Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế – Tải về File Word, PDF

Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế

Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế
Nội dung Text: Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế


Trên cơ sở trình bày và xem xét quá trình hình thành và phát triển của lý thuyết QHQT, bài viết đưa ra một số nhận xét như: Các lý thuyết QHQT đều ra đời từ phương Tây và phát triển cũng chủ yếu ở phương Tây; Việc xây dựng các lý thuyết QHQT đều được xây dựng trên cơ sở khoa học; Các lý thuyết QHQT đều có xu hướng phát triển theo hướng liên ngành, đa ngành; Việc xây dựng lý thuyết QHQT không chỉ nhằm giải thích quá khứ, hướng dẫn hành động trong hiện tại mà còn để dự báo tương lai; Hầu hết các lý thuyết QHQT ra đời trước năm 1945 đều dựa trên quan điểm duy vật và chú ý đến tính quy luật trong sự vận động QHQT; Việc phát triển lý thuyết QHQT thường đi kèm với tư duy phê phán và sự tranh luận; Việc ứng dụng lý thuyết QHQT khá phổ biến ở các nước phát triển trong khi điều này có phần hạn chế hơn ở các nước đang phát triển.

Bạn đang xem: [Download] Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế File Word, PDF về máy

Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế

Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế<br />
<br />
<br />
Hoàng Khắc Nam(*)<br />
Tóm tắt: Lý thuyết Quan hệ quốc tế (QHQT) là tập hợp quan điểm tương đối bao quát về<br />
QHQT trên cơ sở lý luận chung. Trong nghiên cứu QHQT, có nhiều lý thuyết và cách phân<br />
loại lý thuyết khác nhau. Nhìn chung, các lý thuyết này đều có năm mục đích chính là:<br />
Khái quát và mô tả thực tiễn QHQT, tìm hiểu bản chất QHQT, giải thích các hiện tượng<br />
QHQT, dự báo và hướng dẫn hành động.<br />
Việc nghiên cứu QHQT đã xuất hiện từ lâu nhưng các lý thuyết QHQT được hình thành<br />
khá muộn. Trước thế kỷ XX, chưa có lý thuyết QHQT nào được định hình rõ rệt mà thường<br />
chỉ là các quan điểm lẻ tẻ và chưa được hệ thống. Sau thế kỷ XX và nhất là sau năm 1945,<br />
các lý thuyết QHQT đã có sự phát triển mạnh mẽ và khá đa dạng. Sự phát triển này vẫn<br />
được tiếp tục thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh.<br />
Trên cơ sở trình bày và xem xét quá trình hình thành và phát triển của lý thuyết QHQT,<br />
bài viết đưa ra một số nhận xét như: Các lý thuyết QHQT đều ra đời từ phương Tây và<br />
phát triển cũng chủ yếu ở phương Tây; Việc xây dựng các lý thuyết QHQT đều được xây<br />
dựng trên cơ sở khoa học; Các lý thuyết QHQT đều có xu hướng phát triển theo hướng<br />
liên ngành, đa ngành; Việc xây dựng lý thuyết QHQT không chỉ nhằm giải thích quá khứ,<br />
hướng dẫn hành động trong hiện tại mà còn để dự báo tương lai; Hầu hết các lý thuyết<br />
QHQT ra đời trước năm 1945 đều dựa trên quan điểm duy vật và chú ý đến tính quy luật<br />
trong sự vận động QHQT; Việc phát triển lý thuyết QHQT thường đi kèm với tư duy phê<br />
phán và sự tranh luận; Việc ứng dụng lý thuyết QHQT khá phổ biến ở các nước phát triển<br />
trong khi điều này có phần hạn chế hơn ở các nước đang phát triển.<br />
Từ khóa: Lý thuyết, Quan hệ quốc tế<br />
<br />
<br />
Lý thuyết QHQT là tập hợp quan điểm tưởng (images), truyền thống tư duy (tradi-<br />
tương đối bao quát về QHQT trên cơ sở lý tions),… mà nhiều khi “chúng có thể được gọi<br />
luận chung. Tuy nhiên, trong nghiên cứu chung là lý thuyết” (Scott Burchill, Richard<br />
QHQT, còn có các thuật ngữ khác như hệ quy Devetek, Andrew Linklater, Matthew Pater-<br />
chiếu (paradigms), cách nhìn (perspectives), son, Christian Reus-smit & Jacqui True,<br />
trường phái tư duy (schools of thought), ý 2005: 11). Nhưng theo chúng tôi, các thuật<br />
ngữ trên chỉ nên được gọi là lý thuyết khi<br />
(*) đáp ứng được hai điểm: Một là, nội dung<br />
PGS.TS., Khoa Quốc tế học, Trường Đại học<br />
Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia phải có sự cơ bản và tương đối bao quát,<br />
Hà Nội; Email: hknam84@yahoo.com giải thích được những vấn đề chủ yếu của<br />
4 Th“ng tin Khoa học xž hội, số 7.2017<br />
<br />
<br />
lĩnh vực và nhiều vấn đề khác. Hai là, cơ sở thêm Chủ nghĩa Hậu thực dân (Postcolo-<br />
lý luận của nó phải chứa đựng cả bản thể nialism) vào như một lý thuyết QHQT mới<br />
luận, nhận thức luận và phương pháp luận, (Xem: Martin Griffiths, 2007) hay Chủ<br />
tức là tương đối hệ thống đủ để giải quyết nghĩa Cấu trúc (Structuralism) như tập hợp<br />
các vấn đề trên. Nếu không, chúng chỉ nên quan điểm của Chủ nghĩa Marx (Xem: Jill<br />
được coi là những lý luận về vấn đề nào đó Steans & Lloyd Pettiford, 2005)…<br />
và cùng thuộc phạm trù “lý thuyết” nhưng Cho dù vẫn còn có sự đa dạng ý kiến<br />
không phải là những lý thuyết QHQT cụ thể. như vậy, lý thuyết vẫn là rất cần thiết trong<br />
Trong nghiên cứu QHQT, do sự chưa nghiên cứu và thực thi QHQT. Với ý nghĩa<br />
thống nhất về cách hiểu lý thuyết và lý luận, lý thuyết QHQT như vậy, bài viết sẽ trình<br />
nên vẫn có những cách phân loại khác nhau bày một số vấn đề liên quan đến chủ đề này.<br />
về lý thuyết QHQT. Hiện nay đang tồn tại Các vấn đề bao gồm: Mục đích của lý thuyết<br />
ít nhất bốn cách phân loại chính. Cách phân QHQT, quá trình hình thành và phát triển<br />
loại thứ nhất dựa trên tiêu chí chủ yếu là của lý thuyết QHQT, trên cơ sở đó, bài viết<br />
tầm ảnh hưởng trong nghiên cứu và vận sẽ đưa ra một số nhận xét về quá trình này.<br />
