[Download] Một số điểm mới về bình đẳng giới trong bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 – Tải về File Docx, PDF

Một số điểm mới về bình đẳng giới trong bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019

Một số điểm mới về bình đẳng giới trong bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019
Nội dung Text: Một số điểm mới về bình đẳng giới trong bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019

Download


Bài viết trình bày một số điểm mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 so với bộ luật Lao động năm 2012. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: [Download] Một số điểm mới về bình đẳng giới trong bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Một số điểm mới về bình đẳng giới trong bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 File Docx, PDF về máy

Một số điểm mới về bình đẳng giới trong bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Một số điểm mới về bình đẳng giới trong bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019

 1. NGHIÏN CÛÁU – TRAO ÀÖÍI

  MÖÅ
  T SÖË ÀIÏÍM MÚÁI VÏÌ BÒNH ÀÙÈNG
  TRONG BÖÅ
  T LAO
  LUÊÅ
  ÀÖÅNG SÛÃA ÀÖÍI NÙM
  LÏ THANH THUÃY*
  Ngaây nhêån:19/6/2020
  Ngaây phaãn biïån:
  30/6/2020
  Ngaây duyïåt 28/7/2020
  àùng:

  Toám tùæt:
  Ngaây 20/11/2019, Quöëc höåi nûúác CHXHCN Viïåt Nam àaä thöng qua Böå luêåt Lao àöång sûãa àö
  Lao àöång 2019, coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/1/2021). Bïn caånh nhûäng nhu cêìu thûåc taåi trong nûúác, Böå luêåt
  thûåc hiïån caác cam kïët quöëc tïë cuãa Viïåt Nam vïì Bònh àùèng giúái trong lônh vûåc lao àöång, àaáp ûáng yïu c
  cuãa àêët nûúác. Böå luêåt Lao àöång 2019 hûúáng túái giaãi quyïët caác khoaãng caách vïì giúái coân hiïån hûäu.
  diïån nhêët àiïìu chónh caác vêën àïì vïì lao àöång, viïåc laâm taåi Viïåt Nam vaâ àaä àïì cêåp túái möåt söë lônh vû
  ra caác quy àõnh nhùçm àaãm baão Bònh àùèng giúái cho ngûúâi lao àöång taåi núi laâm viïåc. Baâi viïët àûa ra nh
  2019 trong sûå so saánh vúái Böå luêåt Lao àöång nùm 2012.
  Tûâ khoáa
  : Böå luêåt Lao àöång; Böå luêåt Lao àöång sûãa àöíi nùm 2019; bònh àùèng giúái.
  SOME NEW POINTS ON GENDER EQUALITY IN THE REVISED LABOR LAW 20
  Abstract:
  On November 20, 2019, the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam passed the amende
  (called the Labor Code 2019, effective from January 1, 2021). In addition to the needs in domestic, the Labor Cod
  at fulfilling Vietnam’s international commitments on gender equality in the field of labor, meeting the requireme
  international integration of Vietnam. The 2019 Labor Code aims to address existing gender gaps. This can be
  comprehensive legal documents that regulates labor and employment issues in Vietnam and has addressed a nu
  inequality exists. Since then, regulations were created to ensure gender equality for workers in the workplace. The
  new points in the Labor Code 2019 in comparison with the 2012 Labor Code.
  Tûâ khoáa:
  Labor Law; Revised Labor Law 2019; gender equality.

