[Download] Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung Quốc và Singapore – Tải về File Docx, PDF

Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung Quốc và Singapore

Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung Quốc và Singapore
Nội dung Text: Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung Quốc và Singapore

Download


Quản tài viên là một chế định mới trong Luật Phá sản Việt Nam năm 2014. Vì vậy, việc nghiên cứu so sánh quy định về quản tài viên của Việt Nam, Trung Quốc và Singapore nhằm tìm kiếm những sáng kiến lập pháp tốt để tiếp thu có chọn lọc vào Việt Nam, đồng thời tăng cường sự hiểu biết trong tiến trình hài hòa hóa pháp luật phá sản của Việt Nam với các các quốc gia trong khu vực là hết sức cần thiết.

Bạn đang xem: [Download] Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung Quốc và Singapore – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung Quốc và Singapore File Docx, PDF về máy

Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung Quốc và Singapore

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung Quốc và Singapore

 1. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

  QUY CHẾ QUẢN TÀI VIÊN TRONG SO SÁNH VỚI
  LUẬT PHÁ SẢN CỦA TRUNG QUỐC VÀ SINGAPORE

  Đào Thị Thu Hằng
  TS. Giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG- Tp. HCM.

  Thông tin bài viết: Tóm tắt:
  Từ khóa: Quản tài viên, phá sản Quản tài viên là một chế định mới trong Luật Phá sản Việt Nam năm
  doanh nghiệp, luật phá sản. 2014. Vì vậy, việc nghiên cứu so sánh quy định về quản tài viên của
  Việt Nam, Trung Quốc và Singapore nhằm tìm kiếm những sáng kiến
  Lịch sử bài viết: lập pháp tốt để tiếp thu có chọn lọc vào Việt Nam, đồng thời tăng
  Nhận bài : 21/01/2020 cường sự hiểu biết trong tiến trình hài hòa hóa pháp luật phá sản của
  Biên tập : 22/02/2020 Việt Nam với các các quốc gia trong khu vực là hết sức cần thiết.
  Duyệt bài : 26/02/2020

  Article Infomation: Abstract:
  Key words: The asset management The asset management officer is a new feature in the Law on
  officer; corporate bankruptcy, law Bankruptcy of 2014. Therefore, it is necessary for the studies and
  on bankruptcy. comparisons of legal regulations on the asset management officer of
  Vietnam, China, and Singapore to seek out good legislative initiatives
  Article History: to selectively absorb into Vietnam, and at the same time, it is to
  Received : 21 Jan. 2020 enhance the understandings and adoption of the future harmonization
  process of Vietnam’s bankruptcy laws with other countries in the
  Edited : 22 Feb. 2020
  region.
  Approved : 26 Feb. 2020

  1. Chế định quản tài viên tại dưới một trong hai hình thức là doanh
  Chế định quản tài viên gắn liền với Luật nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh. Nếu
  phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Quản tài là doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh
  viên (liquidator) là cá nhân hành nghề quản nghiệp phải là quản tài viên. Nếu là công ty
  hợp danh thì phải có tối thiểu hai thành viên
  lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp
  hợp danh là quản tài viên trong đó một thành
  tác xã mất khả năng thanh toán trong quá
  viên phải là tổng giám đốc hoặc giám đốc
  trình giải quyết phá sản. Quản tài viên có thể công ty. Tuy nhiên, tại cùng một thời điểm,
  hành nghề với tư cách cá nhân (private người có chứng chỉ hành nghề quản tài viên
  liquidator) hoặc hành nghề trong doanh chỉ được đăng ký hành nghề hoặc ở một
  nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Doanh doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc
  nghiệp quản lý, thanh lý tài sản chỉ được tồn với tư cách cá nhân.

