Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Quy phạm vệ sinh ssop – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2014, 17:49

Chương 7: Chương trình SSOP (hoặc GHP) 1. Định nghĩa: SSOP là 4 chữ cái của 4 từ tiếng Anh: Sanitation Standard Operating Procedures. Nghĩa là: Quy phạm vệ sinh hoặc nói cụ thể hơn là: Quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh. + Vai trò, tầm quan trọng của SSOP: SSOP cùng với GMP là những chương trình tiên quyết bắt buộc phải áp dụng: ● Ngay cả khi không có chương trình HACCP. ● Giảm số lượng các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) trong kế hoạch HACCP. SSOP cùng với GMP kiểm soát các điểm kiểm soát CP, giúp làm tăng hiệu quả của kế hoạch HACCP. + Phân biệt SSOP, GMP và HACCP (xem Bảng 12 và hình 10). Bảng 12: Phân biệt SSOP, GMP và HACCP TT Tiêu chí GMP SSOP HACCP 1. Đối tượng kiểm soát Điều kiện sản xuất Điều kiện sản xuất Các điểm kiểm soát tới hạn (trọng yếu) 2. Mục tiêu kiểm soát – CP – Quy định các yêu cầu vệ sinh chung và biện pháp ngăn ngừa các yếu tố ô nhiễm vào thực phẩm do điều kiện vệ sinh kém. – CP – Là các quy phạm vệ sinh dùng để đạt được các yêu cầu vệ sinh chung của GMP. – CCP – Là các quy định để kiểm soát các mối nguy tại các CCP. 3. Đặc điểm Đầu tư vật chất Đầu tư vật chất Đầu tư năng lực quản lý. 4. Tính pháp lý Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc với thực phẩm nguy cơ cao. 5. Thời gian Trước HACCP Trước HACCP Sau hoặc đồng thời với GMP và SSOP. 6. Bản chất vấn đề Quy phạm sản xuất Quy phạm vệ sinh Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn. Hình 10: Mối liên quan GMP, SSOP và HACCP haccp gmp ssop 2. Phạm vi kiểm soát của SSOP: SSOP cùng GMP, kiểm soát tất cả những yếu tố liên quan đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng. Song, GMP là Quy phạm sản xuất, là các biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ nhằm đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm đạt yêu cầu CLVSATTP, nghĩa là GMP quy định các yêu cầu vệ sinh chung và biện pháp ngăn ngừa các yếu tố ô nhiêm vào thực phẩm do điều kiện vệ sinh kém. Còn SSOPQuy phạm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh, nghĩa là các quy phạm vệ sinh dùng để đạt được các yêu cầu vệ sinh chung của GMP. 3. Nội dung và hình thức của Quy phạm vệ sinh – SSOP: 3.1. Nội dung Quy phạm vệ sinh – SSOP: + Các lĩnh vực cần xây dựng: 1. An toàn của nguồn nước. 2. An toàn của nước đá 3. Các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm. 4. Ngăn ngừa sự nhiễm chéo. 5. Vệ sinh cá nhân. 6. Bảo vệ sản phẩm không bị nhiểm bẩn. 7. Sử dụng, bảo quản hoá chất 8. Sức khoẻ công nhân. 9. Kiểm soát động vật gây hại. 10. Chất thải. 11. Thu hồi sản phẩm + Tuỳ theo mỗi cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, nội dung của SSOP có thể khác nhau. Hoặc phải kiểm soát đầy đủ cả 11 lĩnh vực đảm bảo vệ sinh an toàn như trên hoặc chỉ kiểm soát một số lĩnh vực (ví dụ ở cơ sở không cần sử dụng nước đá hoặc hoá chất…), hoặc phải xây dựng SSOP cho một số lĩnh vực khác. 3.2. Hình thức của SSOP (hoặc GHP): Quy phạm vệ sinh được thể hiện dưới một văn bản bao gồm: + Các thông tin về hành chính: ● Tên, địa chỉ công ty. ● Tên mặt hàng, nhóm mặt hàng. ● Số và tên Quy phạm vệ sinh. ● Ngày và chữ ký của người có thẩm quyền phê duyệt. + Phần chính: bao gồm 4 nội dung: 1) Yêu cầu (hay mục tiêu): Căn cứ chủ trương của công ty về chất lượng và các quy định của cơ quan có thẩm quyền. 2) Điều kiện hiện nay: Mô tả điều kiện thực tế hiện nay của xí nghiệp (các tài liệu gốc, sơ đồ minh hoạ nếu có) 3) Các thủ tục cần thực hiện. 4) Phân công thực hiện và giám sát: ● Biểu mẫu ghi chép. ● Cách giám sát. ● Phân công người giám sát ● Tần suất giám sát ● Thực hiện và ghi chép hành động sửa chữa. Tên công ty: Địa chỉ: Quy phạm vệ sinh- SSOP ● (Tên sản phẩm: …) ● (SSOP số:…) ● (Tên quy phạm:…) 1. Yêu cầu/ mục tiêu: 2. Điều kiện hiện nay: 3. Các thủ tục cần thực hiện: 4. Phân công thực hiện và giám sát: Ngày tháng năm (Người phê duyệt) + Hình thức cụ thể như sau: 4. Phương pháp xây dựng Quy phạm vệ sinh – SSOP: 4.1. Tài liệu làm căn cứ để xây dựng SSOP/GHP: 1. Các luật lệ, quy định hiện hành. 2. Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật. 3. Các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng 4. Các thông tin khoa học mới. 5. Phản hồi của khách hàng. 6. Kinh nghiệm thực tiễn. 7. Kết quả thực nghiệm. 4.2. Quy định phương pháp chung: 4.2.1. Quy phạm vệ sinh (SSOP) được thiết lập chung cho cơ sở, ít nhất phải bao gồm các SSOP thành phần được xây dựng để kiểm soát các lĩnh vực sau đây: 1. Chất lượng nước dùng trong sản xuất. 2. Chất lượng nước đá dùng trong sản xuất 3. Vệ sinh các bề mặt tiếp xúc. 4. Vệ sinh cá nhân. 5. Việc chông nhiễm chéo. 6. Việc chống động vật gây hại. 7. Vệ sinh vật liệu bao gói và việc ghi nhãn sản phẩm. 8. Việc bảo quản và sử dụng hoá chất. 9. Sức khoẻ công nhân. 10. Xử lý chất thải. 11. Thu hồi sản phẩm. 4.2.2. Mỗi SSOP thành phần được thiết lập cho một hoặc một phần các lĩnh vực nêu trên phải bao gồm ít nhất các nội dung sau: 1. Nêu rõ các quy định của Việt Nam và quốc tế liên quan và chính sách đảm bảo an toàn vệ sinh của cơ sở. 2. Mô tả điều kiện cụ thể của cơ sở làm cơ sở để xây dựng các thủ tục và biện pháp. 3. Mô tả chi tiết các thủ tục và thao tác phải thực hiện để đạt yêu cầu quy định, phù hợp với các điều kiện cụ thể của cơ sở và khả thi. 4. Phân công cụ thể việc thực hiện và giám sát thực hiện SSOP. 4.2.3. Cơ sở phải thiết lập các sơ đồ, kế hoạch thực hiện kiểm soát kèm theo mỗi SSOP thành phần. 4.2.4. Cơ sở phải xây dựng các biểu mẫu giám sát việc thực hiện SSOP theo đúng những quy định. 4.2.5. Cơ sở phải có kế hoạch thẩm tra hiệu quả của việc thực hiện SSOP bằng cách định kỳ tiến hành lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh công nghiệp. Kết quả thẩm tra thực hiện SSOP phải được lưu trữ trong hồ sơ theo đúng những quy định. Nói tóm lại: – Cơ sở phải kiểm soát đầy đủ các lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh ở cơ sở mình. – Có thể thiết lập nhiều Quy phạm cho một lĩnh vực hoặc một Quy phạm cho nhiều lĩnh vực tương tự. 4.3. Phương pháp cụ thể: Giới thiệu 2 phương pháp xây dựng SSOP để tham khảo: 4.3.1. Xây dựng Quy phạm chung theo 11 lĩnh vực kiểm soát: 4.3.1.1. SSOP – An toàn nguồn nước: 1) Yêu cầu: Nước tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh. Nước an toàn phải đạt yêu cầu. 2) Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (điều kiện hiện nay): + Nguồn cung cấp nước: – Nước thuỷ cục (Nguồn công cộng). – Tự khai thác: ● Nước giếng khoan. ● Nước bề mặt. + Hệ thống Xử lý nước: ● Xử lý về mặt hoá lý: Lắng, lọc, trao đổi ion ● Xử lý về mặt vi sinh : Tia cực tím, màng lọc khuẩn, Ozon, Chlorine + Cánh kiểm soát chất lượng nước hiện nay: – Kế hoạch lấy mẫu nước kiểm tra 3) Các thủ tục cần thực hiện: + Lập sơ đồ hệ thống cung cấp nước: ● Thể hiện đầy đủ hệ thống ● Có số hiệu nhận diện các điểm lấy mẫu nước và từng vòi nước sử dụng. kể cả vòi nước rửa tay ● Không có sự nối chéo giữa hệ thống dẫn nước uống được và không uống được. ● Đảm bảo sự nhất quán giữa sơ đồ và trên thực tế. + Kiểm soát hoạt động của hệ thống: ● Bảo vệ nguồn nước không bị nhiễm bẩn ● Duy trì hoạt động của hệ thống xử lý. ● Nếu xử lý bằng Clorine: * Thời gian Clorine tác dụng trước khi sử dụng tối thiểu 20 phút * Chlorine dư phải đúng quy định * Có hệ thống báo động cho thiết bị tự động * Kiểm tra nồng độ Chlorine dư hàng ngày. ● Nếu xử lý bằng tia cực tím: * Thời gian tối đa sử dụng đèn; * Kiểm soát tốc độ dòng chảy qua đèn; * Có hệ thống báo động khi đèn không làm việc; ● Phòng ngừa sự nhiễm bẩn: * Kiểm tra đường ống dẫn nước trong nhà máy. * Ngăn ngừa hiện tượng chảy ngược * Vệ sinh định kỳ bể chứa nước. + Kiểm tra chất lượng nước: ● Lập kế hoạch và lấy mẫu kiểm nghiệm: Dựa trên sơ đồ hệ thống cung cấp nước, xác định các điểm lấy mẫu nước phân tích theo tần suất thích hợp trong năm đảm bảo nguyên tắc: * Tần suất phù hợp. * Lấy mẫu (đại diện) các vị trí có cùng tần suất trong tháng giáp vòng trong năm. * Nêu rõ các chỉ tiêu cần kiểm tra cho từng vị trí lấy mẫu. ● Xử lý khi kết quả phân tích. 4) Phân công thực hiện và giám sát: Cần thiết lập ● Sơ đồ hệ thống cung cấp nước. ● Kế hoạch lấy mẫu nước. ● Kết quả phân tích mẫu nước. ● Các sự cố, các vi phạm và hành động sữa chữa. ● Biểu mẫu theo dõi giám sát vệ sinh hệ thống nước. ● Phân công cụ thể người thực hiện. 4.3.1.2. SSOP – An toàn nguồn nước đá: 1) Yêu cầu: Nước đá tiếp xúc với thực phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh. 2) Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (điều kiện hiện nay): ● Nguồn nước dùng để sản xuất nước đá ● Điều kiện sản xuất bảo quản vận chuyển. 