[Download] Quy chế “nền kinh tế phi thị trường” trong pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ và tác động đối với Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

Quy chế “nền kinh tế phi thị trường” trong pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ và tác động đối với Việt Nam

Quy chế “nền kinh tế phi thị trường” trong pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ và tác động đối với Việt Nam
Nội dung Text: Quy chế “nền kinh tế phi thị trường” trong pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ và tác động đối với Việt Nam

Download


Mục tiêu của bài viết này là phân tích quy chế nền kinh tế phi thị trường trong pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ; đánh giá tác động của quy chế này đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam; và triển vọng Việt Nam được Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường.

Bạn đang xem: [Download] Quy chế “nền kinh tế phi thị trường” trong pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ và tác động đối với Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quy chế “nền kinh tế phi thị trường” trong pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ và tác động đối với Việt Nam File Docx, PDF về máy

Quy chế “nền kinh tế phi thị trường” trong pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ và tác động đối với Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quy chế “nền kinh tế phi thị trường” trong pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ và tác động đối với Việt Nam

 1. 32 Nghiên
  Tạp chí Khoa học cứu trao
  – Trường học●Mở
  Đạiđổi Research-Exchange of opinion
  Hà Nội 74 (12/2020) 32-41

  QUY CHẾ “NỀN KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG” TRONG
  PHÁP LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA HOA KỲ VÀ
  TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM
  “NON-MARKET ECONOMY” REGULATION IN ANTI-DUMPING LAW OF
  THE US AND IMPACTS ON VIETNAM

  Lê Lan Anh*

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/6/2020
  Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/12/2020
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/12/2020

  Tóm tắt: Tình trạng “nền kinh tế phi thị trường” mà hiện nay Hoa Kỳ đang áp dụng
  đối với Việt Nam đã trở thành một rào cản thương mại vô hình, gây ra những tác động bất
  lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trong các vụ kiện chống bán phá giá. Mục
  tiêu của bài viết này là phân tích quy chế nền kinh tế phi thị trường trong pháp luật chống
  bán phá giá của Hoa Kỳ; đánh giá tác động của quy chế này đối với hàng xuất khẩu của Việt
  Nam; và triển vọng Việt Nam được Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường.
  Từ khóa: Kinh tế phi thị trường; Hoa Kỳ, chống bán phá giá; Việt Nam; quy định; chính sách.
  Abstract: The situation of the “non-market economy” that the US is currently applying
  to Vietnam has become an invisible trade barrier, causing adverse effects for Vietnamese
  exporters in anti-dumping lawsuits. The objective of this paper is to analyze non-market
  economy status in the US anti-dumping legislation; assessing the impact of this regulation
  on Vietnam’s exports and the prospect that Vietnam is recognized by the US as a market
  economy.
  Keywords: Non-market economy; United States, anti-dumping; Vietnam; regulations; policy.
  1. Nguồn gốc của khái niệm “nền cứ vào đó để định nghĩa theo cách riêng
  kinh tế phi thị trường” của họ. Hoa Kỳ, EU và một số quốc gia
  Khái niệm “nền kinh tế phi thị thành viên có các quy tắc riêng về cách xác
  trường” xuất phát từ một chú thích tại định một nền kinh tế nước ngoài được coi
  Điều VI quy định về chống bán phá giá là thị trường hay phi thị trường để xác định
  của GATT vào năm 1947. Tuy nhiên, khái có hay không hành vi bán phá giá hàng hóa
  niệm này không được xác định rõ ràng, tại thị trường Hoa Kỳ. Do Việt Nam trước
  thay vào đó, các thành viên WTO sẽ căn đây theo đuổi mô hình kinh tế tập trung

  * Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

 2. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 33

  bao cấp, nên khi đàm phán gia nhập WTO, gây hậu quả nghiêm trọng vào các chương
  theo yêu cầu của một số thành viên, đặc trình nông nghiệp của Hoa Kỳ (đáng chú ý
  biệt là Hoa Kỳ, Việt Nam phải chấp nhận là chương trình hỗ trợ giá). Do đó, mặc dù
  cam kết sẽ chuyển đổi thành nền kinh tế đã có một số trường hợp bán phá giá xảy
  phi thị trường trong vòng 12 năm (cho đến ra, nhưng nó không gây ra tác động lớn đến
  hết ngày 31 tháng 12 năm 2018). nền kinh tế Mỹ. Hơn nữa, trong giai đoạn
  Có nhiều lý do để Hoa Kỳ đưa một số này về mặt quản lý hành chính, việc xác
  quốc gia, trong đó có Việt Nam, vào danh định hàng hóa nhập khẩu được bán với giá
  sách các quốc gia có nền kinh tế phi thị thấp hơn giá trị bình thường và liệu nó có
  trường. Do sự phát triển mạnh mẽ của nền gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước
  kinh tế Mỹ, chính sách chống bán phá giá hay không thuộc trách nhiệm của Bộ Tài
  không phải là một thành phần quan trọng chính Hoa Kỳ. Tuy nhiên thực tế lúc bấy
  trong chính sách thương mại của Mỹ trong giờ, việc xác định thiệt hại do bán phá giá
  những năm 1920 và 1930, cũng như trong hoàn toàn nằm ngoài phạm vi thẩm quyền
  giai đoạn ngay sau Thế chiến II (Douglas A của Bộ Tài chính. Thật vậy, mặc dù đã có
  . Irwin 2005). Với việc áp dụng mức thuế khiếu nại về các vụ kiện chống bán phá giá
  suất trung bình cao trong những năm 1920 nhưng đã không được Bộ Tài chính xử lý,
  và đầu những năm 1930 và một số hiệp định hoặc xử lý không đầy đủ.
  thương mại mà Hoa Kỳ đạt được theo Đạo Tuy nhiên, khi trao đổi thương mại
  luật Thương mại đối ứng năm 1934, đã giúp bắt đầu gia tăng giữa các nước phương
  các nhà sản xuất trong nước có thể viện dẫn Tây và Đông Âu theo mô hình kinh tế
  nhiều luật thương mại để được bảo vệ khỏi của Liên Xô thời Stalin trong những năm
  cạnh tranh nước ngoài mà không cần sử 1950 và 1960 đã ảnh hưởng đến ngành
  dụng đến các quy định của pháp luật chống công nghiệp Mỹ và làm dấy lên mối lo
  bán phá giá. Mục 337 của Đạo luật thuế ngại rằng các hoạt động này có thể phá vỡ
  quan năm 1930 đã ủy quyền cho Ủy ban đi tính cạnh tranh công bằng trong thương
  thuế quan điều tra các hành vi cạnh tranh mại quốc tế. Do đó, Hoa Kỳ đã xây dựng
  không lành mạnh liên quan đến nhập khẩu một khung khổ pháp lý để giải quyết các
  khi hành vi đó gây ra hoặc có nguy cơ gây cáo buộc về hành vi bán phá giá vì họ
  tổn thương đáng kể cho ngành công nghiệp thấy rằng các phương pháp xử lý truyền
  trong nước của Hoa Kỳ. Mục 336 của Đạo thống không còn phù hợp để đo lường sự
  luật thuế quan năm 1930 – được gọi là điều phân biệt giá cả. Kể từ đó, quy định về
  khoản thuế quan linh hoạt – cung cấp một “nền kinh tế phi thị trường” đã được đưa
  thủ tục theo đó thuế nhập khẩu có thể được vào Đạo luật cạnh tranh và thương mại
  thay đổi theo yêu cầu của tổng thống sau Omnibus năm 1988 (OTCA).
  một cuộc điều tra và báo cáo của Ủy ban
  2. Quy chế đối xử với một nền
  về sự khác biệt giữa chi phí sản xuất ở Hoa
  kinh tế phi thị trường theo pháp luật
  Kỳ so với nhà cung cấp nước ngoài. Ngoài
  ra, Mục 22 của Đạo luật Điều chỉnh Nông chống bán phá giá của Hoa Kỳ
  nghiệp cho phép tổng thống hạn chế nhập Pháp luật chống bán phá giá của
  khẩu một mặt hàng được đánh giá là có thể Hoa Kỳ coi hành vi bán phá giá xảy ra

