Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] Quản Trị Chiến Lược – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 15:41

Mục tiêu chung: cung cấp những nguyên lý về bản chất của quản trị kinh doanh hiện đại áp dụng với tất cả các loại hình doanh nghiệp, từ đó tạo lập cho người học tưduy chiến lược trong mối quan hệ tương thích với môitrường kinh doanh thường xuyên thay đổi. Mục tiêu cụ thể: Cung cấp những nguyên lí căn bản của QTCL.Cung cấp những kiến thức căn bản với tiếp cận của quản trị theo mục tiêu và quản trị theo quá trình.Cung cấp phương pháp và kỹ năng căn bản vận dụng các nguyên l‎y và kiến thức QTCL trong thực tiễn kinh doanh. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 1 Quản Trị Chiến Lược Học phần 3 tín chỉ Đối tượng: Giảng viên: Th.S Nguyễn Hoàng Việt E-mail: nhviet@vcu.edu.vn BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 2 Mục tiêu chung: cung cấp những nguyên lý về bản chất của quản trị kinh doanh hiện đại áp dụng với tất cả các loại hình doanh nghiệp, từ đó tạo lập cho người học tư duy chiến lược trong mối quan hệ tương thích với môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi. Mục tiêu cụ thể:  Cung cấp những nguyên lí căn bản của QTCL.  Cung cấp những kiến thức căn bản với tiếp cận của quản trị theo mục tiêu và quản trị theo quá trình.  Cung cấp phương pháp và kỹ năng căn bản vận dụng các nguyên ly và kiến thức QTCL trong thực tiễn kinh doanh. Quản Trị Chiến Lược BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 3 Chương trình môn học Cấu trúc Số tiết Chương 1 : Tổng quan về Quản Trị Chiến Lược 4 Chương 2: Tầm nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu CL và trách nhiệm xã hội của DN 3 Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài của DN 5 Chương 4: Môi trường bên trong & Chẩn đoán DN 5 Chương 5: Phân tích tình thế & các CL điển hình của DN 4 Chương 6: Các loại hình chiến lược 5 Chương 7: Hoạch định tài chính chiến lược. 3 Chương 8: Các vấn đề quản trị cơ bản thực thi CL 4 Chương 9: Cấu trúc tổ chức thực thi CL 3 Chương 10: Văn hóa & Lãnh đạo chiến lược 3 Chương 11: Kiểm tra & đánh giá chiến lược. 3 Cán bộ thực tế báo cáo theo chuyên đề 3 Thảo luận 6 BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 4 Tài liệu tham khảo bắt buộc: 1. Bài giảng Quản Trị Chiến Lược, Bộ môn QTCL, ĐHTM. 2. GS.TS Nguyễn Bách Khoa (2003), Chiến Lược Kinh Doanh Quốc Tế, NXB Thống kê. 3. Fred R.David (2004), Khái luận về Quản Trị Chiến Lược, NXB Thống kê. Tài liệu tham khảo khuyến khích (Tiếng Việt) 4. PGS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm (2007), Quản Trị Chiến Lược, NXB Thống kê. 5. PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Ths. Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược và Chính sách kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội. 6. Micheal Porter (1998), Chiến Lược Cạnh Tranh. NXB Khoa Học & Kỹ Thuật. 7. W. Chan Kim & R. Mauborgne (2005), Chiến lược đại dương xanh, NXB Tri thức. Quản Trị Chiến Lược BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 5 Tài liệu tham khảo khuyến khích (Tiếng Anh): 8. Rowe & R. Mason & K. Dickel & R. Mann & R. Mockler (1998), Strategic Management: A Methodological Approach, NXB Addtion-Wesley Publishing. 