[Download] Pháp luật của một số nước đối với bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội và giá trị tham khảo đối với Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

Pháp luật của một số nước đối với bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội và giá trị tham khảo đối với Việt Nam

Pháp luật của một số nước đối với bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội và giá trị tham khảo đối với Việt Nam
Nội dung Text: Pháp luật của một số nước đối với bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội và giá trị tham khảo đối với Việt Nam

Download


Bài viết phân tích một số quy định trong pháp luật một số quốc gia trên thế giới và pháp luật Việt Nam về vấn đề bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội trong thời đại công nghệ 4.0. Từ đó, rút ra một số giá trị tham khảo cho các nhà lập pháp để hoàn thiện quy định về vấn đề bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội trong thời gian tới.

Bạn đang xem: [Download] Pháp luật của một số nước đối với bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội và giá trị tham khảo đối với Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Pháp luật của một số nước đối với bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội và giá trị tham khảo đối với Việt Nam File Docx, PDF về máy

Pháp luật của một số nước đối với bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội và giá trị tham khảo đối với Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Pháp luật của một số nước đối với bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội và giá trị tham khảo đối với Việt Nam

 1. PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐỐI VỚI BẠO LỰC NGÔN TỪ …

  TRÊN MẠNG XÃ HỘI VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO ĐỐI VỚI VIỆT NAM
  NGUYỄN THỊ CHÂM – GIANG PHƯƠNG THẢO
  – BÙI THỊ VIỆT ANH*

  Bài viết phân tích một số quy định trong pháp luật một số quốc gia trên thế giới và
  pháp luật Việt Nam về vấn đề bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội trong thời đại công nghệ
  4.0. Từ đó, rút ra một số giá trị tham khảo cho các nhà lập pháp để hoàn thiện quy định
  về vấn đề bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội trong thời gian tới.
  Từ khóa: Quấy rối qua mạng, bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội, danh dự và nhân phẩm.
  Ngày nhận bài: 07/8/2020; Biên tập xong: 17/8/2020; Duyệt đăng: 30/8/2020.
  The article analyzes a number of legal provisions in some countries and
  Vietnamese’s laws on verbal violence on social networks considering potential impacts
  of the Industrial Revolution 4.0; then suggests some references ​​for lawmakers to
  improve regulations on verbal violence on social networks in the near future.
  Keywords: Cyberstalking, verbal violence on social networks, honor and dignity.
  1. Khái niệm bạo lực, bạo lực ngôn từ dụng không đúng mục đích. Khá nhiều
  và bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội người lựa chọn mạng xã hội là nơi để bày
  Bạo lực ngôn từ là một khái niệm còn tỏ quan điểm cá nhân của mình về người
  mới ở Việt Nam cũng như trên thế giới. khác, thậm chí đưa ra những ngôn ngữ
  Trong tiếng Anh, bản dịch gần nghĩa nhất xúc phạm để vùi dập họ. Đây được coi là
  với khái niệm bạo lực ngôn từ là verbal hành vi bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội.
  violence, cụ thể hơn chính là hành vi dùng Thuật ngữ “bạo lực ngôn từ trên mạng
  ngôn từ để tấn công, công kích, xúc phạm xã hội” chưa được nhiều người biết đến
  một hay nhiều người (verbal abuse). Bạo và chưa có nhiều nghiên cứu liên quan.
  lực ngôn từ là hành vi sử dụng ngôn ngữ Các kết quả tìm kiếm về vấn đề này đưa
  vượt quá giới hạn, thể hiện khi nói hoặc ra thường là: bạo lực mạng, bạo lực ngôn
  viết nhằm đe dọa, xúc phạm, hạ thấp giá ngữ trực tuyến, bạo lực ngôn ngữ mạng,
  trị người khác, vô hình gây nên những tổn bạo lực trực tuyến, bắt nạt qua mạng, bạo
  thương tâm lý cho người tiếp nhận. lực Internet, lạm dụng trực tuyến, bạo lực
  tinh thần trên mạng xã hội hay xúc phạm
  Bạo lực ngôn từ là một thực trạng nan
  mạng.
  giải ở Việt Nam cũng như nhiều quốc
  1

