Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Phân tích tài chính doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính doanh nghiệp
Nội dung Text: Phân tích tài chính doanh nghiệp


Phân tích tỷ số tài chính là việc sử dụng những kỹ thuật khác nhau để phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để nắm bắt được tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp, qua đó đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: [Download] Phân tích tài chính doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phân tích tài chính doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phân tích tài chính doanh nghiệp

 1. 2/23/2011

  PHÂN TÍCH
  CHƯƠNG 3
  TÀI CHÍNH DOANH NGHI P
  M C TIÊU
  • N m ñư c m c tiêu PTTC, phân bi t ñư c các
  phương pháp PTTC
  • N m ñư c n i dung và cách l p các báo cáo tài
  chính, m i quan h gi a các báo cáo
  • L p và hi u ñư c ý nghĩa các ch s tài chính
  • Phân tích ñư c tình hình tài chính m t công ty
  c th d a vào các công c PTTC

  PHÂN TÍCH
  CHƯƠNG 3
  TÀI CHÍNH DOANH NGHI P

  N I DUNG

  I. T ng quan v phân tích tài chính DN
  II. N i dung phân tích tài chính

  PHÂN TÍCH
  CHƯƠNG 3
  TÀI CHÍNH DOANH NGHI P
  N I DUNG
  I. T ng quan v phân tích tài chính DN
  1. Khái ni m
  2. M c ñích phân tích tài chính DN
  3. Các phương pháp phân tích
  4. Các báo cáo tài chính

  1

 2. 2/23/2011

  PHÂN TÍCH
  CHƯƠNG 3
  TÀI CHÍNH DOANH NGHI P
  N I DUNG
  II. N i dung phân tích tài chính
  1. Phân tích khái quát
  2. Phân tích ch s tài chính
  Nhóm ch s kh năng thanh toán
  Nhóm ch s n và kh năng trang tr i
  Nhóm ch s kh năng sinh l i
  Nhóm ch s th trư ng

  I. T NG QUAN V
  CHƯƠNG 3
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN
  1. KHÁI NI M
  PTTCDN là ñánh giá nh ng gì ñã làm
  ñư c trong m t th i kỳ nh t ñ nh (quý,
  năm…), d ki n nh ng gì ñã x y ra, trên
  cơ s ñó ki n ngh các bi n pháp, t n
  d ng tri t ñ các ñi m m nh, kh c ph c
  các ñi m y u c a DN.

  I. T NG QUAN V
  CHƯƠNG 3
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN
  2. M C ðÍCH
  Tuỳ vào m i ñ i tư ng khác nhau mà vi c phân
  tích tài chính doanh nghi p có m c ñích khác nhau.

  a. Phân tích tài chính ñ i v i nhà qu n tr DN
  b. Phân tích tài chính ñ i v i nhà ñ u tư
  c. Phân tích tài chính ñ i v i ng ơi cho vay
  d. Phân tích tài chính ñ i v i cơ quan qu n lý ch c năng

  2

 3. 2/23/2011

  I. T NG QUAN V
  CHƯƠNG 3
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN
  3. N I DUNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PTTC

  a. N I DUNG
  – Phân tích, ñánh giá khái quát BCTC;
  Phân tích ngu n v n và s d ng v n
  – Phân tích, ñánh giá BCTC qua các ch
  s tài chính
  – Phân tích DuPont

  I. T NG QUAN V
  CHƯƠNG 3
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN
  3. N I DUNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PTTC

  b. PHƯƠNG PHÁP PTTC
  * Phương pháp so sánh
  * Phương pháp phân tích t l

  I. T NG QUAN V
  CHƯƠNG 3
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN
  3. N I DUNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PTTC
  b. PHƯƠNG PHÁP PTTC
  – Phương pháp so sánh
  + So sánh theo th i gian
  + So sánh theo không gian
  – N i dung so sánh:
  + So sánh gi a s th c hi n kỳ này v i s th c hi n kỳ trư c
  + So sánh gi a s th c hi n kỳ này v i s k ho ch
  + So sánh gi a s li u c a DN v i s li u trung bình ngành,
  DN khác

  3

 4. 2/23/2011

  I. T NG QUAN V
  CHƯƠNG 3
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN
  3. N I DUNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PTTC
  b. PHƯƠNG PHÁP PTTC
  * Phương pháp phân tích t l
  Các t l tài chính ñư c phân thành các nhóm t l
  ñ c trưng, ph n ánh nh ng n i dung cơ b n theo các
  m c tiêu ho t ñ ng c a DN
  Nhóm ch s kh năng thanh toán
  Nhóm ch s n và kh năng trang tr i
  Nhóm ch s kh năng sinh l i
  Nhóm ch s th trư ng