 3. 34 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  khi một nhà sản xuất nước ngoài định giá thông qua trong Luật thương mại năm
  cho sản phẩm của mình là “thấp hơn giá 1974. Về nguyên tắc, nước thứ ba được
  trị thị trường hợp lý của nó”. Để xác định chọn phải là một nền kinh tế có điều kiện
  một hành vi bị coi là bán phá giá từ các kinh tế tương tự như nước xuất khẩu, có
  nền kinh tế phi thị trường, Bộ Thương mại nghĩa là có cùng mức độ phát triển kinh tế
  Hoa Kỳ (DOC) sử dụng một phương pháp như nền kinh tế phi thị trường của Nước
  tiêu chuẩn để xác định giá trị hợp lý của xuất khẩu. Tuy nhiên, phương pháp quốc
  sản phẩm. Đầu tiên, DOC xác định xem gia thay thế này đôi khi rất khó áp dụng vì
  hàng hóa của nhà sản xuất nước ngoài đã không phải lúc nào cũng có thể tìm được
  được bán ở Hoa Kỳ hay chưa bằng cách quốc gia phù hợp để thay thế. Do đó, cần
  so sánh giá của sản phẩm Hoa Kỳ với giá phải đưa ra một giải pháp khác có thể hiệu
  trị bình thường là giá của hàng hóa tại thị quả hơn.
  trường nội địa. Nếu sản phẩm không được
  Bộ Thương mại đã tìm ra cách giải
  bán hoặc chào bán ở thị trường nội địa
  quyết mối lo ngại về cách tiếp cận của
  của công ty nước ngoài, DOC sẽ xác định
  quốc gia thay thế bằng cách áp dụng một
  giá mà sản phẩm được bán hoặc chào bán
  phương pháp mới vào năm 1975. Theo đó,
  ở các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ. Nếu
  trong trường hợp không có một quốc gia
  DOC thấy rằng việc bán phá giá đã xảy ra,
  họ sẽ thiết lập mức bán phá giá bằng cách thay thế có sẵn, DOC sẽ dựa trên quốc gia
  tính số tiền trung bình mà giá trị thị trường thay thế, được lấy từ một nền kinh tế phi
  của sản phẩm vượt quá giá sản phẩm được thị trường được coi là đang ở thời kỳ phát
  bán tại Hoa Kỳ theo mục 1673b (b) (1) triển kinh tế tương đương với quốc gia
  (A) tại 19 Bộ Tổng luật Hoa Kỳ. có sản phẩm. điều tra về việc bán phá giá
  (Robert H. Lantz 1995).
  Phương pháp tiêu chuẩn áp dụng
  cho các nền kinh tế phi thị trường (NMEs) Các điều khoản của luật chống bán
  được mô tả ở trên có vấn đề vì các nền kinh phá giá của Hoa Kỳ tiếp tục sửa đổi vào
  tế phi thị trường không phân bổ nguồn lực năm 1988 để đối phó với vấn đề kinh tế phi
  theo khái niệm thị trường truyền thống về thị trường. Trong Đạo luật cạnh tranh và
  cung và cầu, do đó đưa ra quyết định về thương mại Omnibus năm 1988 (OTCA),
  giá trị hợp lý gần như không thể (Todd B. Quốc hội đã ban hành nhiều cải cách đối
  Tatelman 2007). Vào những năm 1960, Bộ với luật chống bán phá giá, bằng cách đưa
  Tài chính Hoa Kỳ lúc đó là cơ quan chịu ra định nghĩa về nền kinh tế phi thị trường,
  trách nhiệm về luật an ninh thương mại cũng như một bộ tiêu chuẩn mà DOC dựa
  nội địa, đã phát triển và bắt đầu sử dụng trên để xác định liệu một quốc gia có nền
  phương pháp gọi là “quốc gia thay thế” để kinh tế phi thị trường hay không. Theo
  áp dụng luật AD cho các nước NME. Theo OTCA, nền kinh tế phi thị trường là một
  phương pháp này, có thể so sánh giá cả và quốc gia mà không hoạt động theo nguyên
  chi phí từ các nước thứ ba với các điều tắc thị trường về cấu trúc chi phí hoặc giá
  kiện tương tự đã được sử dụng thay vì các cả, do đó doanh số bán hàng hóa tại quốc
  nước NMES để xác định giá trị thị trường gia đó không phản ánh giá trị hợp lý của
  hợp lý. Cách tiếp cận này được Quốc hội hàng hóa.

 4. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 35

  Trong quy trình điều tra chống BPG khả năng phát triển chế độ tự chủ của
  của Hoa Kỳ, các đối tác thương mại là công đoàn …
  NMES sẽ chỉ được đối xử thông thường
  Về tiêu chí thứ ba, liên quan đến
  khi đã hội tụ đủ các yếu tố của nền kinh tế
  mức độ tự do của hoạt động đầu tư nước
  thị trường và được cơ quan chức năng Hoa
  ngoài, một số yếu tố có thể được xem
  Kỳ công nhận. Khi xác định tính chất “thị
  xét như: sự cởi mở của môi trường đầu
  trường” hay “phi thị trường” của một nền
  tư, không phân biệt đối xử giữa các nhà
  kinh tế, DOC tiến hành xem xét dựa trên
  đầu tư trong và ngoài nước, quy định về
  6 yếu tố sau:
  chuyển lợi nhuận.
  (1) Mức độ chuyển đổi của đồng
  Đối với tiêu chí thứ tư, mức độ sở hữu
  tiền quốc gia;
  hoặc kiểm soát của Chính phủ đối với các
  (2) Mức độ ảnh hưởng của thị phương tiện sản xuất, đây là một tiêu chí rất
  trường đối với giá nhân công (khả năng quan trọng để Hoa Kỳ xác định nền kinh tế
  đồng lương được xác định dựa trên sự mặc thị trường. Các yếu tố liên quan đến tiêu chí
  cả tự do giữa người lao động và người sử này bao gồm: mức độ cổ phần hóa doanh
  dụng lao động); nghiệp, tỷ lệ thành phần kinh tế trong nền
  (3) Mức độ cho phép đầu tư nước kinh tế, vai trò và mức độ can thiệp của Nhà
  ngoài của nước bị kiện; nước trong hoạt động kinh tế. Tiêu chí thứ
  tư cũng liên quan đến sự tham gia của chính
  (4) Mức độ Chính phủ sở hữu và
  phủ vào nền kinh tế, đó là mức độ kiểm soát
  khống chế tư liệu sản xuất;
  của chính phủ đối với việc phân bổ nguồn
  (5) Mức độ Chính phủ quản lý về lực và xác định giá cả và sản lượng của
  giá và phân bổ các nguồn lực; doanh nghiệp. Tiêu chí này gắn liền với các
  (6) Các yếu tố khác mà cơ quan yếu tố sau: tự do hóa giá cả, cải cách ngành
  quản lý nhập khẩu của Hoa Kỳ cho là cần ngân hàng, tự do của các cá nhân và doanh
  thiết phải xem xét. nghiệp tham gia vào các hoạt động kinh
  doanh. Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ cũng
  Đối với tiêu chí đầu tiên, về khả năng
  có thể điều tra một số vấn đề khác như tuân
  chuyển đổi của đồng nội tệ, các yếu tố được
  thủ các quy định của Luật chống độc quyền,
  đánh giá bao gồm: khả năng chuyển đổi tài
  Luật chống bán phá giá …
  khoản hiện tại và vốn, tỷ giá hối đoái, xu
  hướng chính sách ngoại hối. Bên cạnh đó, DOC có thẩm quyền
  xác định khi nào một nước được coi là nền
  Đối với tiêu chí thứ hai, tiền
  kinh tế phi thị trường. Theo luật chống
  lương phải được xác định dựa trên giá
  bán phá giá, việc xác định tình trạng kinh
  thị trường, nơi người lao động và người
  tế phi thị trường có thể được thực hiện đối
  sử dụng lao động được tự do thỏa thuận
  với bất kỳ nước nào vào bất kỳ lúc nào và
  về các điều khoản và điều kiện của hợp
  vẫn có hiệu lực cho đến khi DOC thu hồi
  đồng lao động. Khi điều tra tiêu chí này,
  quyết định đó.
  Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ tính đến các
  yếu tố về quyền của người lao động tham Ngoài ra, Đạo luật về Hiệp định
  gia công đoàn, sự độc lập của công đoàn, Thương mại năm 1979 cũng đã chuyển