  gia trên thế giới. Đặc biệt, trong thời đại Tóm lại, bạo lực ngôn từ trên mạng xã
  các mạng xã hội phát triển như hiện nay, hội là hành vi lạm dụng ngôn ngữ của cư dân
  vấn đề này trên mạng xã hội ngày càng mạng khi sử dụng mạng xã hội trong không
  gian ảo (Internet) nói riêng và là một phần mở
  nguy hiểm và gây ra nhiều hệ lụy xấu
  rộng của bạo lực xã hội nói chung nhằm đe
  cho xã hội. Mạng xã hội được ví như con
  dao 2 lưỡi ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập *  Sinh viên khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại
  và hiểm họa khó lường đối với người sử học Luật Hà Nội

  Số chuyên đề 03 – 2020 Khoa học Kiểm sát 129

 2. PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐỐI VỚI BẠO LỰC NGÔN TỪ…
  dọa, xúc phạm, hạ thấp giá trị người khác, thỏa đã thông qua một trong những đạo luật
  mãn cảm xúc cá nhân, vô hình gây nên những tấn công mạng đầu tiên vào năm 2004.
  tổn thương tâm lý cho người tiếp nhận, thậm Đó là Dự luật Hạ viện thay thế 27713,
  chí ảnh hưởng tới thể chất và có thể thiệt hại trong đó tuyên bố một người sử dụng
  cả tính mạng. liên lạc điện tử với “ý định quấy rối, đe dọa,
  hành hạ hoặc làm xấu hổ bất kỳ người nào
  2. Pháp luật của một số quốc gia trên thế
  khác” bằng ngôn ngữ dâm dục, tục tĩu;
  giới về bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội
  ngôn ngữ ám chỉ các mối đe dọa vật lý
  Hiện nay, sự phát triển của công nghệ
  hoặc liên tục quấy rối một người thì được
  4.0 đưa lại nhiều cơ hội về phát triển các
  coi là tội nhẹ. Tuy nhiên, tính hợp hiến
  mặt của đời sống xã hội nhưng cũng đặt
  của luật này đã bị phản đối tại các tòa
  ra những thách thức không nhỏ trong
  án. Tháng 2 năm 2019, thẩm phán Ronald
  việc bảo vệ quyền con người, trong đó
  B. Leighton của Tòa án Hoa Kỳ tại Quận
  bao gồm vấn đề bảo vệ cá nhân trước thực
  Tây Washington phán quyết rằng quy
  trạng bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội.
  định trong đạo luật trên có thể bao gồm
  Pháp luật của các quốc gia trên thế giới
  “một loạt các lời nói không tục tĩu, không
  đã ghi nhận và bảo vệ để cá nhân không đe dọa” và “kết quả là ngay cả những lời
  bị tấn công trên môi trường mạng xã hội chỉ trích công khai về các nhân vật công
  ở một số cấp độ và khía cạnh nhất định. chúng, các quan chức nhà nước có thể bị
  Tại Hoa Kỳ, hiện có 22 trong số 52 tiểu truy tố và trừng phạt hình sự”4.
  bang của Hoa Kỳ đã quy định các điều Ngày 30/6/2008, thống đốc bang
  khoản của luật hình sự liên quan đến bạo Missouri, Matt Blunt đã ký một dự luật
  lực mạng với mức án từ ba tháng đến cập nhật luật tiểu bang chống quấy rối
  hơn 10 năm1. Năm 2009, Bộ luật hình sự bằng cách loại bỏ quy định yêu cầu thông
  tiểu bang Texas đã được sửa đổi, bổ sung tin quấy rối phải được viết hoặc thực hiện
  thêm mục 33.07 vào Phần 1 Chương 332. qua điện thoại. Theo đó, quấy rối từ máy
  Nội dung điều luật này nói về những tính, tin nhắn văn bản và các thiết bị điện
  hành vi tấn công mạng như gửi thư điện tử khác giờ đây cũng có thể được coi là bất
  tử, tin nhắn, v.v. với mục đích tìm kiếm hợp pháp. Dự luật Thượng viện này mang
  thông tin về người khác khi họ không cho tên “Sửa đổi các điều khoản khác nhau liên
  phép, có ý định lừa đảo, lừa gạt hoặc làm
  hại người khác. Tiểu bang Washington 3
    Dự luật Hạ viện thay thế 2771 Tiểu bang
  Washington (Hoa Kỳ), tại: http://lawfilesext.leg.
  1 
  徐才淇, “论网络暴力行为的刑法规制” (Về các wa.gov/biennium/2003-04/Pdf/Bills/House%20
  quy định hình sự của bạo lực mạng), tại: http:// Passed%20Legislature/2771-S.PL.pdf#page=1,
  www.iolaw.org.cn/showNews.aspx?id=56342& truy cập ngày 22/3/2020.
  fbclid=IwAR3wCzEjSZXiJb3FWinYWC49R8aP 4
    Gene Johnson, Associated Press, “Federal judge
  Fo_AViwlJO2A1KWa9eNo57dIgHlNgTs, truy cập blocks Washington state cyberstalking law” (Thẩm
  ngày 15/3/2020. phán liên bang chặn luật tấn công mạng của tiểu
  2 
  Bộ luật Hình sự Tiểu bang Texas (Hoa Kỳ), tại: bang Washington), tại: https://komonews.com/
  http://www.haltabuse.org/resources/laws/texas. news/local/federal-judge-blocks-washington-
  shtml?fbclid=IwAR3x9xS9m3yzVZ1gxuK1q84ZB state-cyberstalking-law?fbclid=IwAR2mB-H5Ygd
  WTchWHZ2MSyNqKzImLIxpkG-lXX_AF45M8, nAQAQWQts0e2aRBKmD0l8Jdhi2lP69hkZRIClv
  truy cập ngày 20/3/2020. g6vP75LMOM, truy cập ngày 23/3/2020.