dụng thực tiễn. Cách này cho rằng chỉ có hai Mục đích của lý thuyết quan hệ quốc tế<br />
lý thuyết QHQT là Chủ nghĩa Hiện thực Có nhiều ý kiến khác nhau về mục đích<br />
(Realism) và Chủ nghĩa Tự do (Liberalism). của lý thuyết QHQT. Scott Burchill và An-<br />
Cách phân loại thứ hai dựa trên tiêu chí drew Linklater đã tổng hợp ý kiến của các<br />
quan niệm khác nhau về chủ thể QHQT. học giả và nhiều trường phái lý thuyết khác<br />
Theo cách phân loại này, có ba lý thuyết nhau về mục đích của lý thuyết QHQT. Các<br />
QHQT là Chủ nghĩa Hiện thực, Chủ nghĩa ý kiến này là:<br />
Đa nguyên (Pluralism) và Chủ nghĩa Toàn – Lý thuyết phân tích và cố gắng làm rõ<br />
cầu (Globalism) (Xem: Paul R. Vioti & việc sử dụng các khái niệm như cân bằng<br />
Mark V. Kaupi, 2001). Cách phân loại thứ quyền lực chẳng hạn. Đây là ý kiến của But-<br />
ba dựa trên bản thể luận, có bốn lý thuyết terfield và Wight năm 1966.<br />
QHQT bao gồm Chủ nghĩa Hiện thực, Chủ – Lý thuyết giải thích các quy luật của<br />
nghĩa Tự do, Chủ nghĩa Marx (Marxism) và chính trị quốc tế hay những mẫu hình<br />
Chủ nghĩa Kiến tạo (Constructivism). Cách thường có của hành vi quốc gia. Đây là<br />
phân loại thứ tư dựa trên cách tiếp cận tới quan điểm của Kenneth Waltz năm 1979.<br />
QHQT, bao gồm bốn lý thuyết trên và một – Lý thuyết sử dụng các dữ liệu có tính<br />
số lý thuyết khác như Chủ nghĩa Vị nữ (Fer- kinh nghiệm để kiểm tra các giả thuyết về<br />
minism), Chính trị Xanh (Green Politics), thế giới như sự loại trừ chiến tranh giữa các<br />
Lý thuyết Phê phán (Critical Theory), Chủ quốc gia dân chủ-tự do. Đây là ý kiến của<br />
nghĩa Hậu hiện đại (Postmodernism). Cũng Doyle năm 1983.<br />
trong cách phân loại thứ tư này, có người – Lý thuyết cố gắng hoặc giải thích và<br />
đưa Trường phái Anh vào, có người không dự báo hành vi, hoặc để hiểu về thế giới<br />
coi Chính trị Xanh (Xem: Reus-Smit, Chris- “trong đầu” của các chủ thể QHQT. Đây là<br />
tian, 2011) hoặc Chủ nghĩa Hậu hiện đại ý kiến của Hollis và Smith năm 1990.<br />
(Xem: Martin Griffiths, 2007) nằm trong hệ – Lý thuyết truyền thống suy xét về<br />
thống lý thuyết QHQT. Có người còn đưa quan hệ giữa các quốc gia, trong đó tập<br />
Sự phŸt triển của l› thuyết quan hệ quốc tế 5<br />
<br />
trung vào cuộc đấu tranh vì quyền lực, bản cả “cách nhìn coi lý thuyết như một phần<br />
chất của xã hội quốc tế và khả năng của cấu thành nên thực tế quan hệ quốc tế đó”<br />
một cộng đồng thế giới. Đây là quan điểm (Dẫn theo: Scott Burchill, Richard De-<br />
của Wight năm 1991. vetek, Andrew Linklater, Matthew Pater-<br />
– Lý thuyết phê phán các hình thức của son, Christian Reus-smit & Jacqui True,<br />
sự thống trị và các cách nhìn vốn được kiến 2005: 3). Các lý thuyết QHQT đều được<br />
tạo về mặt xã hội và có khả năng thay đổi xây dựng trên cơ sở đúc kết từ thực tiễn.<br />
thì lại dường như là tự nhiên và không thể Ngay kể cả những lý thuyết có tính tiên<br />
thay đổi. Đây là quan điểm của những nghiệm cao cũng được căn cứ nhiều vào<br />
người theo trường phái Lý thuyết Phê phán. các xu hướng hay vấn đề đang nổi lên<br />
– Lý thuyết phản ánh về việc thế giới trong thực tiễn. Thực tiễn chính là cơ sở<br />
cần được tổ chức như thế nào và cách thức quan trọng để hình thành nên lý thuyết<br />
các nhận thức khác nhau về nhân quyền hay QHQT. Không chứa đựng thực tiễn thì lý<br />
công bằng xã hội toàn cầu được kiến tạo và thuyết sẽ là phi thực tiễn và không được<br />
bảo vệ. Đây là quan điểm của những người chứng minh. Rõ ràng, lý thuyết chính là sự<br />
ủng hộ đạo đức quốc tế. phản ánh thực tiễn một cách khái quát. Cho<br />
– Lý thuyết phản ánh quá trình tự lý nên, nắm được lý thuyết là giúp nắm được<br />
thuyết hóa, chúng phân tích các đòi hỏi có thực tiễn. Ngay cả Chủ nghĩa Lý tưởng -<br />
tính nhận thức luận về việc con người hiểu một trường phái của Chủ nghĩa Tự do – đã<br />
biết thế giới như thế nào, phân tích các đòi từng bị coi là không tưởng (utopia), nhưng<br />
hỏi có tính bản thể luận về những gì sau cùng có không ít quan điểm, ý tưởng và giải<br />
đã cấu thành nên thế giới. Đây là quan điểm pháp của nó vẫn được hiện diện nhiều<br />
của lý thuyết cấu thành (constitutive theory) trong thực tiễn. Tuy nhiên, ở đây có hai<br />
(Xem: Scott Burchill, Richard Devetek, An- điều cần lưu ý. Một là, các lý thuyết QHQT<br />
drew Linklater, Matthew Paterson, Christian khác nhau thường khái quát và mô tả thực<br />
Reus-smit & Jacqui True, 2005: 11-12). tiễn không hoàn toàn giống nhau. Hai là,<br />
Nhìn chung, các ý kiến trên đây đều trong số các lý thuyết QHQT, có lý thuyết<br />
chưa phản ánh được đầy đủ mục đích của cố gắng khái quát toàn bộ tiến trình lịch sử<br />
lý thuyết QHQT. Chúng ít nhiều đều chịu QHQT như Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ<br />
ảnh hưởng của từng trường phái lý thuyết nghĩa Tự do, nhưng cũng có lý thuyết chỉ<br />
mà học giả theo đuổi hơn là ý kiến chung tập trung vào những giai đoạn lịch sử nào<br />
về lý thuyết QHQT. Vì thế, chúng khó trở đó như Chủ nghĩa Marx hay Chính trị<br />
thành đại diện cho mục đích của các lý Xanh chẳng hạn.<br />
thuyết QHQT nói chung. Có thể nói, mục Thứ hai, đó là mục đích tìm hiểu bản<br />
đích của lý thuyết QHQT cũng nằm trong chất QHQT. Mọi lý thuyết QHQT đều<br />
mục đích của lý thuyết nói chung và được hướng tới việc tìm hiểu và xác định bản<br />
