Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] Ngân hàng câu hỏi : Kỹ thuật nhiệt – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:15

Tên học phần: Kỹ thuật nhiệt Mã học phần: 1232030 Số ĐVHT: 03 Trình độ đào tạo: Đại học chính qui A – NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Chương 1: <CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN> 1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1 1. – Hiểu được các khái niệm, định nghĩa về: Hệ cô lập, hệ không cô lập, hệ kín, hệ hở, hệ đoạn nhiệt, chất môi giới, nhiệt độ, áp suất, thể tích riêng, nội năng, enthalpy, entropy, khí lý tưởng và khí thực. 2. – Hiểu và vận dụng được công thức của phương trình trạng thái: Khí lý tưởng Khí thực 1. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1 Stt Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Dạng câu hỏi 1 Mức độ Nhớ được các kiến thức ở mục 1 Hệ cô lập, hệ không cô lập, hệ kín, hệ hở, hệ đoạn nhiệt. Câu hỏi nhiều lựa chọn 2 Mức độ Hiểu được các kiến thức đã học ở mục 1 Các thông số trạng thái, phương trình trạng thái. Câu hỏi nhiều lựa chọn 3 Khả năng vận dụng các kiến thức đã học ở mục 1 Phương trình trạng thái khí lý tưởng. Phương trình trạng thái khí thực Câu hỏi nhiều lựa chọn 4 Khả năng phân tích Phân tích bài toán đưa về phương trình trạng thái khí lý tưởng Câu hỏi nhiều lựa chọn 5 Khả năng tổng hợp: Các loại bài toán tìm thể tích riêng, áp suất, nhiệt độ… Câu hỏi nhiều lựa chọn 6 Khả năng so sánh, đánh giá: So sánh khí thực và khí lý tưởng. Câu hỏi nhiều lựa chọn 3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1 tt Câu hỏi và đáp án Đáp án (trọng số điểm) 1 Hệ thống nhiệt động học là tập hợp tất cả các vật thể: A/ Liên quan với nhau về cơ năng. B/ Liên quan với nhau về nhiệt năng. C/ Liên quan với nhau về cơ năng và nhiệt năng. D/ Liên quan với nhau về cơ năng và nhiệt năng mà ta đang nghiên cứu bằng phương pháp nhiệt động học. D (1) 2 Hệ có khả năng trao đổi vật chất với môi trường xung quanh là: A/ Hệ hở và hệ cô lập. B/ Hệ không cô lập và hệ kín. D (1) C/ Hệ đoạn nhiệt và hệ kín. D/ Hệ hở hoặc không cô lập. 3 Chất môi giới hay được sử dụng là khí hoặc hơi vì có độ biến thiên thể tích theo nhiệt độ: A/ Vừa phải. B/ Nhỏ C/ Tương đối lớn. D/ Lớn. D (1) 4 Nhiệt độ Xenxiút (Celcius) t được tính theo nhiệt độ Fa-ren-hai (Fahrenheit) tF theo công thức: A/ t=1,8*tF + 32. B/ t=5*( tF + 32)/9. C/ t=5/9*tF +32. D/ t=5*(tF – 32)/9. D (1) 5 1 at kỹ thuật bằng: A/ 1 kG/cm2. B/ 1 kgf/cm2. C/ 10 m H2O. D/ 3 đáp án còn lại đều đúng. D (1) 6 1 at kỹ thuật bằng: A/ 730 mmHg; B/ 735 mmHg; C/ 740 mmHg; D/ 750 mmHg. B (1) 7 Cột áp 1 mH2O bằng: A/ 9,8 Pa; B/ 9,8 kPa; C/ 1 at; D/ 1 bar. B (1) 8 Đơn vị đo áp suất chuẩn là: A/ Pa. B/ at. C/ mm H2O. D/ mm Hg. C (1) 9 1 psi quy ra bar bằng: A/ 0,069 B/ 0,070 C/ 0,071 D/ 0,072 A (1) 10 Khi đo áp suất bằng chiều cao cột thuỷ ngânnhiệt độ t phải quy về 0oC theo công thức: A/ ; B/ ; C/ ; C (1) D/ ; 11 Áp suất của khí thực so với áp suất của khí lý tưởng khi có cùng nhiệt độ và thể tích co dãn được : A/ Cao hơn. B/ Thấp hơn. C/ Khi cao hơn, khi thấp hơn tùy theo nhiệt độ. D/ Khi cao hơn, khi thấp hơn tùy theo môi chất. B (1) 12 Đơn vị đo chuẩn của thể tích riêng là: A/ B/ C/ D/ B (1) 13 Đơn vị tính của nội năng U là: A/ J, kJ B/ W, kW C/ kW.h D/ kW/h A (1) 14 Enthalpy H là: A/ Tổng động năng và thế năng của vật. B/ Là năng lượng toàn phần của vật. C/ Là thông số trạng thái của vật. D/ Cả 3 đáp án còn lại đều đúng. D (1) 15 Entropy S có đơn vị đo là: A/ B/ C/ . D/ C (1) 16 Phương trình trạng thái của khí lý tưởng: D (1) A/ . B/ . C/ . D/ ; 17 Phương trình trạng thái của khí thực (phương trình Van Der Waals) A/ ; B/ ; C/ ; D/ ; C (1) 18 Hằng số phổ biến chất khí: A/ B/ ; C/ ; D/ ; C (1) 19 Đối với khí lý tưởng thì các đại lượng nhiệt độ, nội năng, enthalpy có: A/ Nhiệt độ, nội năng là độc lập tuyến tính. B/ Nội năng, enthalpy là độc lập tuyến tính. C/ Enthalpy, nhiệt độ là độc lập tuyến tính. D/ Nhiệt độ, nội năng, enthalpy là 3 đại lượng phụ thuộc tuyến tính với nhau. D (1) 20 Khí N2 ở điều kiện nhiệt độ 250oC; áp suất dư 45bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng: A/ 0,0890 B/ 33,769 C/ 0,0594 D/ 0,0337 B (2) 21 Khí O2 ở điều kiện nhiệt độ 25oC; áp suất dư 10bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng: A/ 0,0704 C (2) B/ 8,309 C/ 70,421 D/ 83,088 22 Khí CO2 ở điều kiện nhiệt độ 40oC; áp suất dư 40bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng: A/ 0,890 B/ 0,704 C/ 14,432 D/ 0,594 C (2) 23 Không khí ở điều kiện nhiệt độ 50oC; áp suất dư 7bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng: A/ 1,289 B/ 131,081 C/ 95,492 D/ 115,8 D (2) Chương 2: <ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ NHẤT> 1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 2 1.1 – Hiểu được các khái niệm, định nghĩa về: Nhiệt dung và nhiệt dung riêng, nhiệt lượng, công. 1.2 – Hiểu và vận dụng được: Công thức tính nhiệt dung riêng thực, cách tính nhiệt lượng và cách tính công, công thực định lụât 1. 2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 2 Stt Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Dạng câu hỏi 1 Mức độ Nhớ được các kiến thức ở mục 1 Nhiệt dung và nhiệt dung riêng, nhiệt lượng, công, định luật 1 nhiệt động học. Câu hỏi nhiều lựa chọn 2 Mức độ Hiểu được các kiến thức đã học ở mục 1 Cách tính nhiệt dung riêng, cách tính công, cách tính nhiệt lượng, định luật 1 nhiệt động học. Câu hỏi nhiều lựa chọn 3 Khả năng vận dụng các kiến thức đã học ở mục 1 Vận dụng định luật 1 tính công thay đổi thể tích, công kỹ thuật, nội năng và enthalpy. Câu hỏi nhiều lựa chọn 3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 2 tt Câu hỏi và đáp án Đáp án (trọng số điểm) 1 Nhiệt dung riêng thể tích của vật được tính theo công thức: A/ ; C (1) B/ ; C/ ; D/ ; 2 Quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng: A/ B/ C/ D/ ; D (1) 3 Nhiệt dung riêng đẳng áp của khí lý tưởng là đại lượng có trị số phụ thuộc vào: A/ Nhiệt độ của vật; B/ Áp suất của vật; C/ Cả 3 đáp án còn lại đều sai; D/ Thể tích riêng của vật; C (1) 4 Nhiệt dung riêng kmol của khí lý tưởng là đại lượng có trị số phụ thuộc vào: A/ Nhiệt độ và áp suất của vật; B/ Áp suất và thể tích riêng của vật; C/ Quá trình và số nguyên tử trong phân tử; D/ Số nguyên tử trong phân tử; C (1) 5 Nhiệt dung riêng khối lượng của khí lý tưởng là: A/ Thông số trạng thái; B/ Hàm số trạng thái; C/ Hàm số của quá trình; D/ Cả 3 đáp án còn lại đều sai; C (1) 6 Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa 1 nguyên tử bằng: A/ 9 B/ 7 C/ 5 D/ 3 C (1) 7 Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng: A/ 3 B/ 5 C/ 7 D/ 9 C (1) 8 Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa 3 nguyên tử bằng: A/ 3 B/ 5 C/ 7 D/ 9 D (1) 9 Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa 1 nguyên tử bằng: A/ 9 B/ 3 C/ 7 D/ 5 B (1) 10 Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng: A/ 3 B/ 7 C/ 5 D/ 9 C (1) 11 Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa 3 nguyên tử bằng: A/ 9 B/ 5 C/ 3 D/ 7 D (1) 12 Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa 1 nguyên tử bằng: A (1) A/ 12,6; B/ 20,9; C/ 29,3; D/ 37,4; 