 5. 36 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  thẩm quyền hành chính từ Bộ Tài chính giá cả và chi phí sản xuất của hàng hóa đó
  sang DOC để xác định phương pháp nào là không đáng tin cậy. Tùy thuộc vào tính
  sẽ được sử dụng khi xác định giá trị thị đầy đủ của thông tin có sẵn, DOC có thể
  trường hợp lý, DOC đã tuyên bố rằng giá xác định giá trị bình thường của sản phẩm
  trị thị trường nên được xác định theo giá cần điều tra dựa trên giá của một hàng hóa
  trị của các yếu tố trong thứ tự ưu tiên sau: tương tự ở nước nhập khẩu, hoặc DOC có
  (1) giá thị trường nội địa của hàng hóa thể xác định giá trị của sản phẩm. DOC có
  tương tự ở một quốc gia thay thế; (2) giá thể thay thế giá của ME với cùng mức phát
  xuất khẩu của hàng hóa tương tự được đưa triển cho NME. Điều này thường được gọi
  ra từ một đại diện thay thế; (3) khi giá thực là “phương pháp thay thế (Abhishek Rana
  tế không có sẵn, giá hàng hóa được tính 2008). Việc sử dụng các phương pháp
  theo giá hàng hóa tương tự ở một quốc khác nhau cho MES và NMES bị chỉ trích
  gia thay thế; và (4) giá cả của các yếu tố rộng rãi vì một số lý do sau đây.
  sản xuất tại một quốc gia thay thế được sử
  Trên thực tế, thật không công bằng
  dụng trong nền kinh tế phi thị trường cho
  khi phân biệt giữa các nền kinh tế thị
  hàng hóa tương tự.
  trường và phi thị trường cho các mục đích
  Trên thực tế, luật chống bán phá giá chống bán phá giá: sự khác biệt giữa các
  của Hoa Kỳ đối xử với MES và NMES là phương pháp được sử dụng để tính biên
  rất khác nhau. Trong các trường hợp chống lợi nhuận có thể ngăn các nhà xuất khẩu
  bán phá giá cụ thể áp dụng cho nhà xuất NMES xuất khẩu sang thị trường Mỹ vì
  khẩu từ MES, DOC sẽ quyết định bán phá thuế bán phá giá cao.
  giá bằng cách xem xét liệu nhà xuất khẩu
  Thứ hai, các quy định liên quan đến
  nước ngoài có bán sản phẩm sang Hoa Kỳ
  NMES là mơ hồ, chúng gây ra sự độc
  với giá thấp hơn không. DOC so sánh giá
  đoán trong việc thực thi của các cơ quan
  nhập khẩu với giá của hàng hóa tương tự
  chống bán phá giá. Việc xác định MES
  trên thị trường của nước xuất khẩu. Nếu
  hay NMEs phần lớn phụ thuộc vào cách
  không thể thực hiện được sự so sánh này
  giải thích của DOC.
  vì không có giao dịch hàng hóa tương tự
  tại thị trường nội địa của nhà xuất khẩu, Thứ ba, việc sử dụng “quốc gia thay
  thì DOC so sánh giá hàng hóa nhập khẩu thế” rất phức tạp và gần như không bao
  với giá trị xây dựng hoặc giá của hàng hóa giờ chính xác vì các khái niệm MES và
  tương tự được bán ở nước thứ ba. Nếu giá NMES khác nhau về cơ bản. Mặc dù khái
  hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ thấp hơn giá niệm về một quốc gia thay thế có vẻ hợp
  so sánh, việc bán phá giá sẽ xảy ra và nếu lý, nhưng trên thực tế, các quốc gia thay
  bằng chứng cho thấy có nguy cơ gây thiệt thế và các nước xuất khẩu thường không
  hại cho ngành công nghiệp nội địa Mỹ, thể nào đồng nhất được các tiêu chí so
  các biện pháp chống bán phá giá sẽ được sánh với nhau. Do đó, không thể xác định
  áp dụng để bù đắp chênh lệch và bảo vệ giá thay thế chính xác cho các cuộc điều
  các nhà sản xuất Mỹ. tra chống bán phá giá.
  Tuy nhiên, nếu một quốc gia được Thứ tư, cách tiếp cận quốc gia thay
  coi là NME, luật pháp Hoa Kỳ cho rằng thế là hoàn toàn không thể đoán trước.