vận dụng cụ thể vào trong nghiên cứu chất của QHQT. Các quan điểm và nguyên<br />
QHQT. Theo chúng tôi, lý thuyết QHQT tắc trong lý thuyết cùng với bản thể luận,<br />
có những mục đích chính sau đây: nhận thức luận và phương pháp luận của<br />
Thứ nhất, đó là mục đích khái quát và chúng đều được xây dựng nhằm hướng tới<br />
mô tả thực tiễn QHQT. Thậm chí, còn có việc xác định bản chất QHQT. Đây có lẽ là<br />
6 Th“ng tin Khoa học xž hội, số 7.2017<br />
<br />
<br />
mục đích thuộc loại quan trọng nhất của lý hoặc nếu có tồn tại thì chúng chỉ là những<br />
thuyết QHQT mà có thể ví như lý do tồn lý luận đơn lẻ mà không trở thành lý thuyết<br />
tại (rationale) của các lý thuyết QHQT. Về được. Như trong khái niệm lý thuyết<br />
mặt nào đó, các lý thuyết QHQT chính là QHQT đã đề cập ở trên, phải có khả năng<br />
những cách lý giải bản chất QHQT khác giải thích được các hiện tượng QHQT một<br />
nhau. Trên thực tế, các lý thuyết QHQT cách tương đối bao quát thì đó mới là lý<br />
đều cố gắng làm công việc này. Tuy nhiên, thuyết QHQT. Như vậy, lý thuyết QHQT là<br />
có lý thuyết cố gắng giải thích toàn bộ bản phương tiện quan trọng giúp chúng ta giải<br />
chất QHQT, tất nhiên là theo góc nhìn thích các hiện tượng khác nhau trong<br />
riêng của mình như Chủ nghĩa Hiện thực, QHQT. Tất nhiên, cũng như trên, các lý<br />
Chủ nghĩa Tự do hay Chủ nghĩa Marx. thuyết này giải thích các hiện tượng QHQT<br />
Nhưng còn có những lý thuyết QHQT đi khác nhau đã đành, mà phạm vi giải thích<br />
tìm những vấn đề hay yếu tố đang làm thay cũng có sự quan tâm khác nhau cả về phạm<br />
đổi bản chất của QHQT để từ đó xác định vi thời gian cũng như phạm vi vấn đề. Có<br />
lại bản chất QHQT như Chủ nghĩa Kiến những lý thuyết cố gắng mưu tìm sự giải<br />
tạo, Chủ nghĩa Vị nữ, Chính trị Xanh. Hay thích rộng lớn như Chủ nghĩa Hiện thực,<br />
có những lý thuyết thiên về việc nêu những Chủ nghĩa Tự do. Có những lý thuyết chỉ<br />
bất cập của các lý thuyết khác về bản chất hướng tới giải thích trong phạm vi hạn hẹp<br />
QHQT và yêu cầu xác định lại bản chất hơn cả về thời gian và vấn đề như Chủ<br />
QHQT như Lý thuyết Phê phán hay Chủ nghĩa Vị nữ, Chính trị Xanh…<br />
nghĩa Hậu hiện đại… Thứ tư, đó là mục đích dự báo. Giống<br />
Thứ ba, đó là mục đích giải thích. như các lý thuyết khoa học nói chung trong<br />
Steve Smith cho rằng “lý thuyết nhằm tìm KHXH&NV, các lý thuyết QHQT đều cố<br />
kiếm việc đưa ra các lý do có tính giải thích gắng đi tìm tính quy luật trong QHQT bên<br />
về quan hệ quốc tế” (Dẫn theo: Scott cạnh việc tìm hiểu bản chất QHQT. Việc<br />
Burchill, Richard Devetek, Andrew Lin- tìm hiểu tính quy luật này thường được thể<br />
klater, Matthew Paterson, Christian Reus- hiện trên hai quy mô. Trên quy mô rộng,<br />
smit & Jacqui True, 2005: 3). Bản thân mỗi đó là việc xác định các xu hướng vận động<br />
lý thuyết QHQT là một cách giải thích xuyên thời gian và phổ quát về không gian<br />
QHQT khác nhau. Đồng thời, các lý thuyết của QHQT. Trên quy mô hẹp, đó là việc<br />
QHQT đều cố gắng giải thích về các hiện xác định các mẫu hình quan hệ tương đối<br />
tượng khác nhau trong QHQT. Bên trong phổ biến về mặt thời gian nhưng chỉ trong<br />
các lý thuyết QHQT đều chứa đựng bản thể những hoàn cảnh và điều kiện nhất định.<br />
luận, nhận thức luận và phương pháp luận Đây là cái tựa như những định luật và công<br />
giúp giải thích các hiện tượng QHQT. Việc thức trong khoa học tự nhiên nhưng tất<br />
tìm hiểu bản chất QHQT như mục đích thứ nhiên mức độ chặt chẽ và tính tuyệt đối là<br />
hai cũng là nhằm cung cấp cái cốt lõi để từ thấp hơn nhiều. Việc tìm tòi phát hiện tính<br />
đó giúp giải thích các hiện tượng QHQT quy luật và những mẫu hình quan hệ tương<br />
vốn đa dạng và phức tạp từ cái bản chất đối phổ biến không chỉ giúp giải thích mà<br />
này. Nếu không giải thích được nhiều hiện còn giúp dự báo. Nếu tính quy luật giúp dự<br />
tượng QHQT, các lý thuyết sẽ khó tồn tại báo sự vận động của QHQT nói chung, thì<br />
Sự phŸt triển của l› thuyết quan hệ quốc tế 7<br />
<br />
các mẫu hình quan hệ giúp dự báo QHQT hợp trong giai đoạn khác. Và nói chung,<br />
trong những trường hợp hay tình huống cụ chẳng có lý thuyết nào có khả năng hướng<br />
thể. Đây là việc các lý thuyết QHQT đều dẫn hành động tốt trong mọi trường hợp,<br />
cố gắng làm. Tất cả các lý thuyết QHQT mọi giai đoạn.<br />
đều đưa ra dự báo về tương lai của QHQT Quá trình hình thành và phát triển của lý<br />
thế giới và những mẫu hình quan hệ dựa thuyết quan hệ quốc tế<br />
trên góc nhìn của mình. Thậm chí, có Bởi sự chi phối quá lớn của QHQT đối<br />
những lý thuyết có tính tiên nghiệm cao với cuộc sống của con người và vận mệnh<br />
còn tập trung nhiều hơn cho việc dự báo quốc gia, việc nghiên cứu QHQT đã xuất<br />
QHQT tương lai như Chính trị Xanh là một hiện từ lâu. Những ý tưởng và tác phẩm thành<br />
ví dụ điển hình. văn đầu tiên liên quan đến QHQT xuất hiện<br />
Thứ năm, đó là mục đích hướng dẫn ở cả phương Tây và phương Đông từ 400-<br />
hành động. Các lý thuyết QHQT được 500 năm trước Công nguyên. Trước thế kỷ<br />
nghiên cứu và xây dựng không chỉ để đáp XX, việc nghiên cứu này vẫn tản mạn và<br />
ứng nhu cầu hiểu biết, mà còn để áp dụng thiếu hệ thống. Chưa có lý thuyết QHQT nào<br />
trong thực tiễn. Không đáp ứng được mục được định hình rõ rệt mà thường chỉ là các<br />
