Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua Internet tại thành phố Hồ Chí Minh – Tải về File Word, PDF

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua Internet tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua Internet tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung Text: Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua Internet tại thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: [Download] Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua Internet tại thành phố Hồ Chí Minh – Tải về File Word, PDF

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Phương pháp định tính được thực hiện thông qua thảo luận nhóm nhằm khẳng định mô hình nghiên cứu, cũng như khám phá các nhân tố mà khách hàng quan tâm có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet.

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua Internet tại thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua Internet tại thành phố Hồ Chí Minh

 1. Journal of Finance – Marketing, Vol. 62, April 2021

  ISSN: 1859-3690

  TẠP CHÍ

  NGHIÊN CỨU
  TÀI CHÍNH – MARKETING

  Journal of Finance – Marketing
  Số 62 – Tháng 04 Năm 2021

  JOURNAL OF FINANCE – MARKETING

  http://jfm.ufm.edu.vn

  THE FACTORS INFLUENCING CONSUMERS’ ONLINE FAST FOOD
  CONSUMPTION BEHAVIOR AT HO CHI MINH CITY
  Tran Thi Bao Yen1, Le Thi Giang2
  Thanh Long Chemical Company Limited
  1

  2
  University of Finance – Marketing

  Received date: July 21, 2020 Accepted: August 19, 2020 Post date: April 5, 2021

  Abstract: The purpose of this research is to identify factors affecting consumers’online
  fast food consumption behavior in Ho Chi Minh City. The research uses a combination
  of qualitative and quantitative research methods. The qualitative method was
  implemented through group discussion to confirm the research model, as well as
  discover the factors that customers are interested in, that directly influenced the online
  fast food consumption behavior, by this the observed variables are adjusted. The
  quantitative research method is conducted through linear regression technique with
  data taken from 578 questionnaires collected bay non-probability sampling method
  and interview online through Servey Monkey tool. The result of regression analysis
  showed that there are 7 factors affecting online fast food consumption behavior in
  Ho Chi Minh City, including (1) Financial and time risks (RR); (2) Diversity of fast
  food product selections (DD); (3) the price of products (CNGC); (4) Product quality
  (CLSP); (5) Marketing (CT); (6) Website responsiveness (TDU), (7) Convenience
  (STT). From this result, the study has proposed some governance implications to help
  businesses specializing in fast food to attract consumers.

  Keywords: Fast food, consumption behavior.

  31

 2. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  ISSN: 1859-3690

  TẠP CHÍ

  NGHIÊN CỨU
  TÀI CHÍNH – MARKETING

  Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing
  Số 62 – Tháng 04 Năm 2021

  JOURNAL OF FINANCE – MARKETING

  http://jfm.ufm.edu.vn

  NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG THỨC ĂN NHANH
  QUA INTERNET TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Trần Thị Bảo Yến1, Lê Thị Giang2
  1
  Công ty TNHH Hóa chất Thành Long
  Trường Đại học Tài chính – Marketing
  2

  Ngày nhận bài: 21/7/2020 Ngày chấp nhận đăng: 19/8/2020 Ngày đăng: 05/4/2021

  Tóm tắt: Nghiên cứu thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến
  hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ
  Chí Minh (TPHCM). Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định
  tính và định lượng. Phương pháp định tính được thực hiện thông qua thảo luận nhóm
  nhằm khẳng định mô hình nghiên cứu, cũng như khám phá các nhân tố mà khách
  hàng quan tâm có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet.
  Phương pháp nghiên cứu định lượng được tiến hành thông qua kỹ thuật hồi quy đa
  tham số với số liệu được lấy từ 578 phiếu khảo sát được thu thập bằng phương pháp
  chọn mẫu phi xác suất và gửi trực tuyến đến khách hàng phỏng vấn thông qua công cụ
  Servey Monkey. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 7 yếu tố ảnh hưởng đến hành
  vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet khu vực TPHCM gồm (1) Rủi ro tài chính và
  thời gian (RR); (2) Đa dạng về lựa chọn sản phẩm thức ăn nhanh (DD); (3) Cảm nhận
  giá cả sản phẩm (CNGC); (4) Chất lượng sản phẩm (CLSP); (5) Chiêu thị (CT); (6)
  Tính đáp ứng của trang web (TDU), (7) Sự thuận tiện (STT). Từ kết quả này, nghiên
  cứu đã đề xuất một số hàm ý quản trị giúp các doanh nghiệp chuyên doanh thức ăn
  nhanh thu hút được người tiêu dùng.

  Từ khóa: Hành vi tiêu dùng, thức ăn nhanh.

  1. Giới thiệu mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến.
  Thương mại điện tử (E-Commerce) là Đó là xu hướng của thời đại toàn cầu hóa.
  hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng Các doanh nghiệp chuyên kinh doanh
  nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ lĩnh vực thức ăn nhanh như KFC, Lotteria,
  trợ của internet để thực hiện các giao dịch McDonald’s, Pizza Hut đều thực hiện bán

  32

 3. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  hàng trên kênh này. Trong bối cảnh hội hàm lượng chất dinh dưỡng. Ngoài ra, Kita
  nhập kinh tế thế giới, khi sự thành công hay và Hasan (2010) kết luận rằng các giác quan
  thất bại của doanh nghiệp còn phụ thuộc có ảnh hưởng lớn đến sự ngon miệng của
  vào việc bán hàng trực tiếp với cộng đồng khách hàng khi sử dụng thức ăn nhanh, đặc
  thì bán hàng trực tuyến càng trở thành vấn biệt là thị giác. Nguyễn Huy Tuân và Mai
  đề đáng quan tâm. Tuy nhiên, trên thực tế Thị Hồng Nhung (2019), Nguyễn Thị Hồng
  vẫn chưa có nhiều nghiên cứu ở Việt Nam Nguyệt (2020) chỉ ra rằng, các nhân tố: Sự
  làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đa dạng và dễ dàng mua, sản phẩm và hoạt
  mua hàng qua internet, đặc biệt trong lĩnh động chiêu thị, giá cả có tác động tích cực
  vực thức ăn nhanh. Do đó, nghiên cứu về đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua
  các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu internet của người tiêu dùng trên địa bàn
  dùng thức ăn nhanh qua internet là vô cùng thành phố Đà Nẵng. Mỗi nghiên cứu thực
  cần thiết và kịp thời. hiện cho mỗi quốc gia khác nhau với hoàn
  cảnh nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu
  Theo Tổng cục Thống kê (2019), dân
  khác nhau nên dẫn đến kết quả nghiên cứu
  số TPHCM là 8.933.000 người. Tuy nhiên,
  khác nhau. Tuy nhiên các nghiên cứu đều
  nếu tính người cư trú không đăng ký thì
  chỉ thực hiện nghiên cứu hành vi người tiêu
  dân số thực tế của thành phố vượt trên 14
  dùng thức ăn nhanh tại các cửa hàng thức
  triệu người (kết quả tổng điều tra dân số và
  ăn nhanh, chưa có nhiều nghiên cứu thực
  nhà ở năm 2019). Do đó TPHCM là một thị
  hiện đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến
  trường có sức tiêu thụ hàng hóa rất lớn, và
  hành vi sử dụng thức ăn nhanh qua internet
  là thị trường tiềm năng để phát triển ngành
  và đặc biệt hơn chưa có nhiều nghiên cứu
  thương mại bán lẻ hàng hóa, trong đó có
  thực hiện trên địa bàn TPHCM. Vì các yếu
  ngành thức ăn nhanh.
  tố trên, nghiên cứu “Nhân tố ảnh hưởng
  Nhiều nghiên cứu trước chỉ ra rằng hành đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua
  vi tiêu dùng thức ăn nhanh bị ảnh hưởng bởi internet của người tiêu dùng tại Thành
  nhiều yếu tố theo Akbay và Jones (2005) thì phố Hồ Chí Minh” được thực hiện.
  tuổi tác, giá cả, quy mô hộ, sự hiện diện của
  trẻ em, các vấn đề về sức khỏe ảnh hưởng 2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết
  mạnh đến tần suất tiêu thụ thức ăn nhanh
  2.1. Tổng quan nghiên cứu
  tại Thổ Nhĩ Kỳ. Còn theo Hossain (2009) thì
  người tiêu dùng thích sử dụng thức ăn nhanh Trên thế giới hiện nay đã có nhiều nghiên
  hơn so với các loại thực phẩm thông thường, cứu về hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh.
  nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng thực Pattaraporn và Chitraporn (2011) nghiên
  phẩm, không khí, giá cả hợp lý và thực đơn cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết
  đa dạng. Bên cạnh đó, Islam và Ullah (2010) định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh
  cho rằng các yếu tổ ảnh hưởng đến việc của người tiêu dùng ở Thái Lan” thông
  chọn sử dụng sản phẩm thức ăn nhanh bao qua khảo sát 400 người từ 18 – 30 tuổi ở
  gồm: Mùi vị, giá cả, khuyến mãi, vệ sinh và Bangkok. Nghiên cứu sử dụng mô hình

