[Download] PHÂN LOẠI bài tập SPOJ Phạm Bá Thái – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2015, 01:42

Download

Hướng dẫn Góp ý, kết bạn (ghi rõ) (ghi rõ) (ghi rõ) (ghi rõ) Xâu (ghi rõ) 0 Mã bài (auto) (auto) Độ khó Ghi chú Người Add(Faceboo /Tên/Nickname/rỗng Các giải thuật Số học; Hình học; Sắp xếp Chặt nhị phân; Số lớn; Số nguyên tố; Nhân ma trận; Duyệt; Cận; Có nhớ; Chia đôi tập hợp; Khác; QHĐ; Trạng thái; Trên cây Trên đồ thị Khác; Cây khung; BFS; DFS; Dijkstra; Floyd Khớp Cầu Liên thông mạnh Song liên thôn Cặp ghép LCA Khác; Stack Queue Heap RMQ BIT IT Splay Trie BIT2D IT2D Khác; KMP; Hash; Khác; Game theory; c 1 CMP Đề bài Hướng dẫn -1 😀 : bài để lấy lại tinh thần bay 2 AMSSEQ Đề bài Hướng dẫn 0 K lớn có thể dùng Stack QHĐ; x 3 AUCTION Đề bài Hướng dẫn 0 Sắp xếp; x 4 AZNET Đề bài Hướng dẫn 0 262 Cây khung; x 5 BASEH Đề bài Hướng dẫn 0 Số học; x 6 BCDIV Đề bài Hướng dẫn 0 * bài này có thể dùng QHĐ Số học; QHĐ; x x 7 BIGNUM Đề bài Hướng dẫn 0 Mảng số Số lớn; x 8 BONES Đề bài Hướng dẫn 0 QHĐ; x 9 BONUS Đề bài Hướng dẫn 0 QHD QHĐ; x 10 C11ID Đề bài Hướng dẫn 0 Sort + tổ hợp Sắp xếp; x 11 C11PNUM Đề bài Hướng dẫn 0 Cơ bản Số nguyên tố; x 12 C11SEQ3 Đề bài Hướng dẫn 0 Số học; x 13 C11SUM Đề bài Hướng dẫn 0 Số học; x 14 CAR Đề bài Hướng dẫn 0 Sắp xếp; x 15 MDIGITS2 Đề bài Hướng dẫn 0 😀 Hờ 16 NDCCARD (tiếp) Đề bài Hướng dẫn 0 Two pointers Sắp xếp; x 17 NKTICK Đề bài Hướng dẫn 0 Dùng encode của Python Python Python 18 POST3 Đề bài Hướng dẫn 0 Dùng $1 của Awk Số học; x 19 ACMNB Đề bài Hướng dẫn 0,1 Sắp xếp; x 20 ALADDIN Đề bài Hướng dẫn 0,1 Duyệt; Cận; x x 21 BALLGMVN Đề bài Hướng dẫn 0,1 Sắp xếp; x 22 BARICAVN Đề bài Hướng dẫn 0,1 Hay Sắp xếp; QHĐ; Trên cây; Trên đồ thị; x x x x 23 IQ Đề bài Hướng dẫn 0,1 IQ 24 BILL Đề bài Hướng dẫn 0,1 Toán cơ bản Chặt nhị phân; x 25 C11BC2 Đề bài Hướng dẫn 0,1 LCA; x 26 C11GAME2 Đề bài Hướng dẫn 0,1 QHĐ; x 27 C11TRCNT Đề bài Hướng dẫn 0,1 Hình học; x 28 CHESSCBG Đề bài Hướng dẫn 0,1 Cơ bản Chồn BFS; x 29 NHA Đề bài Hướng dẫn 0,1 Nhân ma trận; x 30 QBSCHOOL Đề bài Hướng dẫn 0,1 QHĐ trong khi Dijkstra Thai9cdb Dijkstra; x 31 QBSEQ Đề bài Hướng dẫn 0,1 QHĐ; x 32 V8ORG Đề bài Hướng dẫn 0,1 DFS; x 33 VOSPOW Đề bài Hướng dẫn 0,1 hàm phi euler 34 BLAND Đề bài Hướng dẫn 0,1 Stack chiheocon Stack; x 35 ADS Đề bài Hướng