 6. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 37

  Đối với một nhà sản xuất, phương pháp chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện của nền
  tính giá là không thể đoán trước: không kinh tế thị trường.
  có mức nào cho các nhà sản xuất NMES
  Trong nhiều trường hợp, hàng xuất
  tính giá xuất khẩu để tránh bán phá giá.
  khẩu của Việt Nam phải chịu mức thuế
  Hơn nữa, các nhà sản xuất hàng hóa
  chống bán phá giá rất cao từ các cơ quan
  tương tự ở quốc gia thay thế thường
  điều tra của các quốc gia sử dụng chi phí
  cạnh tranh với các nhà sản xuất và xuất
  và số liệu của quốc gia thay thế, đặc biệt
  khẩu ở nước xuất khẩu. Do đó, các nhà
  là trong các trường hợp chống bán phá giá
  sản xuất và xuất khẩu ở quốc gia thay
  của chính phủ Mỹ. Đồng thời, các quy
  thế thường không hài lòng với việc cung
  định về các nền kinh tế phi thị trường cũng
  cấp dữ liệu liên quan cho các cuộc điều
  làm tăng nguy cơ đánh thuế hai lần đối
  tra chống bán phá giá, hoặc họ có thể
  với các nhà xuất khẩu Việt Nam. Nếu Hoa
  cung cấp thông tin bất lợi cho các nhà
  Kỳ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị
  xuất khẩu NMES.
  trường, điều này sẽ giúp Việt Nam tránh
  3. Tình trạng “nền kinh tế phi thị được những bất lợi khi phải đối mặt với
  trường” của Việt Nam các vụ kiện chống bán phá giá và chống
  Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương trợ cấp.
  mại Thế giới (WTO) năm 2007 và chấp 4. Tác động của quy chế nền kinh
  nhận thời hạn 12 năm đối với tình trạng tế phi thị trường đối với hàng xuất khẩu
  kinh tế phi thị trường kể từ ngày gia nhập của Việt Nam trong các vụ kiện chống
  và điều khoản NME sẽ hết hạn vào ngày bán phá giá
  31 tháng 12 năm 2018. Theo đó, Việt Nam
  đồng ý cho phép các thành viên WTO khác Bắt đầu với vụ kiện xuất khẩu thủy
  tiếp tục sử dụng một phương pháp thay sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ được
  thế (quốc gia thay thế) để đánh giá giá cả khởi xướng từ năm 2002 đối với cá tra và
  và chi phí đối với các sản phẩm chịu các cá basa (cá tra) của Việt Nam và năm 2003
  biện pháp chống bán phá giá (AD). Việt đối với tôm, cho đến nay đây vẫn là mặt
  Nam được coi là một NME vì các thành hàng bị Mỹ kiện. Năm 2017, Mỹ quyết
  viên WTO khác cho rằng những biến dạng định kéo dài thời gian áp thuế chống bán
  trong nền kinh tế Việt Nam do sự can thiệp phá giá đối với xuất khẩu cá tra và cá basa
  của chính phủ sẽ khiến việc sử dụng giá và của Việt Nam lên tới 5 năm. Chưa dừng
  chi phí của Việt Nam để xác định tỷ lệ bán lại ở đó, ngày 9 tháng 3 năm 2018, Mỹ đã
  phá giá là không thực tế. Từ năm 2007 đến quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá
  2018, Việt Nam đã được 69 quốc gia khác đối với các sản phẩm tôm Việt Nam trong
  trên thế giới công nhận là quốc gia có nền giai đoạn 2016 – 2017 là 25,39%. Đây là
  kinh tế thị trường. Tuy nhiên, hai đối tác mức thuế khá cao mà các doanh nghiệp
  lớn nhất và quan trọng nhất là Mỹ và EU xuất khẩu tôm phải chịu khi xuất khẩu sang
  vẫn chưa chấp thuận. Họ cho rằng ngôn Mỹ. Thuế này là một phần lý do khiến kim
  ngữ WTO không tự động bắt buộc họ phải ngạch nhập khẩu vào thị trường Mỹ đã
  mở rộng tình trạng kinh tế thị trường cho giảm đáng kể trong những năm gần đây. Từ
  Việt Nam. Lý do mà họ đưa ra là Việt Nam vị trí số 1 năm 2016, kim ngạch xuất khẩu