9. J.David Hunger & Thomas L. Wheelen(2000), Essentials of Strategic Management, NXB Prentice Hall. 10. Richard Lynch (2006). Corporate Strategy, NXB Prentice Hall. 11. Pearce & Robinson (2003), Strategic Management – Formulation, Implementation and Control, NXB McGraw-Hill. 12. Journal of Business Strategy & Harvard Business Review Websites: www.saigontimes.com.vn www.strategicmanagement.net WWW.ceoexpress.com Quản Trị Chiến Lược BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6 Quản Trị Chiến Lược Đánh giá kết quả học phần theo quá trình: Điểm thành phần Trọng số Điểm chuyên cần  Vắng 0-10%  Vắng 10-20%  Vắng 20-30%  Vắng 30-40%  Vắng >40% 0.1 Tối đa 10 đ Tối đa 8 đ Tối đa 6 đ Tối đa 4 đ 0 đ (Ko đủ ĐKDT) Điểm thực hành  Kiểm tra  Bài tập  Thảo luận 0.3 Điểm thi hết học phần Thi viết 2 câu hỏi dạng tự luận (120 phút) 0.6 BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 7 Quản Trị Chiến Lược Chương I : Tổng quan về QTCL 1.1) Khái niệm & Vai trò của QTCL 1.1.1) Khái niệm CL và QTCL 1.2.2) Vai trò của QTCL 1.2.3) Quá trình phát triển tư duy CL 1.2) Tiếp cận môi trường & QTCL 1.2.1) Khái niệm & bản chất môi trường CL 1.2.2) Các cách tiếp cận cấu trúc môi trường CL 1.2.3) Mối quan hệ môi trường & QTCL của DN 1.3) Các giai đoạn và mô hình QTCL 1.3.1) Một số thuật ngữ cơ bản trong QTCL 1.3.2) Mô hình QTCL tổng quát 1.3.3) Giai đoạn hoạch định chiến lược 1.3.4) Giai đoạn thực thi chiến lược 1.3.5) Giai đoạn kiểm tra & đánh giá chiến lược 1.4) Vị trí, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 8 1.1) Khái niệm & Vai trò QTCL 1.1.1) Khái niệm CL & QTCL Alfred Chandler (1962) “Chiến lược bao hàm việc ấn định các mục tiêu cơ bản, dài hạn của DN, đồng thời áp dụng một chuỗi các hành động cũng như sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu này”. Johnson & Scholes (1999): “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên liên quan”. Chương 1 BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 9 Chiến lược của DN bao gồm :  Nơi mà DN cố gắng vươn tới trong dài hạn (phương hướng) ?  DN phải cạnh tranh trên thị trường nào và những hoạt động KD nào DN thực hiện trên thị trường đó (thị trường, quy mô)?  DN sẽ làm thế nào để hoạt động hiệu quả hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên những thị trường đó (lợi thế cạnh tranh)?  Những nguồn lực nào (kỹ năng, tài sản, tài chính, các mối quan hệ, năng lực kỹ thuật, trang thiết bị) cần phải có để có thể cạnh tranh được (các nguồn lực)?  Những nhân tố từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (môi trường)?  Những giá trị và kỳ vọng nào mà những người có quyền hành trong và ngoài doanh nghiệp cần là gì (các nhà góp vốn)? Chương 1 BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 10 1.1.1) Khái niệm CL & QTCL  “Quản trị chiến lược được định nghĩa là một tập hợp các quyết định và hành động được thể hiện thông qua kết quả của việc hoạch định, thực thi và đánh giá các chiến lược, được thiết kế nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn của tổ chức.” Chương 1 […]… nguồn lực éiều chỉnh NVKD của doanh nghiệp Xác định NVKD & chiến lược hiện tại Lựa chọn các chiến lược để theo đuổi Phân tích bên trong để xác định các thế mạnh & điểm yếu Xây dựng các mục tiêu hàng nm éo lường và đánh giá kết quả Xây dựng các chính sách Thông tin phản hồi Hoch nh chin lc BM Qun tr chin lc i hc Thng Mi Thc thi chin lc éánh giá chiến lược 23 1.3.3) Quy trỡnh hoch nh chin lc Sỏng to tm nhỡn . doanh. Quản Trị Chiến Lược BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 3 Chương trình môn học Cấu trúc Số tiết Chương 1 : Tổng quan về Quản Trị Chiến Lược. www.strategicmanagement.net WWW.ceoexpress.com Quản Trị Chiến Lược BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6 Quản Trị Chiến Lược Đánh giá kết quả học phần theo

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Quản Trị Chiến Lược – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Quản Trị Chiến Lược, Quản Trị Chiến Lược, Quản Trị Chiến Lược

Hy vọng thông qua bài viết Quản Trị Chiến Lược . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button