[Download] Năng lực sáng tạo tại doanh nghiệp Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực – Tải về File Docx, PDF

Năng lực sáng tạo tại doanh nghiệp Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực

Năng lực sáng tạo tại doanh nghiệp Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực
Nội dung Text: Năng lực sáng tạo tại doanh nghiệp Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực

Download


Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi và đang chuyển đổi. Tuy tăng trưởng đạt tốc độ khá ấn tượng so với các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực, nhưng theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), kinh tế Việt Nam vẫn có nguy cơ tụt hậu. Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về năng lực sáng tạo của khu vực doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam và đề xuất một số cách tiếp cận chiến lược tạo sức bật cho khu vực này.

Bạn đang xem: [Download] Năng lực sáng tạo tại doanh nghiệp Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Năng lực sáng tạo tại doanh nghiệp Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực File Docx, PDF về máy

Năng lực sáng tạo tại doanh nghiệp Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Năng lực sáng tạo tại doanh nghiệp Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực

 1. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  NĂNG LỰC SÁNG TẠO TẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
  PGS. TS. Nguyễn Mạnh Quân *

  Tóm tắt: Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi và đang chuyển đổi. Tuy tăng
  trưởng đạt tốc độ khá ấn tượng so với các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực,
  nhưng theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), kinh tế Việt Nam vẫn có
  nguy cơ tụt hậu. Việt Nam rất cần những bước tiến mang tính đột phá. Khu vực kinh tế
  tư nhân là một động lực phát triển của nền kinh tế. Nhưng đóng góp của doanh nghiệp
  tư nhân cho nền kinh tế còn rất hạn chế. Một trong những lợi thế tiềm ẩn của nền kinh
  tế Việt Nam nằm ở nguồn nhân lực. Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về
  năng lực sáng tạo của khu vực doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam và đề xuất một số
  cách tiếp cận chiến lược tạo sức bật cho khu vực này.
  Từ khóa: Năng lực, đổi mới, sáng tạo, nguồn nhân lực, tư nhân

  Abstract: Vietnamese economy is the newly- emerged and transitioning one.
  Although the growth has been recorded at a rather impressive rate in comparison
  with the developing economies in the region, basing on the evaluation of the World
  Economic Forum (WEF), Vietnam economy is still in the danger of lagging. Vietnam
  is in great need for breakthrough progress. The private economic sector is the driving
  force of economic development. The contribution of the private enterprises to the
  national economy, however, remains so limited. One of the potential advantages of
  Vietnam economy lies in its human resources. The article introduces the outcome of the
  research on the creative capacity of the private enterprises in Vietnam and proposes
  some strategic approaches to create a bounce for this sector.
  Keywords: capacity, đổi mới / innovation, creation, human resources, private

  1. Phát triển kinh tế tư nhân là một thực sự trở nên mạnh mẽ từ những năm đầu
  chủ trương lớn đầy thách thức thế kỷ XXI. Trong ba thập kỷ đổi mới, nền
  a) Việt Nam là nền kinh tế mới nổi và kinh tế Việt Nam đã có nhiều biến chuyển
  đang chuyển đổi quan trọng và đã đạt được những bước
  Công cuộc đổi mới về kinh tế bắt đầu tăng trưởng nhanh, liên tục ở mức 5-7%
  được thực thi tại Việt Nam từ sau Đại hội GDP/năm, tạo ra nhiều việc làm, đời sống
  Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII vào được cải thiện. Kinh tế tư nhân đóng góp
  tháng 6 năm 1986. Tuy vậy, quá trình đổi khoảng 40% GDP (2017), thu hút 85% lao
  mới trong nền kinh tế xuất hiện muộn hơn, động xã hội và chiếm 98% trong số trên
  vào giữa những năm 90 của thế kỷ XX và 600 ngàn doanh nghiệp.