  1. Àùåt vêën àïì nûä lêìn thûá tû taåi Bùæc Kinh (Trung Quöëc); nùm 1979
  Bònh àùèng giúái laâ möåt trong nhûäng quyïìn vaâ tiïëp tuåc thöng qua Cöng ûúác quöëc tïë vïì xoáa boã moåi
  nghôa vuå cú baãn cuãa cöng dên Viïåt Nam àûúåc quy hònh thûác phên biïåt àöëi xûã àöëi vúái phuå nûä vaâ muåc
  àõnh cuå thïí trong caác vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt tiïu thiïn niïn kyã thûá ba cuäng nhùçm thuác àêíy bònh
  vaâ trong caác Cöng ûúác Quöëc tïë maâ Viïåt Nam àaä àùèng giúái vaâ trao quyïìn cho phuå nûä. Àaåi höåi àöìng
  tham gia kyá kïët. Liïn húåp quöëc cuäng àaä quyïët àõnh àùåt ra nhiïìu ngaây
  Luêåt Bònh àùèng giúái nïu roä: “Bònh àùèng giúái laâ lïî quöëc tïë, nhiïìu sûå kiïån troång àaåi vò muåc tiïu bònh
  viïåc nam, nûä coá võ trñ, vai troâ ngang nhau, àûúåc taåo àùèng giúái, vò sûå tiïën böå cuãa phuå nûä. Àiïìu naây cho
  àiïìu kiïån vaâ cú höåi phaát huy nùng lûåc cuãa mònh cho thêëy sûå ûu tiïn àùåc biïåt cuãa cöång àöìng quöëc tïë vïì
  sûå phaát triïín cuãa cöång àöìng, cuãa gia àònh vaâ thuå vêën àïì bònh àùèng giúái.
  hûúãng nhû nhau vïì thaânh quaã cuãa sûå phaát triïín àoá”. 2. Möåt söë àiïím múái vïì bònh àùèng giúái trong
  (Theo khoaãn 3, Àiïìu 5 – Luêåt Bònh àùèng giúái). Böå luêåt Lao àöång sûãa àöíi nùm 2019 so vúái Böå
  Bònh àùèng giúái khöng chó laâ möëi quan têm haâng luêåt Lao àöång nùm 2012
  àêìu cuãa Viïåt Nam maâ coân laâ cuãa cöång àöìng quöëc tïë. Nûúác ta laâ möåt trong nhûäng quöëc gia coá nhûäng
  Ngay tûâ thúâi àiïím nùm 1955, Liïn húåp quöëc àaä thöëng quy àõnh vïì bònh àùèng giúái rêët súám. Trong Hiïën phaáp
  nhêët quan àiïím vaâ thöng qua Chûúng trònh haânh
  àöång giúái, löìng gheáp giúái taåi Höåi nghõ quöëc tïë vïì phuå
  *    Trûúâng  Àaåi  hoåc  Cöng  àoaân

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  45 cöng àoaâ
  Söë 20 thaáng 7/2020

