[Download] Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên – Tải về File Word, PDF

Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Nội dung Text: Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Download


Bài viết nêu lên thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, qua đó thấy được sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời gian qua là đúng hướng, song tốc độ còn chậm, chưa tương xứng với tốc độ dịch chuyển cơ cấu kinh tế của thành phố.

Bạn đang xem: [Download] Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên File Word, PDF về máy

Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

 1. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 17 (2021)

  PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG
  NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
  Đàm Thanh Thủy
  Tóm tắt
  Tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, mục
  tiêu đề ra đưa tỉnh trở thành một trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi
  phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần đẩy nhanh
  chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa. Bài báo nêu lên thực trạng chuyển dịch cơ cấu
  lao động trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ tại thành phố Thái
  Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, qua đó thấy được sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời gian qua là đúng
  hướng, song tốc độ còn chậm, chưa tương xứng với tốc độ dịch chuyển cơ cấu kinh tế của thành phố.
  Từ khóa: Cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, thành phố Thái Nguyên.
  ANALYSIS OF THE TREND OF LABOR STRUCTURAL TRANSFORMATION IN THE
  INDUSTRIALIZATION – MODERNIZATION PROCESS IN THAI NGUYEN CITY
  Abstract
  Thai Nguyen province is industrializing and modernizing rural agriculture, aiming to transform itself into a
  modern economic and industrial center of the Northern Midlands and Mountains Region, and Hanoi Capital
  Region by 2030. Along with the economic restructuring, it is necessary to accelerate the restructuring of labor
  in the direction of industrialization. The article outlines the status of the labor restructuring in the process of
  industrialization and modernization which is taking place very strongly in Thai Nguyen city, Thai Nguyen
  province. The restructuring of the labor force in recent years has been in the right direction, but the speed is
  still slow, not proportional with the speed of economic restructuring of the city.
  Key word: Labor structure, labor restructuring, Thai Nguyen city.
  JEL classification: J21, J44, J54.
  1. Đặt vấn đề dần phần lớn lao động nông lâm nghiệp sang lao
  Thành phố Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, động các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
  văn hóa, khoa học của tỉnh Thái Nguyên tốc độ Tình hình chuyển dịch cơ cấu lao động của thành
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng phố Thái Nguyên theo nhóm ngành cho thấy như
  và đang từng bước trở thành trung tâm kinh tế công ở bảng 1. Trong giai đoạn 2005 – 2019, lao động
  nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía ngành nông lâm đã giảm từ 72,20% năm 2005
  Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội. Cơ cấu kinh tế thành xuống 39,60% năm 2019, trung bình mỗi năm
  phố thay đổi nhanh chóng theo hướng tăng tỷ trọng giải 4,20%. Trong khi đó, lao động trong ngành
  công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. công nghiệp, xây dựng tăng từ 11,60% năm 2005
  Về cơ cấu lao động cũng đang có sự chuyển dịch lên 33,40% năm 2019, trung bình mỗi năm tăng
  tích cực, lao động nông nghiệp có xu hướng giảm, 15,16% và lao động ở ngành dịch vụ của thành
  lao động công nghiệp và dịch vụ có xu thế tăng, phố Thái Nguyên tăng từ 16,20% năm 2005 lên
  song sự chuyển dịch này còn chậm, chưa tương 27,0% năm 2019, trung bình mỗi năm tăng
  xứng với sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế. Nếu 10,75%. Việc chuyển dịch lao động từ khu vực
  không kịp thời có các biện pháp hữu hiệu để thúc nông nghiệp có năng suất lao động thấp sang khu
  đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động thì bản thân vực công nghiệp, dịch vụ có năng suất lao động
  nó sẽ kìm hãm sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cao hơn nhiều có tính quy luật tất yếu trong quá
  nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp; thất nghiệp, lao trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế.
  động ồ ạt kéo vào trung tâm thành phố, bất bình Cơ cấu kinh tế của thành phố Thái Nguyên
  đẳng trong thu nhập và tìm kiếm việc làm. cũng có sự chuyển biến đúng hướng: giảm tỷ
  2. Kết quả nghiên cứu trọng nông nghiệp từ 10,96% năm 2005 xuống
  2.1. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo nhóm ngành còn 5,03% năm 2019, tỷ trọng ngành công nghiệp
  Do đặc điểm của nền kinh tế nước ta đang ở – xây dựng tăng liên tục từ 70,03% năm 2005 lên
  trình độ thấp, nên chuyển dịch cơ cấu theo ngành 75,09% năm 2019, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ
  có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình 18,31% năm 2005 lên 20,51% năm 2010, sau đó
  chuyển hóa nền kinh tế từ lạc hậu sang hiện đại, giảm xuống 19,88% năm 2019.
  từ các ngành có năng suất lao động thấp sang các So sánh tăng giảm cơ cấu lao động và cơ cấu
  ngành có năng suất lao động cao hơn. Chuyển kinh tế cho thấy: cơ cấu GDP ngành nông nghiệp
  dịch cơ cấu lao động theo ngành trong quá trình giảm từ 10,96% năm 2005 xuống 5,03% năm
  công nghiệp hóa vận động theo xu hướng chuyển 2019, bình quân giảm 5,41%/năm. Trong khi đó