  56 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 14 (414) – T7/2020

 2. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

  Tương tự như ở Việt Nam, vai trò của còn các hình thức ngừng hoạt động khác của
  quản tài viên chỉ đặt ra khi doanh nghiệp bị công ty đều cần đến vai trò của quản tài viên,
  phá sản1. Theo Luật Phá sản doanh nghiệp ngay cả trong trường hợp giải thể tự
  của Trung Quốc2 vị trí tương ứng với quản nguyện5. Do pháp luật Singapore quy định
  tài viên được gọi là quản trị viên. Theo đó, có ba cách chấm dứt tồn tài và thanh lý tài
  quản trị viên chưa được xem là một nghề độc sản doanh nghiệp khác nhau nên tương ứng
  lập bởi quản trị viên có thể là người của các cũng có những cách thức chỉ định quản tài
  sở ban ngành có liên quan hoặc một công ty viên khác nhau. Trường hợp công ty bị thanh
  luật, một công ty kế toán đã được cấp chứng lý theo yêu cầu tự nguyện của thành viên
  nhận, một công ty thanh lý phá sản hoặc bất công ty, thì ngay khi các thành viên thông
  kỳ cơ quan trung gian công cộng nào được qua nghị quyết thanh lý công ty thì cũng
  thành lập hợp pháp3. Cơ quan trung gian đồng thời chỉ định quản tài viên. Giám đốc
  công cộng có thể là các hiệp hội công ty sẽ có trách nhiệm thông báo thanh
  (associations). Tòa án, dựa trên các điều kiện lý tài sản của công ty công khai tới những
  thực tế của một con nợ và sau khi tham khảo người có liên quan. Quản tài viên sẽ có 12
  ý kiến của cơ quan trung gian có liên quan, tháng kể từ ngày nghị quyết được thông qua
  sẽ chỉ định người có kiến thức chuyên môn để hiện thực hóa và phân chia tài sản đồng
  cần thiết và có được trình độ hành nghề để thời phải đăng ít nhất trên một tờ báo địa
  làm quản trị viên. Như vậy, trong phá sản phương. Quản tài viên trong trường hợp này
  doanh nghiệp của Trung Quốc, quản trị viên có thể là bất kỳ ai đủ năng lực như giám đốc
  có thể bao gồm cả viên chức, công chức nhà công ty chẳng hạn. Trường hợp công ty
  nước hoặc người của một cơ quan trung gian chấm dứt theo yêu cầu của chủ nợ thì chủ nợ
  như hiệp hội thương mại (trade association). sẽ chỉ định quản tài viên. Trường hợp công
  Giống như ở Việt Nam, trong giải quyết phá ty chấm dứt hoạt động theo quy định bởi tòa
  sản doanh nghiệp ở Trung Quốc, quản trị án thì tòa án sẽ chỉ định quản tài viên6. Trong
  viên cũng có thể là một cá nhân (living phá sản bắt buộc luôn có mặt của quản tài
  person) hoặc một tổ chức (organization). viên. Thậm chí sự có mặt của quản tài viên
  Theo Luật Công ty của Singapore4, một ở Singapore rộng hơn, quản tài viên là bắt
  công ty có thể bị đóng cửa ngừng hoạt động buộc ở cả thủ tục phá sản tự nguyện. Quản
  kinh doanh theo hai cách là hủy bỏ đăng ký tài viên ở Singapore chỉ hành nghề với tư
  hoặc thanh lý tài sản. Trong đó, việc thanh cách cá nhân và do ACRA – cơ quan quản
  lý tài sản được chia thành ba loại: thanh lý lý doanh nghiệp và kế toán phê duyệt.
  tự nguyện theo thành viên công ty; thanh lý Như vậy, ở Việt Nam, chế định về quản
  tự nguyện theo chủ nợ và thanh lý theo tòa tài viên có điểm tương đồng rõ ràng nhất với
  án. Ngoại trừ việc hủy bỏ đăng ký công ty, Trung Quốc, quản tài viên chỉ có trong phá

  1 Điều 11 Luật Phá sản doanh nghiệp Việt Nam & Chương 3 & Điều 180 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung
  Quốc
  2 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc năm 2006, truy cập ngày 10/10/2019 tại
  http://www.china.org.cn/china/ LegislationsForm2001-2010/2011-02/11/content_21898381.htm
  3 Điều 24 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  4 Luật Công ty Singapre 1967, truy cập ngày 10/10/2019 tại https://sso.agc.gov.sg/Act/CoA1967.
  5 Phần giải thích từ ngữ Luật Công ty Singapore.
  6 Mục 268 Luật Công ty Singapore.
  NGHIÊN CỨU
  Số 14 (414) – T7/2020 LẬP PHÁP 57