 2. NGHIÏN CÛÁU – TRAO ÀÖÍI

  nùm 1946, taåi Àiïìu 9 àaä àïì  cêåp àïën quyïìn bònh cêåp khaá roä neát caác quy àõnh nhùçm tiïën túái thûåc hiïån
  àùèng nam nûä: “Àaân baâ ngang quyïìn vúái àaân öng muåc tiïu Bònh àùèng giúái laâ xoáa boã phên biïåt, àöëi xûã
  trïn moåi phûúng diïån”. Sau naây àaä àûúåc thïí chïë vïì giúái taåo cú höåi nhû nhau cho caã nam, nûä trong
  hoáa thaânh caác vùn baãn Luêåt nhû Luêåt Bònh àùèng giúáiphaát triïín kinh tïë – xaä höåi vaâ phaát triïín nguöìn nhên
  nùm 2006, Luêåt Phoâng chöëng baåo lûåc gia àònh nùm lûåc, tiïën túái Bònh àùèng giúái thûåc chêët giûäa nam, nûä
  2007; ban haânh caác chûúng trònh haânh àöång Quöëc vaâ thiïët lêåp, cuãng cöë quan hïå húåp taác, höî trúå giûäa
  gia vïì bònh àùèng giúái giai àoaån 2016 – 2020, vïì phoâng, nam vaâ nûä trong moåi lônh vûåc cuãa àúâi söëng xaä höåi
  chöëng baåo lûåc gia àònh àïën nùm 2020… àïí àaãm baão àùåc biïåt laâ trong lônh vûåc quan hïå lao àöång.
  quyïìn lúåi cho ngûúâi phuå nûä trïn caác lônh vûåc chñnh Nïëu nhû Böå luêåt  Lao àöång nùm 2012 quan têm
  trõ, kinh tïë, lao àöång, giaáo duåc, y tïë vaâ ngay chñnh àûa ra nhûäng quy àõnh riïng àöëi vúái lao àöång nûä thò
  trong gia àònh cuãa hoå. Böå luêåt Lao àöång sûãa àöíi nùm 2019 àaä thïí hiïån
  Böå luêåt Lao àöång nùm 2012 àûúåc Quöëc höåi thöng vêën àïì löìng gheáp giúái vaâo viïåc xêy dûång chñnh saách
  qua ngaây 18/6/2012 àaä xaác lêåp khung khöí phaáp lyá phaáp luêåt.
  àiïìu chónh quan hïå lao àöång phuâ húåp trong àiïìu Möåt laâ, viïåc böí sung thïm cuåm tûâ: “Bònh àùèng
  kiïån múái; theo hûúáng xêy dûång quan hïå lao àöång giúái” vaâo chûúng X àaä phaãn aánh sûå nhêët quaán cuãa
  haâi hoâa, öín àõnh vaâ tiïën böå; baão vïå quyïìn vaâ lúåi ñch Àaãng, Nhaâ nûúác ta vïì thûåc hiïån cöng taác bònh
  húåp phaáp cuãa caác bïn; goáp phêìn quan troång trong àùèng giúái thïí hiïån trong xêy dûång, ban haânh chñnh
  viïåc tiïëp tuåc phaát triïín sûác saãn xuêët, phaát triïín kinh saách, phaáp luêåt khöng chó trong lônh vûåc vùn hoáa,
  tïë – xaä höåi trong àoá hûúáng túái quan têm baão vïå hún xaä höåi maâ coân trong lônh vûåc quan hïå lao àöång
  cho  lao  àöång nûä  thöng  qua  viïåc  daânh  troån  möåt aãnh hûúãng taác àöång túái nhiïìu ngûúâi. Caác nöåi dung
  chûúng X  “Quy àõnh vïì chïë àöå chñnh saách riïng quy àõnh roä vïì traách nhiïåm cuãa caác bïn trong quan
  cho lao àöång nûä”. hïå lao àöång àïí àaãm baão viïåc thûåc hiïån bònh àùèng
  Tuy nhiïn, thûåc tïë thûåc hiïån Böå luêåt  Lao àöång giúái hiïåu quaã trong thûåc tiïîn.
  nùm 2012 trong hún 7 nùm qua àaä böåc löå möåt söë Hai laâ, Böå luêåt Lao àöång nùm 2019 quy àõnh
  bêët cêåp, thiïëu soát nhû möåt söë quy àõnh coân chung traách nhiïåm cuãa Nhaâ nûúác trong thûåc hiïån bònh