  * Viện nghiên cứu phát triển doanh nghiệp (Viện INBUS) Tạp chí 31
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 2. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  b) Thách thức chủ yếu đối với nền ổn định. Theo đánh giá của các chuyên
  kinh tế gia WEF và Chỉ số Sáng tạo toàn cầu
  Môi trường kinh doanh được cải thiện (GII), Việt Nam luôn chứng tỏ có những
  thông qua những chính sách và sự nỗ lực ưu thế đặc biệt đáng kể trong một số lĩnh
  của Chính phủ, thứ hạng của nền kinh tế vực về con người và sáng tạo.
  được cải thiện theo từng năm, dù không

  Hình 1. Phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1990-2015 và xu thế; (WEF, 2015)

  Tuy tăng trưởng đạt được tốc độ khá đúng đắn. Vì thế, Đảng CSVN đã ban
  ấn tượng, nhưng theo đánh giá của WEF, hành Nghị quyết 10/NQ-TƯ phát triển
  kinh tế Việt Nam vẫn đang có nguy cơ tụt kinh tế tư nhân trở thành “một động lực
  hậu so với các nền kinh tế mới nổi khác quan trọng của nền kinh tế thị trường
  trong khu vực (H.1). định hướng xã hội chủ nghĩa”.
  Cho dù một số chỉ số liên quan đến con
  người và năng lực sáng tạo của nguồn nhân
  lực Việt Nam được đánh giá là có nhiều ưu
  thế, kinh tế Việt Nam vẫn bị coi là một nền
  kinh tế phát triển ở mức trung bình và có
  nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”.
  c) Việt Nam rất cần những bước tiến
  mang tính đột phá.
  Theo đánh giá của WEF, Việt Nam
  mới chỉ được coi là quốc gia đứng
  đầu nhóm các nước phát triển dựa vào Hình 2. Xếp hạng các nền kinh tế trong
  nguồn lực. Tiềm năng con người chưa khu vực theo WEF (2018)
  thực sự được khai thác một cách hiệu
  quả (H.2). Vì vậy, dù nỗ lực, cũng khó d) Vai trò thực sự của khu vực kinh tế
  có thể đạt được mục tiêu phát triển vượt tư nhân tại Việt Nam
  bậc. Đáng lưu ý, trong khi Việt Nam Tuy được thừa nhận có vai trò quan
  đang gắng sức, các quốc gia khác cũng trọng trong phát triển kinh tế, nhưng đóng
  tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh hơn góp của doanh nghiệp tư nhân cho nền kinh
  nhờ những nguồn lực và cách tiếp cận tế còn rất hạn chế. Theo báo cáo đánh giá
  Tạp chí 32
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 3. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  một năm sau thực hiện Nghị quyết 10/NQ- lệ rất thấp. Số lượt doanh nghiệp tiếp cận
  TƯ (10/2018), các doanh nghiệp tư nhân được nguồn tài chính này hầu như không
  (DNTN) mới đóng góp gần 8% GDP. Có đáng kể. Tình trạng các nguồn tín dụng hỗ
  nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. trợ phát triển kinh doanh nhỏ khác cũng
  Bên cạnh các vấn đề về môi trường kinh tương tự, cho dù lượng vốn tín dụng cam
  doanh (như thể chế, luật pháp,…) và năng kết tăng hằng năm (Cấn Văn Lực, 2018).
  lực điều hành của bộ máy hành chính, có Theo đánh giá của các chuyên gia, năng lực
  những yếu tố về năng lực của doanh nghiệp quản lý điều hành của các doanh nghiệp và
  và phương pháp quản lý. Báo cáo GII 2017 người quản lý là một trở ngại lớn dẫn đến
  về Việt Nam cho rằng, tuy có một số điểm tình trạng thiếu mặn mà của các tổ chức
  mạnh về năng lực hấp thụ kiến thức, tác tín dụng đối với các DNNVV. Theo Grant
  động của kiến thức hoặc phổ biến kiến thức, Thornton, gần 60% số người được hỏi cho
  nhưng vẫn bộc lộ những điểm yếu về giáo rằng năng suất lao động chỉ có tầm quan
  dục và nhân lực, như giáo dục nghề nghiệp trọng rất ít. Điều đó chứng tỏ nguồn nhân
  và giáo dục đại học. Theo nghiên cứu của lực của Việt Nam mới là tiềm năng. Trong
  VietAnalytics (Đinh Tuấn Minh, 2018), khuôn khổ của hai chương trình quốc gia
