[Download] Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên – Tải về File Word, PDF

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Nội dung Text: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Download


Nghiên cứu này phân tích thực trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn một đơn vị hành chính câp huyện thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Bài báo cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn giúp các Ban quản lý dự án, Giám đốc các ban quản lý dự án của UBND cấp huyện nghiên cứu, tham khảo trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Bạn đang xem: [Download] Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên File Word, PDF về máy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

 1. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 16 (2021)

  QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH
  NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI THÀNH PHỐ
  SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

  Đàm Văn Khanh1, Nguyễn Thanh Hải2

  Tóm tắt
  Nghiên cứu này phân tích thực trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
  trên địa bàn một đơn vị hành chính câp huyện thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Bài báo
  cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn giúp các Ban quản lý dự án, Giám đốc các ban quản lý dự án của
  UBND cấp huyện nghiên cứu, tham khảo trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng
  công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, với các khuyến nghị chính sách được đề xuất sẽ
  hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, góp phần
  sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách trên địa bàn cấp huyện.
  Từ khóa: Quản lý dự án, ngân sách nhà nước, ODA, CTXD, thành phố Sông Công.
  MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS ON CONSTRUCTION WORKS
  FUNDED BY THE STATE BUDGET IN DISTRICT-LEVEL AREAS: A CASE STUDY
  IN SONG CONG CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
  Abstract
  This research analyzes the situation of managing construction investment projects using state budget
  capital in a district administrative unit through both secondary and primary data. The article provides
  scientific and practical bases to Project Management Units, Directors of Project Management Units of
  People’s Committee to study and refer in improving the efficiency of managing construction investment
  projects using the State budget. In addition, with the proposed policy recommendations, it will improve
  the management of construction investment projects using the State budget, contributing to the effective
  use of the State budget at the district level.
  Keywords: Project management, State budget, ODA, construction works, Song Cong city.
  JEL classification: O; O18; O2; O22.
  1. Đặt vấn đề vốn ngân sách nhà nước. Với điều kiện hiện nay,
  Hoạt động đầu tư xây dựng công trình là hoạt nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn chế thì
  động đầu tư thiết yếu, tạo ra cơ sở hạ tầng cho nền việc quản lý, sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đầu
  KTXH, là tiền đề cơ bản để thực hiện công nghiệp tư là một vấn đề cấp bách đặt ra cho Giám đốc Ban
  hóa và hiện đại hóa đất nước. Thông qua đầu tư quản lý dự án và lãnh đạo UBND thành phố Sông
  xây dựng công trình, cơ sở vật chất và năng lực Công (UBND Thành phố Sông Công, 2019). Mặc
  sản xuất của nền kinh tế được tăng cường, đổi dù vậy, trong báo cáo của UBND thành phố Sông
  mới, hoàn thiện và hiện đại góp phần quan trọng Công trong những năm gần đây đã chỉ ra, các dự
  trong việc điều chỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. án trên địa bàn thành phố Sông Công hầu như
  Trong những năm qua việc đầu tư cho xây dựng chậm tiến độ, phát sinh vượt tổng mức đầu tư, chất
  cơ bản trên địa bàn cấp huyện đã góp phần hoàn lượng các công trình thấp. Ví dụ như các dự án: Dự
  thiện kết cấu hạ tầng, từng bước đồng bộ hóa án xây dựng công trình Đường Thắng Lợi kéo dài
  mạng lưới giao thông, tạo tiền đề cho kinh tế – xã TP Sông Công bị chậm tiến độ; dự án đầu tư “cơ
  hội địa phương không ngừng tăng trưởng. Thực tế sở hạ tầng Khu tổ hợp dịch vụ, trưng bày sản phẩm,
  trong công tác quản lý các dự án trên địa bàn cấp nhà ở phường Cải Đan, thành Phố Sông Công” bị
  huyện còn nhiều hạn chế, bất cập, thiếu đồng bộ, thu hồi tại Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày
  tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lãng phí, 17/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên…. Do đó
  thất thoát vốn nhà nước vẫn tồn tại như đã chỉ ra công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
  trong các nghiên cứu của Lê T. Lan Hương (2012) sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố
  và Phạm Hữu Tiến (2016). Sông Công càng trở nên cấp thiết.
  Thành phố Sông Công trực thuộc tỉnh Thái 2. Cơ sở khoa học về quản lý dự án xây dựng
  Nguyên đã được thành lập dựa theo Nghị quyết số công trình bằng nguồn vốn NSNN
  932 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày Dự án đầu tư xây dựng công trình
  15/5/2015. Để đáp ứng chức năng, nhiệm vụ trong (DAĐTXDCT) là tập hợp các đề xuất có liên quan
  thời gian qua thành phố Sông Công đã triển khai đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây
  nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình

  56

 2. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 16 (2021)

  xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất án đầu tư xây dựng công trình đã được UBND
  lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời huyện Đông Anh sử dụng các công cụ như:
  hạn và chi phí xác định (điều 13, luật xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công, phân cấp trách
  2014). Giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn
  dự án được thể hiện thông qua báo cáo nghiên cứu trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, từ đó công
  tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu tác quản lý nhà nước về các dự án đầu tư xây dựng
  khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ bằng nguồn vốn ngân sách của huyện đã có nhiều
  thuật đầu tư xây dựng. (Luật xây dựng 2014). chuyển biến tích cực. Cụ thể là các dự án đƣợc
  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả
  (DADTXDCT) sử dụng vốn ngân sách nhà nước góp phần thay đổi diện mạo đô thị và phát triển
  (NSNN) là quá trình tiến hành và quản lý các hoạt kinh tế – xã hội trên địa bàn Huyện. Mặc dù đã đạt
  động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải được những hiệu quả tích cực, tuy nhiên, công tác
  tạo công trình xây dựng, tập hợp các đề xuất có quản lý nhà nước về các dự án đầu tư xây dựng
  liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn
  động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo huyện Đông Anh còn bộc lộ một số tồn tại, hạn
  công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng chế, bất cập ở nhiều khâu trong quá trình quản lý
  cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ dự án đầu tư, như: Công tác chuẩn bị đầu tư; quy
  trong thời hạn và chi phí xác định. Trong đó, vốn trình đầu tư; việc phân giao, ủy quyền cho làm chủ
  NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đầu tư; công tác đấu thầu, chỉ định thầu; tiến độ và
  đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết chất lượng một số công trình; công tác quản lý chi
  định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo phí đầu tư xây dựng; công tác giải ngân, thanh
  thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. quyết toán và công tác thanh tra, kiểm tra…
  NSNN bao gồm ngân sách trung ương và ngân Lê Thị Lan Hương (2012), khi phân tích đánh
  sách địa phương. Trong đó, ngân sách huyện, giá thực trạng quản lý dự án DDTXDCB từ vốn
  quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là NSNN của các ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh
  ngân sách huyện) bao gồm ngân sách cấp huyện Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ ra vai trò của các ban
  và ngân sách các xã, phường, thị trấn (Luật NSNN quản lý dự án trong việc kiểm soát nguồn vốn, tiến
  năm 2015). Tóm lại, quản lý DAĐTXDCT sử dụng độ, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản
  vốn ngân sách nhà nước là quá trình lập kế hoạch, lý nhà nước trong XDCB từ nguồn vốn NSNN.
  theo dõi và kiểm soát tất cả những vấn đề của một Với việc sử dụng cả số liệu sơ cấp và thứ cấp,
  dự án và điều hành mọi thành phần tham gia vào nghiên cứu đã chỉ ra các khâu trong quy trình quản
  dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự lý đều rất quan trọng và phải được thực hiện
  án đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách được nghiêm túc thì mới đảm bảo cho dự án đáp ứng
  duyệt đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ được tiến độ, giảm chi phí nhưng lại đáp ứng được
  thể của dự án. Quản lý DAĐTXDCT là công việc yêu cầu chất lượng của dự án xây dựng. Đặc biệt,
  được áp dụng các chức năng và hoạt động của việc khảo sát mức độ hài lòng của các đơn vị sử
  quản lý vào suốt vòng đời của dự án. dụng vốn NSNN, đơn vị thực hiện dự án…nghiên
  Mục đích của quản lý DADTXDCT là để thể cứu đã đề xuất được nhiều giải pháp để hoàn thiện
  hiện được mục tiêu dự án, bản thân việc quản lý quy trình quản lý, trong đó giải pháp làm tốt quy
  không phải là mục đích mà là cách thực hiện mục hoạch, hướng tới thu hút được nhiều nguồn vốn
  đích (Thủ tướng Chính phủ, 2015). Theo đó, có thể xã hội hóa để giảm tải vốn NSNN nhưng nâng cao
  hiểu đơn giản, quản lý dự án đầu tư xây dựng là hiệu quả sử dụng vốn là rất cần thiết.
  quá trình lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tất Luận án tiến sĩ của Cấn Quang Tuấn (2009),
  cả những vấn đề của một dự án đồng thời điều đã phân tích hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ
  hành mọi thành phần tham gia vào dự án đó để đạt NSNN cho các dự án xây dựng cơ bản và chỉ ra
  được mục tiêu của dự án đúng thời hạn trong phạm được rất nhiều tồn hạn, hạn chế trong công tác
  vi ngân sách. quản lý dự án này.
  Vấn đề quản lý DADTXDCT từ nguồn vốn Hay trong nghiên cứu của Nguyễn T. Lan
  NSNN đã được nhiều nhà khoa học, nhiều cơ quan Phương (2018), đã chỉ ra các tồn tại trong quản lý
  quản lý phân tích đánh giá theo nhiều giác độ khác nhà nước cấp huyện còn rườm rà, nhiều cấp, nhiều
  nhau. Trong đó có thể nhắc tới một số công trình ngành liên quan, nhưng lại không hiệu quả và
  có liên quan như: thiếu chặt chẽ. Nghiên cứu cũng chỉ ra công tác
  Trong nghiên cứu của Phạm Hữu Tiến (2016) quản lý yếu kém cũng là rào cản lớn đối với hiệu
  đã chỉ ra công tác quản lý nhà nước đối với các dự quả đầu tư, chất lượng tăng trưởng kinh tế