 3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

  sản doanh nghiệp – khi doanh nghiệp chấm viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên
  dứt tồn tại mà không thể thanh toán hết các nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ
  khoản nợ và chỉ diễn ra thông qua tòa án. quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ
  Ngược lại, ở Singapore quản tài viên có cả quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ
  trong trường hợp chấm dứt tồn tại doanh quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; người
  nghiệp tự nguyện không thông qua tòa án. đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người
  Vấn đề này có thể giải thích bởi nguyên đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích;
  nhân, Việt Nam mới bắt đầu thử nghiệm vai người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành
  trò của quản tài viên trong việc chấm dứt tồn chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ
  tại của doanh nghiệp, trong khi đó Singapore sở cai nghiện bắt buộc; người mất năng lực
  đã đạt đến trình độ chuyên môn hóa việc hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực
  quản lý và thanh lý tài sản của doanh nghiệp hành vi dân sự.
  cho các chủ thể có quyền khi doanh nghiệp Người có chứng chỉ quản tài viên đăng
  làm thủ tục chấm dứt hoàn toàn hoạt động. ký hoạt động độc lập tại Sở tư pháp. Danh
  Bên cạnh đó, theo pháp luật của 3 nước, chế sách quản tài viên thường được Sở Tư pháp
  định quản trị viên còn có sự khác nhau sau: các tỉnh công bố hàng năm trên website của
  ở Việt Nam, quản tài viên là một chức danh Sở. Chẳng hạn, ở thành phố Hồ Chí Minh,
  tư pháp, hoạt động như một nghề độc lập, ở tính đến ngày 31/12/2018 có 89 quản tài
  viên và 19 doanh nghiệp quản lý, thanh lý
  Trung Quốc quản tài viên vẫn còn có thể là
  tài sản7.
  công chức, viên chức nhà nước, trong khi ở
  Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc
  Singapore quản tài viên là một nghề độc lập.
  không quy định chi tiết điều kiện để một
  2. Điều kiện làm quản tài viên người có thể thực hiện vai trò quản trị viên.
  Hiện nay, ở Việt Nam, bất cứ cá nhân Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Trung Quốc đã
  nào cũng có thể trở thành quản tài viên nếu ban hành Quy định về quản trị viên cho các
  đáp ứng đủ các điều kiện sau: có năng lực vụ phá sản doanh nghiệp. Theo đó, tòa án sẽ
  hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức lập một danh sách những quản trị viên dựa
  tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung trên nhiều tiêu chí khác nhau. Trước đó, tòa
  thực, khách quan; có chứng chỉ hành nghề án sẽ thông báo về các yêu cầu của người
  quản tài viên. nộp đơn làm quản trị viên; những giấy tờ cần
  Những người có thể được cấp chứng chỉ cung cấp; đánh giá tiêu chuẩn và hồ sơ;
  hành nghề quản tài viên bao gồm: a) Luật sư; nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của quản trị
  b) Kiểm toán viên; c) Người có trình độ cử viên; thời hạn nộp hồ sơ; và những vấn đề
  nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân khác mà tòa án cho rằng cần thiết phải thông
  hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về báo. Những tổ chức, cá nhân muốn trở thành
  lĩnh vực được đào tạo. quản trị viên thì nộp hồ sơ cho tòa án xem
  Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan xét và quyết định để đưa vào danh sách và
  cũng như năng lực khi thực hành với tư cách sẽ được chọn luân phiên8. Chẳng hạn, ở Bắc
  quản tài viên, Luật Phá sản Việt Nam cũng Kinh mỗi quản trị viên (tổ chức) được chấm
  quy định những người sau đây không được thang 100 điểm, trong đó doanh thu (20),
  hành nghề quản tài viên: cán bộ, công chức, quy mô, số lượng nhân viên và số quản trị

  7 https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/documents/10194/41578/92-Q%C4%90-STP.signed.pdf.
  8 Điều 3,4 5 Quy định của Tòa Tối cao Trung Quốc về chỉ định quản trị viên cho các vụ phá sản doanh nghiệp
  ngày 12/4/2007.

  58 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 14 (414) – T7/2020

 4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

  viên đủ tiêu chuẩn (20), kinh nghiệm thực tế vị trí giám sát hoặc quản lý. Về năng lực,
  xử lý vụ phá sản (30), số báo cáo thanh lý có ứng viên cũng phải có thư của hai người giới
  liên quan (15), số bài báo có liên quan (5), thiệu như ở trên, đồng thời phải đáp ứng
  bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (10)9. thêm một số điều kiện như: ứng viên phải
  Tuy nhiên, Luật Phá sản doanh nghiệp Trung trải qua một số bài thi của Ủy ban giám sát
  Quốc cũng quy định những trường hợp sẽ kế toán công Singapore để đảm bảo rằng ứng
  không được chỉ định là quản trị viên tham viên có kiến thức về luật công ty, quản trị
  gia quá trình phá sản một doanh nghiệp: công ty, thuế, kiểm toán và dịch vụ đảm bảo.
  người đã bị xử phạt hình sự vì hành vi phạm Như vậy, các tiêu chí của Trung Quốc
  tội cố ý; người có chứng chỉ trình độ chuyên vừa phụ thuộc rất lớn vào ý chí chủ quan của
  môn cho việc thực hành làm quản tài viên đã tòa án vừa đang theo chiều hướng định
  bị thu hồi; người có lợi ích liên quan; người lượng các tiêu chuẩn về quản tài viên.
  không phù hợp là một quản trị viên giải Ngược lại, Singapore chỉ công nhận những
  quyết vụ phá sản doanh nghiệp cụ thể theo người có kiến thức về kế toán, luật doanh
  quyết định của tòa án10. nghiệp, thuế, tài chính, quản trị công ty và
  Ở Singapore, tiêu chuẩn để trở thành dịch vụ bảo đảm. Việc trở thành quản tài
  quản tài viên được hướng dẫn trên website viên ở Việt Nam có phần dễ dàng, thuận lợi
  của cơ quan Quản lý doanh nghiệp và kế hơn. Tuy nhiên, việc mở rộng các đối tượng
  toán11. Theo đó, đối với vụ phá sản công ty được cấp chứng chỉ quản tài viên đôi khi
  tự nguyện thì quản tài viên không cần phải là cũng để lại những hệ lụy nhất định. Chẳng
  người được cấp chứng chỉ . Ngược lại, đối hạn, cử nhân luật hành chính thì không thể
  với những vụ phá sản công ty, quản tài viên có kiến thức và kinh nghiệm tốt về luật
  phải là người đã được cấp chứng chỉ. Ứng doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, xử lý
  viên nộp đơn làm quản tài viên có thể là một hợp đồng và quản lý tài sản hay luật sư tranh
  kế toán viên đã được cấp chứng chỉ có năng tụng thì không phù hợp để làm quản tài viên.
  lực và kinh nghiệm. Kèm theo đơn là thư giới 3. Chỉ định quản tài viên
  thiệu của hai người. Người giới thiệu không Theo Luật Phá sản Việt Nam, việc chỉ
  được là người trong gia đình hoặc khách định, thay đổi quản tài viên do thẩm phán
  hàng của kế toán viên. Một trong hai người được phân công tiến hành thủ tục phá sản
  giới thiệu này phải là quản tài viên chính thức doanh nghiệp thực hiện trong thời hạn 03
  và đã giám sát công việc của ứng viên. ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở
  Ngoài ra, ứng viên cũng có thể là một cá thủ tục phá sản. Tuy nhiên, người nộp đơn
  nhân chưa phải là kế toán viên công. Tuy yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề xuất
  nhiên, về kinh nghiệm, người này phải có ít với tòa án tên quản tài viên, doanh nghiệp
  nhất 3 năm kinh nghiệm toàn thời gian quản quản lý, thanh lý tài sản trước khi mở thủ tục
  trị về phá sản, trong đó có ít nhất hai năm ở phá sản12. Việc chỉ định quản tài viên phải