 7. 38 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  tôm sang Mỹ đã giảm mạnh, rơi xuống vị phủ của Tổng thống D. Trump, Việt Nam
  trí thứ 4 trong số các thị trường xuất khẩu cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng gián tiếp khi
  hàng đầu của tôm Việt Nam. Ngoài các Mỹ tập trung đánh thuế hàng hóa Trung
  sản phẩm thủy sản xuất khẩu, đầu tháng Quốc, trong khi nhiều sản phẩm xuất khẩu
  11/2017, Mỹ chính thức tuyên bố áp thuế của Việt Nam có nguyên liệu thô có nguồn
  chống bán phá giá đối với tủ công cụ nhập gốc từ Trung Quốc. Vị trí của Việt Nam ở
  khẩu từ Việt Nam với mức thuế mà phía cuối chuỗi sản xuất, phụ trách chế biến và
  Việt Nam phải chịu lên tới 230%, thậm hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Việt Nam
  chí cao hơn 90,4 – 168,93 % mà các doanh phải nhập nguyên liệu từ các nhà máy sản
  nghiệp Trung Quốc phải chịu. xuất của Trung Quốc, xử lý các công đoạn
  Vào tháng 3 năm 2018, Bộ Thương hoàn thiện cuối cùng trước khi xuất khẩu
  mại Hoa Kỳ đã ban hành quyết định cuối sang thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới
  cùng về đánh giá hành chính lần thứ 13 về là Mỹ. Do đó, khi Mỹ và Trung Quốc đối
  thuế chống bán phá giá đối với cá tra và đầu về thương mại, nó sẽ có ảnh hưởng
  cá basa đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam nhất định đến các nền kinh tế thuê ngoài
  trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 với các vị trí trung gian như Việt Nam.
  năm 2015 đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, Cuối năm 2017, Hoa Kỳ tiếp tục tuyên bố
  trong đó mức thuế được Hoa Kỳ quyết định sẽ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ
  áp dụng có tỷ lệ cao hơn 1,6 lần so với tỷ lệ cấp đối với thép mạ kẽm và thép cán nguội
  mà Hoa Kỳ đưa ra trong quyết định sơ bộ từ nhập khẩu thép chống ăn mòn và thép
  vào tháng 9 năm 2017 và cao hơn 4,9 lần so cán nguội sản xuất tại Việt Nam sử dụng
  với thuế suất tư nhân. Trong thời gian xem nguyên liệu xuất xứ từ Trung Quốc. Theo
  xét hành chính lần thứ 12. Từ ngày 14 đến đó, Hoa Kỳ sẽ thu thuế chống bán phá giá
  25 tháng 5 năm 2018, Cơ quan Kiểm tra và chống trợ cấp lần lượt là 199,76% và
  An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến 256,44% từ nhập khẩu thép chống ăn mòn
  hành kiểm tra thực tế chương trình kiểm và thép cán nguội sản xuất tại Việt Nam
  soát cá da trơn của Việt Nam (Tran Kim sử dụng chất nền do Trung Quốc sản xuất.
  Chung, et al. 2018). Trong 9 tháng đầu năm Ngoài ra, DOC đã chỉ thị cho Cơ quan Hải
  2017, xuất khẩu cá tra và cá basa của Việt quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) tiếp tục
  Nam sang Mỹ giảm 9,9% so với 9 tháng thu tiền gửi bằng tiền mặt AD và CVD khi
  đầu năm 2016 và tiếp tục giảm trong những nhập khẩu CORE sản xuất tại Việt Nam
  tháng cuối năm (Lưu Xuân Công và cộng bằng cách sử dụng chất nền có nguồn
  sự 2018). Với việc Mỹ áp thuế chống bán gốc từ Trung Quốc với tỷ lệ lần lượt là
  phá giá cao đối với sản phẩm này, việc xuất 199,43% và 39,05%.
  khẩu cá da trơn từ các doanh nghiệp Việt Để giảm thiểu tác động tiêu cực
  Nam sang thị trường Mỹ ngày càng trở nên trong các tranh chấp thương mại với Hoa
  khó khăn. Kỳ, Việt Nam cần chủ động hơn trong
  Đây chỉ là một số trong nhiều vụ việc đáp ứng các chính sách bảo hộ của
  kiện bán phá giá của Hoa Kỳ đối với hàng Hoa Kỳ trước xu hướng bảo hộ ngày càng
  xuất khẩu của Việt Nam. Gần đây với tăng. Sự gia tăng hiện nay với các biện
  chính sách cải cách thuế mới của Chính pháp như tiêu chuẩn ngay từ nguyên liệu