  57

 3. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 16 (2021)

  Nhìn chung, các công trình khoa học nói trên Trong đó giá trị Z được tính là 1.96; tỷ lệ
  đã đề cập sâu về góc độ quản lý các dự án xây P=85%; giá trị sai số mong muốn d=5%. Khi đó
  dựng bằng NSNN. Tuy nhiên vẫn còn thiếu nhiều áp dụng công thức trên ta xác định được mẫu cần
  các công trình đi sâu phân tích công tác quản lý khảo sát ít nhất là: n=196.
  dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách huyện. 3.2. Các phương pháp phân tích dữ liệu
  Đó cũng chính là mục tiêu mà bài báo này hướng Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra,
  đến để giải quyết. kết quả sẽ được đánh giá, phân tích thực trạng và
  3. Phương pháp nghiên cứu giải pháp hoàn thiện quản lý dự án thông qua
  3.1. Nguồn dữ liệu phương pháp thống kê mô tả. Ngoài ra, nghiên cứu
  3.1.1. Nguồn dữ liệu thứ cấp sử dụng phương pháp thống kê so sánh nhằm phân
  Các số liệu từ các báo cáo phát triển kinh tế – tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLDA đầu
  xã hội của thành phố Sông Công, phòng Tài chính tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà
  – Kế hoạch thành phố Sông Công, tỉnh Thái nước và thực tế công tác QLDA ĐTXD công trình
  Nguyên, UBND thành phố Sông Công; Số liệu sử dụng vốn ngân sách tại thành phố Sông Công
  thống kê thành phố Sông Công và các số liệu kế theo giai đoạn 5 năm từ 2015-2019.
  hoạch, các báo cáo tổng kết tình hình kinh tế – xã 4. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
  hội của thành phố từ năm 2015-2019. 4.1. Tổ chức bộ máy quản lý và ban hành các
  Ngoài ra, nghiên cứu này còn sử dụng các văn bản quản lý DADTXDCT
  thông tin thu thập được từ các sách, báo, Tạp chí UBND thành phố Sông Công hiện có 01 Ban
  nghiên cứu khoa học và các trang thông tin điện quản lý dự án trực thuộc. Đây là đơn vị sự nghiệp
  tử có liên quan đến nội dung luận văn nghiên cứu. công lập trực thuộc UBND thành phố và các Chủ
  3.1.2. Nguồn dữ liệu sơ cấp đầu tư dự án là đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng,
  Để thu thập thông tin về công tác quản lý dự khai thác sản phẩm, công trình sau khi đầu tư có
  án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân chức năng và nhiệm vụ cơ bản:
  sách nhà nước trên địa bàn nghiên cứu, nghiên cứu (i) Thực hiện chức năng quản lý các dự án
  tiến hành điểu tra khảo sát các đối tượng: lãnh đạo đầu tư xây dựng thuộc vốn ngân sách do Ủy ban
  thành phố phụ trách dự án; doanh nghiệp thực hiện Nhân dân Thành phố Sông Công, Ban quản lý dự
  dự án và người dân hưởng lợi từ dự án. Mỗi đối án trực tiếp làm Chủ đầu tư.
  tượng nghiên cứu được phỏng vấn thông qua các (ii) Quản lý, điều hành dự án đầu tư xây dựng
  bảng hỏi đã chuẩn bị sẵn. Cụ thể: Trưởng phòng, công trình; giám sát thi công xây dựng công trình đối
  phó trưởng phòng thuộc các phòng, ban chuyên với các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư nhưng không
  môn trực thuộc UBND thành phố là 38 người. Tác đủ điều kiện trực tiếp quản lý dự án, không đủ điều
  giả lựa chọn toàn bộ để thực hiện lấy ý kiến. Tổng kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng
  số các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm
  dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước vụ khác khi được UBND Thành phố giao.
  giai đoạn từ 2015-2019 là 235 doanh nghiệp. Để (iii) Tham mưu giúp UBND thành phố trong
  lựa chọn ra số lượng doanh nghiệp cần khảo sát, việc chuẩn bị đầu tư, quản lý và tổ chức thực hiện
  nghiên cứu sử dụng công thức chọn mẫu của đầu tư các dự án đúng mục đích, đạt hiệu quả cao;
  Slovin được Võ Thanh Lộc (2010) trích dẫn: n = Thực hiện thanh quyết toán công trình, dự án đúng
  N/(1+N.e2 ); Trong đó: N: Số quan sát tổng thể và tiến độ, đúng quy định của Pháp luật; Quản lý và
  e: Sai số cho phép. Trong bài báo này, tác giả lựa lưu trữ hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản.
  chọn e=5% ta xác định được số doanh nghiệp cần Quản lý dự án xây dựng công trình sử dụng vốn
  chọn là 35. Các đối tượng hưởng lợi từ dự án đầu NSNN có một quá trình bao gồm nhiều công việc và
  tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà phải tuân thủ theo quy định của Luật, Nghị định,
  nước giai đoạn từ năm 2015-2019: Tổng số dự án Thông tư. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư xây dựng
  hoàn thành 100% theo kế hoạch trong giai đoạn công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa
  2015-2019 là 16 dự án, chiếm tỷ lệ là 85%. Số bàn thành phố Sông Công phải thực hiện theo các
  lượng người dân hưởng lợi từ các dự án này rất văn bản quy định của tỉnh Thái Nguyên, của HĐND-
  lớn (trên 15 nghìn người). Vì vậy, để xác định số UBND thành phố Sông Công như: – Nghị quyết số
  lượng mẫu đại diện cho người dân hưởng lợi từ dự 59/NQ-HĐND ngày 30/7/2015 của Hội đồng nhân
  án, nghiên cứu sử dụng công thức chọn mẫu sau: dân thành phố Sông Công về thông qua danh mục
  n = z21 – α/2P(1 – P)/d2 đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.
  – Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 25/7/2017
  của Hội đồng nhân dân thành phố Sông Công về phê