  phần đông DNTN có quy mô nhỏ và siêu về lập nghiệp và hỗ trợ phát triển doanh
  nhỏ, doanh nghiệp có số lượng lao động nghiệp trong các giai đoạn 2005-2009 và
  dưới 10 người chiếm trên 50%. Khả năng 2011-2015, hàng trăm tỷ đồng từ ngân
  tiếp cận thị trường thế giới hạn chế, chỉ có sách (dao động từ 30-60 tỷ VND/năm) đã
  khoảng 11% DNTN có hàng hóa xuất khẩu được giải ngân cho các khóa đào tạo để
  trực tiếp hoặc gián tiếp. Số DNTN nằm phát triển nguồn nhân lực và năng lực hoạt
  trong top 50 chỉ chiếm 1/3 (16/50). Tuy đã động của doanh nghiệp. Mặc dù vậy, tác
  có nhiều chính sách và nguồn lực được cam động có nó vẫn khó kiểm định.
  kết, dường như “năng lực hấp thụ chính
  sách” nói chung, tiếp nhận và xử lý sự hỗ
  trợ của DNTN nói riêng, đang là một vấn
  đề lớn. Đáng ngại là nhiều nỗ lực đã được
  thực thi, nhưng vẫn chưa được cải thiện.
  Cần phải có các biện pháp tiếp cận phù
  hợp, sự nỗ lực của cả Chính phủ, lẫn khu
  vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là DNTN.
  2. Doanh nghiệp Việt Nam qua
  nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau
  a) Nghiên cứu ở cấp vĩ mô
  Sự cam kết của Chính phủ trong việc
  phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp
  nhỏ và vừa (DNNVV) thể hiện qua các
  chính sách hỗ trợ tín dụng, chính sách ưu
  đãi về thuế và đào tạo nâng cao năng lực.
  Quỹ phát triển DNNVV, với số vốn điều
  lệ là 2.000 tỷ VND (gần 100 triệu USD), Bảng 1. Cơ cấu doanh nghiệp được khảo
  thành lập từ năm 2014, chỉ cho vay với tỷ sát, theo ngành (INBUS, 2017-2018)
  Tạp chí 33
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 4. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  Đào tạo nhân lực là một trong những và gần 500 doanh nghiệp ở 8 tỉnh, thành
  vấn đề then chốt đối với các doanh nghiệp phố khác (năm 2016) về năng lực doanh
  Việt Nam để nâng cao năng lực nội sinh, nghiệp nói chung và nhân lực nói riêng,
  hội nhập vào các chuỗi giá trị/cụm liên kết trong đó có năng lực đổi mới, sáng tạo và
  và nền kinh tế toàn cầu. Những nghiên cứu năng lực hấp thụ công nghệ (B. 1).
  của Viện Nghiên cứu và Phát triển doanh – Phương pháp khảo sát:
  nghiệp (INBUS) đã chỉ ra rằng, để thực Việc khảo sát được tiến hành với Bộ
  hiện có hiệu quả các khóa đào tạo và nâng chỉ số BCI của INBUS được phát triển
  cao năng lực hoạt động cho doanh nghiệp dựa trên bộ chỉ số đánh giá năng lực hoạt
  Việt Nam, cần nhận thức rõ những tồn tại động quản trị của doanh nghiệp và bộ chỉ
  sau: (i) Nhu cầu về nâng cao năng lực của số CIS của Nhật Bản (Ishijima và Maeda,
  doanh nghiệp rất khác nhau, tùy thuộc thực 2014), INBUS cũng đã bổ sung, nâng cấp
  trạng năng lực và quan điểm của lãnh đạo BCI qua tham khảo bộ chỉ số SBC và
  doanh nghiệp; (ii) Đào tạo nhân lực là cách phương pháp nghiên cứu khác của Hàn
  tiếp cận truyền thống, tuy nhiên, cần phải Quốc (2016), phương pháp luận đánh giá
  nâng cao năng lực hệ thống, thay vì chỉ tập năng lực tổ chức OCAT (Mwiya, 2009) và
  trung vào trang bị kỹ năng. đánh giá năng lực quản lý rủi ro dự án của
  b) Nghiên cứu ở cấp doanh nghiệp tổ chức OPMCAT của Cannada, phương
  của Viện Nghiên cứu và Phát triển pháp tính của WEF, GII, cũng như nội
  doanh nghiệp dung từ KPI (Parmenter, 2007), các chỉ
  Gần đây (2017-2018) INBUS đã tiến số cốt yếu về quản lý (Walsh, 2008), các
  hành khảo sát 200 doanh nghiệp được lựa chỉ số về trách nhiệm xã hội của doanh
  chọn của tỉnh Hưng Yên (đứng thứ 56/63 nghiệp (CSR), vốn xã hội (OTI) và văn
  tỉnh, thành phố về chỉ số cạnh tranh PCI) hóa tổ chức (DOCS),… (H.3).