đích này, lý thuyết không có giá trị thực quan điểm lẻ tẻ của các tác giả như Thucy-<br />
tiễn và sẽ bị chết yểu. Các mục đích khác dides, Nicollo Machiavelli, Fransisco de Vic-<br />
của lý thuyết cũng đều nhằm hướng tới toria, Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Jeremy<br />
thực hiện mục đích này. Tìm hiểu bản chất, Bentham, John Locke, America de Vatteli,<br />
giải thích các vấn đề trong QHQT hay dự Immanuel Kant, Jean Jacques Rousseau…<br />
báo đều nhằm giúp nắm bắt thực tế, đề ra Các nghiên cứu của các tác giả này đã cung<br />
các nguyên tắc hành động và xây dựng các cấp nhiều luận điểm quan trọng để hình thành<br />
chính sách hay giải pháp cho hoạt động nên cơ sở cho sự ra đời và phát triển các lý<br />
thực tiễn. Không những thế, trong các lý thuyết QHQT sau này. Từ thời cận đại trở về<br />
thuyết QHQT đều chứa đựng phương pháp trước, nghiên cứu lý thuyết QHQT chủ yếu<br />
luận và phương pháp vốn là những nguyên đi theo hai xu hướng chính là Chủ nghĩa Hiện<br />
tắc để hướng dẫn hành động cả trong thực và Chủ nghĩa Tự do.<br />
nghiên cứu lẫn trong thực tiễn. Đây là mục Từ nửa cuối thế kỷ XIX, mặc dù các<br />
đích quan trọng của lý thuyết khi làm nên luận điểm về lý luận QHQT đã tăng lên<br />
giá trị thực tiễn của lý thuyết. Trên thực tế, nhiều hơn nhưng các lý thuyết QHQT theo<br />
tất cả các lý thuyết QHQT đều có mục đích đúng nghĩa của nó vẫn chưa được hình<br />
này và đều có khả năng hướng dẫn hành thành. Điều này xảy ra có phần do sự chưa<br />
động một cách khả thi. Tuy nhiên, ở đây thực sự phát triển các luận điểm QHQT,<br />
cũng có điều cần lưu ý. Do thực tiễn rất đa phần khác là do KHXH&NV khi đó chưa<br />
dạng và luôn biến động nên có lý thuyết có cung cấp đủ các công cụ lý luận để xây<br />
tính hướng dẫn hành động cao trong dựng nên các lý thuyết. Tuy nhiên, điểm<br />
trường hợp này nhưng lại không thích hợp đáng chú ý là sự đa dạng hóa bắt đầu tăng<br />
trong trường hợp khác. Tương tự như vậy, lên. Bên cạnh sự phát triển các dòng tư duy<br />
có lý thuyết hướng dẫn hành động phù hợp lý luận của Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ<br />
trong giai đoạn này nhưng lại không thích nghĩa Tự do, đã hình thành thêm dòng khác.<br />
8 Th“ng tin Khoa học xž hội, số 7.2017<br />
<br />
<br />
Với sự ra đời của Chủ nghĩa Marx, đã xuất vào nghiên cứu QHQT như Chủ nghĩa Hành<br />
hiện thêm một cách lý giải mới về QHQT vi (Behavioralism), Chủ nghĩa Lý trí (Ra-<br />
thế giới. tionalism), Lý thuyết Phê phán (Critical<br />
Nghiên cứu QHQT chỉ thực sự bắt đầu Theory), Chủ nghĩa Chức năng (Function-<br />
phát triển từ sau Chiến tranh Thế giới I. Sự alism), Chủ nghĩa Chức năng Mới (Neo-<br />
hình thành môn Chính trị học từ những năm Functionalism), Chủ nghĩa Đa nguyên, Chủ<br />
1880, đặc biệt là ở Mỹ, cùng với những biến nghĩa Toàn cầu,…<br />
đổi QHQT của thế giới thời hậu chiến đã Sau Chiến tranh Lạnh, các lý thuyết<br />
cung cấp thêm nhiều cơ sở khoa học và thực QHQT bước vào thời kỳ nở rộ và ngày càng<br />
tiễn cho môn QHQT. Cũng trong thời gian phát triển mạnh mẽ. Sự đa dạng trong lý<br />
này đã xuất hiện tập hợp luận điểm QHQT thuyết và lý luận về QHQT tiếp tục được bổ<br />
đầu tiên mà có thể coi là một lý thuyết sung thêm những cách tiếp cận và kiến thức<br />
QHQT dù còn sơ khai và nhiều hạn chế. Đó mới từ nhiều ngành KHXH&NV. Trên cơ<br />
là Chủ nghĩa Lý tưởng (Idealism) mà sau sở đó, hàng loạt lý thuyết và lý luận QHQT<br />
này được coi là một nhánh trong Chủ nghĩa mới đã xuất hiện như Chủ nghĩa Kiến tạo,<br />
Tự do. Chủ nghĩa Vị nữ, Chính trị Xanh, Chủ nghĩa<br />
Sau Chiến tranh Thế giới II, việc nghiên Hậu hiện đại (Postmodernism),… Sự phát<br />
cứu QHQT càng phát triển nhanh và mạnh triển và tính đa dạng này không chỉ xuất<br />
mẽ. Có thể nói, sau năm 1945, QHQT là phát từ thực tiễn thay đổi của QHQT thế<br />
một trong những ngành phát triển nhanh giới mà còn phản ánh sự phát triển của môn<br />
nhất. Đây cũng là thời kỳ các lý luận QHQT học có tính đa ngành và liên ngành này.<br />
bắt đầu được hệ thống hóa và phát triển Nhìn chung, có thể khái quát sự phát<br />
thành lý thuyết mà có thể được gọi là quá triển của lý thuyết QHQT như một quá<br />
trình lý thuyết hóa. Đầu tiên là Chủ nghĩa trình đi từ vấn đề trung tâm (chiến tranh,<br />
Hiện thực và tiếp đó là Chủ nghĩa Tự do. xung đột) đến bản chất của QHQT, đi từ<br />
Hai lý thuyết này đã trở thành những lý những vấn đề của các nước lớn sang mọi<br />
thuyết QHQT tương đối bao quát và được vấn đề chung trong QHQT, đi từ những<br />
áp dụng nhiều trong thực tiễn cho đến ngày quan niệm lẻ tẻ lên thành những lý thuyết,<br />
nay. Từ cuối thập niên 1970, các lý thuyết đi từ nghiên cứu bộ phận lên nghiên cứu<br />
này cũng được điều chỉnh, bổ sung với sự tổng thể, đi từ khoa học chính trị sang đa<br />
ra đời các trường phái mới là Chủ nghĩa ngành và liên ngành. Bên cạnh đó, có<br />
Hiện thực Mới (Neorealism) và Chủ nghĩa những dấu hiệu khác cũng phản ánh sự phát<br />
Tự do Mới (Neoliberalism). Đồng thời, triển này. Về chủ thể, đó là sự mở rộng từ<br />
cũng từ sau năm 1945, xuất hiện trường quan hệ giữa các quốc gia sang quan hệ<br />
phái lý thuyết mới dựa nhiều vào tư tưởng chằng chéo giữa nhiều loại hình chủ thể<br />
của Marx nên được gọi là Chủ nghĩa Mác khác nhau. Về đối tượng nghiên cứu, đó là<br />