dẫn 0,13 DFS/ có công thức tính BFS; x 36 BRIDGES Đề bài Hướng dẫn 0,2 QHĐ; Trên cây; Trên đồ thị; DFS; x x x x 37 C11CAL Đề bài Hướng dẫn 0,2 Nhân ma trận; x 38 C11GENIE Đề bài Hướng dẫn 0,2 Cài số lớn bằng phân tích ra tsnt Số lớn; Số nguyên tố; x x 39 C11STR2 Đề bài Hướng dẫn 0,2 Tiền tố, hậu tố, xử lý bựa 40 CBUYING Đề bài Hướng dẫn 0,2 Sắp xếp; QHĐ; x x 41 HAF1 Đề bài Hướng dẫn 0,2 Thai9cdb QHĐ; x 42 LEM3 Đề bài Hướng dẫn 0,2 Trước kia đệ quy :v Thai9cdb Trạng thái; x 43 NKJUMP Đề bài Hướng dẫn 0,2 Bựa :3 Sắp xếp; Chặt nhị phân; DFS; x x x 44 QBHEAP Đề bài Hướng dẫn 0,2 Cơ bản Heap; x 45 KDIFF Đề bài Hướng dẫn 0,2 Stack chiheocon Stack; x 46 ROBOCON Đề bài Hướng dẫn 0,28 Loang theo lớp BFS; x 47 ANT Đề bài Hướng dẫn 0,3 Cấu trúc dữ liệu nếu N nhỏ Số học; x 48 BALLGAME Đề bài Hướng dẫn 0,3 Hungnm IT; x 49 BINLADEN Đề bài Hướng dẫn 0,3 dfs QHĐ; x 50 C11ANT2 Đề bài Hướng dẫn 0,3 Cho rằng kiến không quay đầu Sắp xếp; x 51 C11CAVE Đề bài Hướng dẫn 0,3 QHĐ; IT; x x 52 C11DOLL Đề bài Hướng dẫn 0,3 IT; x 53 C11PF Đề bài Hướng dẫn 0,3 IQ 54 C11WATER Đề bài Hướng dẫn 0,3 dùng dequy Heap; x 55 MAXNUM Đề bài Hướng dẫn 0,3 Chặt nhị phân; Số lớn; Số nguyên tố; x x x 56 NKPALIN Đề bài Hướng dẫn 0,3 QHĐ QHĐ; x 57 NKSEV Đề bài Hướng dẫn 0,31 Quy hoạch động + Trie Gao Đỏ :)) vại bạn g QHĐ; TrieTrie; x Trie x 58 Codeforces:431D Đề bài Hướng dẫn 0,4 chiheocon Chặt nhị phân; Có nhớ; x x 59 Codeforces:447D Đề bài Hướng dẫn 0,4 chiheocon Heap; x 60 Codeforces:447E Đề bài Hướng dẫn 0,4 chiheocon Nhân ma trận; IT; x x 61 Codeforces:459D Đề bài Hướng dẫn 0,4 chiheocon BIT; x 62 Codeforces:474D Đề bài Hướng dẫn 0,4 chiheocon QHĐ; x 63 Codeforces:474E Đề bài Hướng dẫn 0,4 chiheocon IT; x 64 Codeforces:480C Đề bài Hướng dẫn 0,4 chiheocon QHĐ; x 65 IOIBIN Đề bài Hướng dẫn 0,4 Disjoint Set Hungnm Cây khung; x 66 AREA Đề bài Hướng dẫn 0,5 Hình học; IT; x x 67 C11SEQ Đề bài Hướng dẫn 0,5 Hay Sắp xếp; Chặt nhị phân; BIT; IT; x x x x 68 FINDNUM Đề bài Hướng dẫn 0,5 Định lý về bộ Phytago con_tau Số học; x 69 TPCLKNUM Đề bài Hướng dẫn 0,5 QHĐ; x 70 HBTLCA Đề bài Hướng dẫn 0,5 LCA chiheocon LCA; x 71 BALGAME2 Đề bài Hướng dẫn 0,6 Hungnm IT; x 72 CATGO Đề bài Hướng dẫn 0,6 Thi QG 2013 Duyệt; Cận; QHĐ; x x x 73 CHAIN2 Đề bài Hướng dẫn 0,7 Trie Trie; x PHÂN LOẠI BÀI TẬP SPOJ VÀ CODEFORCES