  33

 4. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  hành vi tiêu dùng của Kotler và Armstrong Deepak (2016) với nghiên cứu “Các
  (2001) để thực hiện cuộc đánh giá các nhân hành vi ra quyết định của thanh niên Ấn
  tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà Độ: Nghiên cứu tại chuỗi cửa hàng thức
  hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng ăn nhanh” thông qua khảo sát với 678
  Thái Lan. Nghiên cứu chỉ ra 3 nhóm yếu người tham gia trả lời câu hỏi hiện đang
  tố chính ảnh hưởng đến quyết định lựa sinh sống tại Bang Maharashtra của Ấn
  chọn nhà hàng thức ăn nhanh ở Thái Lan Độ. Nghiên cứu này đã chỉ ra sự tác động
  gồm marketing mix (sản phẩm, giá, phân của 6 yếu tố đến hành vi ra quyết định của
  phối, khuyến mãi), nhóm yếu tố xã hội và thanh niên Ấn Độ tại chuổi cửa hàng thức
  nhóm yếu tố cá nhân. Tuy nhiên, mô hình ăn nhanh là: Nhận thức về sự thích thú,
  sử dụng quá nhiều nhóm yếu tố ảnh hưởng Bối rối bởi sự lựa chọn quá mức, Giải trí,
  đến quyết định lựa chọn nên việc áp dụng Chất lượng sản phẩm, Giá cả cảm nhận,
  mô hình cho đề tài nghiên cứu gặp nhiều Nhận biết thương hiệu.
  khó khăn. Aysha và Munazza (2012) thực Tại Việt Nam, năm 2017, Nguyễn Minh
  hiện nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến Huệ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng
  xu hướng tiêu dùng thức ăn nhanh” thông đến quyết định lựa chọn cửa hàng thức
  qua mô hình hành vi tiêu dùng của Kotler ăn nhanh của người dân thành phố Thái
  và Amstrong (2001) để thực hiện cuộc đánh Nguyên dựa trên 200 đối tượng, có độ tuổi
  giá các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng từ 15 đến 40. Kết quả nghiên cứu cho thấy,
  tiêu dùng thức ăn nhanh. Nghiên cứu chỉ có 8 nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết
  ra rằng có 6 nhân tố ảnh hưởng đến hành định lựa chọn dịch vụ của người tiêu dùng:
  vi tiêu dùng sản phẩm thức ăn nhanh ở Thực phẩm, Vệ sinh, Không gian nhà hàng,
  châu Âu đó là: Hương vị thức ăn nhanh, Khuyến mãi, Thương hiệu, Địa điểm, Nhân
  viên, Trải nghiệm, Giá cả. Trong đó, nhân
  Chất lượng dịch vụ, Giá cả, Quảng cáo,
  tố có tác động mạnh nhất đến lựa chọn của
  Không gian của cửa hàng thức ăn nhanh,
  người tiêu dùng là nhóm Thực phẩm và vấn
  ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, xã hội. Trong
  đề vệ sinh. Giá cả không ảnh hưởng đến
  đó nhóm yếu tố chất lượng dịch vụ và chất
  quyết định của họ, khi mà mức giá giữa các
  lượng sản phẩm có ảnh hưởng lớn nhất. Đến cửa hàng không chênh lệch nhiều, và mức
  năm 2014, Elif và Handa (2014) nghiên cứu sống ngày càng cao khiến người tiêu dùng
  “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa quan tâm nhiều hơn đến yếu tố chất lượng
  chọn các thương hiệu thức ăn nhanh trong và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ha, N. K. G.
  nước và ngoài nước” bằng việc khảo sát với (2018), xác định và đo lường mức độ tác
  400 sinh viên của 4 trường đại học ở thành động của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết
  phố Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Nghiên cứu sử định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh của
  dụng bảng khảo sát gồm 4 phần với 43 câu giới trẻ tại TPHCM thông qua khảo sát 225
  hỏi. Mô hình nghiên cứu gồm: Sự tiện lợi, người tiêu dùng trẻ. Nghiên cứu sử dụng
  Thương hiệu, Giá cả, Chất lượng sản phẩm, phương pháp nghiên cứu định lượng thông
  Quy trình phục vụ. qua phân tích hồi quy đa tham số. Kết quả

  34

 5. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  cho thấy 4 yếu tố ảnh hưởng tích cực đến Từ các nghiên cứu trên cho thấy có nhiều
  quyết định lựa chọn quán ăn nhanh của nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng
  giới trẻ TPHCM theo thứ tự giảm dần: (1) thức ăn nhanh, mỗi quốc gia, mỗi thời điểm
  Giá cả, (2) Sản phẩm, (3) Vị trí cửa hàng nghiên cứu đều cho các yếu tố khác nhau và
  và (4) Không gian. Kết quả cũng cho thấy các kết quả khác nhau nhưng phần lớn các
  không có sự khác biệt trong quyết định theo yếu tố đều tác động cùng chiều đến hành vi
  giới tính nhưng có sự khác biệt theo nghề tiêu dùng thức ăn nhanh tại các cửa hàng
  nghiệp và thu nhập. Đến năm 2019, Công ty thức ăn nhanh, chưa có nhiều nghiên cứu
  nghiên cứu thị trường GCOMM thực hiện thực hiện đối với việc đặt thức ăn nhanh
  “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự quan tâm của qua internet.
  người dùng dịch vụ giao nhận đồ ăn trực
  2.2. Cơ sở lý thuyết
  tuyến” từ cuộc khảo sát 600 khách hàng
  Hà Nội và TPHCM từng sử dụng dịch vụ Thức ăn nhanh (Fast Food) là thức ăn
  đặt thức ăn thông qua ứng dụng điện thoại. đã được chế biến sẵn, đóng gói sẵn và đem
  Mối quan tâm hàng đầu của người dùng soạn ra, phục vụ một cách nhanh chóng
  dịch vụ giao nhận đồ ăn trực tuyến là tốc độ (Merriam Webster, 1952). Hay nói cách
  giao hàng, đóng gói sạch, chất lượng đảm khác thức ăn nhanh là thức ăn được chuẩn
  bảo, sản phẩm chính xác và có nhiều món bị sẵn và phục vụ một cách nhanh chóng.
  với giá hợp lý. Kết quả nghiên cứu cho rằng Các món ăn trong cửa hàng thức ăn nhanh
  năm mối quan tâm hàng đầu của người được giới hạn trong một thực đơn để khách
  dùng dịch vụ giao nhận đồ ăn trực tuyến là hàng lựa chọn (Bender & Bender, 1995) và
  tốc độ giao hàng, đóng gói sạch, chất lượng các cửa hàng thức ăn nhanh sẽ “sản xuất”
  đảm bảo, sản phẩm chính xác và có nhiều các món ăn này theo một chuỗi công việc
  món với giá hợp lý. Cũng trong năm 2019, có thứ tự từ khâu chế biến đến phục vụ
  Nguyễn Huy Tuân và Mai Thị Hồng Nhung (Sharma và cộng sự, 2005). Thức ăn nhanh
  nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi không quá đắt đỏ (Meriam Webster, 2005)
  tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet của và khách hàng sử dụng thường có xu hướng
  người tiêu dùng tại Đà Nẵng được tiến hành mang về hơn là thưởng thức ngay tại cửa
  trên 4 quận gồm: quận Hải Châu, Sơn Trà, hàng (Davies và cộng sự, 2004, Lê Thị Hồng
  Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê thuộc thành Nghĩa và cộng sự, 2020).
  phố Đà Nẵng với 330 khảo sát. Nghiên cứu
  Liang và Lai (2000), cho rằng mua sắm
  này cho thấy, các nhân tố: Sự đa dạng và dễ
  trực tuyến (còn được gọi là mua sắm hàng
  dàng mua, Sản phẩm và hoạt động chiêu
  qua mạng, mua sắm qua internet) là quá
  thị, Giá cả có tác động tích cực đến hành
  trình mua sản phẩm/dịch vụ qua internet.
  vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua mạng của
  Mua sắm trực tuyến là hành vi của người
  người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà
  tiêu dùng trong việc mua sắm thông qua các
  Nẵng. Sự đa dạng trong lựa chọn sản phẩm
  cửa hiệu trên mạng hoặc website sử dụng các
  thức ăn nhanh và dễ dàng mua đóng vai trò
  giao dịch mua hàng trực tuyến (Monsuwe
  quan trọng nhất.