  9 Alan Tang, Pauline Au, China’s new enterprise bankcruptcy law: the central government’s new regulations
  on bankcruptcy administrator, truy cập tại http://app1.hkicpa.org.hk/APLUS/0711/p48_50.pdf, ngày
  15/10/2019.
  10 Điều 24 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  11 https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/applying-to-be-an-approved-liquidator/Requirements-to-be-an-
  Approved-Liquidator, truy cập ngày 15/10/2019.
  12 Điều 19 & 45 Luật Phá sản doanh nghiệp Việt Nam.
  NGHIÊN CỨU
  Số 14 (414) – T7/2020 LẬP PHÁP 59

 5. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

  căn cứ vào các điều kiện sau: cá nhân có viên và thẩm phán giải quyết sẽ dựa vào
  chứng chỉ hành nghề quản tài viên; đề xuất danh sách đó để chỉ định ngẫu nhiên quản trị
  chỉ định quản tài viên của người nộp đơn yêu viên. Trong trường hợp, doanh nghiệp giải
  cầu mở thủ tục phá sản; quản tài viên không quyết phá sản là ngân hàng thương mại,
  có lợi ích liên quan đến vụ việc phá sản; tính công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm,
  chất của việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ công ty tài chính hoặc vụ việc có tính chất
  tục phá sản; quản tài viên không phải là phức tạp, liên quan đến tài sản ở nhiều nơi
  người thân thích của người tham gia thủ tục thì tòa án có thể chỉ định quản trị viên là
  phá sản. người ở địa phương khác theo danh sách
  Trên thực tế, việc chỉ định quản tài viên quản trị viên của tòa cấp cao hơn hoặc của
  đôi khi không theo đề xuất của người nộp tòa án địa phương đó. Đối với những vụ phá
  đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Bởi lẽ, quản sản đơn giản, quan hệ giữa chủ nợ và con nợ
  tài viên xuất thân từ những ngành nghề khác rõ ràng, tòa án sẽ chỉ định quản trị viên là cá
  nhau, có trình độ hiểu biết, chuyên môn và nhân. Ngược lại, tòa án sẽ chỉ định quản trị
  kinh nghiệm khác nhau. Dựa vào yếu tố viên với tư cách là một tổ chức. Những
  doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh và người sau đây sẽ không được chỉ định làm
  quản trị viên một vụ phá sản: là người có lợi
  quy mô khác nhau, thẩm phán sẽ cân nhắc
  ích liên quan; là giám đốc, kiểm soát viên
  “tính chất của việc giải quyết đơn yêu cầu
  hoặc quản lý cấp cao của doanh nghiệp hoặc
  mở thủ tục phá sản” để chỉ định quản tài
  của bất kỳ chủ nợ nào hiện tại hoặc trong
  viên. Người tham gia thủ tục phá sản có thể
  vòng ba năm trước khi tòa án ra quyết định
  đề nghị thẩm phán thay đổi quản tài viên
  giải quyết phá sản; là vợ, chồng, con hoặc có
  nếu: (1) Vi phạm nghĩa vụ theo quy định của quan hệ dòng máu trực hệ trong vòng ba đời
  Luật Phá sản Việt Nam; (2) hoặc có căn cứ của bất kỳ cổ đông có quyền kiểm soát, giám
  chứng minh quản tài viên không khách quan đốc, kiểm soát viên hoặc quản lý cấp cao của
  trong khi thực hiện nhiệm vụ; hoặc (3) doanh nghiệp hoặc của bất kỳ chủ nợ nào;
  trường hợp bất khả kháng mà quản tài viên các trường hợp khác tòa án cho rằng không
  không thực hiện được nhiệm vụ. phù hợp để làm quản trị viên15.
  Khác với quy định của Việt Nam, theo Quản trị viên sau khi được tòa án chỉ
  Luật Phá sản Doanh nghiệp Trung Quốc, định sẽ sử dụng con dấu riêng do tòa phê
  thời điểm chỉ định quản trị viên sớm hơn ở chuẩn. Sau khi giải quyết xong thủ tục phá
  Việt Nam. Cụ thể, khi tòa án quyết định chấp sản doanh nghiệp, quản trị viên sẽ nộp con
  nhận đơn xin phá sản, sẽ chỉ định một quản dấu cho cơ quan có thẩm quyền hủy và nộp
  trị viên13. lại giấy chứng nhận đã hủy dấu cho tòa.
  Quản trị viên ở Trung Quốc có thể bị hội Quản trị viên cũng có thể bị tòa án thay đổi
  nghị chủ nợ đề nghị thay đổi14. Mỗi tòa án ở khi không còn đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc
  địa phương sẽ có một danh sách những không đủ khả năng thực hiện trung thực
  người đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm quản trị nhiệm vụ của mình16.

