việc xét xử Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam.
  tội phạm liên quan đến phòng, chống 19. Lê Thị Giang (9/2018), Quyền
  dịch bệnh Covid-19. riêng tư đối với thông tin cá nhân, Tạp
  chí Kiểm sát số 17.
  Tài liệu trong nước
  11. Bản tin thời sự trên VTV1, 20. Nguyễn Ngọc Điện, Chủ thể quan
  “Thanh niên cầm dao tấn công bảo bệ hệ pháp luật dân sự, NXB Chính trị quốc
  bệnh viện khi bị nhắc nhở đeo khẩu gia.
  trang” lúc 19 giờ ngày 10/10/2020. 21. Trường Đại học Luật thành phố
  12. Bản tin thời sự VTV1 lúc 16 giờ Hồ Chí Minh, Giáo trình những quy
  ngày 10/9/2020. định chung về luật dân sự (tái bản lần 1,
  có sửa đổi bổ sung), NXB Hồng Đức-
  Hội luật gia Việt Nam.

  106

 11. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 11 – 2021

  Tài liệu nước ngoài penalties-fpr-violating-coronavirus-
  22. Rounak Jain, These are the lockdown-in-india/ar-BB11A5ly.
  penalties for violating Coronavirus 23. N.Y. Shuts Funeral Home where
  lockdown in India, dozens of bodies were found in trucks,
  Http://www.msn.com/en- Http:/www.nytimes.com/2020/09/08/wo
  in/news/newsindia/these-are-the- rld/covid-19-coronavirus.html.

  EFFECTS OF COVID-19 EPIDEMIC TO THE RIGHT OF PRIVACY,
  PERSONAL SECRETS AND FAMILY SECRETS
  Nguyen Xuan Quang1 and Nguyen Phuoc Quy Quang2*
  1
  Ho Chi Minh City University of Law
  2
  Mien Dong University of Technology
  (*Email: nguyenphuocquyquang@gmail.com)
  ABSTRACT
  The right of privacy, personal secrets and family secrets are fundamental right of
  individuals recognised in the Constitution 2013 and institutionalized in specific laws. It is
  the recognition of human rights, freedom and privacy, the individual to do whatever he is
  aiming for and the right to be respected by others, “leave me alone”. However, for the sake
  of the nation and social order and for the sake of the community, this right will be limited,
  including epidemic prevention. This article covers the exercise of the above rights in the
  prevention of acute respiratory infections “COVID-19”.
  Keywords: Covid-19, freedom and privacy rights, human rights, secrets

  107

Download tài liệu Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân File Docx, PDF về máy