  130 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 03 – 2020

 3. NGUYỄN THỊ CHÂM – GIANG PHƯƠNG THẢO – BÙI THỊ VIỆT ANH

  quan đến theo dõi và quấy rối.”, ký hiệu là Tại Hà Lan, theo khoản c, d Điều 137
  SB 818 (HCS SS SCS SBs 818 & 795) .1
  Luật Hình sự nước này, các hành vi phỉ
  Theo luật pháp Hoa Kỳ, ở cấp Liên báng công cộng bị nước này ngăn cấm,
  bang, phỉ báng và vu khống không phải bao gồm hình thức lời nói, viết, minh họa
  là tội hình sự, mặc dù đến nay vẫn còn kích động thù ghét dựa trên chủng tộc,
  hơn 20 tiểu bang quy định một số hình tôn giáo, xu hướng tính dục .
  7
  4

  thức phỉ báng có thể là tội hình sự. Tuy Tại Pháp, cũng như bất kỳ phương
  nhiên, khái niệm và quy định về tội phỉ tiện nào khác, tự do ngôn luận và giao
  báng của các bang không đồng nhất. Một tiếp trên internet không thể là một sự
  số bang ngoài việc quy định phải nộp tự do tuyệt đối. Đó là một quyền tự do
  tiền phạt thì bị cáo còn có thể phải ngồi
  thường đi kèm với những hạn chế, ít nhất
  tù (imprisonment) hoặc bị buộc làm việc
  là trong truyền thống pháp luật châu Âu
  nặng (hard labor). Dù vậy, xu hướng ở
  Hoa Kỳ là các bang dần bỏ quy định phỉ nói chung và Pháp nói riêng. Điều này
  báng là tội hình sự, chẳng hạn như bang cũng được ghi nhận trong Điều 11 Tuyên
  Columbia đã bỏ quy định này từ năm ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789
  2001, Arkansas từ năm 2005, Colorado của Pháp8 . Sự tôn trọng tự do ngôn luận
  5

