[Download] Nghiên cứu khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam. – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 13:17

Download

Đề tài tập trung nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp với Ireland, và bài học rút ra dành cho các quốc gia khác trong đó có Việt Nam. LỜI MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài. Cuc khng hong kinh t a mc bao  gin tin khng hoy ra ti nhiu qu   nh v n bt c ng hong n  Hy Lp, ti nh ht s , h th ra, cuc khng hong  khu vu ng tc gia, c kinh t  gii. Sau s c v n c Hy Lp hay s s h thng n t c  gii, c bing quc n n ph nhn lng n n phng bi   m bnh khng hong n. Vi         i nhp kinh t th gii, vi t t  mc u v v, vi  h tr  tri c t tt yu. Nhng con s th  i ch            trng n c nguy hi gia  c khng hong n   cn ph  m bo n vng ca n n.  i m n n     m t    ng hong n  i xut hi ng i tn s cao, nhc s n c cht nhi   thiu. Mu chi tit nhng v m n c khng hong xy ra  mt s qu  th mang li nh  c ta.  la ch “Phân tích cuộc khủng hoảng nợ côngchâu Âu bài học rút ra cho Việt Nam”  n tt nghip c II. Mục đích nghiên cứu: Mu c  – H thng v n v N   ca mt quc gia. – u thc tin cuc khng hong n y ra  mt s  p, Ireland. – u tng quan v thc trng qu  c ta hin nay. – T thc tin cuc khng hong n  t s c kinh nghim cho Vi dng n t s kin ngh c th. III. Phạm vi nghiên cứu:  n khng hong n  Hy Lp vt Nam. IV. Phương pháp nghiên cứu.  n dng ht hp vi s dng biu tham kho. V. Bố cục của đề tài. n lt lu   n v n  a mt quc gia. u cuc khng hong n  Hy L c trng qu  Vi t cuc khng hong n      hom   c c tc bi thng du c hi  Do nhng hn ch v kin th n ch v thi gian l c ch lut nhiu nhng thing mc. Em rt mong nh ch d    c Tun MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương I: Lý luận chung về nợ công quản lý nợ công. 1 1. Tng quan v n  1 nh   . 1 i n  . 3 i theo ngun cho vay. 3 i theo ch th  . 4 i theo thi hn vay. 5  5 a n  6 2.1 N u v vn. . 6 2.2 N  7 m v ng ca n i vi nn kinh t. . 7  ng ca n i nn kinh t. . 7 m hii v ng ca n ng kinh t. . 8 3. Khng hong n  a mt quc gia. . 9 m khng hong n. . 10 3.2 V qu a mt quc gia. 10 m qu  10 3.2.2 Nhng ni dung ca hong qu  . 12   gii. . 13 3.3 Mt s ch   14 3.3.1 Ch  n  . 15  ng n c ngo . 16   n c. . 18 3.4 Mt s v gp ph  18  nn vay tr n dng vn. . 20 4. Mt s cuc khng hong n trong lch s. 21 4.1 Khng hong n  khu v Latinh th . 22 4.2 Khng ho 23 c kinh nghim t cuc khng hong n ca Argentina  26 Chương II: Phân tích cuộc khủng hoảng nợ côngchâu Âu 2010 29  khng hong n   . 29 2. Thc trng khng hong n  mt s qu 33 2.1 Khng hong n  Hy Lp. . 33  kinh t Hy Lc khng hong. . 33 2.1.2 Din bin cuc khng hong n Hy Lp. . 35 n khng hong n ti Hy Lp. . 40 2.1.4 Nhng bing. 46 2.2 Khng hong n  Ireland. 53 2.2.1 Kinh t c khng hong dn ti khng hong. 53 n cht ca khng hong n  Ireland. 58 3. Mt s nh hai cuc khng hong  Hy L . 