13 Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng: A/ 12,6; B/ 20,9; C/ 29,3; D/ 37,4; B (1) 14 Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa ≥ 3 nguyên tử bằng: A/ 12,6; B/ 20,9; C/ 29,3; D/ 37,4; C (1) 15 Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa 1 nguyên tử bằng: A/ 12,6; B/ 29,3; C/ 20,9; D/ 37,4; C (1) 16 Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng: A/ 12,6; B/ 20,9; C/ 29,3; D/ 37,4; C (1) 17 Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng cho chất khí có phân tử chứa 3 nguyên tử bằng: A/ 12,6; B/ 20,9; C/ 29,3; D/ 37,4; D (1) 18 Mối liên hệ giữa với là: A/ B/ C/ . D/ C (1) 19 Công thức tính nhiệt dung riêng trung bình: A/ B/ C/ D/ ; D (1) 20 Công thức tính nhiệt lượng q theo nhiệt dung riêng thực là: A/ B/ C/ D/ . D (1) 21 Công thức tính nhiệt lượng q theo nhiệt dung riêng trung bình , , là: A/ ; B/ C/ D/ A (1) 22 Nhiệt dung riêng trung bình của khí thực có trị số phụ thuộc vào: A/ Nhiệt độ của vật. B/ Quá trình. C/ Quá trình và nhiệt độ của vật. D/ Số nguyên tử trong phân tử. C (1) 23 Nhiệt lượng và công có: A/ Nhiệt lượng là hàm số của quá trình. B/ Công là hàm số của quá trình. C/ Nhiệt lượng và công đều là hàm số của quá trình. D/ Nhiệt lượng và công đều là hàm số của trạng thái. C (1) 24 Phương trình định luật 1 nhiệt động học: A/ Q=U + L. B/ q=du + dl. C/ dq=du + vdp. D/ dq=dh – vdp. D (1) Chương <3>: <CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN KHÍ LÍ TƯỞNG> 1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 3 1.1 – Hiểu được các khái niệm, định nghĩa về: Quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt, đa biến. 1.2 – Hiểu và vận dụng được công thức tính độ biến thiên nội năng, độ biến thiên entropy, công thay đổi thể tích, công kỹ thuật, nhiệt lượng tham gia quá trình. 2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 3 Stt Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Dạng câu hỏi 1 Mức độ Nhớ được các kiến thức ở mục 1 Quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt, đa biến. Câu hỏi nhiều lựa chọn 2 Mức độ Hiểu được các kiến thức đã học ở mục 1 Độ biến thiên nội năng, độ biến thiên entropy, công thay đổi thể tích, công kỹ thuật, nhiệt lượng Câu hỏi nhiều lựa chọn […]… (p2 > p1) thì công kỹ thuật (tính giá trị tuyệt đối) cấp cho 3 quá trình: đẳng nhiệt; đoạn nhiệt k=1,3; đa biến n=1,2 c : A/ Công kỹ thuật cấp cho quá trình đẳng nhiệt lớn nhất; B/ Công kỹ thuật cấp cho quá trình đoạn nhiệt lớn nhất; C/ Công kỹ thuật cấp cho quá trình đa biến lớn nhất; D/ Cả ba đáp án khác đều sai B (1) 41 Khi có cùng thông số trạng thái 1 (T1, p1) và p2 (p2 > p1) thì nhiệt lượng nhả… và hỗn hợp 3 Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 6 Câu hỏi và đáp án tt 1 Nhiệt độ T2 cuối quá trình nén 1-2 đoạn nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức: A/ Đáp án (trọng số điểm) D (1) B/ C/ D/ 2 ; Nhiệt độ T3 cuối quá trình cấp nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức: A/ ; B/ ; C/ ; D/ 3 D (1) ; Nhiệt độ T3 cuối… lượng Khả năng so sánh, đánh gi : So sánh các quá trình Câu hỏi nhiều lựa chọn đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt, đa biến 3 6 3 Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 3 Câu hỏi và đáp án tt 1 Quá trình đẳng tích của khí lý tưởng là quá trình c : A/ Đáp án (trọng số điểm) D (1) B/ C/ D/ 2 Độ biến thiên entropy trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng bằng: A/ B/ C/ B (1) D/ 3 Trong… nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 6 lần Công kỹ thuật lkt (kJ/kg) bằng: A/ -312 B/ -201 C/ -245 D/ -176 B (2) 