[Download] Mô hình pháp lí về tổ chức công đoàn một số quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa – Tải về File Docx, PDF

Mô hình pháp lí về tổ chức công đoàn một số quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Mô hình pháp lí về tổ chức công đoàn một số quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
Nội dung Text: Mô hình pháp lí về tổ chức công đoàn một số quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Download


Bài viết phân tích và đánh giá các quy định về tổ chức công đoàn theo pháp luật của các quốc gia điển hình trên thế giới (Mĩ, Nhật, Singapore). Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tổ chức công đoàn đảm bảo phù hợp với cam kết và thông lệ quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Bạn đang xem: [Download] Mô hình pháp lí về tổ chức công đoàn một số quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mô hình pháp lí về tổ chức công đoàn một số quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa File Docx, PDF về máy

Mô hình pháp lí về tổ chức công đoàn một số quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mô hình pháp lí về tổ chức công đoàn một số quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

 1. Hội thảo Khoa học
  “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”

  MÔ HÌNH PHÁP LÍ VỀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN MỘT SỐ
  QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM
  TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

  LEGAL MODEL OF TRADE UNION ORGANIZATION IN SOME
  COUNTRIES OF THE WORLD AND RECOMMENDATIONS FOR
  VIETNAM IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

  TS. Đoàn Thị Phương Diệp1, Trịnh Tuấn Anh2

  Tóm tắt – Bài viết phân tích và đánh giá các quy định về tổ chức công đoàn
  theo pháp luật của các quốc gia điển hình trên thế giới (Mĩ, Nhật, Singapore).
  Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tổ
  chức công đoàn đảm bảo phù hợp với cam kết và thông lệ quốc tế trong bối cảnh
  toàn cầu hóa.
  Từ khóa: tổ chức Công đoàn, pháp luật lao động, toàn cầu hóa.
  Tổ chức đại diện tập thể lao động tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới
  như một cơ chế hữu hiệu mà những người lao động xây dựng nên để tự bảo vệ
  mình chống lại sự đối xử không đúng đắn từ phía người sử dụng lao động. Ở Việt
  Nam, cho đến thời điểm hiện tại, tổ chức này chính là tổ chức công đoàn. Việc
  tham khảo mô hình công đoàn các quốc gia trên thế giới để từ đó hoàn thiện mô
  hình của pháp luật Việt Nam là một yêu cầu cần thiết đặt ra, đặc biệt trong bối
  cảnh toàn cầu hoá hiện nay.
  1. QUY CHẾ PHÁP LÍ VỀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THEO PHÁP LUẬT
  MỘT SỐ QUỐC GIA ĐIỂN HÌNH TRÊN THẾ GIỚI
  1.1. Hoa Kì
  Ở Hoa Kì, luật lao động chính là đạo luật quan hệ lao động quốc gia năm
  1935 (NLRA) áp dụng cho tất cả các quan hệ lao động trong tất cả các lĩnh vực,
  ngoại trừ đường sắt và hàng không, được điều chỉnh bởi Luật Lao động đường sắt
  năm 1926 ( RLA). Bên cạnh NLRA, Đạo luật Landrum-Griffin 1959 (LMRDA)
  điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn. Đối tượng điều
  chỉnh của LMRDA bao gồm: (i) người lao động (NLĐ), tổ chức công đoàn được

  1
  Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  2
  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Email: anhtt@dau.edu.vn
  462