59 Chương III: Thực trạng quản lý nợ côngViệt Nam hiện nay một số bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng nợ côngchâu Âu vừa qua. 63    Vit Nam thi gian qua. . 63   Vit Nam hin nay. 63  a Vit Nam. . 63 ng n a Vit Nam. 64 1.2 Thc trng qu  Vit Nam. 68 1.2.1 H thu chnh n  . 68  qu  69  qu  . 70  thc trng qu  Vit Nam. . 72 2.1 Nh  n 2005-2010. 72 2.2 Nhng hn ch n ti. 74 3. Mt s  khng hong n n ngh i v  Vit Nam. 75 3.1 Nhc kinh nghi cuc khng hong n   75 3.2 Mt s gin ngh   Vit Nam hin nay. . 79 c cnh tranh ca nn kinh t. . 79 ng hiu qu  dng n  . 80 ng hiu qu  m bo n vng ca n  81 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bng 1.1 ng qu l n t 15 Bng 1.2 ng n n HIPCs 17 Bng 1.3 Mng n c. . 18 Bng 2.1 T l n ch xut khu ca B  Ireland, Hy Ln 2003-2009. . 30 Bng 2.2 T Hy L 35 Bng 2.3 a Hy L 35 Bng 2.4 a Hy Ln 2005-2010 . 36 Bng 2.5 N a Ireland 2007-2010 57 Bng 3.1 u n n 2005 -2009 (%GDP) 67 Bng 3.2 n quy phn qu  . 68 Bi 2.1 a Hy Ln 2003-2010. . 34 Bi 2.2 5 qu 38 Bi 2.3  l n a Hy Lp vi mt s c trong khu vc  39 Bi 2.4  Hy Ln 2005- : t Euro) . 41 Bi  2.5     i c   n 2003-   1000USD) . 54 Bi 2.6 n 2003-2007 ca Ireland 55 Bi 3.1 N a Vin 2004-2010 . 65 Bi 3.2 N a Vin 2004-2010 theo IMF . 66 Bi 3.3 n 2007-2010 (% GDP) . 66 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ DNNN Doanh nghic EU  GDP Tng sn phm quc ni IMF Qu tin t quc t MTDS Chic n trung hn NSNN c ODA H tr c OECD T chc hn kinh t TPCP  WB  gii 1 Chương I: Lý luận chung về nợ công quản lý nợ công. 1 Tổng quan về nợ công 1.1 Định nghĩa nợ công N t ch  c nhc ti nhiu trong thi gian v t v quan trng trong n a bt c qu i vi Vi hin v  nim Nợ nước ngoài của quốc gia hoc Nợ Nhà nước (tNợ Chính phủ) nim n i ch  c th trong Lut Qu  . nợ côngnh khu vực công. Theo Qu Tin t quc t (IMF) m  quan qun t . Doanh nghip quc chi phi hoc chim t l c phn chi ph phi chm v n nn ca   giIMF   v n ca khu v n ca    c chc lp (ngun vn hong do c (NSNN) quyn thuc s hu cng hp v n c phi tr n  p, n  n ca   quy c chc lc  b  c th ch kinh t , quan nim v n  mi quc gia  t. Ti hu h gii, Lut Qu u 2 nh n m n ca   c  bt s c, n m n c , n ca doanh nghip c phi li nhun  Macedonia).  Vit Nam, Lut Qu nh, n m n , n c  b  y v n phnh n a Vit Nam so v u.  c l t qun        Nợ công là tất cả những khoản nợ mà chính quyền mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay, cũng như những khoản nợ mà Chính phủ đứng ra bảo lãnh.  d a n n n  bng bao nhiu phi Tng sn phm quc ni (GDP). Ct n m n a qu khon n a , n c  b ca doanh nghi ch c t vay, t tr.   m nNợ xấu: n xn tin cho  n  thu hi l  kh khon n phi thu ca ch n. m n xm m n   không an toàn. u kinh t th gii t  l n thy ni bc tranh khng hong n xy ra  mt s quc u khu vc ca th giu hiu v mt tm thm kch n  ng. N  t yu t  thiu vi mi quc gia, nhn, vi nhu cu v sn xun kinh t t nhanh qua thi gian. Nc s d