  chung thiïëu cuå thïí, mang tñnh àõnh hûúáng, chûa coá àùèng giúái laâ:
  chïë taâi xûã lyá hoùåc coá chïë taâi nhûng tñnh cûúäng chïë – Khoaãn 1, Àiïìu 135 – Böå luêåt Lao àöång 2019 àaä
  khöng cao hoùåc vö hònh chung möåt söë quy àõnh àoá quy àõnh roä traách nhiïåm cuãa Nhaâ nûúác àaãm baão
  laâm raâo caãn, boá heåp, thêåm chñ coân ngùn cêëm laoquyïìn bònh àùèng giúái trong baão àaãm quyïìn bònh
  àöång nûä àûúåc lûåa choån, tham gia laâm viïåc àïí coá àùèng cuãa lao àöång nûä, lao àöång nam; thûåc hiïån
  thïm thu nhêåp… caác biïån phaáp bònh àùèng giúái vaâ phoâng chöëng quêëy
  Vïì kinh tïë: Chïnh lïåch thu nhêåp giûäa nam vaâ röëi tònh duåc núi laâm viïåc.
  nûä cuâng möåt võ trñ cöng viïåc vêîn töìn taåi, cú höåi àïí – Khoaãn 2, Àiïìu 135 – Böå luêåt Lao àöång 2019
  phuå nûä tiïëp cêån nhûäng viïåc laâm coá thu nhêåp caoKhuyïën khñch ngûúâi sûã duång lao àöång taåo àiïìu kiïån
  vêîn thêëp hún so vúái nam giúái, lao àöång nûä chûa àïí lao àöång nûä vaâ lao àöång nam coá viïåc laâm thûúâng
  àûúåc àaánh giaá cao nhû lao àöång nam, laâ àöëi tûúång xuyïn, aáp duång röång raäi chïë àöå laâm viïåc theo thúâi
  dïî bõ ruãi ro vaâ töín thûúng hún khi doanh nghiïåp coá gian biïíu linh hoaåt, laâm viïåc khöng troån thúâi gian,
  nhu cêìu cùæt giaãm nhên lûåc. Àùåc biïåt laâ hiïån nay, laâm viïåc taåi nhaâ… Àïí taåo cú höåi, àiïìu kiïån cho caã
  thu nhêåp bònh quên cuãa lao àöång nûä luön thêëp hún hai giúái vûâa laâm töët cöng viïåc cuãa àún võ vûâa laâm
  nam giúái. troân traách nhiïåm àöëi vúái gia àònh trong nhûäng trûúâng
  Vïì chñnh trõ – xaä höåi:
   Tyã lïå nûä giúái laâm cöng taáchúåp cuå thïí.
  quaãn lyá, laänh àaåo tuy àaä àûúåc caãi thiïån nhûng vêîn coân – Khoaãn 4, àiïìu 135 – Böå luêåt Lao àöång nùm 2019
  thêëp so vúái caác võ trñ quaãn lyá, laänh àaåo noái chung, soquy àõnh Nhaâ nûúác coá chñnh saách giaãm thuïë àöëi vúái
  vúái sûå gia tùng cuãa lûåc lûúång lao àöång nûä noái riïng… ngûúâi sûã duång lao àöång coá sûã duång nhiïìu lao àöång
  Vïì gia àònh:  Lao àöång nûä vêîn coân daânh nhiïìu nûä. Àiïìu naây seä taåo cú höåi cho lao àöång nûä tòm kiïëm
  thúâi gian cho cöng viïåc nöåi trúå, nuöi daåy con caái, ñt viïåc laâm dïî daâng hún.
  coá cú höåi àïí hoåc têåp nêng cao trònh àöå moåi mùåt cuäng – Khoaãn 5, Àiïìu 135 – Böå luêåt Lao àöång 2019 nïu
  nhû chùm soác baãn thên… roä traách nhiïåm cuãa Nhaâ nûúác coá kïë hoaåch múã röång
  Vò vêåy, ngaây 20/11/2019 Quöëc höåi àaä thöng qua nhiïìu loaåi hònh àaâo taåo cho lao àöång nûä coá thïm
  Böå luêåt Lao àöång sûãa àöíi nùm 2019 vúái tyã lïå taánnghïì dûå phoâng vaâ phuâ húåp vúái àùåc àiïím vïì cú thïí,
  thaânh 90,06% coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/01/2021 àaä àïì sinh lyá vaâ chûác nùng laâm meå cuãa ngûúâi phuå nûä.