  13 Điều 13 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  14 Điều 61 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  15 Điều 24.4 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc và Điều 23 Quy định của Tòa Tối cao Trung Quốc về
  chỉ định quản trị viên cho các vụ phá sản doanh nghiệp ngày 12/4/2007, truy cập ngày 10/10/2019 tại
  http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/laws/rfdm/AdministrativeLaws/201212/t20121205_217628.html.
  16 Điều 15, 16, 17 Quy định của Tòa Tối cao Trung Quốc về chỉ định quản trị viên cho các vụ phá sản doanh
  nghiệp ngày 12/4/2007.

  60 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 14 (414) – T7/2020

 6. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

  Ở Singapore, trường hợp doanh nghiệp thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả
  phá sản theo yêu cầu của chủ nợ, chủ nợ sẽ năng thanh toán trong quá trình giải quyết
  chỉ định quản tài viên (provisional phá sản. Sau khi được chỉ định trở thành
  liquidator), tòa án chỉ chỉ định quản tài viên quản tài viên của một vụ giải quyết phá sản
  trong trường hợp phá sản bắt buộc. Thời doanh nghiệp, quản tài viên phải tiến hành
  điểm chỉ định quản tài viên là sau khi tòa các bước để lập danh sách chủ nợ, con nợ,
  nhận được yêu cầu tuyên bố phá sản của kiểm đếm, gửi giữ, bảo quản tài sản của
  những chủ thể có thẩm quyền như chủ nợ, doanh nghiệp ở cả phạm vi trong và ngoài
  công ty, quản tài viên. Những người sau đây nước; sau đó, báo cáo cho thẩm phán phụ
  sẽ không thể làm quản tài viên phá sản công trách vụ việc về tình trạng tài sản, công nợ
  ty: không phải là quản tài viên đã được cấp và hoạt động của doanh nghiệp. Nếu doanh
  phép; có mắc nợ công ty đang giải quyết phá nghiệp được thông qua quá trình khôi phục
  sản hoặc một công ty khác có liên quan với kinh doanh, quản tài viên phải giám sát hoạt
  số tiền trên 2.500 đô la Singapore; là nhân động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm
  viên của công ty trong vòng 24 tháng; là đối đảm bảo tài sản của doanh nghiệp không bị
  tác, người sử dụng lao động, hoặc nhân viên tẩu tán và có quyền đề nghị thẩm phán thu
  của người quản lý công ty; người đó là đối thập tài liệu, chứng cứ, hoặc tuyên bố giao
  tác, người lao động hoặc người làm thuê cho dịch vô hiệu hoặc áp dụng biện pháp khẩn
  nhân viên của người quản lý công ty; là cấp tạm thời. Trường hợp quá trình hoạt
  người phá sản chưa được phục quyền; có động kinh doanh của doanh nghiệp không
  giao dịch bất động sản với chủ nợ của anh ta thành công thì đến sau khi thẩm phán ra
  hoặc có bất kỳ thỏa thuận nào với chủ nợ của quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp,
  anh ta có liên quan đến phá sản; đã bị kết án quản tài viên sẽ tiến hành thanh lý tài sản của
  về tội liên quan đến gian lận hoặc không doanh nghiệp. Do đó, Luật Phá sản năm
  trung thực và bị phạt tù từ 3 tháng trở lên. 2014 không đặt ra quy định về quản tài viên
  trong trường hợp tòa án áp dụng thủ tục rút
  Người vi phạm có thể bị phạt lên đến
  gọn để tuyên bố phá sản doanh nghiệp (Điều
  2000 đô la Singapore17.
  105). Ngoài ra, quản tài viên cũng đóng vai
  Về số lượng quản tài viên được chỉ định, trò là người đại diện cho doanh nghiệp
  Luật Phá sản Việt Nam không quy định cụ trong trường hợp doanh nghiệp không có
  thể, nhưng theo Luật Công ty Singapore thì người đại diện theo pháp luật.
  tòa án có thể chỉ định nhiều hơn một quản
  Ở Trung Quốc, quản trị viên có vai trò
  tài viên18. rất lớn đối với chủ nợ và doanh nghiệp đang
  Quản tài viên ở Trung Quốc khi được trong quá trình phá sản. Một quản trị viên sẽ
  chỉ định thì không thể từ chối mà không nại có những quyền và nhiệm vụ sau: tiếp quản
  ra lý do chính đáng. Ngược lại, về nguyên tài sản, con dấu, sổ tài khoản, tài liệu và dữ
  tắc, ở Việt Nam quản tài viên có thể từ chối liệu khác của con nợ; điều tra về tình hình
  chỉ định của tòa án, bởi quản tài viên hành tài chính của con nợ và chuẩn bị báo cáo về
  nghề độc lập. tình hình đó; quyết định các vấn đề quản trị
  4. Vai trò của quản tài viên nội bộ của con nợ; quyết định chi phí hàng
  Theo quy định của pháp luật Việt Nam, ngày và các chi phí cần thiết khác của con
  quản tài viên đóng vai trò là người quản lý, nợ; quyết định, trước khi cuộc họp của các