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Nghiên cứu khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam. – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Nghiên cứu khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam., Nghiên cứu khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam.

Hy vọng thông qua bài viết Nghiên cứu khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam. . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

[Download] Nghiên cứu khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam. – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 13:17

Download

Đề tài tập trung nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp với Ireland, và bài học rút ra dành cho các quốc gia khác trong đó có Việt Nam. LỜI MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài. Cuc khng hong kinh t a mc bao  gin tin khng hoy ra ti nhiu qu   nh v n bt c ng hong n  Hy Lp, ti nh ht s , h th ra, cuc khng hong  khu vu ng tc gia, c kinh t  gii. Sau s c v n c Hy Lp hay s s h thng n t c  gii, c bing quc n n ph nhn lng n n phng bi   m bnh khng hong n. Vi         i nhp kinh t th gii, vi t t  mc u v v, vi  h tr  tri c t tt yu. Nhng con s th  i ch            trng n c nguy hi gia  c khng hong n   cn ph  m bo n vng ca n n.  i m n n     m t    ng hong n  i xut hi ng i tn s cao, nhc s n c cht nhi   thiu. Mu chi tit nhng v m n c khng hong xy ra  mt s qu  th mang li nh  c ta.  la ch “Phân tích cuộc khủng hoảng nợ côngchâu Âu bài học rút ra cho Việt Nam”  n tt nghip c II. Mục đích nghiên cứu: Mu c  – H thng v n v N   ca mt quc gia. – u thc tin cuc khng hong n y ra  mt s  p, Ireland. – u tng quan v thc trng qu  c ta hin nay. – T thc tin cuc khng hong n  t s c kinh nghim cho Vi dng n t s kin ngh c th. III. Phạm vi nghiên cứu:  n khng hong n  Hy Lp vt Nam. IV. Phương pháp nghiên cứu.  n dng ht hp vi s dng biu tham kho. V. Bố cục của đề tài. n lt lu   n v n  a mt quc gia. u cuc khng hong n  Hy L c trng qu  Vi t cuc khng hong n      hom   c c tc bi thng du c hi  Do nhng hn ch v kin th n ch v thi gian l c ch lut nhiu nhng thing mc. Em rt mong nh ch d    c Tun MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương I: Lý luận chung về nợ công quản lý nợ công. 1 1. Tng quan v n  1 nh   . 1 i n  . 3 i theo ngun cho vay. 3 i theo ch th  . 4 i theo thi hn vay. 5  5 a n  6 2.1 N u v vn. . 6 2.2 N  7 m v ng ca n i vi nn kinh t. . 7  ng ca n i nn kinh t. . 7 m hii v ng ca n ng kinh t. . 8 3. Khng hong n  a mt quc gia. . 9 m khng hong n. . 10 3.2 V qu a mt quc gia. 10 m qu  10 3.2.2 Nhng ni dung ca hong qu  . 12   gii. . 13 3.3 Mt s ch   14 3.3.1 Ch  n  . 15  ng n c ngo . 16   n c. . 18 3.4 Mt s v gp ph  18  nn vay tr n dng vn. . 20 4. Mt s cuc khng hong n trong lch s. 21 4.1 Khng hong n  khu v Latinh th . 22 4.2 Khng ho 23 c kinh nghim t cuc khng hong n ca Argentina  26 Chương II: Phân tích cuộc khủng hoảng nợ côngchâu Âu 2010 29  khng hong n   . 29 2. Thc trng khng hong n  mt s qu 33 2.1 Khng hong n  Hy Lp. . 33  kinh t Hy Lc khng hong. . 33 2.1.2 Din bin cuc khng hong n Hy Lp. . 35 n khng hong n ti Hy Lp. . 40 2.1.4 Nhng bing. 46 2.2 Khng hong n  Ireland. 53 2.2.1 Kinh t c khng hong dn ti khng hong. 53 n cht ca khng hong n  Ireland. 58 3. Mt s nh hai cuc khng hong  Hy L . 