  46 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 20 thaáng 7/2020

 3. NGHIÏN CÛÁU – TRAO ÀÖÍI

  Ba laâ, quy àõnh traách nhiïåm cuãa ngûúâi sûã duång Coá thïí thêëy rùçng chïë àöå baão vïå thai saãn cuäng àaä
  lao àöång trong viïåc baão àaãm thûåc hiïån bònh àùèng giúái. chó roäquan àiïím tiïëp cêån, cú chïë baão vïå lao àöång
  Khoaãn 3, Àiïìu 136 quy àõnh phaãi coá àuã buöìng nûä theo hûúáng múã röång cú höåi viïåc laâm vaâ baão àaãm
  tùæm vaâ buöìng vïå sinh taåi núi laâm viïåc cho caã nam vaâtöët hún caác àiïìu kiïån, tiïu chuêín vïì lao àöång cho lao
  nûä, thay vò chó daânh cho lao àöång nûä nhû böå luêåt lao àöång nûä. Àêy laâ möåt nöåi dung rêët múái so vúái Böå luêåt
  àöång trûúác àêy. Lao àöång nùm 2012 vò àiïìu naây àaä laâm thay àöíi
  Böën laâ, vïì chïë àöå Thai saãn Böå luêåt Lao àöång hoaân toaân tû duy vïì baão vïå lao àöång nûä thöng qua
  nùm 2019 quy àõnh thïm möåt söë nöåi dung múái sau: viïåc trao quyïìn àûúåc quyïët àõnh coá laâm viïåc ban
  – Khoaãn 1, Àiïìu 137 ngûúâi sûã duång lao àöång khöng àïm, laâm thïm giúâ hoùåc ài cöng taác xa hay khöng
  sûã duång lao àöång nûä laâm viïåc ban àïm, laâm thïm trong caác trûúâng húåp cuå thïí; quyïët àõnh laâm hoùåc
  giúâ, ài cöng taác xa àöëi vúái phuå nûä mang thai thaáng khöng laâm caác cöng viïåc coá aãnh hûúãng xêëu àïën chûác
  thûá 6 úã vuâng sêu, vuâng xa, biïn giúái, haãi àaão. Àöëi vúáinùng sinh saãn vaâ nuöi con nhoã thay vò quy àõnh cêëm
  phuå nûä nuöi con dûúái 12 thaáng tuöíi trûâ trûúâng húåp lao àöång nûä nhû trûúác àêy.
  àûúåc ngûúâi lao àöång àöìng yá. Nùm laâ, quy àõnh vïì tuöíi nghó hûu: Nïëu nhû Böå
  – Khoaãn 2, Àiïìu 137 lao àöång nûä laâm nghïì, cöng luêåt Lao àöång nùm 2012 quy àõnh tuöíi nghó hûu
  viïåc nùång nhoåc, àöåc haåi, nguy hiïím hoùåc àùåc biïåt nam laâ 60 tuöíi vaâ nûä 55 tuöíi thò Böå luêåt Lao àöång
  nùång nhoåc, àöåc haåi, nguy hiïím hoùåc laâm nghïì, cöng nùm 2019 quy àõnh tûâ nùm 2021 tuöíi nghó hûu trong
  viïåc coá aãnh hûúãng xêëu túái chûác nùng sinh saãn vaâàiïìu kiïån lao àöång bònh thûúâng cuãa lao àöång nam
  nuöi con khi mang thai coá thöng baáo cho ngûúâi sûã laâ àuã 60 tuöíi 03 thaáng vaâ lao àöång nûä laâ 55 tuöíi 04
  duång lao àöång biïët thò àûúåc chuyïín sang laâm cöng thaáng. Àiïìu naây cho pheáp lao àöång nûä coá cú höåi
  viïåc nheå hún, an toaân hún hoùåc àûúåc giaãm 01 giúâ àûúåc khùèng àõnh baãn thên trong sûå nghiïåp, àûúåc
  laâm viïåc maâ khöng bõ cùæt giaãm tiïìn lûúng vaâ caáccöëng hiïën cho xaä höåi nhû lao àöång nam vaâ tûâ àoá
  quyïìn lúåi khaác cho àïën khi hïët thúâi gian nuöi con cuäng nhû coá thu nhêåp àaãm baão hún.
  dûúái 12 thaáng tuöíi. 3. Kïët luêån
  – Khoaãn 3, Àiïìu 137 quy àõnh thïm nöåi dung ûu Böå luêåt Lao àöång sûãa àöíi nùm 2019 àûúåc xêy