  I. T NG QUAN V
  CHƯƠNG 3
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN
  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC)
  Theo quy t ñ nh 15/2006/Qð-BTC ngày 20/3/2006,
  BCTC m t DN bao g m:
  •B ng cân ñ i k toán
  •Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh
  •Báo cáo lưu chuy n ti n t
  •Thuy t minh BCTC

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT)
  BCðKT là BCTC t ng h p ph n ánh t ng quát tài
  s n và ngu n v n hình thành tài s n c a DN m t
  th i ñi m nh t ñ nh (thư ng là ngày cu i cùng c a kỳ
  k toán)
  TÀI S N NGU N V N
  A. Tài s n ng n h n A. N ph i tr
  B. Tài s n dài h n B. V n ch s h u
  T ng c ng T ng c ng

  4

 5. 2/23/2011

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT)
  * TÀI S N: th hi n s tài s n DN ñang qu n lý và
  s d ng

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT)
  Tài s n ng n h n là nh ng tài s n có th chuy n hóa
  thành ti n m t trong th i gian ng n, thư ng trong m t
  chu kỳ kinh doanh hay m t năm

  Tài s n dài h n là nh ng tài s n có th chuy n hóa
  thành ti n m t trong th i gian trên m t năm
  Ph n tài s n c ñ nh ñư c bi u hi n v i hai n i dung :
  -Nguyên giá tài s n c ñ nh ñ theo dõi
  -Giá tr ròng c a tài s n c ñ nh = Nguyên giá tài s n
  dài h n – Giá tr hao mòn lũy k .

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)

  a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT)
  * NGU N V N : ngu n hình thành tài s n

  V cơ b n, ph n ngu n v n c a BCðKT
  g m có hai ph n chính :
  -N ph i tr
  -V n ñ u tư c a ch s h u

  5

 6. 2/23/2011

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)

  a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT)

  •Chú ý:
  T ng tài s n = TSNH + TSDH
  T ng ngu n v n = N ph i tr + V n ch s h u
  T ng tài s n = T ng ngu n v n
  T ng tài s n = N ph i tr + V n ch s h u

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT)
  • ð c ñi m:
  BCðKT th hi n ho t ñ ng ñ u tư và ho t ñ ng tài chính
  vào m t th i ñi m xác ñ nh.
  Giá tr c a các kho n ghi trên BCðKT là giá tr s sách
  V m t kinh t : ph n ánh quy mô k t c u giá tr tài s n và
  các ngu n v n tài tr
  V m t pháp lý : tài s n th hi n s v n ñang thu c quy n
  qu n lý và s d ng c a DN. Ngu n v n th hi n trách nhi m
  pháp lý v i các ñ i tư ng liên quan hình thành nên ngu n v n
  Các ch s ñư c ph n ánh dư i hình thái giá tr
  T ng s tài s n và t ng s ngu n v n luôn b ng nhau.

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT)

  • H n ch
  BCðKT ñư c l p vào m t th i ñi m nh t ñ nh
  ðôi khi s li u trên BCðKT cũng có th là gi t o
  Giá tr c a các kho n ghi trên BCðKT là giá tr s sách

  6

 7. 2/23/2011

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  b. Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh
  (BCKQHðKD)

  Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh ( hay
  còn g i là báo cáo l lãi) ph n ánh tình hình
  ho t ñ ng kinh doanh trong m t th i kỳ, thư ng
  là m t năm hay m t chu kỳ kinh doanh.

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  b. Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh
  (BCKQHðKD)
  • Doanh thu thu n bán hàng hay d ch v
  • Giá v n hàng bán
  • Lãi g p
  • Chi phí kinh doanh
  • L i nhu n trư c thu và lãi (EBIT)
  • Lãi vay
  • L i nhu n thu n hay l i nhu n trư c thu (EBT)
  • Thu thu nh p
  • L i nhu n ròng hay l i nhu n sau thu (EAT)

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT)
  BCLCTT là báo cáo t ng h p ph n ánh vi c
  hình thành và s d ng ti n trong kỳ k toán
  – BCLCTT cho bi t lư ng ti n vào, ra c a DN qua 3 ho t ñ ng:
  ho t ñ ng kinh doanh, ho t ñ ng ñ u tư và ho t ñ ng tài chính.
  – BCLCTT ph n ánh t ng lư ng ti n t n ñ u kỳ, lư ng ti n
  thu n lưu chuy n trong kỳ và lư ng ti n thu n cu i kỳ.
  – BCLCTT cho phép c các nhà qu n lí cũng như các nhà
  nghiên c u tr l i ñư c nh ng v n ñ quan tr ng liên quan ñ n
  ti n