  48

 2. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 17 (2021)

  lao động ngành này giảm từ 72,20% năm 2005 nhanh hơn so với tốc độ giảm tỷ trọng lao động
  xuống 39,60% năm 2019, bình quân giảm cho thời kỳ 2005 – 2019 là 1,21%/năm.
  4,20%/năm. Như vậy tốc độ giảm tỷ trọng GDP
  Bảng 1: Cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2005-2019 (ĐVT: %)
  STT Các chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2010 Năm 2015 Năm 2019
  I Cơ cấu lao động
  LĐ trong các nhóm ngành kinh tế 100,0 100,0 100,0 100,0
  1 Nông lâm nghiệp 72,20 67,70 51,00 39,60
  2 Công nghiệp – Xây dựng 11,60 15,00 27,20 33,40
  3 Thương mại – Dịch vụ 16,20 17,30 21,80 27,00
  II Cơ cấu kinh tế
  Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) 100,0 100,0 100,0 100,0
  1 Nông nghiệp 10,96 6,90 5,37 5,03
  2 Công nghiệp – Xây dựng 70,73 73,96 74,12 75,09
  3 Thương mại – Dịch vụ 18,31 19,5 20,51 19,88
  Nguồn: Phòng Thống kê thành phố Thái Nguyên 2005-2019
  Đối với ngành công nghiệp – xây dựng: Cơ phần kinh tế phản ánh mức độ phát triển nền kinh
  cấu GDP tăng từ 70,73% năm 2005 lên 75,09 năm tế, sự bình đẳng hóa môi trường pháp lý cho sự
  2019 bình quân tăng 0,43%/năm. Cơ cấu lao động hoạt động năng động, hiệu quả của các khu vực
  tăng từ 11,60% năm 2005 lên 33,40% năm 2019 kinh tế. Trong đó một xu hướng tất yếu là việc
  bình quân tăng 7,85%/năm. Như vậy ở giai đoạn giảm tỷ trọng lao động khu vực nhà nước và tăng
  này tốc độ tăng trưởng cơ cấu kinh tế và lao động lao động trong khu vực ngoài nhà nước và khu vực
  của ngành công nghiệp – xây dựng có sự chênh có vốn đầ tư nước ngoài. Xu hướng này được thể
  lệch khá mạnh, ngành này có tốc độ tăng cơ cấu hiện như sơ đồ 1. Sơ đồ trên cho thấy, trong giai
  lao động cao hơn hẳn tốc độ tăng cơ cấu kinh tế: đoạn 2005 – 2019, tỷ trọng lao động trong khu vực
  cao hơn 18 lần. Ngành dịch vụ có diễn biến cơ cấu kinh tế nhà nước có giảm đáng kể (từ 10,97% năm
  tăng giảm trong thời kỳ này: cơ cấu GDP tăng từ 2005 xuống còn 9,30% năm 2019) nguyên nhân là
  18,31% năm 2005 lên 20,51% năm 2015, bình quân do chính quyền thành phố tiếp tục thực hiện đổi
  tăng 1,14%/năm, giảm xuống 19,88% năm 2019 tôc mới khu vực doanh nghiệp nhà nước, quyết liệt
  độ giảm bình quân giai đoạn 2015 – 2019 là 0,78%; đẩy nhanh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
  cơ cấu lao động tăng từ 16,20% năm 2005 lên 27,0% nước, tạo khung pháp luật cho doanh nghiệp nhà