  58

 4. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 16 (2021)

  duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư trung hạn đoạn 2016-2020 đã được HĐND thành phố thông
  vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. qua, UBND thành phố Sông Công đã có chiến
  – Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày lược cụ thể về công tác quản lý dự án xây dựng
  26/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Sông công trình từ nguồn ngân sách trên địa bàn. Thành
  Công về bổ sung danh mục dự án đầu tư trung hạn phố Sông Công đã xác định rõ mục tiêu ưu tiên
  vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. đầu tư cho các công trình, các dự án quan trọng
  – Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày như: đầu tư vào lĩnh vực phát triển giao thông, hạ
  21/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Sông tầng các khu công nghiệp và các lĩnh vực khác
  Công về bổ sung danh mục dự án đầu tư trung hạn nhằm giải quyết các vấn đề xã hội; các dự án hạ
  vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. tầng và phát triển sản xuất có lợi thế cạnh tranh và
  – Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát
  31/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Sông triển xã hội. Việc định hướng đầu tư theo quy
  Công về bổ sung danh mục dự án đầu tư trung hạn hoạch và việc xác định các loại hình đầu tư theo
  vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. những nguồn lực cụ thể trong quy hoạch đã hạn
  4.2. Quản lý xây dựng chiến lược, quy hoạch, lập chế sự chồng chéo trong đầu tư XDCT và đảm bảo
  kế hoạch đầu tư khai thác các nguồn vốn cho đầu tư các dự án
  Căn cứ vào định hướng phát triển KTXH giai XDCT được hợp lý.
  Bảng 1: Phân bổ kế hoạch vốn XDCT, giai đoạn 2015-2019
  ĐVT: Triệu đồng
  Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
  I. Tổng Kế hoạch vốn phân
  92.450,8 207.693,8 164.236 199.522,8 180.010,0
  bổ thuộc NSNN
  II. Số vốn bình quân/dự án 1.038,7 2.056,3 2.281 2.192,5 1.800,0
  Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Sông Công
  Công tác lập kế hoạch trong các năm qua đã Nhà nước về quản lý chi đầu tư XDCT. Để đánh
  được triển khai sớm, dân chủ, công khai, chấp giá một cách tổng quan về quản lý xây dựng chiến
  hành nghiêm túc các quy định, nguyên tắc, định lược, quy hoạch, lập kế hoạch đầu tư; Tác giả tiến
  hướng của Chính phủ, của Ban thường vụ Thành hành khảo sát 38 người là toàn bộ các trưởng
  ủy và Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND phòng, phó trưởng phòng thuộc các phòng, ban
  thành phố, các cấp các ngành đã tập trung chỉ đạo chuyên môn trực thuộc UBND thành phố, kết quả
  thực hiện kế hoạch theo đúng các quy định của được mô tả như biểu đồ dưới đây:

