Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] sơ đồ tư duy sinh học 12 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 16:56

Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 1 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 2 phantanthien@gmail.com MỤC LỤC Bài 1: Axit nuclêic 4 Bài 2: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN 5 Bài 3: Phiên mã, dịch mã 6 Bài 4: Điều hòa hoạt động của gen 7 Bài 5: Đột biến gen 8 Bài 6: Nhiễm sắc thể 9 Bài 7: Nguyên phân 10 Bài 8: Giảm phân 11 Bài 9: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 12 Bài 10: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 13 Bài 11: Ôn tập đột biến 14 Bài 12: Quy luật phân li 15 Bài 13: Quy luật phân li độc lập 16 Bài 14: Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 17 Bài 15: Di truyền liên kết 18 Bài 16: Di truyền liên kết với giới tính 19 Bài 17: Di tryền ngoài nhiễm sắc thể 20 Bài 18: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen 21 Bài 19: Cấu trúc di truyền của quần thể 22 Bài 20: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên 23 Bài 21: Chọn giống vật nuôi và cây trồng 24 Bài 22: Chọn giống bằng công nghệ tế bào 25 Bài 23: Tạo giống bằng công nghệ gen 26 Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ gen(tt) 27 Bài 25: Phương pháp nghiên cứu di truyền người 28 Bài 26: Di truyền Y học 29 Bài 27: Di truyền Y học(tt) 30 Bài 28: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người 31 Bài 29: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh 32 Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào học và sinh học phân tử 33 Bài 31: Học thuyết tiến hóa cổ điển 34 Bài 32: Học thuyết tiến hóa của cổ điển(tt) 35 Bài 33: Học thuyết tiến hóa hiện đại 36 Bài 34: Các nhân tố tiến hóa 37 Bài 35: Các nhân tố tiến hóa(tt) 37 Bài 36: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi 39 Bài 37: Loài sinh học và các cơ chế cách li 40 Bài 38: Quá trình hình thành loài 42 Bài 39: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới 44 Bài 40: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất 45 Bài 41: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất 46 Bài 42: Sự phát sinh loài người 47 Bài 43: Môi trường và các nhân tố sinh thái 48 Bài 44: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật 50 Bài 45: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật(tt) 51 Bài 46: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể 52 Bài 47: Các đặc trưng cơ bản của quần thể 53 Bài 48: Các đặc trưng cơ bản của quần thể(tt) 54 Bài 49: Biến động số lượng cá thể của quần thể 55 Bài 50: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã 56 Bài 51: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã 57 Bài 52: Mối quan hệ dinh dưỡng 58 Bài 53: Diễn thế sinh thái 59 Bài 54: Hệ sinh thái , 60 Bài 55: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái 61 Bài 56: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái((tt) 62 Bài 57: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái 63 Bài 58: Sinh quyển 64 Bài 59: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên 65 [CHỈNH SỬA, BỔ SUNG LẦN I] Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 3 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 4 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 5 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 6 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 7 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 8 phantanthien@gmail.com . 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào học và sinh học phân tử 33 Bài 31: Học thuyết tiến hóa cổ điển 34 Bài 32: Học thuyết tiến hóa của cổ điển(tt) 35 Bài 33: Học thuyết tiến hóa hiện đại. Y học 29 Bài 27: Di truyền Y học( tt) 30 Bài 28: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người 31 Bài 29: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh 32 Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh. dưỡng 58 Bài 53: Diễn thế sinh thái 59 Bài 54: Hệ sinh thái , 60 Bài 55: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái 61 Bài 56: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái((tt) 62 Bài 57:

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] sơ đồ tư duy sinh học 12 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: sơ đồ tư duy sinh học 12, sơ đồ tư duy sinh học 12, sơ đồ tư duy sinh học 12

Hy vọng thông qua bài viết sơ đồ tư duy sinh học 12 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button