  35

 6. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  và cộng sự, 2004). Mua sắm trực tuyến là quyết định mua của người tiêu dùng. Trong
  một giao dịch được thực hiện bởi người tiêu các nghiên cứu trên, tác giả nhận thấy mô
  dùng thông qua giao diện dựa trên máy tính hình của Deepak (2016) ứng dụng kỹ thuật
  bằng cách kết nối và có thể tương tác máy phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân
  tính của người tiêu dùng với các cửa hàng tích nhân tố khẳng định (CFA) và kỹ thuật
  số hóa của nhà bán lẻ thông qua mạng máy SEM để đo lường hành vi ra quyết định
  tính (Haubl và Trifts, 2000). của thanh niên Ấn Độ. Tuy nhiên nghiên
  cứu chưa đo lường sự tác động của yếu tố
  Bennett (1988) định nghĩa “hành vi tiêu nhóm tham khảo từ mô hình TRA và TBP
  dùng là sự tương tác năng động của các yếu đến hành vi sử dụng thức ăn nhanh. Tác
  tố ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi và môi giả nhận thấy yếu tố nhóm tham khảo cần
  trường mà qua sự thay đổi đó con người thiết được đưa vào mô hình nghiên cứu vì
  thay đổi cuộc sống của họ”. Theo đó, “hành hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng Việt
  vi tiêu dùng là toàn bộ các hoạt động liên Nam ảnh hưởng rất nhiều từ sự giới thiệu,
  quan trực tiếp đến quá trình tìm kiếm, thu tư vấn của các nhóm tham khảo như người
  thập, mua sắm, sở hữu, sử dụng, loại bỏ sản thân, bạn bè, đồng nghiệp, chuyên gia, bác
  phẩm/dịch vụ. Nó bao gồm các quá trình ra sĩ,… Mặc khác các mô hình nghiên cứu trên
  quyết định diễn ra trước, trong và sau các thế giới và ở Việt Nam không phù hợp với
  hành động đó” (Engel và cộng sự, 1993). hoàn cảnh nghiên cứu của tác giả nên tác
  giả chỉ tham khảo và kế thừa một vài thang
  3. Mô hình, dữ liệu và phương pháp đo. Cụ thể các thang đo đo lường khái niệm
  nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu
  3.1. Cơ sở khoa học của mô hình dùng thức ăn nhanh qua internet được xây
  dựng dựa trên các thang đo của Nguyễn
  Phần lớn các nghiên cứu trong và ngoài Huy Tuân và Mai Thị Hồng Nhung (2019).
  nước đều sử dụng kỹ thuật hồi quy tuyến Nhiều nghiên cứu như Aysha và Munazza
  tính đa tham số để nghiên cứu hành vi lựa (2012); Elif và Handa (2014) đã chứng minh
  chọn thức ăn nhanh của người tiêu dùng. rằng các thành phần ảnh hưởng đến hành vi
  Các nghiên cứu đó chỉ đánh giá được sự của khách hàng đối với sản phẩm là không
  tác động của các yếu tố độc lập đến hành vi ổn định, nó có thể thay đổi theo bối cảnh,
  người tiêu dùng mà chưa thể hiện rõ hành loại sản phẩm và từng thị trường khác nhau
  vi người tiêu dùng trải qua 2 giai đoạn là ý thì khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu trên
  định rồi mới tác động đến quyết định. Bên đều thực hiện nghiên cứu về hành vi tiêu
  cạnh đó, các nghiên cứu đã tổng quan trên dùng thức ăn nhanh tại các cửa hàng thức
  phần lớn đều ứng dụng mô hình lý thuyết ăn nhanh, chưa nhiều nghiên cứu thực
  về hành vi tiêu dùng là mô hình TRA và mô hiện hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua
  hình TBP để đánh giá sự tác động của các internet.
  yếu tố đến hành vi người tiêu dùng, trong Dựa trên kết quả nghiên cứu trước, các
  đó chỉ đánh giá sự tác động đến ý định hoặc nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng

  36

 7. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  thức ăn nhanh qua internet đưa vào mô nhanh của các khách hàng có độ tuổi, thu
  hình nghiên cứu gồm: Chất lượng sản phẩm nhập, trình độ học vấn,… Mô hình các yếu
  (CLSP); Tính đáp ứng của trang web (TDU); tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn
  Rủi ro tài chính và thời gian (RR); Giá cả nhanh qua internet như sau:
  sản phẩm (GCSP); Sự thuận tiện lợi (STT);
  Y = β0 + β1*X1 + β2*X2 + β3*X3 + … + β7*X7
  Chiêu thị (CT); Đa dạng lựa chọn sản phẩm
  thức ăn nhanh (DD). Đồng thời tác giả bổ Trong đó: Y là yếu tố phụ thuộc hành vi
  sung các biến về đặc điểm nhân khẩu học tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet, X
  vào mô hình nghiên cứu nhằm kiểm định là các yếu tố độc lập, hệ số β là các hệ số
  sự khác biệt về hành vi tiêu dùng thức ăn hồi quy.

  Chất lượng sản phẩm Đặc điểm nhân khẩu học
  Tính đáp ứng của trang web

  Rủi ro tài chính và thời gian
  Hành vi tiêu dùng thức ăn
  Giá cả sản phẩm
  nhanh qua internet
  Sự thuận tiện

  Chiêu thị

  Đa dạng về sự lựa chọn sản
  phẩm thức ăn nhanh

  Hình 1. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet

  3.2. Dữ liệu phá nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng
  đến quyết định sử dụng thức ăn nhanh qua
  Dữ liệu thu thập qua phỏng vấn trực
  internet. (iii) Thu thập ý kiến góp phần xây
  tuyến 578 khách hàng đã tiêu dùng thức
  dựng các hàm ý quản trị nhằm thu hút các
  ăn nhanh qua internet tại TPHCM. Bảng
  khách hàng. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng
  khảo sát được thiết kế nhằm giải quyết các đến quyết định sử dụng thức ăn nhanh qua
  mục tiêu sau: (i) Thu thập thông tin dữ liệu internet được mô tả Bảng 1. Trong đó các
  nhằm đánh giá hành vi lựa chọn thức ăn biến quan sát được đo lường bằng thang đo
  nhanh qua internet. (ii) Thu thập thông tin Likert 5 từ 1: Hoàn toàn không đồng ý đến
  dữ liệu phục vụ cho phân tích nhân tố khám 5: Hoàn toàn đồng ý.

  37

 8. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  Bảng 1. Mô tả các thang đo
  Yếu tố Phát biểu Nguồn
  Nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn chứa chất phụ gia, chất bảo
  quản hay các chất nhân tạo khác
  Nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn là nguyên liệu tự nhiên,
  Chất tươi ngon
  lượng Thức ăn nhanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  sản phẩm Thức ăn nhanh bán qua mạng có bao bì nhìn hấp dẫn
  Thức ăn nhanh bán qua mạng nhìn có chất lượng
  Thức ăn nhanh có nhiều mặt hàng để lựa chọn
  Thức ăn nhanh bán qua mạng được chế biến trong ngày
  Tôi thích trang Web có đầy đủ thông tin về người bán
  Tôi thích trang Web có đầy đủ thông tin về các loại sản phẩm thức Elif và Handa
  ăn nhanh (2014); Ha, N.
  Tính đáp
  Tôi thích trang Web có giao diện đẹp, dễ nhìn, tốc độ tìm kiếm cao K. G. (2018);
  ứng của
  Tôi thích trang Web có hệ thống ghi nhận những đánh giá, bình Nguyễn Hữu
  trang web
  luận của người mua trước Huân và Mai
  Tôi thích trang Web dễ dàng tương tác với những người bán hàng Thị Hồng
  trực tuyến Nhung (2019)
  Gặp rủi ro về tài chính khi sản phẩm kém chất lượng
  Rủi ro tài Phát sinh chi phí vận chuyển khi tiêu dùng thức ăn nhanh qua
  chính và internet
  thời gian Hàng hóa được giao trễ hơn so với quy định
  Gặp rủi ro về thời gian khi cung cấp thông tin cho mỗi lần đặt hàng
  Giá bán của thức ăn nhanh qua mạng phù hợp với chất lượng
  sản phẩm
  Giá cả
  Tiêu dùng thức ăn nhanh qua mạng giúp tôi dễ dàng so sánh giá
  cảm nhận
  Tiêu dùng thức ăn nhanh qua mạng giúp tôi tiết kiệm tiền bạc
  Tôi tiêu dùng thức ăn nhanh qua mạng vì có mức giá đa dạng
  Mua thức ăn nhanh qua mạng giúp tôi thuận tiện trong việc
  di chuyển
  Mua thức ăn nhanh qua mạng giúp tôi thuận tiện về thời gian
  Sự
  Dễ dàng tìm được sản phẩm thức ăn nhanh mà mình cần
  thuận tiện
  Có thể mua sản phẩm thức ăn nhanh ở bất kỳ đâu
  Tôi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet vì được phục vụ nhanh
  chóng và tận nơi