  tiïn giao kïët Húåp àöìng lao àöång múái cho lao àöång dûång dûåa trïn quan àiïím, àûúâng löëi cuãa Àaãng vïì
  nûä hïët haån húåp àöìng nhûng àang mang thai vaâ nuöi viïåc hoaân thiïån thïí chïë kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng
  con dûúái 12 thaáng tuöíi. xaä höåi chuã nghôa, vïì höåi nhêåp kinh tïë quöëc tïë, kiïën
  – Khoaãn 5, Àiïìu 139 quy àõnh thïm nöåi dung lao taåo khung phaáp luêåt vïì lao àöång. Böå luêåt Lao àöång
  àöång nam àûúåc nghó khi vúå sinh con, khi nhêån nuöi sûãa àöíi nùm 2019 àöìng thúâi àûúåc hoaân thiïån trïn cú
  con nuöi dûúái 06 thaáng tuöíi, lao àöång nûä mang thai súã cuå thïí hoáa Hiïën phaáp 2013 vïì baão vïå quyïìn vaâ
  höå vaâ ngûúâi lao àöång nûä laâ ngûúâi meå nhúâ mang thainghôa vuå cú baãn cuãa cöng dên trong lônh vûåc lao
  höå àûúåc nghó viïåc hûúãng chïë àöå thai saãn theo quy àöång, thuác àêíy, baão àaãm bònh àùèng giúái taåi núi laâm
  àõnh cuãa phaáp luêåt vïì baão hiïím xaä höåi. Böå luêåt Laoviïåc, baão vïå nhoám lao àöång yïëu thïë; baão vïå quyïìn
  àöång sûãa àöíi nùm 2019 àaä àaãm baão töët hún bònh vaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa ngûúâi sûã duång lao àöång, höî
  àùèng giúái vïì quyïìn, nghôa vuå, traách nhiïåm cuãa lao trúå doanh nghiïåp thuêån lúåi trong quaá trònh tuyïín duång,
  àöång nam vaâ lao àöång nûä khöng chó trong cöng viïåc sûã duång lao àöång; tûâng bûúác hònh thaânh thõ trûúâng
  úã àún võ, doanh nghiïåp maâ coân caã trong gia àònh cuãa lao àöång àöìng böå, goáp phêìn xêy dûång quan hïå lao
  ngûúâi lao àöång vúái viïåc böí sung möåt söë nöåi dung àöång haâi hoâa, öín àõnh, tiïën böå, phuâ húåp àiïìu kiïån
  nhû: quy àõnh nam giúái àûúåc nghó khi vúå sinh con phaát triïín kinh tïë thõ trûúâng vaâ höåi nhêåp quöëc tïë úã
  (hiïån múái chó quy àõnh trong Luêåt Baão hiïím xaä höåi Viïåt Nam. 
  2016); baão àaãm viïåc laâm sau thúâi gian nghó thai saãn
  cho ngûúâi lao àöång noái chung, thay vò quy àõnh hiïån
  haânh chó aáp duång cho lao àöång nûä. Taâi liïåu tham khaão
  1.  Quöëc höåi  nûúác cöång hoâa  xaä höåi chuã nghôa  Viïåt Nam: Luêåt  Bònh
  – Khoaãn 2, àiïìu 142 yïu cêìu ngûúâi sûã duång lao
  àùèng  giúái  nùm  2006.
  àöång phaãi cung cêëp àêìy àuã thöng tin vïì tñnh chêët 2.  Quöëc  höåi  nûúác  cöång  hoâa  xaä  höåi  chuã  nghôa Viïåt  Nam: 
  Böå  luêåt
  nguy hiïím, nguy cú, yïu cêìu cuãa cöng viïåc àïí ngûúâi Lao  àöång  nùm  2012.
  lao àöång lûåa choån vaâ phaãi baão àaãm àiïìu kiïån vïì an 3.  Quöëc höåi  nûúác  Cöång  hoâa xaä höåi  chuã nghôa Viïåt  Nam: Böå  luêåt
  toaân vïå sinh lao àöång cho ngûúâi lao àöång,… Lao  àöång  sûãa  àöíi  nùm  2019.

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  47 cöng àoaâ
  Söë 20 thaáng 7/2020

Download tài liệu Một số điểm mới về bình đẳng giới trong bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 File Docx, PDF về máy