 8. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 39

  đến giai đoạn sản xuất; Cần phải chủ động vụ điều tra chống bán phá giá của mình
  hơn trong việc nắm bắt các thay đổi trong (André J. Washington 2018).
  chính sách thương mại hiện tại của Hoa Cũng giống như Trung Quốc, Việt
  Kỳ để tìm giải pháp tốt nhất để tránh kiện Nam đang tăng cường nỗ lực để được Hoa
  tụng từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường.
  5. Triển vọng Việt Nam được Hoa Theo cam kết của WTO, Việt Nam sẽ
  Kỳ cấp quy chế MES chỉ được coi là nền kinh tế phi thị trường
  trong các cuộc điều tra chống bán phá giá
  Để một NME được chỉ định đổi
  cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Nếu
  thành ME, chính phủ của quốc gia đó phải
  các nước thực hiện theo lời hứa của mình,
  đưa ra yêu cầu chính thức để xem xét hoặc
  sau năm 2018, Việt Nam sẽ được coi là
  gửi lại yêu cầu của người trả lời trong
  tất cả các nước xuất khẩu khác trong các
  một cuộc điều tra tại Hoa Kỳ về việc liệu
  cuộc điều tra và tính toán đối với hàng
  nước đó có thể được công nhận là ME hay
  xuất khẩu của Việt Nam sẽ dựa trên các
  không. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Hoa
  tiêu chuẩn của WTO. Nếu cam kết này
  Kỳ có thể tuyên bố rằng một số ngành
  được thực hiện, nó có thể tạo ra một sự
  công nghiệp đang hoạt động trong điều
  thay đổi trong kết quả điều tra, kết quả
  kiện thị trường trong khi tiếp tục áp dụng
  tính toán sẽ được thực hiện như nhau đối
  phương pháp NME cho các ngành khác. với các nền kinh tế thị trường khác. Tuy
  Trung Quốc là một ví dụ điển hình nhiên, thời hạn 12 năm đối với tình trạng
  về việc bị tuyên bố tình trạng nền kinh tế kinh tế phi thị trường đã hết hạn, Việt Nam
  phi thị trường bởi WTO. Theo đó, trong vẫn chưa được Hoa Kỳ coi là nền kinh tế
  Nghị định thư gia nhập WTO năm 2001 thị trường. Theo Mỹ, mặc dù chính phủ
  của Trung Quốc, sau 15 năm (đến ngày Việt Nam không điều tiết giá cả hàng hóa,
  11 tháng 12 năm 2016) các nước thành nhưng vẫn duy trì một số biện pháp kiểm
  viên phải xóa bỏ quy chế NME cho Trung soát chính thức và không chính thức đối
  Quốc, tuy nhiên, điều đó đã không xảy với nền kinh tế. Từ những vấn đề trên, có
  ra. Kết quả là, vào ngày 12 tháng 12 năm thể kết luận rằng thời hạn 12 năm đối với
  2016, Trung Quốc đã khởi xướng một tình trạng kinh tế phi thị trường đã hết hạn
  vụ kiện giải quyết tranh chấp của WTO không có nghĩa là Việt Nam sẽ tự động
  đối với Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu được coi là nền kinh tế thị trường bởi tất
  vì đã không công nhận tình trạng MES cả các thành viên WTO.
  của Trung Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ Để đáp ứng các tiêu chí của Hoa
  cuối cùng đã tiến hành đánh giá tình trạng Kỳ, Việt Nam có thể phải nhượng bộ
  Trung Quốc vào tháng 10 năm 2017. Theo một số lĩnh vực, điều này giúp Việt Nam
  đó, DOC kết luận rằng Trung Quốc vẫn tránh các tác động tiêu cực đến các doanh
  là NME vì vai trò của nhà nước trong nền nghiệp xuất khẩu và thiệt hại do các vụ
  kinh tế Trung Quốc vẫn là rất lớn (CRS kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp
  2019). Bộ Thương mại xác định rằng họ của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh Hoa Kỳ đang
  vẫn không thể dựa vào giá cả và chi phí gây áp lực về vấn đề thâm hụt thương mại
  của Trung Quốc để tính toán trong các hàng hóa với Việt Nam và các cuộc đàm

