[Download] Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML pdf – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 13:20

Download

Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UMLPhân Tích ThiếtKế Phần MềmQuản Thư ViệnBằng UML1Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UMLMỤC LỤC MỤC LỤC 2PHẦN 1: HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 51.1 DANH SÁCH CÁC NGHIỆP VỤ: 51.2 DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU VÀ QUI ĐỊNH: 6PHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU 92.1 SƠ ĐỒ NGHIỆP VỤ: 9 Người dùng mở màn hình đăng nhập 10 Hệ thống yêu cầu nhập username và password 10 Người dùng nhập username và password 10 Hệ thống kiểm tra thông tin username và password. Nếu sai thì thực hiện E-1 10 E-1: Hệ thống thông báo người dùng nhập sai thông tin đăng nhập và yêu cầu nhập lại 10 Người dùng mở màn hình quản sách 10 Hệ thống xác nhận quyền của người dùng: 10 Người dùng là thủ kho: thực hiện kịch bản phụ A-1 10 Người dùng là thủ thư: thực hiện kịch bản phụ A-2 10 Người dùng là nhân viên quản lý: thực hiện kịch bản phụ A-3 10 A-1: Người dùng là thủ kho. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng các chức năng: 10 Tra cứu sách (usecase TraCuuSach) 10 Nhận sách mới (usecase NhanSachMoi) 10 Thanh sách hay xóa sách (usecase ThanhLySach) 10 Sửa thông tin sách: 10 Người dùng chọn chức năng sửa thông tin sách 10 Hiển thị màn hình sửa sách 10 Nhập thông tin cần sửa 10 Hệ thống hiển thị 2 lựa chọn: 10 Xác nhận đồng ý: Thông tin sách được thay đổi 10 Thoát: Hủy bỏ việc thay đổi thông tin sách 10 A-2: Người dùng là thủ thư. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng các chức năng: 10 Tra cứu sách (usecase TraCuuSach) 10 A-3: Người dùng là nhân viên phụ trách. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng tất cả các chức năng như thủ kho và thủ thư 11 Người dùng mở màn hình tra cứu sách 11 Nhập thông tin cần tra cứu 11 Hệ thống hiển thị các kết quả tìm được 112Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML Người dùng mở màn hình cho mượn sách 11 Kiểm tra độc giả có thẻ thư viện hợp lệ không. Nếu không thực hiện E-2 11 Kiểm tra sách mà độc giả mượn có trong hệ thống không. Nếu không thực hiện E-3 11 Cập nhật thông tin độc giả và sách mượn 11 E-2: Hệ thống thông báo độc giả không phải là thành viên của thư viện hoặc thẻ thư viện đã hết hạn 11 E-3: Hệ thống thông báo sách cần tìm không tồn tại 11 Người dùng mở màn hình nhận sách được trả 11 Nhập tên tin độc giả trả sách, tên sách được trả. Nếu thông tin không đúng thì thực hiện E-4 11 Hiển thị màn hình thông báo số ngày mà độc giả đã mượn và số tiền phạt nếu số ngày mượn vượt quá 4 ngày(số tiền phạt 100 đồng / 1 ngày) 11 E-4: Hệ thống thông báo tương ứng cho các trường hợp: 11 Độc giả không phải là thành viên của thư viện hoặc thẻ thư viện đã hết hạn 11 Sách được trả không tồn tại 11 Người dùng mở màn hình nhập sách mới 11 Nhập thông tin của các sách mới 11 Hệ thống hiển thị 2 chọn lựa: 11 Xác nhận đồng ý: Nếu thông tin đúng thì thực hiện kịch bản phụ A-1. Nếu không đúng thì thực hiện E-5 11 Thoát: kịch bản phụ A-2 11 A-1: Lưu sách mới vào hệ thống 11 A-2: Thông tin đã nhập không được lưu xuống hệ thống 12 E-5: Hệ thống thông báo sách không thỏa điều kiện nhận 12 Người dùng mở màn hình thanh sách 12 Chọn các quyển sách cần thanh 12 Hệ thống hiển thị 2 chọn lựa: 12 Xác nhận đồng ý: kịch bản phụ A-1 12 Thoát: kịch bản phụ A-2 12 A-1: Các sách được chọn sẽ được xóa khỏi hệ thống 12 A-2: Thông tin đã nhập không bị xóa khỏi hệ thống 12 Người dùng mở màn hình quản độc giả 12 Hệ thống xác nhận quyền của người dùng: 12 Người dùng là thủ thư: thực hiện kịch bản phụ A-1 12 Người dùng là nhân viên quản lý: thực hiện kịch bản phụ A-2 12 A-1: Người dùng là thủ thư. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng các chức năng: 12 Tra cứu độc giả (usecase TraCuuDocGia) 12 A-2: Người dùng là nhân viên quản độc giả. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng tất cả các chức năng: 12 Tra cứu độc giả (usecase TraCuuDocGia) 12 Thêm độc giả (usecase LapTheDocGia) 12 Gia hạn độc giả (usecase GiaHanDocGia): 12 Người dùng mở màn hình tra cứu độc giả 12 Nhập thông tin cần tra cứu 12 Hệ thống hiển thị các kết quả tìm được 12 Người dùng mở màn hình lập thẻ độc giả 123Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML Nhập các thông tin về độc giả 12 Hệ thống hiển thị 2 chọn lựa: 12 Xác nhận đồng ý: Nếu thông tin đúng thì thực hiện kịch bản phụ A-1. Nếu không đúng thì thực hiện E-6 12 Thoát: kịch bản phụ A-2 13 A-1: Lưu độc giả mới vào hệ thống 13 A-2: Thông tin đã nhập không được lưu xuống hệ thống 13 E-5: Hệ thống thông báo thông tin đăng ký không thỏa điều kiện nhận 13 Người dùng mở màn hình gia hạn thẻ độc giả 13 Chọn độc giả cần gia hạn, chọn ngày gia hạn 13 Hệ thống hiển thị 2 chọn lựa: 13 Xác nhận đồng ý: kịch bản phụ A-1 13 Thoát: kịch bản phụ A-2 13 A-1: Lưu độc giả mới vào hệ thống 13 A-2: Thông tin đã nhập không được lưu xuống hệ thống 13 Người dùng mở màn hình thống sách cho mượn 13 Nhập các điều kiện thống 13 Hệ thống xuất thông tin thống 13 Người dùng mở màn hình thống độc giả 13 Nhập các điều kiện thống 13 Hệ thống xuất thông tin thống 13 Người dùng mở màn hình thống sách nhận và sách thanh 13 Nhập các điều kiện thống 13 Hệ thống xuất thông tin thống 132.2 SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG: 15PHẦN 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM 163.1 CÁC SƠ ĐỒ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ: 163.2 SƠ ĐỒ GÓI: 413.3 SƠ ĐỒ TRIỂN KHAI: 42PHẦN 4: TỔNG KẾT 434Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UMLPHẦN 1: HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM1.1 DANH SÁCH CÁC NGHIỆP VỤ:1.1.1 Danh sách các công việc:Bộ phận: thủ thưMã số: TTMã số Công việc Biểu mẫu Qui định Ghi chúTT_YC_1 Cho mượn sách TT_BM1 TT_QD1TT_YC_2 Nhận trả sách TT_BM2 TT_QD2TT_YC_3 Tra cứu sáchTT_YC_4 Lập báo cáo thốngkê cho mượn sáchTT_BM4.1TT_BM4.2Bộ phận: Quản độc giảMã số: DGMã số Công việc Biểu mẫu Qui định Ghi chúDG_YC_1 Lập thẻ độc giả DG_BM1 DG_QD1DG_YC_2 Gia hạn thẻ DG_QD2DG_YC_3 Tra cứu độc giảDG_YC_4 Lập báo cáo thốngkê về độc giảDG_BM4.1DG_BM4.2Bộ phận: Thủ khoMã số: TKMã số Công việc Biểu mẫu Qui định Ghi chúTK_YC_1 Nhận sách mới TK_BM1 TK_QD1TK_YC_2 Thank sách TK_QD2TK_YC_3 Tra cứu sáchTK_YC_4 Lập báo cáo thốngkê tình hình nhận,thanh sáchTK_BM4.1TK_BM4.25Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML1.2 DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU VÀ QUI ĐỊNH:1.2.1 Danh sách các qui định:STT Mã số Tên qui định Mô tả chi tiết Ghi chú1 TT_QD1 Qui định chomượn sáchChỉ cho mượn sách cácđộc giả có thẻ còn hạnvà không có sách mượnquá hạn chưa trả vàchưa mượn hết số sáchtheo qui định(5)Chỉ cho mượn các sáchhiện đang rãnh2 TT_QD2 Qui định tínhtiền phạt khitrả sách trễ hạnMỗi độc giả mượn tốiđa 5 quyển sách trong 4ngày, mỗi ngày trả trễphạt 100đồng/ngày3 TK_QD1 Qui định nhậnsáchThư viện có 3 loại sách:loại A, loại B, loại