xít Mới (Neomarxism). sự mở rộng từ các vấn đề an ninh – chính<br />
Cũng trong thời gian này, sự đa dạng lý trị sang cả kinh tế, văn hóa, xã hội, các vấn<br />
thuyết đã gia tăng nhanh chóng, do có thêm đề toàn cầu… Về đội ngũ nghiên cứu, đó là<br />
nhiều lý luận khác và cách tiếp cận khác từ sự tập trung ban đầu ở một số nước lớn<br />
nhau từ các ngành KHXH khác đã được đưa như Mỹ, Anh, Pháp,… sang sự hiện diện<br />
Sự phŸt triển của l› thuyết quan hệ quốc tế 9<br />
<br />
của các trung tâm nghiên cứu QHQT ở hầu Lý tưởng. Những người theo Chủ nghĩa<br />
khắp thế giới hiện nay. Một dấu hiệu nữa Hiện thực đã phê phán Chủ nghĩa Lý tưởng<br />
của sự phát triển môn QHQT chính là quá trên nhiều vấn đề khác nhau và họ dùng<br />
trình đi từ nghiên cứu sang bao gồm cả thực tiễn giai đoạn 1918-1945 để chứng<br />
nghiên cứu và đào tạo về lý thuyết QHQT minh cho tính “không tưởng” của Chủ<br />
mà nay đã rất phát triển trên toàn thế giới. nghĩa Lý tưởng. Một trong những điểm của<br />
Có thể đánh giá tổng quát về quá trình Chủ nghĩa Lý tưởng bị phê phán mạnh nhất<br />
phát triển của lý thuyết QHQT dựa trên cách là không làm rõ được bản chất QHQT,<br />
nhìn của Hedley Bull. Hedley Bull cho rằng không phân tích được thực tế của nền chính<br />
có ba làn sóng về lý thuyết: đầu tiên là Chủ trị giữa các quốc gia, mà chỉ thiên về việc<br />
nghĩa Lý tưởng hay Chủ nghĩa Tiến bộ cần phải làm gì một cách duy ý chí.<br />
(Progressivism) trong những năm 1920 và Trong cuộc tranh luận này, dường như<br />
đầu những năm 1930. Làn sóng thứ hai là Chủ nghĩa Hiện thực đã thắng thế. Mặc dù<br />
Chủ nghĩa Hiện thực từ cuối những năm những người ủng hộ Chủ nghĩa Lý tưởng<br />
1930 và trong những năm 1940. Làn sóng cũng tranh luận lại nhưng “rất khó để có thể<br />
thứ ba diễn ra từ cuối những năm 1970 với tìm thấy những người tự tin tuyên bố rằng<br />
sự tham gia của các lý thuyết KHXH. mình là người theo Chủ nghĩa Lý tưởng”<br />
Mỗi một làn sóng như vậy đều gắn liền (David A. Baldwin, 2009: 19). Kết quả là sự<br />
với các cuộc tranh luận lớn (Great De- định hướng lại trong nghiên cứu lý thuyết<br />
bates) giữa các học giả. Các cuộc tranh theo hướng có tính thực tiễn và khoa học<br />
luận này liên quan đến nhiều vấn đề, trong hơn. Một kết quả khác là sự nổi lên của Chủ<br />
đó có lý thuyết QHQT. nghĩa Hiện thực từ trong cuộc tranh luận<br />
Cuộc tranh luận lớn đầu tiên là giữa này. Đồng thời, những người đi theo đường<br />
Chủ nghĩa Lý tưởng và Chủ nghĩa Hiện hướng của Chủ nghĩa Tự do bắt đầu những<br />
thực diễn ra trong khoảng thời gian 1945- thay đổi căn bản trong việc đi tìm những lý<br />
1955. Trước Chiến tranh Thế giới II, Chủ luận và cách tiếp cận mới thay thế cho Chủ<br />
nghĩa Lý tưởng nổi lên như một lý thuyết nghĩa Lý tưởng và tạo tiền đề cho sự phát<br />
QHQT chi phối giới nghiên cứu và ảnh triển Chủ nghĩa Tự do Mới sau này. Một<br />
hưởng đáng kể đến một số người trong giới trong những ví dụ điển hình là Chủ nghĩa<br />
hoạch định chính sách mà đáng chú ý nhất Chức năng của David Mytrany năm 1943<br />
là trong cố gắng duy trì Hội Quốc Liên vốn và Chủ nghĩa Chức năng Mới của Ernst<br />
là sáng kiến của nhà Lý tưởng chủ nghĩa – Hasse trong thập niên 1950.<br />
Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson. Tuy Cuộc tranh luận thứ hai diễn ra trong<br />
nhiên, sự bất lực của Hội Quốc Liên trong cuối thập niên 1950 và thập niên 1960,<br />
việc ngăn chặn Chiến tranh Thế giới II cũng không hẳn là cuộc tranh luận giữa các lý<br />
như trong việc giải quyết nhiều cuộc xung thuyết QHQT mà chủ yếu là về cách tiếp cận<br />
đột trước đó đã làm bộc lộ những khiếm trong nghiên cứu KHXH. Cuộc tranh luận<br />
khuyết và thậm chí là khủng hoảng của lý này diễn ra trong bối cảnh nổi lên của Chủ<br />
thuyết này. Cùng thời gian đó, và nhất là nghĩa Hành vi trong KHXH. Cuộc tranh<br />
ngay sau năm 1945, Chủ nghĩa Hiện thực luận được biểu tượng hóa bằng sự trao đổi<br />
bắt đầu nổi lên và thách thức lại Chủ nghĩa qua các bài viết giữa Hedley Bull (1966) -<br />
10 Th“ng tin Khoa học xž hội, số 7.2017<br />
<br />
<br />
người mưu tìm cách bảo vệ cái mà ông ta hay lợi ích tuyệt đối, ưu tiên gì trong mục<br />
gọi là “cách tiếp cận cổ điển”, với Morton đích của quốc gia, dự định hay năng lực,<br />
Kaplan (1966) – người bảo vệ cho cái được vấn đề thể chế và chế độ,… (Xem: David<br />
gọi là “cách tiếp cận khoa học”. Trong A. Baldwin, 2009: 10-17).<br />
trường hợp khoa học chính trị, đó là cuộc Sang đến thập niên 1980, khi các cách<br />
tranh luận về giá trị và tính tương thích của tiếp cận khác từ một số ngành KHXH được<br />
các tiếp cận thực chứng. Cuộc tranh luận đưa vào QHQT để hình thành các lý thuyết<br />
diễn ra giữa một bên là những người tin rằng mới thì cuộc tranh luận này đã có thêm sự<br />
các phương pháp của khoa học tự nhiên có phê phán Chủ nghĩa Hiện thực từ các lý<br />
thể được chấp nhận trong nghiên cứu chính thuyết mới đó. Nhiều người cho rằng đây là<br />
trị quốc tế, còn bên kia là những người cho cuộc tranh luận chủ yếu giữa Chủ nghĩa<br />
rằng việc nghiên cứu KHXH không nhất Hiện thực, Chủ nghĩa Đa nguyên và Chủ<br />
thiết phải tuân theo các phương pháp nghiêm nghĩa Cấu trúc. Cuộc tranh luận này khá<br />
ngặt của khoa học tự nhiên. rộng và đề cập đến nhiều vấn đề lớn trong<br />
Cuộc tranh luận đã giúp phát triển lý lý thuyết QHQT như chủ thể, hệ quy chiếu,<br />