  17 Mục 11 phần II, Luật Công ty Singapore.
  18 Mục 268 (7) Luật Công ty Singapore.
  NGHIÊN CỨU
  Số 14 (414) – T7/2020 LẬP PHÁP 61

 7. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

  chủ nợ đầu tiên được tổ chức, để tiếp tục doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng, để bảo
  hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh của con đảm quyền lợi của doanh nghiệp, pháp luật
  nợ; quản lý và xử lý tài sản của con nợ; tham về phá sản của Việt Nam cần bổ sung trách
  gia vào các hành động pháp lý, trọng tài hoặc nhiệm này. Bởi lẽ nếu, quản tài viên làm việc
  bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác thay mặt cho không nhiệt tình hoặc nghiệp vụ kém có thể
  con nợ; đề xuất tổ chức các cuộc họp của các gây thất thoát tài sản của doanh nghiệp. Bên
  chủ nợ; thực hiện các nhiệm vụ khác mà tòa cạnh đó, cũng cần quy định nhiệm vụ của
  án cho rằng quản trị viên nên làm19. quản tài viên phải điều tra phát hiện những
  Sau khi tòa án chấp nhận đơn phá sản, giao dịch của nhà quản lý, nhân viên công ty
  quản trị viên có quyền quyết định hủy bỏ gây phương hại cho quyền lợi của công ty
  hoặc tiếp tục thực hiện một hợp đồng đã và đề nghị tòa án xử lý.
  được ký kết trước đó mà chưa thực hiện 5. Trách nhiệm của quản tài viên
  xong và thông báo cho bên giao kết hợp
  Ở Việt Nam, quản tài viên là một chức
  đồng20; thậm chí là quyết định cho doanh
  danh tư pháp góp phần làm cho quá trình
  nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng
  giải quyết phá sản doanh nghiệp được thuận
  thanh toán tiếp tục kinh doanh hay đình chỉ
  lợi, nhanh gọn và hiệu quả. Tuy nhiên, để
  hoạt động kinh doanh, xây dựng và quản trị
  quá trình phục hồi kinh doanh. Mặc dù vậy, việc quản lý, thanh lý tài sản được khách
  quản trị viên vẫn có trách nhiệm báo cáo với quan minh bạch, quản tài viên phải báo cáo
  tòa án và chịu sự giám sát của hội nghị chủ cho thẩm phán và chấp hành viên22. Những
  nợ và ủy ban lâm thời của chủ nợ21. Như vậy, hành vi bị nghiêm cấm đối với quản tài viên
  so với vai trò của quản tài viên trong pháp là: cho thuê, cho mượn hoặc cho cá nhân, tổ
  luật Việt Nam, theo pháp luật Trung Quốc, chức khác sử dụng chứng chỉ hành nghề
  quản trị viên có phạm vi quyền và nhiệm vụ quản tài viên của mình để hành nghề
  rộng lớn hơn. quản lý, thanh lý tài sản; gợi ý hoặc nhận bất
  Theo Luật của Singapore, quyền và kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất từ
  nhiệm vụ của quản tài viên được quy định ở người tham gia thủ tục phá sản hoặc lợi dụng
  Mục 274 Luật Công ty bao gồm: điều tra các danh nghĩa quản tài viên để thu lợi từ cá
  vấn đề trong hoạt động và tài sản của công nhân, tổ chức ngoài chi phí quản tài viên
  ty, hành vi của nhân viên và yêu cầu của các được nhận theo quy định của pháp luật; lợi
  chủ nợ và bên thứ ba; phục hồi và hiện thực dụng nhiệm vụ, quyền hạn để thông đồng
  hóa tài sản của công ty theo cách có lợi nhất với cá nhân, tổ chức nhằm mục đích vụ lợi;
  cho công ty; dàn xếp các khiếu nại của các tiết lộ thông tin về tổ chức, hoạt động của
  chủ nợ và đảm bảo phân phối công bằng tài doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng
  sản của công ty theo quy định của Đạo luật thanh toán mà quản tài viên biết được trong
  công ty. khi hành nghề, trừ trường hợp được doanh
  Như vậy, pháp luật về phá sản của nghiệp, hợp tác xã đồng ý bằng văn bản hoặc
  Singapore có ưu điểm là ràng buộc trách pháp luật có quy định khác; các hành vi khác
  nhiệm của quản tài viên phải hiện thực hóa, trái với quy định của pháp luật, Quy tắc đạo
  tối đa hóa tài sản theo cách có lợi nhất cho đức nghề nghiệp quản tài viên.