59 Chương III: Thực trạng quản lý nợ côngViệt Nam hiện nay một số bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng nợ côngchâu Âu vừa qua. 63    Vit Nam thi gian qua. . 63   Vit Nam hin nay. 63  a Vit Nam. . 63 ng n a Vit Nam. 64 1.2 Thc trng qu  Vit Nam. 68 1.2.1 H thu chnh n  . 68  qu  69  qu  . 70  thc trng qu  Vit Nam. . 72 2.1 Nh  n 2005-2010. 72 2.2 Nhng hn ch n ti. 74 3. Mt s  khng hong n n ngh i v  Vit Nam. 75 3.1 Nhc kinh nghi cuc khng hong n   75 3.2 Mt s gin ngh   Vit Nam hin nay. . 79 c cnh tranh ca nn kinh t. . 79 ng hiu qu  dng n  . 80 ng hiu qu  m bo n vng ca n  81 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bng 1.1 ng qu l n t 15 Bng 1.2 ng n n HIPCs 17 Bng 1.3 Mng n c. . 18 Bng 2.1 T l n ch xut khu ca B  Ireland, Hy Ln 2003-2009. . 30 Bng 2.2 T Hy L 35 Bng 2.3 a Hy L 35 Bng 2.4 a Hy Ln 2005-2010 . 36 Bng 2.5 N a Ireland 2007-2010 57 Bng 3.1 u n n 2005 -2009 (%GDP) 67 Bng 3.2 n quy phn qu  . 68 Bi 2.1 a Hy Ln 2003-2010. . 34 Bi 2.2 5 qu 38 Bi 2.3  l n a Hy Lp vi mt s c trong khu vc  39 Bi 2.4  Hy Ln 2005- : t Euro) . 41 Bi  2.5     i c   n 2003-   1000USD) . 54 Bi 2.6 n 2003-2007 ca Ireland 55 Bi 3.1 N a Vin 2004-2010 . 65 Bi 3.2 N a Vin 2004-2010 theo IMF . 66 Bi 3.3 n 2007-2010 (% GDP) . 66 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ DNNN Doanh nghic EU  GDP Tng sn phm quc ni IMF Qu tin t quc t MTDS Chic n trung hn NSNN c ODA H tr c OECD T chc hn kinh t TPCP  WB  gii 1 Chương I: Lý luận chung về nợ công quản lý nợ công. 1 Tổng quan về nợ công 1.1 Định nghĩa nợ công N t ch  c nhc ti nhiu trong thi gian v t v quan trng trong n a bt c qu i vi Vi hin v  nim Nợ nước ngoài của quốc gia hoc Nợ Nhà nước (tNợ Chính phủ) nim n i ch  c th trong Lut Qu  . nợ côngnh khu vực công. Theo Qu Tin t quc t (IMF) m  quan qun t . Doanh nghip quc chi phi hoc chim t l c phn chi ph phi chm v n nn ca   giIMF   v n ca khu v n ca    c chc lp (ngun vn hong do c (NSNN) quyn thuc s hu cng hp v n c phi tr n  p, n  n ca   quy c chc lc  b  c th ch kinh t , quan nim v n  mi quc gia  t. Ti hu h gii, Lut Qu u 2 nh n m n ca   c  bt s c, n m n c , n ca doanh nghip c phi li nhun  Macedonia).  Vit Nam, Lut Qu nh, n m n , n c  b  y v n phnh n a Vit Nam so v u.  c l t qun        Nợ công là tất cả những khoản nợ mà chính quyền mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay, cũng như những khoản nợ mà Chính phủ đứng ra bảo lãnh.  d a n n n  bng bao nhiu phi Tng sn phm quc ni (GDP). Ct n m n a qu khon n a , n c  b ca doanh nghi ch c t vay, t tr.   m nNợ xấu: n xn tin cho  n  thu hi l  kh khon n phi thu ca ch n. m n xm m n   không an toàn. u kinh t th gii t  l n thy ni bc tranh khng hong n xy ra  mt s quc u khu vc ca th giu hiu v mt tm thm kch n  ng. N  t yu t  thiu vi mi quc gia, nhn, vi nhu cu v sn xun kinh t t nhanh qua thi gian. Nc s d

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Nghiên cứu khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam. – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Nghiên cứu khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam., Nghiên cứu khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam.

Hy vọng thông qua bài viết Nghiên cứu khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam. . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.