  Hình 3. Phương pháp xây dựng Bộ chỉ số BCI
  Phương pháp chỉ số (indexing) quen nghiệp về các phương diện khác nhau. Áp
  thuộc như trong WEF, GII và nhiều tài dụng để đánh giá năng lực doanh nghiệp,
  liệu nghiên cứu khác được sử dụng để BCI của INBUS cụ thể hóa thành hệ thống
  lượng hóa, phân tích và so sánh các doanh các tiêu chí (H.4).
  Tạp chí 34
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 5. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  Hình 4. Hệ thống chỉ báo của Bộ chỉ số BCI sử dụng để khảo sát doanh nghiệp (INBUS)
  Về nguyên tắc, BCI cũng được xây năng hấp thụ vốn hay năng lực quản lý
  dựng để triển khai khảo sát trên các chức nợ xấu là những nội dung được nhiều đối
  năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp cơ tượng, nhất là các nhà đầu tư, muốn biết.
  bản theo mô hình quản trị doanh nghiệp Lòng tin, năng lực phát triển bền vững,
  kinh doanh trong kinh tế thị trường. Đó là các nguồn lực xã hội, động lực của người
  các chức năng hay lĩnh vực quản trị, như lao động,…là những vấn đề quyết định
  marketing và bán hàng, công nghệ và tác kết quả và hiệu suất hoạt động của doanh
  nghiệp, tổ chức và nhân sự, kế toán và tài nghiệp. Những vấn đề năng lực như vậy
  chính, quản trị và điều hành. được tổng hợp và thể hiện thành các chỉ
  Về bán hàng và marketing, những số KPI có thể xác minh một cách khách
  vấn đề về năng lực, như khả năng tạo ra quan, phản ánh thực trạng năng lực của
  lợi nhuận, khả năng hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp vào thời điểm khảo sát.
  năng lực quản lý điều hành,… là những – Kết quả khảo sát:
  nội dung được quan tâm. Trong các hoạt Điểm số của gần 200 doanh nghiệp
  động công nghệ, khả năng thích ứng, được khảo sát tại Hưng Yên nằm trong
  đổi mới sáng tạo, khả năng đảm bảo tiêu phạm vi được trình bày như trong B.2
  chuẩn chất lượng,… là những vấn đề và H.5.
  được nhiều người coi trọng. Các doanh nghiệp được khảo sát
  Về tổ chức và nhân sự, việc bố trí sử (B. 3) phân thành 7 nhóm năng lực: “rất
  dụng và tạo môi trường làm việc thuận lợi yếu” – “yếu” – “dưới trung bình” – “trung
  luôn là những vấn đề được ưu tiên. Các bình” – “khá” – “tốt” – “rất tốt”, theo tỷ
  chỉ số về năng lực tổ chức, như hệ thống lệ đồng đều (100/7). Có thể thấy hầu hết
  thông tin nội bộ và chất lượng nguồn các điểm năng lực của các doanh nghiệp
  thông tin cùng với những chính sách đảm được khảo sát ở mức trung bình và trên
  bảo truy nhập và khai thác thông tin là trung bình. Số doanh nghiệp được khảo
  những nhân tố quan trọng. sát do các cơ quan quản lý ở địa phương
  Thông tin về năng lực tài chính doanh lựa chọn và giới thiệu. Có nghĩa là trong
  nghiệp, năng lực vốn hóa thị trường, khả thực tế năng lực doanh nghiệp Việt Nam
  Tạp chí 35
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 6. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  Bảng 2: Phổ điểm về năng lực của doanh nghiệp khảo sát
  tại địa phương có thể thấp hơn. Điều đó
  giải thích tại sao đóng góp của các DNTN
  cho kinh tế và vị trí của địa phương trên
  bản đồ PCI lại thấp như vậy.
  Trong một nghiên cứu của INBUS
  tiến hành ở gần 500 doanh nghiệp khác
  tại 8 tỉnh, thành phố, nhu cầu hỗ trợ nâng
  cao năng lực của doanh nghiệp là khác
  nhau (B.4 và B.5). Các doanh nghiệp
  được xếp vào nhóm có năng lực thấp (rất
  yếu, yếu, hoặc dưới trung bình) thường
  ưu tiên quan tâm đến việc cạnh tranh –
  tồn tại, trong khi doanh nghiệp thuộc các
  nhóm trung bình và khá quan tâm nhiều
  hơn đến việc nâng cao năng lực để cạnh
  tranh – phát triển.
  Hình 5. Phân bố điểm năng lực doanh
  nghiệp khảo sát