  từ năm 2012, Georgia từ năm 2015, v.v5 2

  không có nghĩa là cho phép phỉ báng,
  Còn Liên minh châu Âu (EU), tại châu tấn công vào phẩm giá của những người
  Âu, việc hạn chế những phát ngôn thù khác bằng những thông điệp, âm thanh,
  ghét trên Internet được tập trung thể hiện hình ảnh hoặc dàn dựng việc khiêu dâm
  thông qua Bộ Quy tắc Ứng xử của EU và trẻ em9 . Luật hình sự của Pháp quy định
  cam kết hành động của các công ty công
  6

  rõ ràng bắt nạt tinh thần mà tạo cơ sở
  nghệ thông tin lớn như Facebook, You-
  cho bạo lực mạng sẽ bị trừng phạt, với
  tube, Twitter, v.v mà không loại trừ trách
  mức án tối đa là 1 năm tù và phạt 15.000
  nhiệm của các công ty này. Đối với từng
  quốc gia, các quy định về chống phát ngôn euro.  Các vụ bạo lực mạng có thể được
  thù ghét thường nằm trong các đạo luật đệ trình để tự truy tố hình sự. Nạn nhân
  bảo vệ trật tự công như Luật Hình sự, Luật của bạo lực trực tuyến trên các nền tảng
  Trật tự công và thường được xếp cùng các truyền thông, địa chỉ email, blog, mạng
  nội dung chống “phỉ báng”, “bôi nhọ”6: 3
  xã hội và các nền tảng trực tuyến khác có
  1 
  Dự luật Thượng viện 818 Tiểu bang Missouri (Hoa 7 
  Rebecca Thomas, Tlđd.
  Kỳ), tại: http://missourilawyershelp.org/wp-content/ 8
  Điều 11 Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  uploads/2014/07/bill-summary.pdf, truy cập ngày năm 1789 của Pháp: “Tự do biểu đạt các tư tưởng,
  24/3/2020. ý nghĩ là một trong những quyền quý báu nhất của
  5
    PGS.TS. Vũ Công Giao, Nguyễn Đình Đức: con người. Tất cả công dân có quyền phát ngôn,
  “Chống phát ngôn thù ghét, phỉ báng trên Internet ở viết, xuất bản một cách tự do, trừ trường hợp xác
  Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và kinh nghiệm tham khảo định để giới hạn quyền này theo luật”.
  cho Việt Nam”, Phạm vi và giới hạn của tự do Internet, 9 
  PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, “Internet với tự do
  NXB. Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2018, tr.268. biểu đạt và quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân trong pháp
  6 
  Rebecca Thomas, “Legislative Provisions for Hate luật Cộng hòa Pháp”, Phạm vi và giới hạn của tự do
  Crime across EU Member States”, 6/2004, Institute Internet, NXB. Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2018,
  for Conflict Research. tr.337.