  19 Điều 25 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  20 Điều 18 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  21 Điều 23 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  22 Điều 16 Luật Phá sản doanh nghiệp Việt Nam.

  62 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 14 (414) – T7/2020

 8. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

  Mặc dù không có quy định rõ ràng, nợ hoặc bên thứ ba, quản trị viên phải chịu
  nhưng về nguyên tắc, quản tài viên ở Việt trách nhiệm bồi thường. Quản trị viên ở
  Nam cũng có thể từ chối tham gia thủ tục Trung Quốc còn có trách nhiệm phân chia
  phá sản khi được thẩm phán chỉ định. tài sản phá sản, làm thủ tục chấm dứt kinh
  Trung Quốc cũng dành hẳn một Chương doanh với cơ quan đăng ký có thẩm quyền
  3 của Luật Phá sản doanh nghiệp để quy và thậm chí là trường hợp doanh nghiệp bị
  định về quản trị viên. Theo những quy định tuyên phá sản bằng thủ tục rút gọn thì vẫn
  này, quyền của quản trị viên trong giải quyết tồn tại vai trò của quản trị viên. Mặt khác,
  phá sản doanh nghiệp là vô cùng lớn, thậm quản trị viên ở Trung Quốc không thể từ chối
  chí được trao cho cả doanh nghiệp để quản (resign) mà không có lý do chính đáng và
  trị viên quản lý khôi phục kinh doanh. Quản phải được tòa án chấp thuận24. Trường hợp
  trị viên có quyền đình chỉ hoặc tiếp tục hợp quản trị viên từ chức hoặc từ chối bàn giao
  đồng đã giao kết cũng như hoạt động kinh công việc cho quản trị viên mới thì tùy mức
  doanh của doanh nghiệp, thu hồi tài sản độ mà bị tòa án ra quyết định xử phạt. Nếu
  trong giao dịch với doanh nghiệp bị coi là vô quản trị viên hành nghề với tư cách cá nhân
  hiệu, thu hồi khoản vốn chưa góp của thành có thể bị phạt từ 10.000 đến 50.000 Nhân
  viên, thu hồi những khoản thu nhập bất dân tệ. Nếu quản trị viên hành nghề thông
  thường của người lao động trong doanh qua một tổ chức thì có thể bị phạt từ 50.000
  nghiệp. Mặc dù không quy định chi tiết đến 200.000 Nhân dân tệ25.
  quyền và nghĩa vụ của quản trị viên như Ngoài ra, Luật Phá sản doanh nghiệp
  cách tiếp cận của Luật Phá sản Việt Nam, của Trung Quốc và Việt Nam đều quy định
  nhưng Luật Phá sản doanh nghiệp Trung quản tài viên khi hành nghề với tư cách cá
  Quốc cũng quy định trách nhiệm của quản nhân phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề
  trị viên là phải chăm chỉ và trung thành thực nghiệp theo quy định của pháp luật26.
  hiện nhiệm vụ của mình.23 Quản tài viên ở Singapore sau khi được
  Luật Phá sản Việt Nam không có một chỉ định có thể thực hiện công việc kinh
  điều khoản nào quy định về trách nhiệm của doanh của công ty khi cần thiết nhưng không
  quản tài viên trong trường hợp không hoàn kéo dài quá 04 tuần kể từ khi có lệnh của tòa
  thành nhiệm vụ của mình một cách cẩn là ngừng hoạt động. Quản tài viên cũng có
  trọng. Trường hợp quản tài viên vi phạm thể nhân danh công ty và sử dụng con dấu
  nghĩa vụ theo quy định của Luật Phá sản công ty thực hiện những thủ tục pháp lý liên
  hoặc không khách quan thì chỉ bị yêu cầu bồi quan đến tài sản của doanh nghiệp như bán
  thường thiệt hại mà không bị phạt. Ngược tài sản là động sản, chuyển nhượng, thu hồi
  lại Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc tài sản của công ty, lập danh sách chủ nợ,
  quy định cụ thể rằng, trong trường hợp một con nợ phân chia tài sản… Tương tự, quản
  quản trị viên không thực hiện nghĩa vụ của tài viên ở Trung Quốc và Việt Nam cũng
  mình siêng năng và trung thành thì tòa án có được phép thuê thêm người để hỗ trợ công
  thể phạt quản trị viên theo luật định và trong việc27 quản tài viên ở Singapore cũng có thể
  trường hợp thiệt hại gây ra cho chủ nợ, con từ chối khi được chỉ định28.