C. Chỉ nhận các sách xuấtbản trong vòng 10 năm4 TK_QD2 Qui định thanhlý sáchCó 3 do thanh lý:mất, hư hõng, lạchậu(xuất bản ít nhất 20năm và hơn 5 nămkhông có người mượn)5 DG_QD1 Qui định lậpthẻ độc giảChỉ cấp thẻ cho các độcgiả từ 18 đến 55 tuổi6 DG_QD2 Qui định giahạn thẻ độc giảMỗi lần gia hạn là 12năm, chỉ gia hạn cácđộc giả có tổng số lầntrả trễ không quá 5 vàhiện không có sách trễhạn1.2.2 Danh sách các biểu mẫu:TT_BM1: Phiếu mượn sáchHọ tên độc giả: Ngày mượn:STT Tên sách Tác giả1…TT_BM2: Phiếu thu tiền phạtHọ tên độc giả: Ngày trả:STT Tên sách Tác giả1…6Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UMLTT_BM4.1: Báo cáo thống về số lượt mượn sách theo từng thể loại trong nămNăm:STT Thể loại Số lượt mượn Tác giả1…TT_BM4.2: Báo cáo thống về sách trễ hạn theo từng tháng trong nămNăm:STT Số lượt trả sách trễ Tổng số tiền phạt Tỷ lệ1…DG_BM1: Thẻ độc giảHọ và tên: Mã số:Ngày sinh: Địa chỉ:Loại độc giả: Ngày hết hạn:DG_BM4.1: Báo cáo thống về số lượng các độc giả theo từng loại độc giảNăm:STT Loại độc giả Số lượng Tỷ lệ1…DG_BM4.2: Báo cáo thống về đăng ký, gia hạn thẻ độc giả theo từng tháng trong nămNăm:Tháng Số đăng ký mới Số gia hạn1…TK_BM1: Danh sách các sách mới nhậnNgày nhận:STT Tên sách Số lượng Tác giả Thể loạiNhà xuấtbảnNămxuất bản1…TK_BM2: Danh sách các sách thanh lýNgày thanh lý:STT Tên sách Số lượng Tác giả Thể loạiNhà xuấtbảnNămxuất bản17Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UMLTK_BM3.1: Báo cáo thống về nhận việc nhận, thanh sách theo từng thể loại trong nămNgày thanh lý:STT Thể loại Số lượng nhận Số lượng thanh lý1…TK_BM3.2: Báo cáo thống về nhận, thanh sách từng tháng trong nămNăm:Tháng Số nhận mới Số thanh lý1…8Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UMLPHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU2.1 SƠ ĐỒ NGHIỆP VỤ:2.1.1 Actor:a) Danh sách các actor:- ThuThu- QLDocGia- ThuKhob) Mô tả các actor:- ThuThu: Là người phụ trách việc cho mượn sách và nhận trả sách, lập báo cáo thốngkê về tình hình mượn trả sách của thư viện.- QLDocGia: Là người phụ trách quản độc giả: lập thẻ độc giả, gia hạn thẻ, lập báo cáo thống về độc giả – ThuKho: Là người quản sách thư viện. Quản việc nhận thêm sách và thanh sách, lập báo cáo thống tình hình sách của thư viện.2.1.2 Usecase:a) Danh sách các usecase:- DangNhapHeThong- QLSach- TraCuuSach- ChoMuonSach- NhanTraSach- NhanSachMoi- ThanhLySach- QLDocGia- TraCuuDocGia- LapTheDocGia- GiaHanDocGia- BCTKChoMuonSach- BCTKDocGia- BCTKSachNhan-SachThanhLyb) Mô tả các usecase:- DangNhapHeThong: đăng nhập vào hệ thống quản thư viện; được sử dụng bởi thủthư, thủ kho, nhân viên quản độc giả.- TraCuuSach: tra cứu thông tin sách trong thư viện; được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho.- ChoMuonSach: cho độc giả mượn sách; được sử dụng bởi thủ thư.- QLSach: tìm kiếm, thêm, xóa và sửa các thông tin về sách trong thư viện (tùy thuộc vào chức năng và quyền của các actor); được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho.- NhanTraSach: nhận lại sách mà độc giả trả lại; được sử dụng bởi thủ thư.- NhanSachMoi: cập nhật sách mới cho thư viện; được sử dụng bởi thủ kho.- ThanhLySach: thanh các sách cần thanh lý; được sử dụng bởi thủ kho, nhân viên phụ trách.- QLDocGia: tìm kiếm, thêm, xóa và sửa các thông tin về độc giả (tùy thuộc vào chức năng và quyền của các actor); được sử dụng bởi thủ thư, nhân viên quản độc giả.9Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML- TraCuuDocGia: tra cứu thông tin về độc giả; được sử dụng bởi thủ thư, nhân viên quản độc giả.