  Biểu đồ 1. Kết quả đánh giá về xây dựng chiến lược, quy hoạch, lập kế hoạch đầu tư
  Nguồn: số liệu khảo sát năm 2020
  Từ kết quả trên cho thấy, quản lý xây dựng 4.3. Quản lý tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây
  chiến lược, quy hoạch lập kế hoạch đầu tư trên địa dựng công trình
  bàn thành phố Sông Công giai đoạn 2015-2019 4.3.1. Quy mô đầu tư xây dựng công trình từ
  nhìn chung được đánh giá tương đối tốt. nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố
  Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách thành

  59

 5. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 16 (2021)

  phố còn hạn hẹp mà nhu cầu chi lại rất lớn, thành chỉ đạo thực hiện trên toàn thành phố và đảm bảo
  phố vẫn luôn đảm bảo bố trí một khoản vốn để tập công khai minh bạch, có ý nghĩa lớn về mặt kinh
  trung vào các DADTXDCT đảm bảo tập trung ưu tế xã hội. Trong cơ cấu chi đầu tư phát triển thì chi
  tiên cho các công trình trọng điểm, các công trình DADTXDCT chiếm một tỷ trọng lớn, bình quân
  dân sinh bức xúc, giãn tiến độ các công trình chưa 76,59% và chiếm 22,62% trong tổng chi ngân
  thực sự cần thiết cấp bách, hạn chế công trình mới sách thành phố trong giai đoạn 2015-2019.
  khi chưa hoàn thành các công trình chuyển tiếp,
  Bảng 2: Cơ cấu đầu tư DADTXDCT sử dụng NSNN theo lĩnh vực trên địa bàn
  thành phố Sông Công giai đoạn 2015-2019
  Đơn vị tính: Triệu đồng
  TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
  1 Tổng cộng 115.329 120.928 128.879 162.006 149.497
  2 Lĩnh vực giáo dục 16.342 18.501 20.634 24.422 38.701
  3 Lĩnh vực giao thông 95.387 99.245 100.151 134.852 109.415
  4 Lĩnh vực văn hóa – xã hội 2.002 1.968 2.899 2.732 959
  5 Lĩnh vực y tế – – 2.315 – –
  6 Lĩnh vực quản lý nhà nước 1.598 1.214 2.880 – 422
  Nguồn: Báo cáo kết quả đầu tư XDCT thành phố Sông Công giai đoạn 2015-2019
  Trong các lĩnh vực về giáo dục, giao thông, của tác giả cho thấy đánh giá về thực trạng giải
  văn hóa xã hội, y tế, môi trường, lĩnh vực quản lý phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Sông Công
  nhà nước thì chi cho lĩnh vực giao thông luôn giai đoạn 2015-2019 được đánh giá tốt: Việc liên
  chiếm tỷ trọng lớn nhất. Con số tuyệt đối đạt mức hệ, phối hợp giữa Ban quản lý dự án và Trung tâm
  cao nhất 134.852 triệu đồng năm 2018 (trong tổng phát triển quỹ đất của thành phố Sông Công với
  số 162.006 triệu đồng tổng chi). Xu hướng này các địa phương được đánh giá ở mức độ tốt đạt
  cũng phản ánh đúng sự phát triển của địa phương 78,95%. Riêng công tác kiểm tra, giám sát GPMB
  cũng như toàn xã hội do những đặc thù của lĩnh vực cùng với địa phương có đất thu hồi chưa được chú
  giao thông vận tải với số vốn lớn cũng như những trọng: mức độ đánh giá tốt chỉ đạt 34,21% (mức
  ưu tiên phát triển của nhà nước trong thời gian qua. độ đánh giá khá chiếm 65,79%). Nguyên nhân
  4.3.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý thực chính là do công tác phối hợp cung cấp hồ sơ
  hiện dự án đầu tư xây dựng công trình GPMB chưa tốt: mức độ đánh giá tốt đạt 21,05%,
  Tác giả tiến hành điều tra khảo sát 35 đối rất tốt đạt 26,63% (mức độ đánh giá đạt khá chiếm
  tượng là doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây 52,63%); hồ sơ quản lý đất còn thiếu và yếu; việc
  dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng chính sách đối với các dự án chuyển tiếp,
  giai đoạn từ 2015-2019. Qua kết quả phỏng vấn kéo dài nhiều năm gặp nhiều khó khăn.