  38

 9. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  Yếu tố Phát biểu Nguồn
  Tôi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet vì có nhiều chương trình
  khuyến mãi, giảm giá
  Tôi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet vì được tư vấn nhiệt tình
  và vui vẻ
  Chiêu thị Aysha và
  Tôi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet vì tốc độ giao hàng
  Munazza
  nhanh chóng
  (2012); Elif và
  Tôi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet vì thức ăn được đóng gói
  Handa (2014);
  sạch sẽ và giao hàng chính xác.
  Ha, N. K. G.
  Có thể có được đầy đủ những thông tin về các loại sản phẩm thức
  (2018); Nguyễn
  Đa dạng ăn nhanh
  Hữu Huân và
  về sự lựa Có nhiều sự lựa chọn hơn cho một loại sản phẩm thức ăn nhanh
  Mai Thị Hồng
  chọn sản
  Có nhiều sự lựa chọn hơn về thương hiệu thức ăn nhanh và người bán Nhung (2019)
  phẩm
  thức ăn Có thể tìm thấy hầu hết tất cả những sản phẩm thức ăn nhanh mà
  nhanh mình mong muốn
  Dễ dàng đặt mua sản phẩm thức ăn nhanh mà mình mong muốn
  Hành vi Tiêu dùng thức ăn nhanh qua mạng đáp ứng được mong đợi của tôi Elif và Handa
  tiêu dùng (2014); Nguyễn
  Tôi sẽ lựa chọn hình thức mua qua internet, khi có nhu cầu tiêu
  thức ăn Hữu Huân và
  dùng thức ăn nhanh
  nhanh Mai Thị Hồng
  Tôi sẽ giới thiệu người thân, bạn bè, đồng nghiệp tiêu dùng thức ăn
  qua mạng Nhung (2019)
  nhanh qua internet

  3.3. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu định lượng: Được tiến hành
  tại khu vực TPHCM, với đối tượng nghiên
  Nghiên cứu định tính: Sử dụng kỹ thuật
  cứu là 578 khách hàng đã tiêu dùng thức ăn
  thảo luận nhóm tập trung, tác giả tham khảo
  nhanh qua internet, sử dụng phương pháp
  ý kiến của 07 chuyên gia trong ngành thức lấy mẫu phi xác suất gửi trực tuyến đến
  ăn nhanh và thảo luận với 07 khách hàng khách hàng thông qua Servey Monkey.
  thường xuyên tiêu dùng thức ăn nhanh qua
  Bài viết đánh giá độ tin cậy thang đo
  internet nhằm khẳng định mô hình nghiên
  bằng Cronpach’s Alpha và phân tích nhân
  cứu, cũng như khám phá các nhân tố mà tố EFA, xây dựng ma trận tương quan và
  khách hàng quan tâm, đã trực tiếp ảnh hàm hồi quy về mối quan hệ giữa các nhân
  hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh tố trên với quyết định tiêu dùng thức ăn
  qua internet. nhanh qua internet của khách hàng.

  39

 10. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  4. Kết quả và thảo luận alpha lớn hơn 0,6, hệ số tương quan với biến
  Kết quả phân tích Cronbach’s alpha tổng đều lớn hơn 0,3. Như vậy, tất cả các
  (Bảng 2) cho thấy các thang đo đều đạt độ biến quan sát sẽ được sử dụng trong phân
  tin cậy (thỏa mãn yêu cầu hệ số Cronbach’s tích nhân tố khám phá.

  Bảng 2. Tổng hợp kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo
  Cronbach’s
  Số Hệ số Hệ số
  Alpha nếu
  Ký biến Cronbach’s tương quan Kết
  Thang đo loại biến có
  hiệu quan Alpha biến biến tổng có luận
  giá trị
  sát tổng giá trị nhỏ nhất
  nhỏ nhất
  0,665
  Cảm nhận giá cả CNGC 4 0,763 0,532 (CNGC1) Đạt
  (CNGC2)
  Chiêu thị, khuyến mãi CT 4 0,908 0,728 (CT1) 0,862 (CT3) Đạt
  0,862
  Chất lượng sản phẩm CLSP 6 0,890 0,659 (CLSP1) Đạt
  (CLSP5)
  Đa dạng về sự lựa chọn DD 4 0,810 0,555 (DD4) 0,718 (DD2) Đạt
  Tính đáp ứng trang web DU 5 0,866 0,642 (DU1) 0,829 (DU4) Đạt
  Rủi ro tài chính,
  RR 5 0,897 0,727 (RR1) 0,870 (RR5) Đạt
  thời gian
  Sự thuận tiện STT 5 0,824 0,598 (STT3) 0,777 (STT5) Đạt
  Hành vi tiêu dùng thức 0,528 0,620
  HV 3 0,735 Đạt
  ăn nhanh qua internet (HV2) (HV1)
  Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích trên phần mềm SPSS

  Kết quả khẳng định thang đo các nhóm thu được thước đo KMO có giá trị bằng
  nhân tố còn lại đều đạt yêu cầu. Cụ thể, hệ 0,683 thỏa mãn điều kiện 0,5 ≤ KMO ≤ 1.
  số KMO = 0,858 > 0,5 (điều kiện 0,5 ≤ KMO Kiểm định Bartlett’s Test có giá trị Sig. =
  ≤ 1), cho thấy thang đo được thiết kế phù 0,000 ≤ 0,05, các biến quan sát có tương
  hợp với dữ liệu thực tế. Kiểm định Bartlett’s quan với nhau trong mỗi nhóm nhân tố.
  Test có giá trị Sig. = 0,000 ≤ 0,05, điều đó Giá trị phương sai cộng dồn của các yếu tố
  cho thấy các biến quan sát có tương quan là 65,466% > 50% đáp ứng tiêu chuẩn. Kết
  với nhau trong mỗi nhóm nhân tố. quả phân tích nhân tố khám phá giúp nhận
  diện 7 nhân tố được trích tại eigenvalue là
  Đối với biến phụ thuộc “quyết định sử
  1,964 và tổng phương sai trích là 65,466%.
  dụng thức ăn nhanh qua internet”, kết quả