thuyết QHQT trên ít nhất hai phương diện. cách tiếp cận, các yếu tố mới ảnh hưởng đến<br />
Một là, nó đem lại việc chấp nhận và sử QHQT. Theo nhiều học giả đánh giá, kết<br />
dụng rộng rãi các phương pháp khoa học quả của cuộc tranh luận thứ ba này chưa ngã<br />
mới. Hai là, nó đóng góp thêm cho lý thuyết ngũ. Chủ nghĩa Hiện thực bị phê phán nặng<br />
QHQT nhiều lý luận mới như lý luận về hệ nề nhưng vẫn tiếp tục có chỗ đứng trong hệ<br />
thống của Morton Kaplan 1957, lý luận về thống các lý thuyết QHQT.<br />
liên lạc và điều khiển học của Karl Deutsch Cuộc tranh luận thứ ba đóng góp đáng<br />
1953 và 1964, lý thuyết trò chơi của Thomas kể cho sự phát triển lý thuyết QHQT. Những<br />
Schelling 1960, lý luận về hoạch định chính khiếm khuyết được chỉ ra trong cuộc tranh<br />
sách của Richard Snyder, H.W. Bruck và luận giữa Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa<br />
Bruton Sapin 1954 và 1962, thuyết phụ Tự do đã góp phần thúc đẩy hai lý thuyết lớn<br />
thuộc của các nhà Mác xít Mới,… này có những thay đổi, điều chỉnh và bổ<br />
Cuộc tranh luận thứ ba cũng liên quan sung để hình thành hai trường phái mới là<br />
nhiều đến lý thuyết QHQT. Cuộc tranh luận Chủ nghĩa Hiện thực Mới và Chủ nghĩa Tự<br />
này được khởi nguồn đầu tiên trong thập do Mới. Cho đến nay, hai trường phái này<br />
niên 1970 giữa những người theo Chủ nghĩa đã trở thành trường phái chính thống trong<br />
Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do. Nguyên hai lý thuyết kể trên và vẫn tiếp tục có ảnh<br />
nhân của cuộc tranh luận này được cho là hưởng nhiều trong thực tiễn. Một đóng góp<br />
đến những năm 1970, Chủ nghĩa Hiện thực quan trọng khác là cuộc tranh luận đã thúc<br />
đã bộc lộ những khiếm khuyết và không đẩy sự ra đời của nhiều lý thuyết QHQT mới<br />
giải thích được nhiều xu hướng và vấn đề từ thập kỷ 1980 như Chủ nghĩa Vị nữ, Lý<br />
mới trong QHQT như hợp tác, vai trò của thuyết Phê phán, Lý thuyết hệ thống thế giới<br />
yếu tố kinh tế,… Hai lý thuyết này tranh của Immanuel Wallerstein… Quá trình này<br />
luận khá nhiều vấn đề như bản chất và hậu vẫn được tiếp tục trong thập niên 1990 sau<br />
quả của tình trạng vô chính phủ, vấn đề hợp Chiến tranh Lạnh như Chủ nghĩa Kiến tạo,<br />
tác và hội nhập quốc tế, lợi ích tương đối Chính trị Xanh,…<br />
Sự phŸt triển của l› thuyết quan hệ quốc tế 11<br />
<br />
Hiện nay mặc dù các tranh luận vẫn QHQT vẫn ra đời và phát triển chủ yếu từ<br />
đang tiếp tục và trải dài trên nhiều vấn đề lý phương Tây. Tất nhiên còn nhiều nguyên<br />
luận khác nhau của mọi lý thuyết QHQT nhân khác nhưng đây cũng là lý do lớn tạo<br />
hiện hành, nhưng vẫn chưa xuất hiện cuộc nên tình trạng chi phối của lý thuyết phương<br />
tranh luận thứ tư. Một số học giả như Peter Tây trong nghiên cứu QHQT. Gần như<br />
Katzenstein, Robert Keohan, Stephen Kras- không có lý thuyết nào được tạo ra từ các<br />
ner cho rằng có khả năng có cuộc tranh luận nước phương Đông trước kia và các nước<br />
thứ tư diễn ra vào đầu thế kỷ XXI mà một đang phát triển ngày nay.<br />
trong chủ đề tranh luận chính sẽ là giữa Việc xây dựng các lý thuyết QHQT<br />
Chủ nghĩa Lý trí và Chủ nghĩa Kiến tạo. đều được xây dựng trên cơ sở khoa học.<br />
Tuy nhiên, cho đến nay, điều này vẫn chưa Tính khoa học làm cho các lý thuyết có<br />
xảy ra. tính thuyết phục hơn, khả thi hơn và đặc<br />
Một vài nhận xét về quá trình phát triển biệt là dễ ứng dụng hơn. Dựa vào cơ sở<br />
của lý thuyết quan hệ quốc tế khoa học và sự phát triển của khoa học,<br />
Từ quá trình phát triển ở trên, chúng ta các lý thuyết dễ được phát triển hơn.<br />
có thể rút ra một vài nhận xét sau đây: Ngoài ra, cơ sở khoa học còn giúp các lý<br />
Các lý thuyết QHQT đều ra đời từ thuyết QHQT dễ phổ biến xuyên quốc gia<br />
phương Tây và phát triển cũng chủ yếu ở hơn khi “ngôn ngữ” chung nhất trên thế<br />
phương Tây. Điều này được quy định có giới chính là khoa học. Nhìn chung, tất cả<br />
phần bởi một số phát triển đặc thù ở châu Âu các lý thuyết QHQT còn tồn tại đến bây<br />
như sau: Thứ nhất, QHQT ở châu Âu phát giờ đều được xây dựng trên cơ sở khoa<br />
triển sớm hơn và diễn ra liên tục, thường học. Các cơ sở khoa học này thường nằm<br />
xuyên hơn các nơi khác. QHQT ở đây từ xưa trong triết học, chính trị học, xã hội học,<br />
đã phức tạp với đủ xung đột và hợp tác, song tâm lý học, lịch sử và sau này còn được bổ<br />
phương và đa phương,… Thực tiễn này đặt sung thêm cơ sở khoa học từ các môn khác<br />
ra yêu cầu nghiên cứu QHQT từ thời cổ đại. như kinh tế học, văn hóa học, nhân học,…<br />
Thứ hai, trong quá trình phát triển, các nhà Lịch sử các lý thuyết QHQT cũng cho<br />
nước ở châu Âu có xu hướng đi ra bên ngoài thấy, cơ sở khoa học yếu sẽ làm cho các lý<br />
từ khá sớm với các chủ nghĩa trọng thương, thuyết khó phổ biến, không tồn tại lâu và<br />
chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc cũng dễ chết yểu. Sở dĩ chúng tôi phải nhắc đến<br />
như mở cửa và toàn cầu hóa hiện nay. Xu điều này bởi, cho đến nay, ở một số nơi,<br />
hướng này khá mạnh mẽ nên cũng đặt ra yêu vẫn có thái độ coi lý thuyết như cái gì đó<br />
cầu nghiên cứu QHQT theo hướng ngày ít gắn với thực tiễn. Thái độ này dễ dẫn<br />
càng rộng mở. Thứ ba, truyền thống phát đến cách tư duy dựa theo cảm tính, đề cao<br />
triển khoa học, trong đó có KHXH cũng như kinh nghiệm trong hoạch định và thực thi<br />