3) Các thủ tục cần thực hiện: + Kiểm soát chất lượng nước sản xuất nước đá theo SSOP về nước + Điều kiện sản xuất bảo quản vận chuyển ● Nước đá cây phải đảm bảo yêu cầu về: ● Nhà xưởng, thiết bị , phương tiện sản xuất ● Nồng độ Chlorine dư trong nước đá ● Tình trạng hoạt động và điều kiện vệ sinh của máy đá vảy ● Điều kiện chứa đựng và bảo quản nước đá ● Phương tiện và điều kiện vận chuyển, xay nước đá ● Lập kế hoạch lấy mẫu kiểm tra. + Lấy mẫu chất lượng nước đá: ● Tần suất lấy mẫu. ● Các chỉ tiêu kiểm tra. 4) Hồ sơ giám sát và tổ chức thực hiện: ● Kết quả kiểm tra chất lượng nước đá theo kế hoạch mẫu. ● Thiết lập các mẫu biểu và phân công thực hiện. 4.3.1.3. SSOP – Các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm: 1) Yêu cầu: Các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm không là nguồn lây nhiễm cho sản phẩm trong quá trình chế biến. 2) Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay): ● Vật liệu và cấu trúc của các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm kể cả vật liệu bao gói sản phẩm, găng tay, tạp dề và BHLĐ. ● Phương pháp làm vệ sinh và khử trùng các bề mặt tiếp xúc sản phẩm. 3) Các thủ tục cần thực hiện: + Làm vệ sinh và khử trùng: ● Hoá chất, tác nhân thích hợp ● Phương pháp phù hợp ● Tần suất làm vệ sinh và khử trùng. + Bảo quản, sử dụng: ● Bảo quản đúng cách ● Sử dụng đúng mục đích. + Lấy mẫu thẩm tra việc làm vệ sinh và khử trùng. 4) Hồ sơ giám sát và phân công thực hiện: ● Nồng độ chất tẩy rửa và khử trùng. ● Tình trạng vệ sinh trước khi sử dụng. ● Kết quả phân tích ● Thiết lập đầy đủ biểu mẫu giám sát và phân công thực hiện. 4.3.1.4. SSOP – Ngăn ngừa sự nhiễm chéo: 1) Yêu cầu: Ngăn ngừa được sự nhiễm chéo từ những vật thể không sạch vào thực phẩm, và các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm. 2) Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay): + Nhận diện khả năng nhiễm chéo do : ● Đường đi của sản phẩm, nước đá, bao bì, phế liệu, công nhân, khách ● Lưu thông không khí (hút gió, cấp gió) ● Hệ thống thoát nước thải 3) Các thủ tục cần thực hiện: + Dòng lưu chuyển: Sự lưu thông của nguyên liệu, sản phẩm, nước đá, phế liệu, công nhân, bao bì + Các hoạt động, các khu vực có khả năng nhiễm chéo: ● Ngăn cách nghiêm ngặt (không gian, thời gian) khi sản xuất các sản phẩm có độ rủi ro khác nhau ● Phân biệt dụng cụ ở từng khu vực có độ sạch khác nhau. + Hoạt động của công nhân. 4) Hồ sơ giám sát và phân công thực hiện: Thiết lập đầy đủ biểu mẫu giám sát và phân công người thực hiện. 4.3.1.5. SSOPVệ sinh cá nhân: 1) Yêu cầu: Công nhân phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh cá nhân khi sản xuất. 2) Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay): ● Hiện trạng hệ thống rửa và khử trùng tay, phòng thay BHLĐ, nhà vệ sinh ● Các quy định hiện có về hoạt động vệ sinh cá nhân 3) Các thủ tục cần thực hiện: ● Hoạt động bảo trì và kiểm tra tình trạng hoạt động