  7

 8. 2/23/2011

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT)

  * Các dòng ti n trong b ng lưu chuy n
  ti n t ñư c chia thành 3 lo i:
  – Dòng ti n t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh
  – Dòng ti n t ho t ñ ng ñ u tư
  – Dòng ti n t ho t ñ ng tài chính:

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT)
  – Dòng ti n t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh
  Là các dòng ti n ra và vào tr c ti p liên quan
  ñ n thu nh p t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh

  Có hai phương pháp trình bày
  + Phương pháp tr c ti p
  + Phương pháp gián ti p

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT)
  – Dòng ti n t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh
  + Phương pháp tr c ti p

  Chênh l ch gi a dòng ti n vào và dòng ti n ra ñư c g i
  là lưu chuy n ti n thu n t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh

  8

 9. 2/23/2011

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT)
  – Dòng ti n t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh
  + Phương pháp gián ti p
  Vi c tính toán dòng ti n ho t ñ ng SXKD
  xu t phát t l i nhu n ròng, sau ñó ñi u ch nh
  các kho n m c phi ti n t và các kho n l i
  nhu n mà DN có ñư c không ph i t ho t ñ ng
  kinh doanh, s bi n ñ ng c a v n lưu ñ ng ñ
  tính toán dòng ti n ra/vào

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT)
  – Dòng ti n t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh
  + Phương pháp gián ti p
  L i nhu n ròng + kh u hao + (-) các kho n gi m hay
  tăng kho n ph i thu + (-) các kho n tăng gi m các kho n
  ph i tr
  Chú ý:
  Tài s n tăng thì dòng ti n gi m
  Tài s n gi m thì dòng ti n tăng
  Ngu n v n tăng thì dòng ti n tăng
  Ngu n v n gi m thì dòng ti n gi m

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT)
  – Dòng ti n t ho t ñ ng ñ u tư
  Là các dòng ti n vào ra liên quan ñ n vi c mua và
  thanh lí các tài s n s n xu t kinh doanh do công ty s
  d ng ho c ñ u tư vào các ch ng khoán c a công ty khác

  Chênh l ch gi a dòng ti n vào và dòng ti n ra là lưu
  chuy n ti n thu n t ho t ñ ng ñ u tư

  9

 10. 2/23/2011

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT)
  – Dòng ti n t ho t ñ ng tài chính

  Chênh l ch gi a dòng ti n vào và dòng ti n
  ra là lưu chuy n ti n thu n t ho t ñ ng tài tr

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT)
  Bài t p minh h a: L p báo cáo lưu chuy n ti n t theo phương
  pháp gián ti p khi bi t các s li u sau (ñơn v 1000 USD):
  •L i nhu n ròng: 100.000 •Thanh lý máy móc thi t b
  •Tăng hàng t n kho: 12.000 cũ: 10.000
  •Kho n ph i thu trong kỳ tăng: •Kh u hao: 25.000
  3.000 •Phát hành c phi u
  •N nhà cung c p tăng: 8.000 thư ng: 20.000
  •Mua máy móc thi t b m i: 70.000 •Chia c t c thư ng: 5.000

  10

 11. 2/23/2011

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  d. Thuy t minh báo cáo tài chính (TMBCTC)

  TMBCTC gi i thích và b sung thông tin v
  ho t ñ ng s n xu t kinh doanh, tình hình tài
  chính trong kỳ mà các BCTC khác không th
  trình bày rõ và chi ti t ñư c

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  d. Thuy t minh báo cáo tài chính (TMBCTC)
  TMBCTC trình bày khái :
  – ð c ñi m ho t ñ ng c a DN
  – Tình hình khách quan trong kỳ kinh doanh ñã tác ñ ng
  ñ n ho t ñ ng kinh doanh c a DN
  – Chính sách k toán áp d ng
  – Phưng pháp phân b chi phí, ñ c ñi m kh u hao, t giá
  h i ñoái ñư c dùng ñ ho ch toán trong kỳ
  – S thay ñ i trong ñ u tư, tài s n c ñ nh, v n ch s h u
  – Tình hình thu nh p c a nhân viên
  – Các tình hình khác.