  Biểu đồ 2. Đánh giá về công tác lựa chọn nhà thầu
  Nguồn: Nguồn: số liệu khảo sát năm 2020

  60

 6. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 16 (2021)

  Biểu đồ 3. Đánh giá về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
  Nguồn: số liệu khảo sát năm 2020

  Biểu đồ 4. Quản lý thi công xây dựng công trình
  Nguồn: số liệu khảo sát năm 2020
  Qua dữ liệu trên biểu đồ cho thấy: (i) Việc 4.4. Quản lý kết thúc đầu tư
  quản lý chất lượng và tiến độ thi công xây dựng và Trong giai đoạn 2015-2019, thành phố đã tập
  quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được trung ưu tiên vốn đầu tư cho các dự án xây dựng
  đánh giá mức độ tốt đạt trên 70% (quản lý chất công trình, tổng có 49 công trình bàn giao đưa vào
  lượng và tiến độ thi công xây dựng đạt 91,43%; sử dụng (trong đó có 11 công trình phát triển đô thị,
  quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đạt 07 công trình giao thông, 24 công trình dân dụng
  77,14%). Thành phố đã chú trọng kiểm tra các yếu và 07 công trình hạ tầng khác). Công tác quyết toán
  tố đầu vào: Nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thi vốn đầu tư XDCT thành phố Sông Công đã cơ bản
  công… tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy chấp hành theo quy định của Chỉ thị số 27/CT-TTg
  phạm….(ii) Năng lực của nhà thầu xây dựng được ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
  đánh giá mức độ tốt chiếm 73,68%. Hầu hết các tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu
  công trình được UBND thành phố Sông Công xây tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước
  dựng đều đảm bảo chất lượng theo đúng quy chuẩn, (UBND thành phố Sông Công, 2020). Tuy nhiên,
  quy phạm xây dựng. (iii) Công tác quản lý an toàn các doanh nghiệp thực hiện dự án đánh giá chưa
  lao động, an toàn giao thông và môi trường công cao đối với hoạt động quyết toán này. Cụ thể, tiêu
  trình chưa được quan tâm đúng mức, mức độ đánh chí “công tác quyết toán dự toán hoàn thành” có
  giá khá chiếm 42,11%. (iv) Nhà tư vấn được lựa 33,33% đánh giá ở mức độ trung bình, mức độ
  chọn chưa đưa ra được nhiều phương án, dự án đánh giá tốt đạt 16,67% còn lại được đánh giá ở
  được lập chưa đạt được tính tối ưu. mức độ khá chiếm 50%.

  61

 7. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 16 (2021)