thực tế ● Quản lý và sử dụng BHLĐ ● Thực hiện rửa và khử trùng tay, vệ sinh ● Lấy mẫu kiểm chứng hiệu quả việc thực hiện 4) Hồ sơ giám sát và tổ chức thực hiện: ● Kiểm tra vệ sinh hàng ngày. ● Thiết lập đủ biểu mẫu giám sát và phân công thực hiện. 4.3.1.6. SSOP – Bảo vệ sản phẩm tránh tác nhân gây nhiễm: 1) Yêu cầu: Không để thực phẩm, bao bì và các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm bị nhiễm bẩn bởi các tác nhân gây nhiễm. 2) Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay): ● Sự ngưng tụ hơi nước ở các cấu trúc phía trên sản phẩm ● Khả năng kiểm soát vệ sinh của các bề mặt không tiếp xúc trực tiếpvới sản phẩm ● Khả năng ảnh hưởng của các chất độc hại như dầu bôi trơn ● Các hoạt động có thể tạo sự lây nhiễm 3) Các thủ tục cần thực hiện: Xây dựng các thủ tục về: ● Hoạt động bảo trì ● Thực hiện và kiểm soát việc làm vệ sinh ● Lấy mẫu thẩm tra (nếu cần). 4) Hồ sơ giám sát và tổ chức thực hiện: ● Kiểm soát vệ sinh hàng ngày ● Thiết lập biểu mẫu giám sát và phân công thực hiện. 4.3.1.7. SSOP – Sử dụng, bảo quản các hoá chất độc hại: 1) Yêu cầu: Đảm bảo việc sử dụng và bảo quản hoá chất để không gây hại cho sản phẩm. 2) Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay): ● Kho bảo quản ● Quy định sử dụng 3) Các thủ tục cần thực hiện: Xây dựng thủ tục về: + Lập danh mục các hoá chất sử dụng + Bảo quản hoá chất: ● Điều kiện bảo quản, vận chuyển ● Dụng cụ chứa đựng ● Ghi nhãn + Sử dụng: ● Đào tạo về cách sử dụng ● Phân công người chuyên trách. 4) Hồ sơ giám sát và phân công thực hiện: ● Danh mục hoá chất ● Theo dõi nhập, xuất ● Theo dõi sử dụng hàng ngày. ● Phân công thực hiện. 4.3.1.8. SSOP – Kiểm soát sức khoẻ công nhân: 1) Yêu cầu: Đảm bảo công nhân không là nguồn lây nhiễm vào thực phẩm. 2) Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay): ● Cơ sở y tế ● Chế độ kiểm tra 3) Các thủ tục cần thực hiện: + Kiểm tra sức khoẻ định kỳ + Kiểm tra hàng ngày ● Kiểm soát sức khoẻ, vệ sinh: Trước khi vào và trong quá trình sản xuất. ● Thông tin, nhắc nhở. 4) Hồ sơ giám sát và phân công thực hiện: Thiết lập biểu mẫu ● Theo dõi vệ sinh hàng ngày ● Phiếu kiểm tra sức khoẻ ban đầu và định kỳ. ● Các trường hợp bệnh lý và biện pháp xử lý. ● Kết quả phân tích ● Phân công thực hiện. 4.3.1.9. SSOP – Kiểm soát động vật gây hại: 1) Yêu cầu: Phải ngăn ngừa và tiêu diệt hiệu quả động vật gây hại (côn trùng, loài gặm nhấm, gia súc, gia cầm…). 2) Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay): ● Hệ thống ngăn chặn (màn, lưới chắn) ● Hoạt động tiêu diệt. 3) Các thủ tục cần thực hiện: + Bảo trì hệ thống + Loại bỏ các khu vực dẫn dụ hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho động vật gây hại kiếm ăn, sinh sản hoặc ẩn náu. + Tiêu diệt: ● Lập sơ đồ và kế hoạch đặt bẫy, bả ● Lập kế hoạch phun thuốc diệt côn trùng ● Thực hiện diệt, bẫy theo kế hoạch. 