Hãy đọc => Bằng việc add thêm mã bài, bạn đang góp phần tạo nguồn bài tập p Đệ quy Quy hoach động Đồ thị, cây Cấu trúc dữ liệu bài này k có ct chấm => lấy code solu Mong lan toi cau rut knghiem dang bai 🙁 Hiển nhiên code phải bị xóa đi, hướng dẫn thì cùng lắm là Tiền tố, hậu tố, xử lý bựa 74 DQUERY Đề bài Hướng dẫn 0,8 BIT + BS Thai9cdb Sắp xếp; BIT; x x 75 FWATER Đề bài Hướng dẫn 1 😀 con 76 QMAX Đề bài Hướng dẫn 1 😀 Cây IT Ân BIT; IT; x x 77 V8SCORE Đề bài Hướng dẫn 1 😀 : cẩn thận điều kiện biet / Aero Duyệt; Cận; x x 78 DQUERY Đề bài Hướng dẫn 1,05 BFS + lưu trạng thái BFS; x 79 VOSHANDL Đề bài Hướng dẫn 1,08 QHĐ / có thể dùng chặt nhị phân Gao Đỏ/ chiheocon Chặt nhị phân; QHĐ; x x 80 A2DIGIT Đề bài Hướng dẫn 1,2 Ai giải rồi vào HD đi Số học; x 81 ANARC09I Đề bài Hướng dẫn 1,31 Khử Gauss Số học; x 82 VMSINCOS Đề bài Hướng dẫn 1,38 Toán + CTDL Splay; Treap, x 83 VMCOFFEE Đề bài Hướng dẫn 1,4 Sprague-Grundy Game theory; x 84 QMAX Đề bài Hướng dẫn 1,48 Persistent Segment Tree c IT; c x 85 PCHESS4 Đề bài Hướng dẫn 1,67 Số lớn bựa + tổ hợp Số lớn; x 86 VMROOK Đề bài Hướng dẫn 1,67 Permanent của ma trận Số học; x 87 NKTICK Đề bài Hướng dẫn 2 😀 cop QHĐ; x 88 QMAX2 Đề bài Hướng dẫn 2 😀 gần giống QMAX ( BIT; IT; x x 89 VOSEXP Đề bài Hướng dẫn 5 qhđ trạng thái QHĐ; Trạng thái; x x 90 VBF2 Đề bài Hướng dẫn -0.5 😀 : làm quen ngôn ngữ bf ) 91 BAOVE Đề bài Hướng dẫn ? Bài rất hay, cảm ơn bạn 😀 luồng luồng 92 C11PRIME Đề bài Hướng dẫn ? Số học; x 93 FLOYD Đề bài Hướng dẫn ? FloyD On^3 Floyd; x 94 KMIN Đề bài Hướng dẫn ? Heap Heap; x 95 KQUERY Đề bài Hướng dẫn ? xử lí offline BIT; x 96 LUCKYNUM Đề bài Hướng dẫn ? bfs BFS BFS 97 MESSAGE Đề bài Hướng dẫn ? Tp liên thông mạnh DFS; x 98 QBBISHOP Đề bài Hướng dẫn ? Loang – bfs BFS BFS 99 QTGIFT1 Đề bài Hướng dẫn ? Stack hai đầu QHĐ; Stack; x x 100 SUBSTR Đề bài Hướng dẫn ? KMP; Hash; x x 101 TPCLKNUM Đề bài Hướng dẫn ? QHĐ; x 102 TRAFFICN Đề bài Hướng dẫn ? Dijkstra; x 103 TWOSUM Đề bài Hướng dẫn ? two pointers 104 BWPOINTS Đề bài Hướng dẫn 0.1 Sắp xếp + QHĐ Sắp xếp; x 105 LATGACH4 Đề bài Hướng dẫn 0.14 pisano period Số học; x 106 VMUNCH Đề bài Hướng dẫn 0.2 Loang Angelo BFS BFS 107 VNEMPIRE Đề bài Hướng dẫn 0.3 Cây khung; x 108 ORDERSET Đề bài Hướng dẫn 0.33 BIT; IT; Trie; BST x x x BST 109 VMUNCH Đề bài Hướng dẫn 0.5 