  Biểu đồ 5. Công tác thanh quyết toán dự án
  Nguồn: số liệu khảo sát năm 2020
  Theo đánh giá của các doanh nghiệp thực dự án bị đánh giá ở mức độ kém (3/48 ý kiến
  hiện dự án về công tác giải ngân, thanh quyết toán chiếm 6,25%). Ba là, đa số các dự án đã hoàn
  vốn đầu tư: thủ tục quy định từ các cơ quan nhà thành 100% đều không thực hiện khảo sát ý kiến
  nươc vẫn còn rườm ra, đặc biệt là hay thay đổi cộng đồng, nếu có thực hiện chỉ mang tính hình
  theo các quy định. Tỷ lệ giải ngân các quý I và thức. Điều này là một trong những nguyên nhân
  quý II thường chậm và thấp, thường tập trung vào dẫn đến các tồn tại hạn chế trong quản lý dự án
  cuối quý III và quý IV. Đa số các dự án đã hoàn đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách
  thành 100% đều không thực hiện khảo sát ý kiến Nhà nước trên địa bàn thành phố Sông Công
  cộng đồng, nếu có thực hiện chỉ mang tính hình 5. Kết luận và các khuyến nghị
  thức. Điều này là một trong những nguyên nhân Một là, năng lực quản lý dự án đầu tư xây
  dẫn đến các tồn tại hạn chế trong quản lý dự án dựng kém, luôn có xu hướng tìm kẽ hở trong chính
  đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách sách để tham nhũng thì công tác quản lý dự án đầu
  Nhà nước trên địa bàn thành phố Sông Công. Việc tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN sẽ
  xem nhẹ công tác khảo sát ý kiến cộng đồng sẽ không đạt được kết quả mong muống; không
  dẫn đến hậu quả thông tin không hoàn hảo sẽ làm những thế với những biểu hiện tiêu cực gây thất
  sai sót trong quá trình quản lý vốn đầu tư, đồng thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.
  thời sẽ dẫn đến tình trạng công dân khiếu nại, kiến Hai là, nhiều chủ đầu tư năng lực yếu kém
  nghị phản ảnh làm ảnh hưởng đến giai đoạn bồi không có chuyên môn và kiến thức về đầu tư xây
  thường GPMB. dựng công trình, chưa nắm chắc các quy định về
  4.5. Đánh giá của người dân hưởng lợi từ các công tác quản lý dự án nên ý thức chấp hành pháp
  dự án luật chưa cao, buông lỏng quản lý, thiếu kinh
  Kết quả thu thập được cho thấy trong 16 dự nghiệm dẫn đến dự án triển khai bị chậm tiến độ,
  án đã hoàn thành 100% tại giai đoạn 2015-2019: phải điều chỉnh giá gây thất thoát lãng phí nguồn
  Một là, tính thiết thực của dự án được đánh giá vốn NSNN, chất lượng công trình ảnh hưởng.
  khá cáo: đạt 62,5 %, mức độ tương đối chiếm Ba là, công tác phối hợp giữa các cơ quan,
  22,92%, tuy nhiên tính minh bạch của các dự án đơn vị, các cấp, các ngành có liên quan còn bộc lộ
  được đánh giá mức độ khá chiếm 60,42%, mức độ nhiều yếu kém. Thiếu tính thống nhất trong chỉ
  tốt đạt 25%, vẫn có dự án được đán giá ở mức độ đạo từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã nên chất lượng
  trung bình (7/48 chiếm 14,58%). Điều này cho và hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây
  thấy, trong thời gian tới thành phố Sông Công cần dựng công trình sử dụng vốn NSNN còn chưa cao.
  làm tốt hơn nữa trong công tác minh bạch khi triển Bốn là, phần lớn các chủ đầu tư của thành
  khai thực hiện các dự án. Hai là, 100% đối tượng phố không đủ khả năng lập dự án nên đều phải
  thụ hương không đánh giá lợi ích đạt được so với thuê tư vấn lập. Điểm hạn chế ở đây là chủ đầu tư
  chi phí đầu tư dự án ở mức độ tốt, mức độ khá đã chọn nhà tư vấn trước khi trình. Do đó việc lựa
  chiếm 70,83%, mức độ trung bình 22,92%, vẫn có

  62

 8. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 16 (2021)