4) Phân công thực hiện và giám sát: ● Thiết lập biểu mẫu giám sát về: ● Sơ đồ, kế hoạch đặt bẫy, bả ● Kế hoạch phun, diệt. ● Phân công thực hiện. 4.3.1.10. SSOP – Kiểm soát chất thải: 1) Yêu cầu: Hoạt động của hệ thống thu gom, xử lý chất thải không gây nhiễm cho sản phẩm. 2) Điều kiện hiện nay: Mô tả thực trạng hệ thống xử lý chất thải (rắn và lỏng của công ty). 3) Các thủ tục cần thực hiện: + Chất thải rắn: Có thủ tục thu gom, vận chuyển, chứa đựng phế liệu, rác: ● Đảm bảo chuyên dùng, phù hợp đối với mục đích sử dụng và phù hợp từng loại. ● Tần suất và các thao tác. ● Người thực hiện + Chất thải lỏng: ● Kiểm soát hoạt động của hệ thống thoát nước ● Làm vệ sinh và bảo trì ● Kiểm soát sự chảy ngược hoặc ngập tràn 4) Phân công thực hiện và giám sát: ● Thiết lập hồ sơ giám sát chất thải rắn và lỏng. ● Phân công thực hiện cụ thể. 4.3.1.11. SSOP – Thu hồi sản phẩm: 1) Yêu cầu: Mỗi cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm phải có một chương trình thu hồi sản phẩm, trong đó đưa ra các bước và quy trình để có thể thu hồi nhanh chóng sản phẩm thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm. 2) Điều kiện hiện nay: Mô tả thực trạng của cơ sở về việc thu hồi, tiêu huỷ khi có sản phẩm phải thu hồi, tiêu huỷ. 3) Các thủ tục cần thực hiện: Nêu rõ thủ tục thu hồi sản phẩm để đảm bảo toàn bộ sản phẩm cần thu hồi được thu hồi trong thời gian nhất định. 4) Phân công thực hiện và giám sát: ● Phân công cụ thể người chịu trách nhiệm và mạng lưới thu hồi sản phẩm. ● Phân công việc thanh tra, kiểm tra việc thu hồi sản phẩm. 4.3.2. Xây dựng quy phạm vệ sinh thành phần cho 8 lĩnh vực kiểm soát: 4.3.2.1. Vệ sinh nhà xưởng và thiết bị: + Mục tiêu: ● Tất cả các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm của thiết bị và dụng cụ chế biến phải được làm sạch và khử trùng trước khi làm việc và sau cuối ngày làm việc. ● Nhà xưởng của khu vực sản xuất phải cọ rửa và khử trùng sau khi kết thúc ngày làm việc. ● Đảm bảo loại bỏ các mối nguy sinh học, hoá học và vật lý trên các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm. + Quy phạm: ● Tất cả các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm của thiết bị và dụng cụ chế biến như bồn rửa, rổ, sọt đựng, mặt bàn chế biến, dao, kéo phải: ● Làm sạch kỹ bằng chất tẩy rửa bazơ. ● Khử trùng bằng nước có nồng độ clo là 100 ppm. ● Tráng lại bằng nước sạch có nồng độ clo dư không vượt quá 5 ppm. ● Làm khô hoặc để ráo nước trước khi sản xuất. ● Tần suất làm sạch và khử trùng: đầu giờ làm việc, giữa ca và kết thúc ca sản xuất. ● Nhà xưởng và các bộ phận, bề mặt không tiếp xúc với thực phẩm cần phải làm sạch và khử trùng vào cuối ca làm việc. ● Làm sạch bằng chất tẩy rửa phù hợp (bazơ hoặc axit hay lưỡng cực). ● Khử trùng bằng nước có nồng độ clo không nhỏ hơn 100 ppm. ● Các rãnh thoát nước và hố ga ở khu rửa, khu bao bì phải được kiểm tra, cọ rửa, làm sạch và khử trùng vào cuối ca làm việc. ● Bộ phận QC tiến hành kiểm tra vệ sinh hàng ngày nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ vào đầu giờ và cuối ca làm việc và tiến hành kiểm tra định kỳ trong tuần, tháng các nội dung trên. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào mẫu biểu thống nhất, lưu hồ sơ của chương trình PRP. ● Khi kiểm tra có thể dùng các phương pháp đánh giá: ● Cảm quan: dùng khăn trắng sạch để kiểm tra các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm của thiết bị và dụng cụ. ● Nếu nghi ngờ có thể dùng phương pháp vi sinh như tăm bông, nuôi cấy nước tráng sau khi khử trùng hoặc các phương pháp nhanh như sử dụng môi trường khô hỗn hợp hoặc phương pháp điện quang ATP. 4.3.2.2. Vệ sinh nước chế biến: […]… tra Vi sinh Vi sinh Vi sinh Vi sinh Vi sinh Vi sinh Vi sinh Vi sinh Vi sinh Vi sinh Vi sinh Vi sinh Ghi Chú Ngày lập kế hoạch : : Ngày phê duyệt : Người lập kế hoạch Người phê duyệt :  Ví dụ 2: SSOP 2: Công ty: Địa chỉ : SSOP 2: Bề mặt tiếp xúc với thực phẩm Bao gồm dụng cụ chế biến, găng tay và yếm 1.Mục đích/ Yêu cầu: Các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm phải đảm bảo và duy trì điều kiện vệ sinh tốt… qui phạm này QC là người kiểm tra cuối cùng việc thực hiện vệ sinh của từng tổ 26 PGĐ kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và duy trì qui phạm này 27 Mọi bổ xung, sửa đổi đều phải được PGĐ kỹ thuật phê duyệt 4.2 Biện pháp giám sát: 28 QC kiểm tra lại tình trạng vệ sinh của các bề mặt dụng cụ, thiết bị ngay sau khi làm vệ sinh 29 Nếu thấy vi phạm qui trình làm vệ sinh và khử trùng đặt ra trong SSOP. .. bằng Cholorine 200 ppm Vệ sinh kho bảo quản nguyên 1 tháng /lần liệu Vệ sinh kho bao bì sắp xếp, 1/2 tháng/lần quét dọn Vệ sinh kho thành phẩm 1 tháng/lần Vệ sinh xung quanh xí nghiệp 1 tuần /lần 9 Kiểm tra hố ga- diệt côn trùng1/2 tháng/lần QC kiểm tra Trưởng QC Phó giám đốc SX Tên xí nghiệp: Công ty Biểu số/ Form No: 2, vệ sinh cá nhân (personnel hygiene) biểu mẫu kiểm tra vệ sinh hàng ngày Daily sanitation… vệ sinh thành phần nêu trên chỉ cung cấp một bố cục chung của một quy phạm để tham khảo Khi xây dựng các quy phạm vệ sinh ở doanh nghiệp cần thật cụ thể, chi tiết dựa trên thực tế tổ chức sản xuất và lực lượng quản lý chất lượng (QC) của doanh nghiệp Mỗi quy phạm vệ sinh thành phần nhất thiết phải nêu thật rõ ràng mục tiêu cần đạt, quy trình thực hiện mục tiêu đó, phân công cụ thể ai thực hiện, ai… nhà vệ sinh hiện có 6 vệ sinh nữ (cho 120 công nhân) và 6 vệ sinh nam (cho 130 công nhân nam) cần xây thêm để phòng số công nhân hợp đồng sẽ gia tăng theo mùa vụ Phòng thay quần áo, tủ giữ đồ phải sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp Bộ phận quản đốc phân xưởng phải kiểm tra các nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, nhà tắm trước khi sản xuất, giữa ca và cuối ca Bộ phận vệ sinh, bảo dưỡng phải duy trì tình trạng vệ. .. trong SSOP yêu cầu làm vệ sinh lại và nghi vào sổ theo dõi thi đua khen thưởng của Công ty 