- LapTheDocGia: lập thẻ thư viện cho độc giả; được sử dụng bởi nhân viên quản độc giả.- GiaHanDocGia: gia hạn thẻ thư viện cho độc giả; được sử dụng bởi nhân viên quản lý độc giả.- BCTKChoMuonSach: báo cáo thống về tình hình sách đã cho mượn; được sử dụng bởi thủ thư.- BCTKDocGia: báo cáo thống về tình hình độc giả của thư viện; được sử dụng bởinhân viên quản độc giả.- BCTKSachNhan-SachThanhLy: báo cáo thống về tình hình sách nhận thêm và sách được thanh được sử dụng bởi thủ kho.2.1.3 Các kịch bản (Scenario):- DangNhapHeThong:٭ Điều kiện:٭ Kịch bản chính:+ Người dùng mở màn hình đăng nhập.+ Hệ thống yêu cầu nhập username và password.+ Người dùng nhập username và password.+ Hệ thống kiểm tra thông tin username và password. Nếu sai thì thực hiện E-1.٭ Kịch bản phụ:٭ Kịch bản xử lỗi:+ E-1: Hệ thống thông báo người dùng nhập sai thông tin đăng nhập và yêu cầu nhập lại.- QLSach:٭ Điều kiện:٭ Kịch bản chính:+ Người dùng mở màn hình quản sách.+ Hệ thống xác nhận quyền của người dùng: • Người dùng là thủ kho: thực hiện kịch bản phụ A-1.• Người dùng là thủ thư: thực hiện kịch bản phụ A-2.• Người dùng là nhân viên quản lý: thực hiện kịch bản phụ A-3.٭ Kịch bản phụ:+ A-1: Người dùng là thủ kho. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng các chức năng:• Tra cứu sách (usecase TraCuuSach)• Nhận sách mới (usecase NhanSachMoi)• Thanh sách hay xóa sách (usecase ThanhLySach)• Sửa thông tin sách:+ Người dùng chọn chức năng sửa thông tin sách.+ Hiển thị màn hình sửa sách+ Nhập thông tin cần sửa+ Hệ thống hiển thị 2 lựa chọn: Xác nhận đồng ý: Thông tin sách được thay đổi. Thoát: Hủy bỏ việc thay đổi thông tin sách.+ A-2: Người dùng là thủ thư. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng các chức năng: • Tra cứu sách (usecase TraCuuSach)10[…]… 20 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML c) Sơ đồ lớp: Sơ đồ lớp Usecase ChoMuonSach 21 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML 3.1.4 Usecase NhanTraSach: a) Sơ đồ trình tự: Sơ đồ trình tự Usecase NhanTraSach 22 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML b) Sơ đồ cộng tác: Sơ đồ cộng tác Usecase NhanTraSach c) Sơ đồ lớp: Sơ đồ lớp Usecase NhanTraSach 23 Phân Tích. .. Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML 3.1.5 Usecase NhanSachMoi: a) Sơ đồ trình tự: Sơ đồ trình tự Usecase NhanSachMoi b) Sơ đồ cộng tác: c) Sơ đồ lớp: 24 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML Sơ đồ lớp Usecase NhanSachMoi 25 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML 3.1.6 Usecase ThanhLySach: a) Sơ đồ trình tự: Sơ đồ trình tự Usecase ThanhLySach 26 Phân Tích Thiết. .. 15 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML PHẦN 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM 3.1 3.1.1 CÁC SƠ ĐỒ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ: Usecase DangNhapHeThong: a) Sơ đồ trình tự: Sơ đồ trình tự Usecase DangNhapHeThong 16 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML b) Sơ đồ cộng tác: Sơ đồ cộng tác Usecase DangNhapHeThong c) Sơ đồ lớp: Sơ đồ lớp Usecase DangNhapHeThong 17 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản. .. lớp Usecase TraCuuDocGia 29 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML 3.1.8 Usecase LapTheDocGia: a) Sơ đồ trình tự: Sơ đồ trình tự Usecase LapTheDocGia b) Sơ đồ cộng tác: Sơ đồ cộng tác Usecase LapTheDocGia 30 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML c) Sơ đồ lớp: Sơ đồ lớp Usecase