  Số chuyên đề 03 – 2020 Khoa học Kiểm sát 131

 4. PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐỐI VỚI BẠO LỰC NGÔN TỪ…
  thể gọi đường dây nóng miễn phí để báo Ở Việt Nam, quyền con người, quyền
  cáo ẩn danh.10 1
  và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được
  Tại Đức, Luật cải thiện thực thi pháp tôn trọng và bảo đảm. Hiến pháp nước
  luật trên các mạng xã hội (NetzDG), được Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy
  Quốc hội thông qua ngày 30/6/2017, có hiệu định danh dự và nhân phẩm luôn được
  lực từ ngày 1/10/2017, chỉ gồm sáu điều. pháp luật bảo hộ. Mặc dù nước ta chưa
  Trong cuộc sống hằng ngày, người Đức gọi có văn bản pháp luật quy định trực tiếp
  NetzDG là “Luật kiểm soát Facebook”. Luật về vấn đề bạo lực ngôn từ trên mạng xã
  này quy định các quy tắc mà các nhà cung hội cũng như các phương thức bảo vệ cá
  cấp mạng xã hội phải tuân thủ khi xử lý nhân khỏi các hành vi bạo lực này nhưng
  khiếu nại của người dùng về tội phạm gây một số quy định trong các văn bản pháp
  hận thù, các nội dung tội phạm khác trên luật hiện nay quy định có liên quan đến
  mạng và nghĩa vụ báo cáo theo hằng quý. vấn đề này.
  Ngoài ra, nạn nhân của các hành vi vi phạm Trong lĩnh vực dân sự, Điều 34 Bộ
  nhân cách trên mạng được quyền có thông luật dân sự (BLDS) năm2015 quy định về
  tin về hiện trạng dữ liệu của người vi phạm quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm,
  dựa trên lệnh của Tòa án. Luật này là tất yếu uy tín. Bộ luật này cũng quy định các
  trước sự phổ biến ngày càng tăng của tội phương thức bảo vệ quyền dân sự, trong
  phạm gây hận thù và các nội dung tội phạm đó bao gồm: “Khi quyền nhân thân của cá
  khác, đặc biệt trên các mạng xã hội như nhân bị xâm phạm thì người đó có quyền tự
  Facebook, YouTube và Twitter. Một số nghĩa mình cải chính; yêu cầu người vi phạm hoặc
  vụ được áp dụng đối với các nhà cung cấp yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc
  mạng xã hội trong quy định của NetzDG. người vi phạm chấm dứt hành vi, xin lỗi, cải
  Đó là nghĩa vụ báo cáo, quản lý khiếu nại chính công khai; yêu cầu người vi phạm hoặc
  và nghĩa vụ chỉ định người đại diện, người yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc
  được phép nhận tống đạt. Cốt lõi của việc người vi phạm bồi thường thiệt hại”. Hay
  quản lý khiếu nại là nhà cung cấp mạng xã như quy định tại khoản 1 Điều 584 BLDS
  hội có nghĩa vụ xóa các nội dung bất hợp năm 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm
  pháp theo quy định của NetzDG sau khi bồi thường thiệt hại, Điều 592 BLDS năm
  biết, kiểm tra hoặc chặn truy cập21. 2015 về cách xác định thiệt hại do danh
  dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Đây
  3. Pháp luật liên quan đến bạo lực là những quy định chung bảo vệ quyền
  ngôn từ trên mạng xã hội tại Việt Nam nhân thân của cá nhân, trong đó bao gồm
  10 
  Tian Shi, Wang Yuan, Chen Lidan: “Thế giới ảo,
  cả vấn đề bảo vệ quyền nhân thân của cá
  tại sao ngừng bắt nạt”, Nhân dân Nhật báo, ngày nhân (danh dự, nhân phẩm, uy tín…) trên
  13 tháng 5 năm 2015, Phiên bản 22, truy cập ngày không gian mạng nói riêng.
  20/02/2020. Trong lĩnh vực hành chính, Luật Xử lý
  2 1
  Đông Á, “Truyền thông, an ninh mạng và luật
  vi phạm hành chính quy định hành vi xúc
  pháp”, tại: https://nhandan.com.vn/binh-luan-phe-
  phạm danh dự, nhân phẩm người khác tại
  phan/truyen-thong-an-ninh-mang-va-luat-phap-
  451025/?fbclid=IwAR2CKe_NjCFP9WVMW2PZ6 Khoản 11 Điều 12: “Xâm phạm tính mạng,
  2AdM51U8hGbMghRYvUn0onm9WDypxLDRW- sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị
  pZZM, truy cập ngày 29/3/2020. xử phạt vi phạm hành chính, người bị áp dụng