  Bảng 3. Phân nhóm doanh nghiệp khảo sát theo năng lực hoạt động, (INBUS, 2017)
  Tạp chí 36
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 7. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  Bảng 4. Nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp ở Hà Nội (INBUS, 2016)

  Bảng 5: Nhu cầu đào tạo phân theo nhóm doanh nghiệp (INBUS, 2016)
  Năng lực đổi mới của các doanh
  nghiệp không giống nhau (B.6, B.7 và
  B.8). Ở các doanh nghiệp, nói chung,
  chỉ ở mức trung bình. Chỉ có 1/191
  doanh nghiệp có năng lực đổi mới thuộc
  nhóm “tốt” là không đáng kể. Các doanh
  nghiệp Việt Nam thường yếu về năng lực
  sáng tạo, đổi mới (innovation), dưới mức
  trung bình. Việc triển khai công nghệ
  mới ở hầu hết các doanh nghiệp chỉ là áp
  dụng (renovation) công nghệ hiện hữu
  (B.6). Với những nhóm này, mối quan
  tâm hàng đầu là sự sống còn và khả năng
  tạo ra lợi nhuận.
  Nhóm các doanh nghiệp có năng lực
  trung bình quan tâm rất nhiều đến đổi mới
  sáng tạo. Nhưng hiệu quả triển khai các
  hoạt động này gây trở ngại cho việc tạo
  ra sự bứt phá về năng suất. Các doanh
  nghiệp có chỉ số đổi mới sáng tạo ở mức Bảng 6. Phân loại doanh nghiệp –
  trung bình chiếm tỷ lệ khá cao, nhưng số Ba nhóm “dưới trung bình”

  Tạp chí 37
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 8. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  doanh nghiệp có chỉ số tài chính, hiệu quả
  ở mức cao lại không tương xứng (B.7).
  Số các doanh nghiệp có năng lực
  hoạt động tốt trở lên, có thể trở thành
  doanh nghiệp dẫn dắt, tương đối ít (trừ
  được đánh giá tốt về tính hiệu quả). Mức
  đầu tư cho các hoạt động đổi mới sáng tạo
  cũng thấp, số doanh nghiệp có chỉ số này
  ở các mức “tốt” và “rất tốt” không đáng
  kể: 1/191 (B.8).
  Nhận thức và quan điểm của doanh
  nghiệp và những người quản lý đóng vai
  trò quyết định không kém. Hỗ trợ phát
  triển năng lực doanh nghiệp đồng nghĩa
  với việc làm thay đổi nhận thức của những
  người quản lý để họ dành sự quan tâm và
  nguồn lực nhiều hơn cho các hoạt động
  đổi mới, sáng tạo. Việc đào tạo, nâng cao
  kỹ năng cho người lao động như hiện
  nay vẫn cần được tiếp tục. Tuy vậy, việc
  điều chỉnh hệ thống tổ chức để tạo môi
  Bảng 7. Phân loại doanh nghiệp – trường thuận lợi cho người lao động phát
  Hai nhóm “trung bình” huy năng lực chỉ được thực thi bởi những
  người lãnh đạo am hiểu vấn đề.
  Không thể kỳ vọng tất cả các doanh
  nghiệp thuộc các khu vực khác nhau hấp
  thụ như nhau các chính sách hỗ trợ và các
  nguồn lực. Kết quả nghiên cứu cho thấy
  những tác động tích cực của năng lực hấp
  thụ công nghệ, hấp thụ chính sách đến kết
  quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp
  (B.9). Những doanh nghiệp hấp thụ công
  nghệ mới chính sách mới tốt hơn sẽ có kết
  quả kinh doanh tốt hơn. Nhưng điều đó
  không khẳng định các chính sách đều tác
  động giống nhau tới các doanh nghiệp, mà
  phụ thuộc vào năng lực tiếp nhận, chuyển
  hóa, vận dụng thành giải pháp kinh doanh
  của doanh nghiệp.
  3. Một số đề xuất về cách tiếp cận
  chiến lược để tạo sức bật cho khu vực
  doanh nghiệp tư nhân
  a) Ẩn ý về chính sách

