Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG ĐỐI NGOẠI PPTx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2013, 20:07

giáo trình Company LOGO NGHIỆP VỤ THƯ VĂN PHÒNG ĐỐI NGOẠI ThS. Nguyễn Tăng Nghị Email: nguyentangnghi@gmail.com MỤC TIÊU Hiểu được văn phòng là gì Nắm vững chức năng nhiệm vụ của thư văn phòng. Biết cách soạn thảo công văn, công hàm theo quy chuẩn. Nắm vững kỹ năng, nhiệm vụ của thư văn phòng đối ngoại. CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ VĂN PHÒNG    CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG MÔ HÌNH VĂN PHÒNG NGHIỆP VỤ THƯ VĂN PHÒNG    CHƯƠNG III: NGHIỆP VỤ THƯ VĂN PHÒNG ĐỐI NGOẠI KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  !”#$#%&  '( CHƯƠNG IV: SOẠN THẢO CÔNG VĂN VÀ CÔNG HÀM KHÁI NIỆM YÊU CẦU SOẠN THẢO )(* + + Hình thức chuẩn của một văn bản ngoại giao VẤN ĐỀ VĂN PHÒNG Văn phòng là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu trong một tổ chức cơ quan đơn vị là địa điểm làm việc hoặc cơ cấu tổ chức giúp việc của một cơ quan hoặc tổ chức chính trị xã hội văn hóa Nếu là địa điểm làm việc thì văn phòng là nơi làm việc của cơ quan, tổ chức nào đó ,#-# . / 0 *  ‘-1+  2  ’* %&-3#& .  VẤN ĐỀ VĂN PHÒNG Văn phòng là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu trong một tổ chức cơ quan đơn vị là một bộ máy tổng hợp và trực tiếp của cơ quan đơn vị là bộ phận giúp việc có tính chất tham mưu tổng hợp cho công tác quản lý của một cơ quan, doanh nghiệp là nơi giao tiếp chính thức, trụ sở làm việc của cơ quan, doanh nghiệp VẤN ĐỀ VĂN PHÒNG Văn phòng là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu trong một tổ chức cơ quan đơn vị một bộ phận tổ chức hành chánh, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về hành chánh Bộ phận phụ trách công việc giấy tờ, hành chánh trong một cơ quan đơn vị. Một đơn vị tổ chức làm việc hành chánh, chuyên môn. Nơi làm việc công văn giấy tờ, công hàm, văn thư… Văn phòng là một đơn vị tổ chức, có chức năng tham mưu tổng hợp và trực tiếp phục vụ cho hoạt động quản lý của thủ trưởng. 456’7& ,%&-3#& .8 )* ! /  2 & 4 & # & 9 . :  4 ,  + 3#;8 <* =*> . + #!”+? , , +  .5@88’A= + ! B8 Tóm lại . năng nhiệm vụ của thư ký văn phòng. Biết cách soạn thảo công văn, công hàm theo quy chuẩn. Nắm vững kỹ năng, nhiệm vụ của thư ký văn phòng đối ngoại. CHƯƠNG. Company LOGO NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG ĐỐI NGOẠI ThS. Nguyễn Tăng Nghị Email: nguyentangnghi@gmail.com MỤC TIÊU Hiểu được văn phòng là gì Nắm vững

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG ĐỐI NGOẠI PPTx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG ĐỐI NGOẠI PPTx, NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG ĐỐI NGOẠI PPTx

Hy vọng thông qua bài viết NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG ĐỐI NGOẠI PPTx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button