  132 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 03 – 2020

 5. NGUYỄN THỊ CHÂM – GIANG PHƯƠNG THẢO – BÙI THỊ VIỆT ANH

  biện pháp xử lý hành chính, người bị áp dụng a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy
  biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm tín, nhân phẩm của người khác;
  hành chính, người bị áp dụng các biện pháp b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm
  cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại
  hành chính”. Khoản 5 Điều 90 và khoản 1 đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ
  Điều 94 Luật này cũng quy định người từ chức, cá nhân khác.”
  đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm Luật này cũng quy định các biện pháp
  phạm danh dự, nhân phẩm của công dân bảo vệ an ninh mạng tại Điều 5. Trong đó,
  hoặc người nước ngoài 02 lần trở lên trong tại điểm n khoản 1 Điều này quy định cơ
  06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu quan có thẩm quyền có thể sử dụng các
  trách nhiệm hình sự thì bị áp dụng biện biện pháp khác theo pháp luật về xử lý
  pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; vi phạm hành chính. Các biện pháp hành
  nặng hợn bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt chính có thể áp dụng ở đây là biện pháp
  buộc. Cũng giống như BLDS năm 2015, giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc
  các văn bản trong lĩnh vực hành chính chỉ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc dựa vào
  mới quy định vấn đề bảo vệ quyền nhân khoản 5 Điều 90 và khoản 1 Điều 94 Luật
  thân của cá nhân nói chung mà chưa có Xử lý vi phạm hành chính nêu trên. Luật
  quy định riêng để bảo vệ cá nhân trước sự An ninh mạng năm 2018 là văn bản quy
  tấn công của các hành vi bạo lực ngôn từ định trực tiếp các vấn đề liên quan tới môi
  trên mạng xã hội. trường mạng xã hội. Do đó, các vấn đề về
  Theo Luật An ninh mạng năm 2018, sử dụng ngôn từ, thông tin trên mạng xã
  điểm d khoản 1 Điều 8 quy định việc hội cũng được đề cập trực tiếp trong văn
  sử dụng không gian mạng để thực hiện bản này.
  hành vi thông tin sai sự thật gây hoang Ngoài ra, tại Khoản 9 Điều 6 Quy chế
  mang trong nhân dân, gây thiệt hại công tác sinh viên đối với chương trình
  cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó đạo tạo hệ chính quy ban hành kèm
  khăn cho hoạt động của cơ quan nhà theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày
  nước hoặc người thi hành công vụ, xâm 05/4/2016 quy định các hành vi sinh viên
  phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ không được làm trên mạng xã hội như
  quan, tổ chức, cá nhân khác là một trong sau: “Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết,
  những hành vi bị nghiêm cấm về an ninh hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi
  mạng. Khoản 3 Điều 16 Luật này cũng trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá
  quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc
  trên không gian mạng có nội dung tuyên phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân
  truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.”.
  chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo Từ những quy định pháp luật trên, có
  loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công thể thấy:
  cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm Thứ nhất, các quy định pháp luật ở
  trật tự quản lý kinh tế: nước ta vẫn còn chung chung, chưa rành
  “3. Thông tin trên không gian mạng có nội mạch về vấn đề bạo lực ngôn từ trên mạng
  dung làm nhục, vu khống bao gồm: xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay,