  năm 219, tăng bình quân 3,72%/năm. Như vậy nước bình đẳng với các khu vực kinh tế khác. Các
  ngành du lịch cũng có tốc độ tăng cơ cấu lao động doanh nghiệp nhà nước tái cấu trúc tổ chức, sản
  cao hơn tốc độ tăng cơ cấu kinh tế: cao hơn 6,31 lần. xuất, lao động để nâng cao năng lực cạnh tranh,
  Tóm lại khi so sánh tốc độ tăng, giảm cơ cấu năng suất lao động để đạt hiệu quả trong sản xuất
  kinh tế và cơ cấu lao động theo nhóm ngành cho và kinh doanh. Trong khi đó, các khu vực kinh tế
  thấy ngoài ngành nông lâm nghiệp ra có diễn biến ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI tại thành phố
  của 2 cơ cấu này là phù hợp, còn 2 ngành công Thái Nguyên ngày càng thu hút được nguồn vốn
  nghiệp, xây dựng và dịch vụ có diễn biến chưa hợp đầu tư từ trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển
  lý. Ngành công nghiệp, xây dựng có tốc độ tăng kinh doanh, tạo chỗ làm việc mới, nên càng thu
  cơ cấu lao động cao hơn hẳn so với mức độ tăng hút được nhiều lao động. Hiệu quả vốn đầu tư khu
  của cơ cấu kinh tế (tăng 18 lần). Ngành dịch vụ có vực tư nhân cũng cao hơn khu vực nhà nước.
  tốc độ tăng cơ cấu lao động cao hơn so với mức Trong giai đoạn 2005 – 2019, bình quân phải có
  độ tăng của cơ cấu kinh tế (tăng 6,31 lần). Điều khoảng 6,75 đơn vị đầu tư nhà nước mới tạo ra
  này được lý giải, do những năm gần đây tại thành được một đơn vị gia tăng; trong khi đó khu vực
  phố hàng hoạt các nhà máy, xí nghiệp, doanh kinh tế tư nhân của thành phố là 3,02 và kinh tế có
  nghiệp mới thành lập tạo ra nhiều cơ hội việc làm, vốn đầu tư nước ngoài là 4,69. Trong những năm
  sức hút lao động cao với nhu cầu lao động rất lớn. tới, với xu hướng thoái vốn ra khỏi khu vực doanh
  Vì vậy, quá trình chuyển dịch lao động từ ngành nghiệp nhà nước và phát triển nhanh các doanh
  nông lâm nghiệp sang các ngành khác của thành nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu
  phố diễn ra sôi động và tích cực. tư nước ngoài thì tỷ trọng lao động trong khu vực
  2.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành kinh tế nhà nước sẽ chiếm tỷ lệ thấp hơn trong
  phần kinh tế tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế của
  Trong quá trình công nghiệp hóa của một địa thành phố Thái Nguyên.
  phương, chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành

  49

 3. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 17 (2021)

  100 88.70 88.60 88.60 88.60 88.90 87.40
  82.00 78.10 77.20 76.00 75.60 76.20
  80