phong cách tư duy đúc kết thành lý thuyết chính sách đối ngoại.<br />
cũng phát triển mạnh ở phương Tây hơn các Các lý thuyết QHQT đều có xu hướng<br />
khu vực khác trên thế giới. Điều này giúp phát triển theo hướng liên ngành, đa<br />
đem lại sự quan tâm tới phát triển lý thuyết ngành. Điều này được quy định bởi thực tế<br />
và nhờ đó, các lý thuyết dễ hình thành ở đây QHQT ngày càng mở rộng ra nhiều lĩnh<br />
hơn. Cho đến thời hiện đại, các lý thuyết vực khác nhau của đời sống xã hội và con<br />
12 Th“ng tin Khoa học xž hội, số 7.2017<br />
<br />
<br />
người. Thực tế đó ngày càng được nhận đặt cơ sở cho sự tiên nghiệm tương lai, tức<br />
thức và vì thế, đòi hỏi phải có sự bổ sung là có phạm vi nghiên cứu hay diện giải<br />
kiến thức của nhiều ngành khoa học khác thích khá rộng và xuyên thời gian. Các lý<br />
nhau trong tìm hiểu QHQT. Điều này đặt ra thuyết nhỏ hơn như Chính trị Xanh, Chủ<br />
yêu cầu phát triển đa ngành của các lý nghĩa Vị nữ, Lý thuyết Phê phán thì<br />
thuyết QHQT. Bên cạnh đó, QHQT là thường chỉ phân tích một phần quá khứ để<br />
ngành ra đời sau, bao hàm nhiều lĩnh vực chỉ ra bất cập, xem xét hiện tại để chỉ ra<br />
khoa học khác nhau nên việc bổ sung, vay những thay đổi mới và từ đó đề ra cách tiếp<br />
mượn tri thức và phương pháp từ các ngành cận mới có tính bổ sung cho tương lai.<br />
học khác là điều cần thiết. Từ đó đem lại Phạm vi nghiên cứu hay diện giải thích lịch<br />
yêu cầu phát triển liên ngành của các lý sử của chúng thường hẹp hơn nhiều so với<br />
thuyết QHQT. Ngoài ra, giữa các lĩnh vực các lý thuyết lớn. Điều này góp phần tạo ra<br />
này thường có sự tương tác qua lại và ước sự phân biệt lý thuyết lớn, lý thuyết nhỏ<br />
thúc lẫn nhau. QHQT càng phát triển, sự trong QHQT. Nhưng điều quan trọng hơn,<br />
tương tác giữa các lĩnh vực lại càng tăng. việc có thể giải thích xuyên thời gian của<br />
Điều này dẫn đến yêu cầu kết hợp đa-liên các lý thuyết lớn cũng góp phần tạo ra khả<br />
ngành trong phát triển lý thuyết QHQT. năng ứng dụng nhiều hơn của chúng so với<br />
Nhìn lại quá trình phát triển chung của lý các lý thuyết nhỏ. Nhìn chung, việc mục<br />
thuyết QHQT cũng như của từng lý thuyết, tiêu nghiên cứu có tính xuyên thời gian<br />
xu hướng như vậy đều diễn ra. Hiện nay, như vậy đã góp phần làm nên tính phổ quát<br />
không một lý thuyết QHQT nào mà không và giá trị ứng dụng của lý thuyết QHQT.<br />
có xu hướng đa ngành, liên ngành. Đồng Hầu hết các lý thuyết QHQT ra đời<br />
thời, các lý thuyết QHQT ngày càng được trước năm 1945 đều dựa trên quan điểm<br />
bổ sung thêm các cách tiếp cận và kiến thức duy vật và chú ý đến tính quy luật trong sự<br />
của xã hội học chính trị, văn hóa chính trị, vận động QHQT. Có nhiều mức độ khái<br />
kinh tế chính trị quốc tế,… Chính xu hướng quát khác nhau trong những lý thuyết này<br />
này đã góp phần tạo ra xu hướng Quốc tế như quy luật, xu hướng QHQT trong từng<br />
học với hàm ý đa-liên ngành thay cho thời kỳ hoặc các mẫu hình quan hệ trong<br />
QHQT vốn hay được hiểu là thuộc khoa một số tình huống phổ biến. Các lý thuyết<br />
học chính trị. Xu hướng này giúp đem lại khác nhau thì có cơ sở và chiều hướng quy<br />
khả năng nghiên cứu đầy đủ hơn đối với luật khác nhau. Ví dụ, Chủ nghĩa Hiện thực<br />
thực tiễn QHQT ngày càng đa diện. dựa trên cơ sở đấu tranh quyền lực giữa<br />
Việc xây dựng lý thuyết QHQT không các quốc gia để nhìn nhận quy luật vận<br />
chỉ nhằm giải thích quá khứ, hướng dẫn động QHQT theo hình xoáy trôn ốc đi từ<br />
hành động trong hiện tại mà còn để dự báo xung đột này sang xung đột khác. Chủ<br />
tương lai. Tất cả các lý thuyết QHQT đều nghĩa Tự do dựa trên cơ sở hợp tác sẽ ngày<br />
hướng tới mục tiêu này dù quy mô và mức càng tăng và thay thế dần cho xung đột để<br />
độ có khác nhau. Các lý thuyết lớn như cho rằng quy luật vận động của QHQT sẽ<br />
Chủ nghĩa Hiện thực, Chủ nghĩa Tự do hay theo đường thẳng. Sau năm 1945, các lý<br />
Chủ nghĩa Kiến tạo đều mưu tìm khả năng thuyết này có bổ sung thêm những yếu tố<br />
giải thích toàn bộ lịch sử QHQT cũng như chủ quan nhưng nền tảng duy vật và tính<br />
Sự phŸt triển của l› thuyết quan hệ quốc tế 13<br />
<br />
quy luật là không thay đổi. Trong khi đó, thuyết còn có sự tiếp thu lẫn nhau. Ví dụ, hai<br />
một số lý thuyết mới ra đời từ những năm lý thuyết thuộc loại đối lập nhau nhất là Chủ<br />
1970-1990 thì lại dựa nhiều hơn vào quan nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do vẫn có<br />
điểm duy tâm chủ quan và không đề cao những điểm chung và những điểm tiếp thu<br />
tính quy luật. Ví dụ, Chủ nghĩa Kiến tạo và lẫn nhau. Điển hình, Chủ nghĩa Hiện thực<br />
Lý thuyết Phê phán cho rằng sự thay đổi Tự do (Liberal Realism) (G. John Ikenberry<br />
của nhận thức và các yếu tố liên chủ quan & Charles A. Kupchan, 2004: 38-49) là một<br />
mới là cơ sở quan trọng cho sự vận động trường phái của Chủ nghĩa Hiện thực nhưng<br />
của QHQT chứ không phải các quy luật. đã tiếp thu nhiều luận điểm của Chủ nghĩa<br />
Con người không phải là nô lệ của hoàn Tự do. Sở dĩ chúng tôi muốn nhắc đến điều<br />
cảnh và nhận thức của con người đang này là để nhấn mạnh về thái độ không độc<br />
ngày càng phát triển. Do đó, QHQT cũng tôn quá mức một lý thuyết nào đó trong giới<br />
dễ thay đổi theo và tính quy luật ở đây là nghiên cứu QHQT.<br />