  Số chuyên đề 03 – 2020 Khoa học Kiểm sát 133

 6. PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐỐI VỚI BẠO LỰC NGÔN TỪ…
  vấn đề sử dụng ngôn từ xâm phạm danh Thứ nhất, cần xây dựng khái niệm rõ
  dự, nhân phẩm, uy tín của người khác ràng về xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân
  trên mạng xã hội ngày càng nhiều và diễn phẩm người khác trên mạng xã hội để
  biến phức tạp; phân biệt với các hình thức khác.
  Thứ hai, chưa có khái niệm về bạo lực Thứ hai, không cần thiết phải xây dựng
  ngôn từ trên mạng xã hội nên người bị một bộ luật riêng quy định tội danh phỉ báng
  thiệt hại rất khó chứng minh. Hành vi xúc như nước Đức mà có thể lồng ghép các quy
  phạm danh dự, nhân phẩm người khác định về bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội vào
  xảy ra trên mạng xã hội có thể là những các văn bản pháp luật đã có sẵn như Bộ luật
  bình luận ác ý, miệt thị, chê bai, xúc phạm hình sự năm 2015, BLDS năm 2015, Luật An
  nặng nề tại những bài viết, hình ảnh, ninh mạng 2019, Luật Xử lý vi phạm hành
  video mà nạn nhân đăng lên mạng xã hội. chính 2012… Tuy nhiên, các điều luật cần đạt
  Thông thường, bạo lực ngôn từ trên mạng được sự thống nhất cao, tránh chồng chéo
  xã hội là bạo lực tập thể  nên những vụ giữa các văn bản luật với nhau.
  việc này thường sẽ kéo dài lâu và phức Thứ ba, việc chống bạo lực ngôn từ trên
  tạp, đòi hỏi phải có thời gian theo đuổi và mạng xã hội cần sự kết hợp chặt chẽ giữa
  đôi khi, chính người bị thiệt hại cũng sẽ cơ quan chức năng và các công ty công
  dễ dàng mệt mỏi và buông xuôi. Những nghệ thông tin. Luật An ninh mạng của
  kẻ gây ra những tổn thương, thậm chí nước ta hiện nay cũng như các luật khác
  là cái chết cho người khác vẫn nhởn nhơ có liên quan chưa có chế định quy định
  ngoài vòng pháp luật. quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp các
  Thứ ba, cơ quan quản lý nhà nước về trang mạng xã hội để hạn chế vấn đề bạo
  báo chí và truyền thông không cấp phép, lực ngôn từ trên không gian mạng. Pháp
  cũng không quản lý các trang mạng xã hội luật Việt Nam cần có những học hỏi nhất
  mà chỉ quản lý đơn vị cung cấp dịch vụ định các quy định trong NetzDG của Đức
  mạng. Vì vậy, người dùng có thể là những để quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của
  người dùng giả, lập ra chỉ để chửi bới, nhà cung cấp các trang mạng.
  mặc nhiên xúc phạm người khác mà khó Thứ tư, bên cạnh việc quy định quyền
  có thể biết được. Đây cũng là một điểm và nghĩa vụ của các nhà cung cấp các
  cần lưu ý, đòi hỏi pháp luật cũng như các trang mạng xã hội, cần phải có chế định
  nhà mạng cần phải có những quy định, quy định về trách nhiệm của các cá nhân
  chế tài để ngăn chặn tình trạng này. đối với bất kì bài viết, phát ngôn, bình
  4. Một số giá trị tham khảo đối với luận, báo cáo những người dùng ảo giúp
  Việt Nam các nhà mạng trong việc lọc người dùng…
  Từ thực tiễn pháp luật về bạo lực ngôn trên mạng xã hội để nâng cao trách nhiệm
  từ trên mạng xã hội ở một số quốc gia trên của cư dân mạng.
  thế giới và trong bối cảnh mà bạo lực ngôn Thứ năm, cần có những tiêu chuẩn đặc
  từ trên mạng xã hội ở Việt Nam đang diễn biệt trong việc bảo vệ người của công
  ra ngày một nhiều hơn, Việt Nam có thể chúng, nghệ sĩ, những người có sức ảnh
  học tập để hoàn thiện pháp luật về vấn đề hưởng trong xã hội vì họ là những người
  này như sau: thường xuyên và dễ chịu tổn thương nhất