  60

  40
  14.80 14.50
  20 10.97 10.90 10.60 10.50 10.10 10.30 10.008.00 9.5012.409.6013.209.8014.209.60 9.30
  0.33 0.50 0.80 0.90 1.00 2.30
  0
  2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Nhà nước Ngoài nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
  Sơ đồ 1: Cơ cấu lao động của thành phố Thái Nguyên theo thành phần kinh tế
  Nguồn: Niên giám Thống kê thành phố Thái Nguyên 2005-2019
  2.3. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo trình độ 3,25%). Điều này cho thấy 14 năm qua, giáo dục
  chuyên môn đại học và trên đại học của thành phố đã có những
  Theo kết quả điều tra lao động việc làm của bước chuyển mình, góp phần nâng cao chất lượng
  thành phố năm 2019, trình độ chuyên môn kỹ nguồn nhân lực của địa phương. Tuy nhiên, thành
  thuật của người lao động trong độ tuổi được mô tả phố Thái Nguyên cần chú trọng và nỗ lực hơn nữa
  trong bảng 2. Toàn thành phố có 47,83% lao động trong giáo dục và đào tạo nghề để có được nguồn
  chưa có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Gần 1/5 nhân lực có kỹ năng tốt phục vụ công cuộc xây
  trong số 52,17% lao động có trình độ chuyên môn dựng và phát triển thành phố. Trình độ chuyên
  kỹ thuật là người có trình độ từ đại học trở lên môn kỹ thuật của lực lượng lao động thành phố
  (chiếm 9,76%). Tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ Thái Nguyên cao hơn nhiều so với trung bình
  thuật đã tăng lên đáng kể so với năm 2005, tăng chung của Trung du và miền núi phía Bắc, nhưng
  23,87 điểm phần trăm (năm 2005: 28,3%). Tỷ lệ tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo vẫn còn chiếm tới
  lao động có trình độ đại học trở lên tăng mạnh 47,83%, chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi
  nhất, gấp hơn 3 lần so với năm 2005 (năm 2005: nghề của người lao động.
  Bảng 2: Cơ cấu lao động phân theo trình độ chuyên môn năm 2019
  Thành phố Thái Nguyên Trung du và miền núi phía Bắc
  STT Trình độ chuyên môn
  Tổng số (người) Cơ cấu (%) Tổng số (người) Cơ cấu (%)
  Lao động trong độ tuổi 86356 100,0 7482082 100,0
  1 Chưa qua đào tạo 41304 47,83 6127825 81,90
  2 Sơ cấp, công nhân KT 17314 20,05 254391 3,40
  3 Trung cấp 12409 14,37 359140 4,80
  4 Cao đẳng 6900 7,99 239427 3,20
  5 Đại học trở lên 8428 9,76 501299 6,70
  Nguồn: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên, 2019
  Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc 2.4. Chuyển dịch cơ cấu thu nhập của lao động
  chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông thôn sang các ngành
  phi nông nghiệp còn chậm trong thời gian qua, Thu nhập của lực lượng lao động tính theo
  mặc dù chính quyền thành phố đã có nhiều cố GDP của các ngành kinh tế được mô tả trong bảng
  gắng trong việc đào tạo nghề cho người lao động, 3. Nếu tính về thu nhập của lao động (hay năng
  nhất là lao động bị thu hồi đất. suất lao động xã hội) thì lao động nông nghiệp có
  mức thu nhập thấp nhất và giảm dần từ năm 2005
  đến năm 2019.
  Bảng 3: Cơ cấu thu nhập của lao động theo các ngành nghề (tính theo giá so sánh 2010)
  STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2005 Năm 2010 Năm 2015 Năm 2019
  1 GRDP bình quân chung/lao động Tr.đ/năm/lao động 6,66 27,8 54,6 83,5
  1.1 Ngành Nông nghiệp Tr.đ/năm/lao động 2,66 6,81 11,74 19,00
  1.2 Ngành CN – XD Tr.đ/năm/lao động 10,11 54,89 103,44 159,86
  1.3 Ngành TM – dịch vụ Tr.đ/năm/lao động 13,02 40,65 86,38 148,71
  2 Cơ cấu thu nhập % 100,0 100,0 100,0 100,0
  2.1 Nông nghiệp % 10,82 6,50 5,37 4,01
  2.2 CN – XD % 37,19 49,79 54,40 58,73
  2.3 Dịch vụ % 51,99 43,71 40,23 37,26

  50

 4. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 17 (2021)

