[Download] NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG – Tải về File Docx, PDF

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG
Nội dung Text: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG

Download


Quan điểm hiện nay về nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác bền vững là khuyến khích sự giao tiếp trực tiếp giữa cán bộ nghiên cứu, cán bộ khuyến nông với nông dân để hiểu biết rõ về hoàn cảnh, khó khăn mà người nông dân gặp phải để qua đó giúp họ các giải pháp phù hợp mà họ chấp nhận được.

Bạn đang xem: [Download] NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG File Docx, PDF về máy

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG

 1. BÁO CÁO
  Chuyên đề 2

  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG

  Người hướng dẫn chuyên đề:
  Nghiên cứu sinh: PGS.TS. Phạm Văn Hiền
  Nguyễn Văn Khang TS. Nguyễn Duy Cần

 2. Quan điểm

  Quan điểm hiện nay về nghiên cứu và phát triển hệ
  thống canh tác bền vững là khuyến khích sự giao
  tiếp trực tiếp giữa cán bộ nghiên cứu, cán bộ
  khuyến nông với nông dân để hiểu biết rõ về hoàn
  cảnh, khó khăn mà người nông dân gặp phải để qua
  đó giúp họ các giải pháp phù hợp mà họ chấp nhận
  được.

 3. Mục đích, nội dung nghiên cứu và
  phát triển HTCT bền vững
 4. Mục đích
   Đẩy mạnh phát triển sản xuất và quản lý môi
  trường một cách bền vững
   Liên kết các hợp phần để ứng dụng khoa học kỹ
  thuật vào hệ sinh thái cụ thể
   Nâng cao năng lực nông dân và cộng đồng trong
  phát triển HTCT bền vững
   Nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển
  nông thôn
 5. Sản xuất phát triển nhưng đồng thời bảo vệ
  được môi trường

   Sản xuất phát triển thường dẫn đến sự biến đổi
  môi trường .
  − Để bảo vệ môi trường cho sản xuất cần đẩy
  mạnh ứng dụng: IPM, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5
  giảm…
  − Đưa cộng đồng tham gia trực tiếp vào hệ
  thống quản lý môi trường.

 6. Liên kết các hợp phần để ứng dụng khoa học kỹ
  thuật vào hệ sinh thái cụ thể

  – Phải đảm bảo tăng thu nhập, tăng hiệu quả đầu
  tư: lao động, tiền vốn, vật tư.
  – Phải đảm bảo tính bền vững về độ phì nhiêu đất
  đai, tiểu khí hậu và môi trường sống tại vùng
  nghiên cứu.

 7. Nâng cao năng lực nông dân và cộng đồng

  – Tăng cường nhận thức, kỹ năng hành động cho
  nông dân.
  – Phát triển năng lực tự quản cộng đồng theo 3
  bước: Thức tỉnh cộng đồng, tăng năng lực bên
  trong cộng đồng, tăng tính tự lực cộng đồng.

 8. Nâng cao thu nhập nông hộ và phát triển nông thôn

  − Đây là mục tiêu rất quan trọng của HTCT, tuy
  nhiên một HTCT được gọi là bền vững khi
  thỏa 4 yêu cầu sau: hiệu quả kinh tế, xã hội,
  môi trường, được người dân chấp nhận.
  − Nhiều HTCT kết hợp ở ĐBSCL theo hướng
  bền vững được nông dân chấp nhận.