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  e. M i quan h gi a các BCTC

  *M i quan h gi a BCðKT và BCKQHðK
  *M i quan h gi a BCðKT và BCLCTT
  *M i quan h gi a BCKQHðKD và BCLCTT

  11

 12. 2/23/2011

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  e. M i quan h gi a các BCTC
  *M i quan h gi a BCðKT và BCKQHðK
  – N u k t qu ho t ñ ng có l i : M t ph n l i có th phân ph i cho
  các thành viên góp v n, ph n còn l i doanh nghi p gi l i ñ tăng
  d tr và các qu c a doanh nghi p ho c tăng v n kinh doanh.

  – N u k t qu kinh doanh b l : Doanh nghi p ph i l y ngu n v n
  có s n ñ bù ñ p và trang tr i chi phí, nghĩa là dùng các tài s n c a
  doanh nghi p ñ bù ñ p. Như v y, trên BCðKT, ngu n v n và tài
  s n gi m ñi.

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  e. M i quan h gi a các BCTC
  *M i quan h gi a BCðKT và BCLCTT

  4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. (BCTC)
  e. M i quan h gi a các BCTC

  *M i quan h gi a BCKQHðKD và BCLCTT

  Ho t ñ ng kinh doanh ñư c th hi n
  trên Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh

  12

 13. 2/23/2011

  II. N I DUNG
  CHƯƠNG 2
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

  1.Phân tích khái quát (Xem Ph l c 6 )
  2.Phân tích ch s tài chính

  2. PHÂN TÍCH
  II. CH S TÀI CHÍNH

  Có b n nhóm ch s tài chính:
  2.1. Nhóm ch s kh năng thanh toán
  2.2. Nhóm ch s n và kh năng trang tr i
  2.3. Nhóm ch s kh năng sinh l i
  2.4. Nhóm ch s th trư ng

  2. PHÂN TÍCH
  II. CH S TÀI CHÍNH
  2.1. Nhóm ch s kh năng thanh toán
  Ch s kh năng thanh toán ño lư ng kh năng c a
  doanh nghi p trong vi c s d ng các tài s n nhanh
  chóng chuy n hóa thành ti n ñ ñ i phó v i các nghĩa
  v tài chính ng n h n.

  a. Ch s kh năng thanh toán hi n th i
  b. Ch s kh năng thanh toán nhanh

  13

 14. 2/23/2011

  1.Nhóm ch s
  II. – 2 – kh năng thanh toán
  a. Ch s kh năng thanh toán hi n th i
  (The Current Ratio – Rc )
  Tài san ngan han
  RC =
  No ngan han
  Ý nghĩa: ——————————————————————————————
  ———————————————————————————————————-

  ———————————————————————————————————-

  ———————————————————————————————————-

  1.Nhóm ch s
  II. – 2 – kh năng thanh toán
  b. Ch s kh năng thanh toán nhanh
  (The Quick Ratio – Rq )

  Tài san ngan han – Hàng tôn kho
  RQ =
  No ngan han
  Ý nghĩa: ——————————————————————————————
  ———————————————————————————————————-

  ———————————————————————————————————-

  ———————————————————————————————————-

  1.Nhóm ch s
  II. – 2 – kh năng thanh toán

  • Vòng quay kho n ph i thu
  • Kỳ thu ti n bình quân
  • Vòng quay hàng t n kho
  • Chu kỳ chuy n hóa hàng t n kho
  • Vòng quay ph i tr cho ngư i bán
  • Kỳ thanh toán bình quân

  14

 15. 2/23/2011

  1.Nhóm ch s
  II. – 2 – kh năng thanh toán
  • Vòng quay kho n ph i thu

  Doanh thu tin dung
  Vòng quay phai thu KH =
  Phai thu KH bình quân

  1.Nhóm ch s
  II. – 2 – kh năng thanh toán
  • Kỳ thu ti n bình quân
  ( Days of sale outstanding – DSO)
  So ngày trong nam
  DSO =
  Vòng quay khoan phai thu

  Khoan phai thu + So ngày trong nam
  DSO =
  Doanh so tinh dung

  1.Nhóm ch s
  II. – 2 – kh năng thanh toán

  • Vòng quay hàng t n kho
  Giá vôn hàng bán
  Vòng quay tôn kho =
  Tôn kho bình quân

  15

 16. 2/23/2011

  1.Nhóm ch s
  II. – 2 – kh năng thanh toán

  • Chu kỳ chuy n hóa hàng t n kho

  Sô ngày trong nam
  Chu ky chuyên hóa HTK=
  Vòng quay tôn kho

  HTK bình quân x Sô ngày trong nam
  Chu ky chuyên hóa HTK=
  Giá vôn hàng bán

  1.Nhóm ch s
  II. – 2 – kh năng thanh toán
  • Vòng quay ph i tr cho ngư i bán

  Tri giá hàng mua tín dung
  Vòng quay phai tra nguoi bán=
  Khoan phai tra bình quân