  Bảng 8: Phân loại doanh nghiệp –
  Tạp chí 38
  Kinh doanh và Công nghệ
  Hai nhóm từ “tốt” trở lên Số 04/2019

 9. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  Tác động thể hiện trên hai mặt: tiêu nghiệp nội địa. Sự quan tâm và đầu tư
  cực và tích cực. Tác động tiêu cực của cho đổi mới sáng tạo của các doanh
  tình trạng năng lực đổi mới sáng tạo kém nghiệp nội địa còn ít ỏi. Có thể do hạn
  ở các doanh nghiệp Việt Nam là khó tìm chế về vốn, nhưng đáng lo ngại hơn là
  được các đối tác quốc tế có năng lực sự hạn chế về tầm nhìn, nhận thức đối
  tương ứng, đáng tin cậy để tham gia với đổi mới, sáng tạo. Hệ quả là sự thờ
  vào chuỗi sản xuất. Tình trạng này đồng ơ, thiếu ủng hộ đối với các hoạt động
  nghĩa với việc các doanh nghiệp nước đổi mới sáng tạo trong các cơ sở đào tạo,
  ngoài tại Việt Nam phải tự mình gánh nghiên cứu để ứng dụng trong sản xuất
  thêm công việc và chống chọi lại với đang được triển khai như một chính sách
  sự cạnh tranh sống-còn của của doanh lớn của Chính phủ hiện nay.

  Bảng 9: Mối liên hệ giữa chỉ số kết quả tài chính (KRI) và chỉ số năng lực hấp thụ,
  phân theo nhóm năng lực.

  Bảng 10. Mối liên hệ giữa khả năng hấp thụ công nghệ và kết quả thực hiện về
  tài chính.

  Bảng 11. Mối liên hệ giữa khả năng hấp thụ chính sách và kết quả thực hiện về
  tài chính.