30 Hàng tuần lấy mẫu trên bề mặt trang thiết bị ngay sau khi đã vệ sinh và khử trùng xong để đánh giá hiệu quả của việc làm vệ sinh và khử trùng 31 Những đánh giá, nhận xét, biện pháp sữa chữa được ghi lại trong biểu mẫu theo dõi vệ sinh hàng ngày số: 03 4.3 Lưu trữ hồ sơ: 32 Báo cáo giám sát vệ sinh hàng ngày Báo… người chế biến: + Mục tiêu: Người trực tiếp sản xuất phải đảm bảo quy chế vệ sinh khi làm việc, khách tham quan phải đảm bảo quy chế vệ sinh khi thăm viếng + Quy phạm: Công nhân làm việc trong khu chế biến phải mặc áo blu, mũ trùm tóc, đi ủng, găng tay và đeo khẩu trang Không mang đồ trang sức, không dùng mỹ phẩm Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy làm việc: không ăn, nhai, nói, khạc nhổ… trong khu chế biến… 75% 5 Hệ thống cung cấp hơi nước để làm vệ sinh các bề mặt thiết bị khó tiếp cận để cọ rửa như dây chuyền IQF 3 Các thủ tục thực hiện: 3.1 Chuẩn bị: 6 Lấy dụng cụ làm vệ sinh tại nơi quy định : bài chải, vòi nước, xà phòng Chú ý :Tính chuyên dùng của dụng cụ vệ sinh 7 Pha dung dịch sát trùng : Pha dung dịch Chlorine 200 ppm (1 gói cân sẵn /1 thùng 200 lít) 3.2 Vệ sinh sau khi sản xuất : 3.2.1 Đối với… thực thi quy phạm này 4.3.2.6 Chống sinh vật gây hại: + Mục tiêu: Không có sinh vật gây hại, vật nuôi ở bất cứ nơi nào trong khu vực sản xuất + Quy phạm: Thường xuyên kiểm tra tình hình khu trú của sinh vật gây hại trong doanh nghiệp và khu vực lân cận Di dời đúng thời gian quy định các chất thải tại khu vực tập kết chất thải rắn (ví dụ: vỏ dứa, lõi dứa…) để chuột, bọ, ruồi, muỗi không thể sinh đẻ và… 4.3.2.8 Vệ sinh vật liệu bao gói: + Mục tiêu: Loại bỏ tất cả các mối nguy sinh học và vật lý có thể có ở vỏ và nắp bao gói + Quy phạm: Kiểm tra kỹ bằng mắt để loại bỏ các khuyết tật của vỏ hộp và nắp như khuyết tật về lớp phủ, về hình dáng, kích thước, các tạp chất… Kiểm tra sau khi rửa về các chỉ tiêu như dư lượng chất tẩy rửa, mức độ sạch của vỏ và nắp bao bì  Các ví dụ về các quy phạm vệ sinh thành . kiện vệ sinh kém. Còn SSOP là Quy phạm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh, nghĩa là các quy phạm vệ sinh dùng để đạt được các yêu cầu vệ sinh chung của GMP. 3. Nội dung và hình thức của Quy phạm. SSOP. 6. Bản chất vấn đề Quy phạm sản xuất Quy phạm vệ sinh Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn. Hình 10: Mối liên quan GMP, SSOP và HACCP haccp gmp ssop 2. Phạm vi kiểm soát của SSOP: SSOP. nắp bao bì.  Các ví dụ về các quy phạm vệ sinh thành phần nêu trên chỉ cung cấp một bố cục chung của một quy phạm để tham khảo. Khi xây dựng các quy phạm vệ sinh ở doanh nghiệp cần thật cụ

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Quy phạm vệ sinh ssop – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Quy phạm vệ sinh ssop, Quy phạm vệ sinh ssop, Quy phạm vệ sinh ssop

Hy vọng thông qua bài viết Quy phạm vệ sinh ssop . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button