loang BFS; x 110 PHEPNHAN Đề bài Hướng dẫn 0.71 Adhoc 111 POST2 Đề bài Hướng dẫn 1.25 FFT :v 112 TOURS13 Đề bài Hướng dẫn 1.78 Dijkstra; x (bi-ijk) 113 THBAC Đề bài Hướng dẫn 1.86 Cơ bản Số lớn; Nhân ma trận; x x 114 ADS Đề bài Hướng dẫn DFS; x 115 BIGNUM Đề bài Hướng dẫn nhân ma trận – Số lớn Số lớn; Nhân ma trận; x x 116 FWATER Đề bài Hướng dẫn Cây khung; x 117 HEAP1 Đề bài Hướng dẫn Heap; x 118 HIWAY Đề bài Hướng dẫn Trong phần bài tập sách DSAP Dijkstra; x 119 LEM2 Đề bài Hướng dẫn Trạng thái BFS BFS 120 LEM7 Đề bài Hướng dẫn Gao Đỏ QHĐ; x 121 MSE07B Đề bài Hướng dẫn Heap; x 122 NKCITY Đề bài Hướng dẫn Cây khung; x 123 NKFLOW Đề bài Hướng dẫn luồng luồng 124 NKRACING Đề bài Hướng dẫn Cây khung; x 125 NUMCON Đề bài Hướng dẫn Sắp xếp; x 126 QBMST Đề bài Hướng dẫn Cây khung; x 127 QMAX2 Đề bài Hướng dẫn IT BFS BFS 128 VBGRASS Đề bài Hướng dẫn BFS BFS 129 PERNALTY Đề bài Hướng dẫn Stack chiheocon Stack; x 130 PKADKP Đề bài Hướng dẫn segment tree cơ bản chiheocon QHĐ; IT; x x 131 QBHV Đề bài Hướng dẫn Aero Duyệt; Cận; x x 132 SHHV Đề bài Hướng dẫn Aero Duyệt; Cận; x x 133 HOUSES Đề bài Hướng dẫn Aero Duyệt; Cận; x x 134 PCIRCLE Đề bài Hướng dẫn Aero Duyệt; Cận; x x 135 FINDNUM Đề bài Hướng dẫn Aero Duyệt; Cận; x x <<= =>> Treap, VD dùng policy-based BST trong GCC Thi QG 2013 (98) (cùng cách 100) . Cận; QHĐ; x x x 73 CHAIN2 Đề bài Hướng dẫn 0,7 Trie Trie; x PHÂN LOẠI BÀI TẬP SPOJ VÀ CODEFORCES Hãy đọc => Bằng việc add thêm mã bài, bạn đang góp phần tạo nguồn bài tập p Đệ quy Quy hoach động. ( BIT; IT; x x 89 VOSEXP Đề bài Hướng dẫn 5 qhđ trạng thái QHĐ; Trạng thái; x x 90 VBF2 Đề bài Hướng dẫn -0 .5 😀 : làm quen ngôn ngữ bf ) 91 BAOVE Đề bài Hướng dẫn ? Bài rất hay, cảm ơn bạn 😀 luồng luồng 92. dẫn Trong phần bài tập sách DSAP Dijkstra; x 119 LEM2 Đề bài Hướng dẫn Trạng thái BFS BFS 120 LEM7 Đề bài Hướng dẫn Gao Đỏ QHĐ; x 121 MSE07B Đề bài Hướng dẫn Heap; x 122 NKCITY Đề bài Hướng dẫn Cây

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] PHÂN LOẠI bài tập SPOJ Phạm Bá Thái – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: PHÂN LOẠI bài tập SPOJ Phạm Bá Thái, PHÂN LOẠI bài tập SPOJ Phạm Bá Thái, PHÂN LOẠI bài tập SPOJ Phạm Bá Thái

Hy vọng thông qua bài viết PHÂN LOẠI bài tập SPOJ Phạm Bá Thái . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.