  chọn nhà tư vấn không có tính cạnh tranh, chất tiêu chuẩn, định mức làm cơ sở pháp lý đảm bảo
  lượng tư vấn đôi khi còn thấp thực hiện và quản lý một cách hiệu quả.
  Năm là, công tác thẩm định dự án vẫn còn Vì vậy, để nâng cao chất lượng các công trình
  những hạn chế, như chất lượng thẩm định chưa xây dựng bằng vốn NSNN, các đơn vị cấp huyện
  cao, tiến độ còn chậm nên tập trung có các chính sách để giải quyết các
  Cuối cùng, cơ chế quản lý chi đầu tư XDCT vấn đề như: Nâng cao chất lượng xây dựng chiến
  thiếu tính đồng bộ. Nhà nước, các Bộ, ban ngành lược, quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng công
  đã có những nghị định, thông tư quy định và trình theo quy hoạch gắn với kế hoạch chi tiêu
  hướng dẫn về quản lý chi đầu tư XDCT tuy nhiên, trung hạn và đầu tư công trung hạn;
  hoạt động đầu tư XDCT là một hoạt động đa dạng, Nâng cao chất lượng Quản lý tổ chức thực
  phức tạp đòi hỏi cần quản lý theo một hệ thống hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; Nâng cao
  hoạt động quản lý kết thúc đầu tư xây dựng.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Bộ Tài chính. (2016). Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc
  nguồn vốn nhà nước, ban hành ngày 18/01/2016, Hà Nội.
  [2]. Bộ xây dựng. (2019). Thông tư số 04/2019/BXD-TT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư
  số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về
  quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, ban hành ngày 16/8/2019, Hà Nội.
  [3]. Bộ xây dựng. (2016). Thông tư số 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về
  thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, ban hành ngày 30/6/2016, Hà Nội.
  [4]. Chi Cục Thống Kê thành phố Sông Công. (2020). Niên giám thống kê thành phố Sông Công năm
  2020, NXB Thống Kê.
  [5]. Chỉ thị 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng ường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật
  về ngân sách nhà nước, ban hành ngày 08/11/2018, Hà Nôi
  [6]. Phan Huy Đường (2010), Quản lý nhà nước về kinh tế, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.
  [7]. Lê Thị Lan Hương. (2012). Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN
  của các Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Luận Văn Thạc sĩ, Trường ĐH Công nghệ
  TP.HCM
  [8]. Võ Thị Thanh Lộc. (2010). Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương: Nghiên
  cứu ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế – xã hội. NXB Đại học Cần Thơ.
  [9]. Luật đất đai năm 2013
  [10]. Luật đấu thầu số 2013
  [11]. Luật Ngân sách nhà nước 2015
  [12]. Luật xây dựng 2014
  [13]. Nghị định 47/2014/NĐ-CP, về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, ban hành
  ngày 15/5/2014, Hà Nội.
  [14]. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng, ban hành ngày 18/6/2015, Hà Nội.
  [15]. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, ban hành ngày
  25/3/2015, Hà Nội.
  [16]. Nghị định 01/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30
  tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, ban hành ngày 01/01/2020, Hà Nội.
  [17]. Nghị quyết số 814/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái
  Nguyên, ban hành ngày 21/11/2019, Hà Nội.
  [18]. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Sông Công. (2019). Thuyết minh Báo cáo quyết toán thu –
  chi ngân sách thành phố Sông Công các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Sông Công.
  [19]. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Sông Công .(2020). Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCT
  thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020, Sông Công.

  63

 9. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 16 (2021) [20]. Nguyễn T Lan Phương. (2018). Những vấn đề đặt ra đối với quản lý vốn ĐTXDCB hiện nay. Tạp
  chí Tài chính. Truy cập tại địa chỉ: https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu–trao-doi/trao-doi-binh-
  luan/nhung-van-de-dat-ra-doi-voi-quan-ly-von-dau-tu-xay-dung-co-ban-hien-nay-136234.html ngày
  07/03/2018
  [21]. Phạm Hữu Tiến. (2016). Quản lý các dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa
  bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Luận Văn Thạc sỹ, trường Đại học Kinh tế, ĐH Quốc Gia Hà Nội.
  [22]. Cấn Quang Tuấn. (2009). Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XD tập
  trung từ NSNN do thành phố Hà Nội quản lý. Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện tài chính Hà Nội
  [23]. Cấn Quang Tuấn. (2008). Bốn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ĐTXDCB tập trung từ ngân
  sách NN do địa phương quản lý, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số 06, tr 13-15
  [24]. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. (2018). Chỉ thị 09/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ
  luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước, ban hành ngày 06/12/2018, Thái
  Nguyên.
  [25]. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. (2017). Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017
  ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý đấu thầu sử dụng vốn
  nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên.
  [26]. Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công. (2020). Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn
  2021-2025 thành phố Sông Công, Sông Công.
  [27]. Ủy ban nhân dân Thành phố Sông Công. (2019). Báo cáo kết quả đầu tư công trung hạn 5 năm
  trên địa bàn thành phố Sông Công, Sông công

  Thông tin tác giả: Ngày nhận bài: 05/03/2021
  1. Đàm Văn Khanh Ngày nhận bản sửa: 26/03/2021
  – Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế & Quản lý – Trường Đại học Điện lực Ngày duyệt đăng: 30/03/2021
  Hà Nội
  – Địa chỉ email: khanhdv@epu.edu.vn
  2. Nguyễn Thanh Hải
  – Đơn vị công tác: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công,
  tỉnh Thái Nguyên
  – Địa chỉ email: nguyenhaivkstn@gmail.com

  64

Download tài liệu Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên File Word, PDF về máy