  40

 11. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  Bảng 3. Ma trận xoay nhân tố
  Thành phần
  CLSP RR DU CT STT DD CNGC
  CLSP5 0,789
  CLSP3 0,739
  CLSP4 0,726
  CLSP6 0,697
  CLSP1 0,674
  CLSP2 0,652
  RR5 0,859
  RR4 0,847
  RR1 0,828
  RR2 0,825
  RR3 0,822
  DU4 0,838
  DU3 0,782
  DU2 0,760
  DU5 0,759
  DU1 0,713
  CT3 0,876
  CT4 0,837
  CT2 0,821
  CT1 0,749
  STT1 0,747
  STT2 0,746
  STT5 0,739
  STT4 0,711
  STT3 .0,708
  DD2 0,809
  DD3 0,786
  DD1 0,673
  DD4 0,640
  CNGC2 0,823
  CNGC3 0,803
  CNGC1 0,728
  CNGC4 0,669
  Giá trị KMO 0,858 Giá trị phương sai trích 1,203
  Sig của kiểm định Barlet’s 0,000 Tổng phương sai trích (%) 67,015
  Số nhân tố trích tại điểm > 1 7
  Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích trên phần mềm SPSS

  41

 12. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  Tiến hành hồi quy yếu tố phụ thuộc quyết với các yếu tố độc lập (Bảng 4) thu được kết
  định tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet quả sau:

  Bảng 4. Kết quả hồi quy
  Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số đã chuẩn hóa
  t Sig, VIF
  B Beta
  Hằng số 0,096 0,463 0,643
  CNGC 0,221 0,213 5,508 0,000 1,083
  CLSP 0,209 0,204 3,981 0,000 1,901
  DD 0,225 0,220 4,688 0,000 1,592
  DU 0,136 0,136 3,297 0,001 1,234
  RR -0,233 -0,229 -6,081 0,000 1,030
  STT 0,155 0,124 2,931 0,004 1,297
  CT 0,201 0,196 4,903 0,000 1,161
  F Value = 54,271; R2 = 52,4; sig = 0,000 < 0,05 Nguồn: Tổng hợp kết quả trên SPSS Phương trình tuyến tính từ kết quả hồi quy chọn sản phẩm thức ăn nhanh”; “Cảm nhận với hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa có dạng: giá cả sản phẩm”; “Chất lượng sản phẩm”; “Chiêu thị”; “Tính đáp ứng của trang web”, HV = 0,096 + 0,221*CNGC + 0,209*CLSP “Sự thuận tiện” cũng ảnh hưởng khá tích + 0,225*DD + 0,136*DU – 0,233*RR cực với quyết định sử dụng thức ăn nhanh + 0,155*STT + 0,201*CT qua internet. Do đó, doanh nghiệp chuyên Kết quả hồi quy cho thấy, mô hình với doanh thức ăn nhanh cần chú trọng nâng mức ý nghĩa 1% và các nhân tố giải thích cao hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua được 52,4% mức độ đánh giá của khách hàng internet. về quyết định tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet. Các nhân tố trên (Bảng 4) cho thấy 5. Kết luận 6 yếu tố ảnh hưởng cùng chiều đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh là CNGC, CLSP, Mục đích chính của nghiên cứu này là DD, DU, STT, CT. Trong khi đó yếu tố RR khám phá các yếu tố tác động đến quyết tác động ngược chiều đến hành vi tiêu dùng định tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet. thức ăn nhanh với mức ý nghĩa Sig = 0,000. Dựa vào kết quả lược khảo các tiền nghiên Hệ số Beta của nhân tố “rủi ro tài chính và cứu, một mô hình cơ sở về các nhân tố ảnh thời gian” có giá trị cao nhất (–0,233), điều hưởng hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh này cho thấy “rủi ro tài chính và thời gian” đã được xây dựng. Phương pháp phân tích có ảnh hưởng cao nhất đến quyết định sử nhân tố khám phá kèm các kiểm định liên dụng thức ăn nhanh qua internet của khách quan đã giúp điều chỉnh mô hình cơ sở hàng. Tương tự, các nhân tố “đa dạng về lựa thành mô hình chính thức, phù hợp với đặc 42