  23 Điều 27 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  24 Điều 130, 115, 121, 120, 29 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  25 Điều 39 Quy định của Tòa Tối cao Trung Quốc về chỉ định quản trị viên ngày 12/4/2007.
  26 Điều 23 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc & Điều 16 Luật Phá Sản doanh nghiệp Việt Nam.
  27 Mục 272 Luật Công ty Singapore & Điều 28 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  28 Mục 268 Luật Công ty Singapore.
  NGHIÊN CỨU
  Số 14 (414) – T7/2020 LẬP PHÁP 63

 9. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
  6. Chi phí quản tài viên hiện nhiệm vụ của quản tài viên nằm trong
  Có hai cách quy định về phí quản tài chi phí cho thủ tục phá sản và được ưu tiên
  viên cơ bản là quy định mức cố định dựa thanh toán bằng tài sản của doanh nghiệp bị
  trên giá trị tài sản thu doanh nghiệp thu phá sản bất cứ lúc nào31. Trong trường hợp
  được hoặc theo thỏa thuận. Ở Việt Nam, chi cuộc họp của các chủ nợ có sự phản đối về
  phí quản tài viên được quy định rõ ràng mức thù lao đó, họ sẽ có quyền nộp đơn
  ngay trong Luật Phá sản. Theo đó, khiếu nại lên tòa án32. Tuy nhiên, thù lao của
  chi phí quản tài viên là khoản tiền phải chi một quản trị viên sẽ được xác định bởi tòa
  trả cho việc giải quyết phá sản của quản tài án. Tòa án Tối cao Trung Quốc đã ban hành
  viên29. Chi phí được tính dựa trên thời gian, Quy định về thù lao cho quản trị viên có hiệu
  công sức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực từ ngày 12/4/200733. Theo đó, phương
  quản tài viên, bao gồm thù lao quản tài viên pháp xác định thù lao của quản trị viên được
  và chi phí khác (thuê thêm lao động giúp dựa cơ bản trên giá trị còn lại của doanh
  quản tài viên) được thanh toán từ giá trị tài nghiệp phá sản.
  sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh
  Ngược lại Singapore lại có cách quy định
  toán. Chi phí của quản tài viên nằm trong
  về phí quản tài viên khác với của Trung Quốc
  chi phí phá sản nên sẽ được ưu tiên thanh
  và Việt Nam. Cụ thể, quản tài viên có thể
  toán trong gói đầu tiên. Thù lao của quản tài
  viên được tính dựa trên một hoặc các nhận lương hoặc thù lao theo tỷ lệ phần trăm
  phương thức sau đây: giờ làm việc của quản hoặc theo cách khác được xác định bởi tòa án.
  tài viên; mức thù lao trọn gói; mức thù lao Cách khác được xác định bởi tòa bao gồm:
  tính theo tỷ lệ phần trăm tổng giá trị tài sản thỏa thuận giữa quản tài viên và ủy ban kiểm
  của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố tra (đại diện của doanh nghiệp và chủ nợ)
  phá sản thu được sau khi thanh lý30. hoặc một nghị quyết đại diện cho trên 50% số
  Luật Phá sản Việt Nam quy định phương chủ nợ chiếm trên 75% tổng giá trị nợ thông
  pháp tính thù lao và mức thù lao cụ thể cho qua; hoặc được xác định bởi tòa án34.
  từng trường hợp. Tuy nhiên, phải có sự phân Qua so sánh cho thấy rằng, quy định về
  biệt mức độ phức tạp của từng vụ giải quyết thù lao của quản tài viên ở Việt Nam hiện
  phá sản. Chẳng hạn, tài sản của doanh nay khá bao quát và đầy đủ. Phần còn lại là
  nghiệp phá sản ở nhiều nơi, ở nước ngoài, số tùy vào từng vụ phá sản như quy mô doanh
  lượng tài sản của doanh nghiệp được cầm cố, nghiệp, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề
  thế chấp, cho vay, cho thuê nhiều… kinh doanh của doanh nghiệp, cơ cấu tài sản,
  Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc nợ… để quyết định áp dụng phương thức
  cũng quy định chi phí liên quan đến thực tính thù lao phù hợp với thực tế n

  29 Điều 4.13 & 24 Luật Phá Sản doanh nghiệp Việt Nam.
  30 Điều 21 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài
  viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
  31 Điều 41 & 43 & 113 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  32 Điều 28 Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc.
  33 Điều 2 Quy định của Tòa Tối cao Trung Quốc về việc xác định phí cho quản trị viên liên quan đến các vụ
  phá sản doanh nghiệp ngày 12/4/2007, truy cập ngày 10/10/2019 tại
  http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/laws/rfdm/ AdministrativeLaws/201212/t20121205_217626.html.
  34 Mục 268 (3) Luật Công ty Singapore.

  64 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 14 (414) – T7/2020

Download tài liệu Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung Quốc và Singapore File Docx, PDF về máy