 9. 40 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  phán để đạt được thỏa thuận đầu tư song Red Dragon: A Critique on the EU and US
  phương giữa hai nước tiếp tục bị trì hoãn, Response to China’s Transition to a Market
  đề xuất của Hoa Kỳ công nhận Việt Nam Economy under the WTO. Trade, Law and
  là nền kinh tế thị trường dường như rất Development. Vol. 10, No. 2: page 392.
  khó khăn. [2]. André J. Washington (2018). Not So
  Fast, China: Non-Market Economy Status is
  6. Kết luận
  Not Necessary for the “Surrogate Country
  Với việc vẫn bị đưa vào danh sách ” Method. Chicago Journal of International
  các nước có nền kinh tế phi thị trường, Law. Volume 19 (No 1): page 265.
  nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bị thiệt [3]. Congressional Research Service (2019).
  thòi trong các cuộc điều tra chống bán phá China’s Status as a Nonmarket Economy
  giá. Hoa Kỳ vẫn từ chối coi Việt Nam là (NME). https://fas.org/sgp/crs/row/IF10385.
  nền kinh tế thị trường. Do đó, phía Việt pdf (accessed on 10th January, 2019).
  Nam cần tăng cường vai trò hỗ trợ tích [4]. Douglas A. Irwin (2005). The Rise of
  cực cho các nhà xuất khẩu Việt Nam để US Anti-dumping Activity in Historical
  ngăn chặn và ứng phó hiệu quả với các Perspective. The World Economy, Publisher:
  biện pháp chống bán phá giá của các đối Wiley Blackwell, Vol. 28(5): page 654.
  tác thương mại đặc biệt là Hoa Kỳ. [5]. Luu Xuan Cong, Vu Tien Dung (2018).
  Đồng thời, các tổ chức công nghiệp The leading role of the State economy in the
  và hiệp hội tham gia vào các vụ kiện bán socialist market economy. Journal of State
  phá giá nên tham gia tích cực hơn vào quá Organization. Available online: http://tcnn.
  trình diễn ra vụ kiện. Sự sẵn sàng và chủ vn/news/detail/39106/Vai_tro_chu_dao_cua_
  kinh_te_nha_nuoc_trong_nen_kinh_te_thi_
  động của các hiệp hội thương mại đóng
  truong_dinh_huong_xa_hoi_chu_nghiaall.
  vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa
  html (accessed on 12th March, 2018).
  và giảm thiểu tác động tiêu cực của các
  vụ kiện chống bán phá giá. Ngoài ra, các [6]. Tariff Act of 1930. http://legcounsel.
  house.gov/Comps/TARIFF30_CMD.pdf
  hiệp hội ngành nên thành lập văn phòng
  (accessed on 21st August 2019).
  đại diện của họ ở nước ngoài để tập trung
  vào các thị trường trọng điểm và chủ động [7]. Tran Kim Chung, To Ngoc Phan (2018).
  giải quyết các vụ kiện càng sớm càng tốt. The motivational role of the private economy
  in Vietnam’s economic development”.
  Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Finance Magazine. Volume (Issue): 01,2018,
  Nam cần tập trung nâng cao năng lực cạnh page 51.
  tranh, chủ động áp dụng hệ thống quản lý
  [8]. Todd B. Tatelman (2007). United States’
  chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, xây
  Trade Remedy Laws and Non-market
  dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm, Economies: A Legal Overview. CRS Report
  đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân for Congress. Volume: April 23, 2007, page 2.
  lực,… để giải quyết kịp thời các tranh chấp
  [9]. Trade Act of 1974, P.L. 93-618, § 321, 88
  có thể phát sinh trong thương mại quốc tế.
  Stat. 1978, 2074 (1974).
  Tài liệu tham khảo:
  [10]. H.R.4848 – The Omnibus Trade and
  [1]. Abhishek Rana (2008). Renascence of the Competition Act of 1988 (OTCA). Available

 10. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 41

  online: https://www.congress.gov/bill/100th- [13]. U.S.Legal. Nonmarket Economy
  congress/house-bill/4848, (accessed on 20th Country Law and Legal Definition.
  August 2019). https://definitions.uslegal.com/n/nonmarket-
  [11]. Robert H. Lantz (1995). The Search economy-country/ (accessed on 21st August
  for Consistency: Treatment of Nonmarket 2019).
  Economies in Transition Under United States [14]. An Act To amend section 22 of the
  Antidumping and Counter vailing Duty Laws. Agricultural Adjustment Act.
  American University International Law
  https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-
  Review, Volume Volume 10 (Issue 3): page
  large/76th-congress/session-3/c76s3ch13.pdf
  1006.
  (accessed on 18th July 2019).
  [12]. U.S. imposes heavy import duties on
  [15]. 19 U.S.Code § 1677 (2000).
  steel from Vietnam. The saigon Times daily,
  https://english.thesaigontimes.vn/59890/us- [16]. 19 C.F.R. § 353.8 (a)-(c) (1979).
  imposes-heavy-import-duties-on-steel-from- Địa chỉ tác giả: Viện nghiên cứu Châu Mỹ
  vietnam.html (accessed on 24th May 2018). Email: lelananh84.vias@gmail.com

Download tài liệu Quy chế “nền kinh tế phi thị trường” trong pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ và tác động đối với Việt Nam File Docx, PDF về máy