  134 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 03 – 2020

 7. NGUYỄN THỊ CHÂM – GIANG PHƯƠNG THẢO – BÙI THỊ VIỆT ANH

  bởi dư luận, những lời lẽ xúc phạm, phỉ 2PZ62AdM51U8hGbMghRYvUn0onm9WDypx-
  báng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn LDRW-pZZM, truy cập ngày 29/3/2020.
  phải duy trì tính phản biện mạnh mẽ của 9. Gene Johnson, Associated Press, “Federal judge
  blocks Washington state cyberstalking law” (Thẩm
  xã hội đối với các sự kiện xã hội, nhất là
  phán liên bang chặn luật tấn công mạng của tiểu
  đối với các cán bộ nhà nước, chính sách bang Washington), tại: ] https://komonews.com/
  công, những người nổi tiếng có ảnh hưởng news/local/federal-judge-blocks-washington-
  tới đạo đức xã hội. state-cyberstalking-law?fbclid=IwAR2mBH5Ygd
  nAQAQWQts0e2aRBKmD0l8Jdhi2lP69hkZRICl
  Thứ sáu, hướng dẫn dư luận trực tuyến
  vg6vP75LMOM, truy cập ngày 23/3/2020.
  là một phương pháp quan trọng để hạn
  10. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
  chế bạo lực ngôn ngữ trực tuyến. Trong
  11. Luật An ninh mạng Việt Nam năm 2018.
  phương pháp này, chúng ta có thể tham
  12. Luật Hình sự Hà Lan năm 1881, sửa đổi, bổ sung
  khảo, học tập đất nước Maritius ban hành năm 2012.
  Hướng dẫn về Mạng xã hội12. Đó là một 13. Luật Hình sự Pháp năm 1993.
  chiến dịch nâng cao nhận thức với việc 14. Luật Ứng xử truyền thông (Hoa Kỳ).
  cân nhắc chống lại đe doạ trực tuyến, tập 15. Luật Xử lý vi phạm hành chính Việt Nam năm
  trung vào ý tưởng tôn trọng quyền của 2012.
  người khác trực tuyến, đặc biệt là nhân 16. Quy tắc ứng xử về phát ngôn thù hận trái pháp
  quyền./. luật trên mạng năm 2016 (Liên minh châu Âu).
  17. Vũ Công Giao, Nguyễn Đình Đức: “Chống phát
  ngôn thù ghét, phỉ báng trên Internet ở Hoa Kỳ, Liên
  TÀI LIỆU THAM KHẢO minh châu Âu và kinh nghiệm tham khảo cho Việt
  Nam”, Phạm vi và giới hạn của tự do Internet,
  1. Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015.
  NXB. Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2018, tr.268.
  2. Bộ luật hình sự Tiểu bang Texas (Hoa Kỳ).
  18. Nguyễn Hoàng Anh, “Internet với tự do biểu đạt và
  3. Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi, bổ quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân trong pháp luật Cộng
  sung năm 2017. hòa Pháp”, Phạm vi và giới hạn của tự do Internet,
  4. Cyber Security Mauritius (Hướng dẫn về mạng NXB. Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2018, tr.337.
  xã hội của Maritius) tại: http://cybersecurity.ncb. 19. Rebecca Thomas, “Legislative Provisions for Hate
  mu/English/Documents/Knowledge%20Bank/ Crime across EU Member States”, 6/2004, Institute
  Guidelines/Guideline%20on%20Social%20Net- for Conflict Research.
  works.pdf, truy cập ngày 20/02/2020. 20. Tian Shi, Wang Yuan, Chen Lidan (2015), “虚拟世
  5. Dự luật Hạ viện thay thế 2771 Tiểu bang Wash- 界,为什么不再欺负” (Thế giới ảo, tại sao ngừng
  ington (Hoa Kỳ). bắt nạt), Nhân dân Nhật báo, ngày 13 tháng 5
  năm 2015, Phiên bản 22, truy cập ngày 20/02/2020.
  6. Dự luật Thượng viện 818 Tiểu bang Missouri
  21. Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về quy chế công tác
  (Hoa Kỳ).
  sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ
  7. Đạo luật Mạng xã hội năm 2017 (Đức). chính quy.
  8. Đông Á, “Truyền thông, an ninh mạng và luật pháp”, 22. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789
  tại: https://nhandan.com.vn/binh-luan-phe-phan/ của Pháp.
  truyen-thong-an-ninh-mang-va-luat-phap- 23. 徐才淇, “论网络暴力行为的刑法规制” (Về các
  451025/?fbclid=IwAR2CKe_NjCFP9WVMW- quy định hình sự của bạo lực mạng), tại: http://
  www.iolaw.org.cn/showNews.aspx?id=56342&
  Hướng dẫn về mạng xã hội của Maritius:
  12  fbclid=IwAR3wCzEjSZXiJb3FWinYWC49R8aP
  http://cybersecurity.ncb.mu/English/Documents/ Fo_AViwlJO2A1KWa9eNo57dIgHlNgTs), truy
  Knowledge%20Bank/Guidelines/Guideline%20on%20 cập ngày 20/02/2020.
  Social%20Networks.pdf, truy cập ngày 20/02/2020.

  Số chuyên đề 03 – 2020 Khoa học Kiểm sát 135

Download tài liệu Pháp luật của một số nước đối với bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội và giá trị tham khảo đối với Việt Nam File Docx, PDF về máy