không rõ ràng và nếu có thì là khả biến. Trên thế giới, nhất là ở các nước phát<br />
Nhìn chung, có xu hướng gia tăng yếu tố triển, việc ứng dụng lý thuyết QHQT là khá<br />
con người trong các lý thuyết đương đại. phổ biến trong khi điều này có phần hạn chế<br />
Việc phát triển lý thuyết QHQT thường hơn ở các nước đang phát triển. Sự ứng<br />
đi kèm với tư duy phê phán và sự tranh luận. dụng này thể hiện ở việc phối hợp, gắn kết<br />
Ba làn sóng phát triển lý thuyết QHQT đều giữa giới hoạch định chính sách và giới<br />
gắn liền với ba cuộc tranh luận lớn như đã nghiên cứu. Lý thuyết QHQT được vận<br />
trình bày ở trên là minh chứng rõ ràng cho dụng vào cả trong phân tích tình hình, tìm<br />
điều này. Dù chỉ có ba cuộc tranh luận lớn hiểu nguyên nhân, xây dựng chính sách, dự<br />
nhưng sự phê phán và tranh luận nhỏ diễn ra báo,… Về đại thể, việc ứng dụng lý thuyết<br />
thường xuyên giữa các lý thuyết gia QHQT. QHQT có thể được tiến hành dựa trên hai<br />
Sự phê phán và tranh luận diễn ra không chỉ cách thức chính. Một là sử dụng đồng thời<br />
giữa các lý thuyết mà cả trong từng lý nhiều lý thuyết QHQT vào giải thích một xu<br />
thuyết. Vì thế, trong đa phần các lý thuyết hướng, sự kiện hay tình huống quan hệ. Do<br />
QHQT, đều tồn tại các trường phái khác mỗi lý thuyết đứng từ các góc độ và sử dụng<br />
nhau. Cũng nhờ tư duy phê phán và sự tranh cách tiếp cận khác nhau nên cách này giúp<br />
luận mà các lý thuyết QHQT thường xuyên phát hiện được nhiều nguyên nhân, điều<br />
được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung. Ví dụ, kiện, yếu tố tác động và các phương diện<br />
Chủ nghĩa Hiện thực Mới hay Chủ nghĩa Tự khác nhau của sự kiện đó. Hai là sử dụng<br />
do Mới là những trường phái hiện đại được một lý thuyết để xác định bản chất vấn đề,<br />
bổ sung nhiều từ sự phê phán của các lý nguyên nhân chủ yếu cùng những gợi ý về<br />
thuyết khác. Nếu Chủ nghĩa Hiện thực Mới cách thức ứng phó. Hiện nay, ở Việt Nam,<br />
ra đời từ sự phê phán của các lý thuyết khác theo đánh giá sơ bộ của chúng tôi, việc vận<br />
trong thập kỷ 1970 thì Chủ nghĩa Tự do Mới dụng lý thuyết QHQT chủ yếu là trong<br />
được hình thành nhờ sự phê phán trong nghiên cứu hơn là trong hoạch định chính<br />
Cuộc tranh luận lần thứ nhất và được bổ sách. Ngay trong việc nghiên cứu thuần túy,<br />
sung nhiều từ sau Chiến tranh Thế giới II. sự ứng dụng lý thuyết vẫn còn khá ít ỏi. Ít<br />
Đáng chú ý, qua tranh luận, phê phán, các lý nhất, việc ứng dụng lý thuyết QHQT có thể<br />
14 Th“ng tin Khoa học xž hội, số 7.2017<br />
<br />
<br />
giúp đem lại cái nhìn toàn diện và tầm nhìn vốn luôn thay đổi. Thứ hai là khả năng nhận<br />
dài hạn. thức cũng không giống nhau qua từng giai<br />
Lý thuyết không phải là lời giải đáp đoạn. Vì thế, lý thuyết QHQT không phải là<br />
cho mọi tình huống trong QHQT. Thực cái gì bất biến mà luôn cần được thay đổi<br />
tiễn vốn đa dạng và phức tạp hơn nhiều. cho phù hợp với sự thay đổi của cả khách<br />
Bản thân các lý thuyết QHQT không phải quan và chủ quan <br />
là hoàn chỉnh và vẫn đang được điều chỉnh,<br />
bổ sung. Vì thế, việc ứng dụng lý thuyết Tài liệu tham khảo<br />
QHQT cần kết hợp với kinh nghiệm. Hai 1. David A. Baldwin (chủ biên, 2009),<br />
cơ sở này sẽ là hai chân đế tốt cho công tác Chủ nghĩa Tự do Mới & Chủ nghĩa<br />
đối ngoại, từ vĩ mô tới vi mô. Như trên đã Hiện thực Mới: Cuộc tranh luận đương<br />
đề cập, lý thuyết QHQT giúp hiểu được đại, Nxb. Thế giới.<br />
bản chất để tiệm cận tới sự thật, giúp giải 2. Scott Burchill, Richard Devetek, An-<br />
thích để tìm ra nguyên nhân, giúp dự báo drew Linklater, Matthew Paterson,<br />
để đoán định xu hướng và giúp cả kinh Christian Reus-smit & Jacqui True<br />
nghiệm để chọn lựa biện pháp ứng xử và (2005), Theories of International Rela-<br />
công cụ thực hiện. Ít nhất, lý thuyết cũng nên tions, Palgrace, New York.<br />
được coi là nền tảng để vận dụng kinh 3. Reus-Smit, Christian (editor, 2011), The<br />
nghiệm. Việc lớn như hoạch định hay thực Oxford Handbook of International Rela-<br />
thi chính sách đối ngoại hay việc nhỏ như tions, Oxford University Press.<br />
ứng phó trong tình huống QHQT cụ thể sẽ 4. Martin Griffiths (editor, 2007), Interna-<br />
tốt hơn nhiều nếu dựa vào cả hai. Việc sử tional Relations Theory for Twenty-First<br />
dụng chỉ mỗi kinh nghiệm tuy có thể đúng, Century, Routledge, New York.<br />
có thể sai nhưng cũng nên lưu ý về sự hạn 5. G. John Ikenberry & Charles A.<br />
chế của việc dựa vào mỗi kinh nghiệm. Kinh Kupchan (2004), “Liberal Realism: The<br />
nghiệm thường có tính ngắn hạn, thích hợp Foundations of a Democratic Foreign<br />
với tình huống này nhưng không thích hợp Policy”, The National Interest Fall.<br />
với tình huống khác, kinh nghiệm dù tốt 6. Jill Steans & Lloyd Pettiford (2005),<br />
nhưng người này áp dụng được nhưng người Introduction to International Relations:<br />
khác lại không thể. Perspectives and Themes, Pearson-Pren-<br />
Lý thuyết là cần thiết nhưng cũng tice Hall, London.<br />
không nên tuyệt đối hóa lý thuyết. Lý thuyết 7. Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi (2001),<br />
QHQT phụ thuộc vào hai cơ sở. Thứ nhất là Lý luận Quan hệ quốc tế, Học viện Quan<br />
phụ thuộc vào tình hình QHQT thực tiễn hệ quốc tế, Hà Nội.<br />

Download tài liệu Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button