 9. Nội dung nghiên cứu và phát triển hệ
  thống canh tác bền vững
   Phân loại vùng sinh thái
   Tổ chức phối hợp hoạt động liên ngành
   Hệ thống hóa các mối tương tác tài nguyên
   Mô tả và chẩn đoán khó khăn
   Sắp xếp các thứ tự ưu tiên để nghiên cứu và
  phát triển
   Đánh giá kết quả và tiếp tục cải tiến phương
  pháp quản lý
   Phát triển ra diện rộng toàn vùng
 10. Tiến trình nghiên cứu hệ thống canh tác bền vững
  Nhóm nghiên cứu
 11. Chọn vùng và điểm nghiên cứu

  – Chọn vùng nghiên cứu
  – Phân chia tiểu vùng sinh thái
  – Chọn điểm nghiên cứu

 12. Tổ chức phối hợp hoạt động liên ngành

  – Tập hợp các nghiên cứu đơn ngành,
  – Tính liên ngành là sự phối hợp chặt chẽ giữa các
  ngành,các nhà chuyên môn khác nhau, cùng làm
  việc trong một nhóm nghiên cứu để giải quyết một
  cách đầy đủ và đồng bộ các vấn đề khó khăn
  trong một HTCT cụ thể nào đó.

 13. Hệ thống hóa các mối tương tác tài nguyên

  Hình 2.1: Dòng dinh dưỡng giữa các thành phần trong hệ thống VAC
  Nguồn: Đặng Kiều Nhân, 2008

 14. Mô tả và chẩn đoán khó khăn

  − Liệt kê trở ngại chính và nguyên nhân
  − Xếp loại trở ngại theo thứ tự ưu tiên
  − Nhận ra nguyên nhân gây ra trở ngại
  − Liệt kê các giải pháp kỹ thuật
  − Chọn giải pháp kỹ thuật để giải quyết

 15. Sắp xếp các thứ tự ưu tiên để tiến hành nghiên
  cứu và phát triển:

  Thông thường có 7 bước:
   Trở ngại ảnh hưởng đến thu nhập
   Trở ngại nghiêm trọng liên quan đến sản xuất
   Giải pháp khả thi
   Chọn lọc các giải pháp kỹ thuật
   Thời gian và chi phí nghiên cứu
   Định mức theo tiêu chuẩn Nhà nước
   Thu thập thông tin phản hồi từ phía nông dân

 16. Đánh giá kết quả và tiếp tục cải tiến
  phương pháp quản lý:

  – Thử nghiệm mô hình
  – Tổng kết đánh giá mô hình

 17. Phát triển rộng toàn vùng

  Phát triển diện rộng toàn vùng cần có sự hỗ trợ
  của mạng lưới khuyến nông vùng, sự hợp tác
  của nông dân và các chính sách nông nghiệp
  thúc đẩy của địa phương, nhất là những vùng
  sâu vùng xa còn nhiều khó khăn trong sản xuất
  nông nghiệp và đời sống.

 18. Phương pháp nghiên cứu và phát triển
  hệ thống canh tác bền vững
   Xác định những trở ngại và những cơ hội trong
  vùng nghiên cứu
   Phân tích những trở ngại và những cơ hội trong
  vùng nghiên cứu
   Ứng dụng các kỹ thuật liên ngành vào hệ thống
   Các phương pháp nghiên cứu và phát triển HTCT
  bền vững
 19. Xác định trở ngại và cơ hội trong vùng nghiên cứu

  − Thu thập số liệu thứ cấp để xác định trở ngại:
  Thông tin định tính, định lượng; cơ chế, chính
  sách của Nhà nước.
  − Phân tích lợi thế so sánh cấp vùng
  − Dự báo các sản phẩm tiềm năng của vùng đối
  với thị trường trong và ngoài nước
  − Phương hướng sử dụng tài nguyên

 20. Phân tích trở ngại và cơ hội trong vùng nghiên cứu

  • Phân tích SWOT: xác định mạnh, yếu, triển vọng
  và rủi ro
  • Chọn lựa cây trồng, vật nuôi thích hợp và so sánh
  các chọn lựa đó: trên cơ sở HTCT hiện tại, nhóm
  nghiên cứu sẽ thiết kế 2-3 mô hình mới để so
  sánh với mô hình hiện tại của nông dân
  • Nghiên cứu, thực nghiệm để xác định kỹ thuật áp
  dụng thích hợp nhất cho vùng

Download tài liệu NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG File Docx, PDF về máy