49 1kg không khí có áp suất p1=1bar, nhiệt độ T1=273K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 8 lần Công kỹ thuật lkt (kJ/kg) bằng: A/ -212 B/ -232 C/ -222 C (2) D/ -176 50 1kg không khí có p1=1bar, T1=288K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 5 lần Công kỹ thuật lkt (kJ/kg) bằng: A/ -147… của chu trình Câu hỏi nhiều lựa chọn 3 Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 4 tt 1 Câu hỏi và đáp án Máy nén khí lý tưởng m cấp có công nén mỗi cấp bằng:βnhỏ nhất thì Đáp án (trọng số điểm) D (1) A/ B/ C/ D/ ; 2 Máy nén khí lý tưởng m cấp sẽ có công nén nhỏ nhất khi: A/ Tỷ số nén mọi cấp bằng nhau; B/ Nhiệt độ cuối mỗi tầm nén bằng nhau; C/ Nhiệt độ đầu mỗi tầm nén bằng nhau; D/ Nhiệt độ đầu… entropy D/ Bằng công kỹ thuật B (1) 15 Quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng là quá trình c : A (1) A/ ; B/ C/ D/ q = 0 16 Độ biến thiên entropy trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng bằng: D (1) A/ B/ C/ D/ 17 Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng: A/ ; B/ A (1) ; C/ ; D/ q = 0 18 Công kỹ thuật tham gia quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng: A/ ; B (1) B/… nhiệt Câu hỏi nhiều lựa chọn lượng nguồn nóng, nguồn lạnh, công chu trình, hiệu suất nhiệt của chu trình Carnot thuận và hệ số làm lạnh của chu trình Carnot ngược Khả năng so sánh, đánh gi : So sánh hiệu suất Câu hỏi nhiều lựa chọn nhiệt của chu trình Carnot thuận và hệ số làm lạnh của chu trình Carnot ngược với các chu trình khác 3 Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 5 Câu. .. piston cấp nhiệt đẳng áp bằng: A/ B/ ; ; D (1) C/ ; D/ ; 15 Hiệu suất nhiệt của chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng áp bằng: A/ D (1) ; B/ ; C/ ; D/ ; 16 Nhiệt độ T5 cuối quá trình cấp nhiệt đẳng tích của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt hỗn hợp được tính theo công thức: A/ D (1) ; B/ ; C/ ; D/ ; 17 Nhiệt độ T3 cuối quá trình cấp nhiệt đẳng áp của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt hỗn… độ T3 cuối quá trình cấp nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng áp được tính theo công thức: A/ ; B/ B (1) ; C/ ; D/ 12 Nhiệt độ T3 cuối quá trình cấp nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng áp được tính theo công thức: A/ ; B/ B (1) ; C/ D/ ; 13 Nhiệt lượng cấp cho chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng áp bằng: A/ B/ C (1) ; ; C/ ; D/ ; 14 Nhiệt lượng nhả ra môi trường… tính toán độ Câu hỏi nhiều lựa chọn biến thiên nội năng, độ biến thiên entropy, công thay đổi thể tích, công kỹ thuật, nhiệt lượng tham gia quá trình 4 Khả năng phân tích Hiểu bài toán thuộc Câu hỏi nhiều lựa chọn quá trình gì Sử dụng mối quan hệ giữa các thông số đầu và cuối quá trình tìm thông số trạng thái cần thiết 5 Khả năng tổng hợp: Các loại bài toán tìm Câu hỏi nhiều lựa chọn công và nhiệt lượng . kỹ thuật, nội năng và enthalpy. Câu hỏi nhiều lựa chọn 3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 2 tt Câu hỏi và đáp án Đáp án (trọng số điểm) 1 Nhiệt. đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt, đa biến. Câu hỏi nhiều lựa chọn 3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 3 tt Câu hỏi và đáp án Đáp án (trọng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Ngân hàng câu hỏi : Kỹ thuật nhiệt – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi : Kỹ thuật nhiệt, Ngân hàng câu hỏi : Kỹ thuật nhiệt, Ngân hàng câu hỏi : Kỹ thuật nhiệt

Hy vọng thông qua bài viết Ngân hàng câu hỏi : Kỹ thuật nhiệt . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button