LapTheDocGia 31 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML 3.1.9 Usecase GiaHanDocgia:… Usecase ThanhLySach 26 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML b) Sơ đồ cộng tác: Sơ đồ cộng tác Usecase ThanhLySach c) Sơ đồ lớp: Sơ đồ lớp Usecase ThanhLySach 27 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML 3.1.7 Usecase TraCuuDocGia: a) Sơ đồ trình tự: Sơ đồ trình tự Usecase TraCuuDocGia 28 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML b) Sơ đồ cộng tác: Sơ đồ cộng tác… 32 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML b) Sơ đồ cộng tác: Sơ đồ cộng tác Usecase GiaHanDocGia c) Sơ đồ lớp: Sơ đồ lớp Usecase GiaHanDocGia 33 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML 3.1.10 Usecase BCTKChoMuonSach: a) Sơ đồ trình tự: Sơ đồ trình tự Usecase BCTKChoMuonSach b) Sơ đồ cộng tác: Sơ đồ cộng tác Usecase BCTKChoMuonSach 34 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư. .. DangNhapHeThong 17 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML 3.1.2 Usecase TraCuuSach: a) Sơ đồ trình tự: Sơ đồ trình tự Usecase TraCuuSach 18 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML b) Sơ đồ cộng tác: Sơ đồ cộng tác Usecase TraCuuSach c) Sơ đồ lớp: Sơ đồ lớp Usecase TraCuuSach 19 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML 3.1.3 Usecase ChoMuonSach: a) Sơ đồ trình tự:… bản xử lỗi: – BCTKSachNhan-SachThanhLy: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình thống sách nhận và sách thanh + Nhập các điều kiện thống + Hệ thống xuất thông tin thống ‫ ٭‬Kịch bản phụ: ‫ ٭‬Kịch bản xử lỗi: 13 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML 2.1.4 Sơ đồ nghiệp vụ (Usecase diagram): 14 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML 2.2.. .Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML + A-3: Người dùng là nhân viên phụ trách Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng tất cả các chức năng như thủ kho và thủ thư ‫ ٭‬Kịch bản xử lỗi: – TraCuuSach: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình tra cứu sách + Nhập thông tin cần tra cứu + Hệ thống hiển thị các kết quả tìm được ‫ ٭‬Kịch… bản phụ: + A-1: Lưu sách mới vào hệ thống 11 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Thư Viện Bằng UML + A-2: Thông tin đã nhập không được lưu xuống hệ thống ‫ ٭‬Kịch bản xử lỗi: + E-5: Hệ thống thông báo sách không thỏa điều kiện nhận – ThanhLySach: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình thanh sách + Chọn các quyển sách cần thanh + Hệ thống hiển thị 2 chọn lựa: • Xác nhận . Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML 1 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện. xử lý lỗi:13 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML 2.1.4 Sơ đồ nghiệp vụ (Usecase diagram):14 Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML pdf – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML pdf, Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML pdf, Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML pdf, PHẦN 1: HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM, 2 DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU VÀ QUI ĐỊNH:, PHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU, 1 SƠ ĐỒ NGHIỆP VỤ:, PHẦN 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM, 1 CÁC SƠ ĐỒ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ:

Hy vọng thông qua bài viết Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML pdf . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.