 13. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  điểm dữ liệu thu thập được qua cuộc khảo giúp khách hàng hiểu rõ cảm nhận giá cả
  sát 578 khách hàng đã tiêu dùng thức ăn sản phẩm gắn với chất lượng sản phẩm. Bên
  nhanh qua internet tại TPHCM. cạnh đó, cần xây dựng các chiến lược chiêu
  thị nhằm thu hút thêm khách hàng. Ngoài
  Kết quả phân tích cho thấy 7 yếu tố ảnh
  ra cần nâng cấp các tính năng còn thiếu của
  hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh
  trang web nhằm giúp khách hàng thao tác
  qua internet tại TPHCM theo mức độ ảnh dễ dàng. Cuối cùng cần nâng cao sự tiện lợi
  hưởng giảm dần là: (1) Rủi ro tài chính và cho khách hàng khi sử dụng thức ăn nhanh.
  thời gian (RR); (2) Đa dạng về lựa chọn sản
  Nghiên cứu đã trình bày khái niệm về
  phẩm thức ăn nhanh (DD); (3) Cảm nhận
  hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh và đo lường
  giá cả sản phẩm (CNGC); (4) Chất lượng
  khái niệm tiềm ẩn này bằng bộ thang đo tin
  sản phẩm (CLSP); (5) Chiêu thị (CT); (6)
  cậy qua các kiểm định của EFA. Tuy nhiên,
  Tính đáp ứng của trang web (TDU), (7) Sự
  hướng nghiên cứu tiếp theo, việc kiểm định
  tiện lợi (STT).
  các thang đo bằng CFA là cần thiết để khai
  Kết quả này gợi ý các doanh nghiệp thu thác và đánh giá cụ thể hơn nữa bộ thang đo
  hút thêm khách hàng thông qua việc giúp này. Kết quả nghiên cứu này hy vọng góp
  khách hàng hạn chế rủi ro về tài chính và phần thu hút sự chú ý của các nhà nghiên
  thời gian. Cùng với đó là đa dạng về lựa chọn cứu, các doanh nghiệp chuyên doanh thức
  sản phẩm thức ăn nhanh, kết hợp với đó cần ăn nhanh về các yếu tố tác động.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Aysha. K.B., & Munazza. S. (2012). Review of Trends in Fast Food Consumption. European Journal of
  Economics. Finance and Administrative Sciences, (48).
  Akbay C., & Jones E. (2005). Food consumption behavior of socioeconomic groups for private labels
  and national brands. Food Qual. Prefer, 16, 621-631.
  Bender. A. E., & Bender. D, A. (1995). Food and the environment. Environmental Management and
  Health, 6 (3), 4-6.
  Bennett D.B. (1988). Dictionary of Marketing Terms. American Marketing Association.
  Deepak. A. (2016). Decision Making Behavior of youth towards organised fastfood outlets: An empirical
  analysis. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 45-53.
  Davies, G.F., & Smith, J.L. (2004). Fast food: dietary perspectives. Nutrition & Food Science, 34 (2), 80-82.
  Elif, A.E., & Handan O. Akbay (2014). Factors influencing young consumers preferences of domestic
  and International fastfood brands. Public Health Nutrition, 7, 1089-1096.
  Ha, N. K. G. (2018). Decision to choose fast food restaurants of the young people in Ho Chi Minh City,
  Vietnam. Herald NAMSCA, 4, 471-485.
  Haubl, G., & Trifts, V. (2000). Consumer Decision Making in Online Shopping Environments: The
  Effects of Interactive Decision Aids. Marketing Science, 19, 4-21.

  43

 14. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, số 62 – Tháng 4 Năm 2021

  Hossain, T., & Huda, MD. (2009). Consumer attitude towards restaurants in Dhaka City: An empirical
  study. ASA University review, 3(2).
  Islam, N., & Ullah, G.M. (2010). Factors affecting consumers’ preferences on fast food items in
  Bangladesh. Journal of Applied Business Research, 26(4), 131-146.
  Engel, J.F., Blackwell, R.D., & Miniard, P.W. (1993). Consumer Behavior (7th ed.). New York: The
  Dryden Press.
  Kotler, P. and Armstrong, G. (2001). Principles of Marketing (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice
  Hall, 245-261.
  Kita, P. and Hasan, J. (2010). The main factors on slovakian consumer’s behavior regarding fast food
  nutrition. Management & Marketing, 5(1), 135-142.
  Lê Thị Hồng Nghĩa và Nguyễn Tố Như (2020). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm
  Sâm Ngọc Linh của người tiêu dùng tại thị trường Kon Tum. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính –
  Marketing, 57, 42-51.
  Merriam-Webster (1952). Colegiate Dictionary, Best Handy-Size, G & C Merriam Print.
  Monsuwe and Benedict G.C. Dellaert (2004). What drives consumers to shop online? A literature
  Review. International Journal of Service Industry Management, 15(1), 102-121.
  Nguyễn Hữu Huân và Mai Thị Hồng Nhung (2019). Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn
  nhanh qua Internet của người tiêu dùng tại TP Đà Nẵng. Tạp chí Tài chính, kỳ 2.
  Nguyễn Minh Huệ (2017). Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cửa hàng thức ăn nhanh
  của người dân thành phố Thái Nguyên. Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, 02, 43-48.
  Nguyễn Thị Hồng Nguyệt (2020). Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến chất lượng mối quan hệ
  và lòng trung thành khách hàng. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, 55, 26-36.
  Pattaraporn, J. and Chitraporn, Y. (2011). Consumer attitudes toward Quick Service Restaurants
  in Thailand: The study of influencing factors affecting purchase making decision. MIMA –
  International Marketing.
  Sharma, B.K. (2005). Perception of consumers towards Fast food – A descriptive view of Bhopal region.
  Conference: National Seminar on Emerging Dimensions in Management and Information
  Technology in BVM College of Management Education, Gwalior.
  Tổng cục Thống kê (2019). Kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, 35.

  44

Download tài liệu Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua Internet tại thành phố Hồ Chí Minh File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button