  Sở dĩ có sự giảm dần này là do số lượng lao dần tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng dần tỷ
  động ngành nông nghiệp tăng lên 9325 lao động, trọng lao động công nghiêp – xây dựng và thương
  trong khi GRDP ngành này tăng chậm trong cả mại – dịch vụ. Tuy nhiên sự chuyển dịch này còn
  thời kỳ (GRDP tăng thêm 1106,7 tỷ đồng theo giá chậm và không liên tục trong cả thời kỳ 2005 –
  so sánh 2010). Ngành công nghiệp – xây dựng có 2019. Các doanh nghiệp công nghiệp từ năm 2000
  mức thu nhập của lao động khá cao và tăng dần từ đến nay đã được quy hoạch, cấp đất và đầu tư vào
  10,11 triệu đồng năm 2005 lên 159,86 triệu đồng địa bàn nên đã có những tác động đáng kể và có
  năm 2019, cao gấp 8,4 lần thu nhập từ ngành nông sức hút đối với lao động nông nghiệp.
  nghiệp năm 2019. Ngành dịch vụ cũng có thu Sự chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh
  nhập cao, tăng liên tục từ 13,02 triệu đồng năm tế không đều. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra
  2005 lên 148,71 triệu năm 2019. Đây là lý do để chậm hơn hơn so với sự chuyển dịch cơ cấu lao
  lao động nông nghiệp có nguyện vọng chuyển động theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Năm 2019
  sang ngành công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp chỉ chiếm 5,03% trong cơ cấu
  trên thực tế số lượng lao động từ nông nghiệp sang kinh tế, nhưng lao động lại chiếm tới 39,60%.
  phi nông nghiệp chưa được như mong muốn, mặc Cơ cấu lao động thành phố Thái Nguyên theo
  dù đó là nguyện vọng của người lao động lẫn của trình độ chuyên môn kỹ thuật cho thấy tỷ trọng lao
  chính quyền thành phố muốn chuyển dịch nhanh động chưa qua đào tạo chiếm tới 47,83% năm 2019
  cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp và dịch tuy thấp hơn trung bình trung toàn quốc (80,8%) và
  vụ, do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân Trung du và miền núi phía Bắc (81,90%) nhưng
  chính vẫn là trình độ chuyên môn của người lao đây là một khó khăn lớn trong việc đào tạo nghề
  động còn thấp và việc đào tạo nghề cho người lao cho người lao động để chuyển đổi, đặt biệt là lao
  động trong thời gian qua chưa đáp ứng được nhu động nông nghiệp bị thu hồi đất.
  cầu của người lao động. Cơ cấu theo thu nhập của người lao động ở
  3. Kết luận thành phố Thái Nguyên cho thấy: Thu nhập của
  Sự chuyển dịch cơ cấu lao động của thành lao động nông nghiệp chỉ chiếm 4,01%, trong khi
  phố Thái Nguyên theo hướng công nghiệp hóa, công nghiệp – xây dựng là 58,73% và thương mại
  hiện đại hóa trong thời gian qua đã đảm bảo phù – dịch vụ là 37,26% điều đó là phù hợp tuy nhiên
  hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đó là giảm còn chậm.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Cục Thống kê Thái Nguyên. (2019). Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Thái Nguyên, NXB
  Thống kê 12/2019, Hà Nội.
  [2]. Võ Thành Dũng và cs (2010). Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và tác động của dịch chuyển
  này đến nông hộ ở thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học – Đại học Cần Thơ (tr 291 – 300).
  [3]. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. (2016 – 2020). Báo cáo cáo tổng kết công tác 5 năm 2016
  – 2020, Thái Nguyên.
  [4]. Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên. (2005 – 2019). Báo cáo cáo tổng kết hàng năm giai đoạn
  2005 – 2019, Thái Nguyên.
  [5]. Phòng Thống kê thành phố Thái Nguyên. (2005 – 2019). Niên giám thống kê giai đoạn 2005-2019
  [6]. Tổng Cục Thống kê. (2019). Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở, NXB Thống kê 12/2019, Hà Nội.
  [7]. UBND thành phố Thái Nguyên. (2020). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã
  hội thời kỳ 2005 – 2019, Thái Nguyên.
  [8].Hà Xuân Vấn và cs. (2012). Chuyển dịch cơ cấu lao động ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí
  Khoa học – ĐH Huế, tập 72B, số 9, (tr 397 – 405).

  Thông tin tác giả: Ngày nhận bài: 16/03/2021
  1. Đàm Thanh Thủy Ngày nhận bản sửa: 26/03/2021
  – Đơn vị công tác: Trường Đại học Kinh tế & QTKD Ngày duyệt đăng: 30/05/2021
  – Địa chỉ email: thuy.tueba@gmail.com
  51

Download tài liệu Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên File Word, PDF về máy