[Download] Quyết định bổ nhiệm cán bộ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 22:33

Download

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]- Căn cứ vào quyết định thành lập (căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày [] nếu là cơ quan dân cử); [TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm cán bộ [CHỨC DANH] [TÊN CQ] – Căn cứ vào quyết định thành lập (căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày [] nếu là cơ quan dân cử); – Xét đề nghị của [TÊN] [CHỨC DANH]; – Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) [TÊN] chức vụ [CHUC VU] [TÊN CQ]; Điều 2. Ông (bà) Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. THỦ TRƯỞNG Nơi nhận: – Như điều – Lưu văn thư . VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm cán bộ [CHỨC DANH] [TÊN CQ] – Căn cứ vào quyết định thành lập (căn cứ vào Luật Tổ chức. nghị của [TÊN] [CHỨC DANH]; – Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) [TÊN] chức vụ [CHUC VU] [TÊN CQ]; Điều

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Quyết định bổ nhiệm cán bộ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Quyết định bổ nhiệm cán bộ, Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Hy vọng thông qua bài viết Quyết định bổ nhiệm cán bộ . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.