  Tạp chí 39
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 10. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  Tuy nhiên, cũng đã hé lộ những khía đã bước đầu thiết lập các mối liên hệ với
  cạnh tích cực trong triển khai đổi mới sáng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt
  tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam. Ba Nam và Nhật Bản để sử dụng cơ sở vật
  mươi năm đổi mới chưa phải là dài đối với chất và công nghệ của họ cho sinh viên,
  lịch sử phát triển của một nền kinh tế đang học sinh rèn luyện, thực hành, trước hết
  chuyển đổi. Các doanh nghiệp Việt Nam là ý thức kỷ luật và sự chăm chỉ. Chúng
  chủ yếu vẫn đang ở giai đoạn tìm tòi, hỏi tôi bước đầu thành công trong việc thuyết
  kinh nghiệm. Tuy nhiên, tình trạng học hỏi phục một số cơ sở đại học và giáo dục
  đã bước sang thời kỳ có sáng tạo, cải tiến. phổ thông thay đổi cách tiếp cận và tận
  Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một chính dụng những cơ hội chúng tôi mở ra. Hai
  sách chủ đạo đang được triển khai một năm nay, Khoa Điện – Điện tử của Trường
  cách tích cực, rộng khắp tại các trường đại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà
  học và hệ thống tổ chức của đoàn thanh Nội đã đưa việc thực hành trải nghiệm
  niên trong cả nước. Khía cạnh tích cực của vào chương trình đào tạo chính thức hàng
  việc ham học hỏi kiến thức và kinh nghiệm năm cho sinh viên. Một số thỏa thuận hợp
  quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam tác giữa INBUS với các trường đại học,
  cũng có thể và cần được khai thác thông trường nghề, trường phổ thông, Hiệp hội
  qua mối quan hệ giàu sự tin cậy giữa các Doanh nghiệp Nhật Bản về đào tạo hướng
  đối tác. Thay vì thiết lập các mối quan hệ nghiệp liên thông và sử dụng nguồn nhân
  kinh tế truyền thống (hợp đồng), đã hình lực đã được ký kết.
  thành các mối liên kết mạng lưới, kết nối Nhằm hỗ trợ kết nối doanh nghiệp
  thành viên và trợ giúp lẫn nhau cùng phát Việt Nam với cộng đồng quốc tế, INBUS
  triển (partnership). đã sử dụng Bộ chỉ số BCI xây dựng cuốn
  b) Giải pháp thực tế – kinh nghiệm cẩm nang danh bạ về năng lực doanh
  của Viện Nghiên cứu và Phát triển nghiệp theo ngành, lĩnh vực của tỉnh Hưng
  doanh nghiệp Yên. Một chương trình đào tạo doanh
  Tuân theo những nguyên tắc nêu nhân tương lai thông qua mô hình ươm
  trên, INBUS đã tiến hành những nghiên tạo doanh nhân, doanh nghiệp tại Nhật
  cứu trong một vài năm để tìm kiếm và Bản cũng được cam kết giữa INBUS,
  phát triển mối quan hệ đối tác. Nhật Bản Báo Diễn đàn doanh nghiệp (VCCI) với
  đã được lựa chọn làm đối tác đầu tiên để Đại diện Cộng đồng doanh nghiệp Nhật
  thiết lập mối liên hệ kết nối giữa doanh Bản và bắt đầu triển khai. Chương trình
  nghiệp hai nước và kinh nghiệm của các nhằm tạo cơ hội cho những người trẻ
  doanh nghiệp Nhật Bản là các bài học có tuổi Việt Nam mong muốn lập nghiệp có
  giá trị trong chiến lược phát triển nguồn thể tiếp cận và tiếp nhận những mô hình
  nhân lực kế cận cho các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ của Nhật Bản cùng kinh
  Việt Nam đang được INBUS theo đuổi. nghiệm của họ. Những chương trình trên
  Học tập kinh nghiệm một cách sáng chỉ mới được khởi xướng khoảng hai năm,
  tạo phải có nguồn nhân lực phù hợp. Vì nhưng triển vọng rất sáng sủa, vì phù hợp
  vậy, đào tạo nhân lực cần được tiến hành với xu thế và chủ trương chính sách của
  sớm hơn. Trong những năm qua, INBUS Chính phủ./

  Tạp chí 40
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 11. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  Tài liệu tham khảo

  1. Kỷ yếu hội thảo Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW: tiếp tục hoàn thiện môi
  trường phát triển kinh tế tư nhân, VCCI, 10th. July 2018.
  2. INBUS (2013-2018). Business Indexing – Corporate Financial Capacity.
  Annual reports, Hanoi.
  3. INBUS (2016). Business Capacity Survey 2016 Report. Internal publication
  use, Hanoi.
  4. INBUS (2017). Research for the development of the handbook of business
  capacity to the improvement of the PCI of Hung Yen province. Project Report,
  Department of Planning and Investment of Hung Yen.
  5. INBUS (2018). The Handbook of industrial business capacity of Hung Yen
  province. Department of Planning and Investment of Hung Yen, Hung Yen.
  6. Ishijima, Maeda (2015-2017). Credibility Index for SMEs (Small and Medium
  Enterprises), JAIF project, ASSEAN.
  7. Parmenter (2007). Key Performance Indicators – Developing, Implementing,
  and Using the Winning KPIs. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
  8. Schwab, WEF (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018. World
  Economic Forum, Geneva.
  9. VCCI (2018). Proceedings of workshop Implementing Resolution 10-NQ/TW:
  Continue to improve the environment of private economic development. VCCI, 10th.
  July 2018.

  Ngày nhận bài: 07/6/2019

  Tạp chí 41
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

Download tài liệu Năng lực sáng tạo tại doanh nghiệp Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực File Docx, PDF về máy