  1.Nhóm ch s
  II. – 2 – kh năng thanh toán

  • Kỳ thanh toán bình quân
  Phai tra nguoi bán x Sô ngày trong nam
  Ky thanh toán bình quân =
  Tri giá hàng mua tín dung

  16

 17. 2/23/2011

  2. Nhóm ch s n
  II. – 2 – và kh năng trang tr i

  a.Ch s n trên v n ch
  b.Ch s n trên tài s n
  c.Ch s n dài h n trên v n dài h n
  d.Các ch s v kh năng trang tr i
  * S l n ñ m b o lãi vay
  * S l n trang tr i t l i nhu n ho t
  ñ ng trư c kh u hao

  2. Nhóm ch s n
  II. – 2 – và kh năng trang tr i
  a.Ch s n trên v n ch
  Tông no
  Chi sô no trên vôn chu =
  Vôn chu so huu

  2. Nhóm ch s n
  II. – 2 – và kh năng trang tr i
  b. Ch s n trên tài s n (D/A)
  Tông no
  D/A =
  Tông tài san

  17

 18. 2/23/2011

  2. Nhóm ch s n
  II. – 2 – và kh năng trang tr i
  c. Ch s n dài h n trên v n dài h n
  Tông no dài han
  Chi sô no dài han =
  Tông no dài han + VCSH

  2. Nhóm ch s n
  II. – 2 – và kh năng trang tr i

  d. Các ch s v kh năng trang tr i
  * S l n ñ m b o lãi vay

  Loi nhuân thuân tu hoat dông KD
  Sô lân dam bao lai vay =
  Chi phí tài chính

  2. Nhóm ch s n
  II. – 2 – và kh năng trang tr i

  d. Các ch s v kh năng trang tr i
  * S l n trang tr i t l i nhu n ho t
  ñ ng trư c kh u hao
  EBITDA + Chi phí tài chính + Chi phí thuê tài chính
  Sô lân dam bao lai vay =
  Vôn gôc
  Chi phí tài chính + + Chi phí thuê tài chính
  (1+t)

  18

 19. 2/23/2011

  II. – 2 – 3. Các ch s kh năng sinh l i

  a.Kh năng sinh l i trên doanh s
  • L i nhu n g p biên
  • L i nhu n ròng biên
  b.Kh năng sinh l i trên v n ñ u tư
  • Vòng quay t ng tài s n
  • Thu nh p trên t ng tài s n (ROA)
  • Thu nh p trên v n ch (ROE)

  II. – 2 – 3. Các ch s kh năng sinh l i

  a.Kh năng sinh l i trên doanh s
  • L i nhu n g p biên
  Loi nhuân gôp vê BH và CCDV
  Loi nhuân gôp biên =
  Doanh thu thuân vê BH và CCDV

  II. – 2 – 3. Các ch s kh năng sinh l i

  a.Kh năng sinh l i trên doanh s
  • L i nhu n ròng biên
  Loi nhuân thuân sau thuê TNDN
  Loi nhuân ròng biên =
  Doanh thu thuân vê BH và CCDV

  19

 20. 2/23/2011

  II. – 2 – 3. Các ch s kh năng sinh l i

  b.Kh năng sinh l i trên v n ñ u tư
  • Vòng quay t ng tài s n

  Doanh thu thuân vê BH và CCDV
  Vòng quay tông tài san =
  Tông tài san

  II. – 2 – 3. Các ch s kh năng sinh l i

  b.Kh năng sinh l i trên v n ñ u tư
  • Thu nh p trên t ng tài s n (ROA)

  Loi nhuân thuân sau thuê TNDN
  ROA =
  Tông tài san

  II. – 2 – 3. Các ch s kh năng sinh l i

  b.Kh năng sinh l i trên v n ñ u tư
  • Thu nh p trên t ng tài s n (ROA)
  Cách ti p c n Dupont
  Suât sinh loi trên dâu tu=Kha nang sinh loi trên doanh sô x Hiêu suât cua tài

  ðo lư ng hi u qu
  ðo lư ng kh năng ðo lư ng hi u qu
  chung v kh năng
  sinh l i trên doanh thu trong vi c s d ng tài
  sinh l i b ng tài
  s n ñ t o ra doanh thu
  s n hi n có

  20

Download tài liệu Phân tích tài chính doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button