 2. Hội thảo Khoa học
  “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”

  điều chỉnh bởi Đạo luật NLRA; và (ii) NLĐ, tổ chức công đoàn trong ngành
  đường sắt và hàng không được điều chỉnh bởi RLA [1].
  Theo Đạo luật LMRDA, tổ chức công đoàn là tổ chức đại diện cho những
  NLĐ ở nhiều doanh nghiệp cạnh tranh lẫn nhau. Khác với tổ chức công đoàn ở
  các quốc gia châu Âu lục địa (Pháp, Đức), ở Hoa Kì, chúng ta rất hiếm thấy tổ
  chức công đoàn chỉ “đại diện” cho NLĐ ở một doanh nghiệp nhất định. Chính vì
  vậy, nghiên cứu so sánh cho thấy, nếu ở các quốc gia châu Âu lục địa, các ủy ban
  lao động đại diện cho từng doanh nghiệp thì ở Hoa Kì hầu như không có. Dựa trên
  lí thuyết thương lượng tập thể mang tính phi tập trung, cơ chế đại diện cho NLĐ
  của tổ chức công đoàn được hình thành dựa trên sự phân chia lợi ích giữa NLĐ và
  người sử dụng lao động (NSDLĐ): tổ chức công đoàn thực hiện quyền thương
  lượng tập thể cho NLĐ (được hiểu nhóm quyền phản ánh tiếng nói của tập thể lao
  động, thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn cũng như tập thể lao động trong mối
  quan hệ với NSDLĐ) [2]. Ngoài vai trò đại diện cho NLĐ, tổ chức công đoàn còn
  thực hiện việc tuyên truyền, tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến NLĐ tại
  nơi làm việc. Đồng thời, tổ chức công đoàn cũng giám sát NSDLĐ thực thi các
  quy định pháp luật về lao động đối với NLĐ trên thực tế [3].
  Đạo luật LMRDA không yêu cầu NLĐ phải trở thành thành viên của bất kì
  tổ chức công đoàn nào, mặc dù đây là chủ thể mà NLĐ sử dụng đối thoại với
  NSDLĐ về lương, giờ làm việc và các điều khoản, điều kiện lao động khác. Nói
  cách khác, pháp luật Hoa Kì không yêu cầu bắt buộc tất cả NLĐ trở thành thành
  viên của tổ chức công đoàn [4]. Việc thành lập, tham gia tổ chức công đoàn ở Hoa
  Kì dựa trên cơ sở tự do hiệp hội. Thực chất, đây là việc nội luật hóa công ước về
  tự do hiệp hội năm 1948 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Đối với NLĐ, đạo
  luật LMRDA quy định thành viên có quyền tự do ngôn luận tại các cuộc họp của
  tổ chức đại diện NLĐ và tranh cử vào các chức vụ của tổ chức công đoàn mà
  không bị các hạn chế bất hợp lí. Khoản 2, Điều 1 của Luật LMRDA nhấn mạnh:
  ‘Mỗi thành viên của bất kì tổ chức công đoàn nào đều có quyền hội họp và tự do
  hội họp với các thành viên khác; và để thể hiện bất kì quan điểm, lập luận, hoặc ý
  kiến; và trình bày tại các cuộc họp của tổ chức công đoàn theo quan điểm của
  mình’ [5].
  Đồng thời, Đạo luật NLRA quy định các mang tính chất hạn chế việc thực
  thi kỉ luật của tổ chức công đoàn đối với NLĐ và bảo đảm phù hợp với các tiêu
  chí, quy trình trong thủ tục kỉ luật “nội bộ”. NLĐ có thể bị xử lí kỉ luật. Tuy
  nhiên, NLĐ không thể bị mất việc vì vi phạm nội quy của tổ chức công đoàn.
  Đồng thời, NLĐ không thể bị mất việc chỉ vì vi phạm nội quy công đoàn. Họ
  cũng có thể từ bỏ tư cách thành viên của Công đoàn, ngay cả khi NLĐ tham gia
  đình công.
  Pháp luật Hoa Kì cũng quy định NSDLĐ không được phép ngăn cản hoặc
  can thiệp vào việc thành lập, quản lí hoặc đóng góp tài chính vào các nghiệp đoàn,
  463

 3. Hội thảo Khoa học
  “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”

  liên đoàn hoặc từ chối thương lượng tập thể theo thiện chí với các tổ chức do
  NLĐ lựa chọn. Đạo luật NLRA quy định việc nghiêm cấm các tiểu bang cho phép
  NSLĐ tham gia thỏa thuận, trong đó, yêu cầu NLĐ trả một khoản phí cho tổ chức
  công đoàn là điều kiện để có và duy trì việc làm [6].
  1.2. Singapore
  Ở Singapore, tổ chức công đoàn được thành lập dựa trên nguyên tắc “tự do
  lập hội”. Tuy nhiên, cũng như các hội đoàn khác, tổ chức công đoàn phải đáp ứng
  các thủ tục đăng kí thành lập theo quy định của Đạo luật Trade Unions Act 2004.
  Theo đó, mọi công đoàn phải đăng kí trong khoảng thời gian một tháng kể từ ngày
  được thành lập [7]. Quá trình đăng kí thành lập tổ chức công đoàn được gọi là thủ
  tục công nhận. Nói cách khác, để một tổ chức công đoàn có đủ quyền năng thực
  hiện chức năng đại diện cho NLĐ trong thương lượng tập thể, trước tiên, tổ chức
  đó phải được công nhận [8]. Theo pháp luật Singapore, tổ chức công đoàn được
  hiểu là bất kì hiệp hội nào của NLĐ nhằm điều chỉnh quan hệ giữa NSDLĐ và
  NLĐ với các mục đích cơ bản sau đây:
  – Đại diện cho NLĐ trong quá trình thương lượng tập thể với NSDLĐ để
  bảo đảm công bằng về tiền lương, điều kiện làm việc, nâng cao mức sống và chất
  lượng sống cho NLĐ. Hiện nay, vai trò đại diện NLĐ được “mở rộng” theo hướng
  thực hiện quyền thỏa thuận với NSDLĐ về đào tạo kĩ năng cơ bản cho NLĐ, xây
  dựng các chương trình giáo dục đào tạo cho NLĐ [9].
  – Tham gia xử lí tranh chấp giữa các bên trong quan hệ lao động với tư cách
  là bên hòa giải.
  – Thực hiện cơ chế ba bên trong quan hệ lao động.
  Về quyền tự do gia nhập, thành lập tổ chức công đoàn ở Singapore được
  điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật quan trọng như:
  Hiến pháp Singapore (The Constitution of Singapore) đảm bảo quyền tự do
  hiệp hội cho mọi công dân, trừ những trường hợp cho phép hạn chế quyền này vì
  bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng (oder policy) [8].
  – Luật Việc làm (Employment Act), quy định quyền của NLĐ được tự do
  gia nhập các tổ chức công đoàn;
  – Luật Quan hệ Lao động (Industrial Relations Act ) quy định thủ tục đại
  diện cho NLĐ trong đó bao gồm việc thông báo cho NLĐ và NSDLĐ bỏ phiếu
  kín để đảm bảo bầu ra được tổ chức thực sự là đại diện cho NLĐ [9];
  – Luật Công đoàn (Trade Unions Act) quy định khung pháp lí điều chỉnh
  hoạt động của tổ chức công đoàn. Điều 2, Chương 1, Luật Công đoàn quy định ba
  vai trò cơ bản của công đoàn: (i) đảm bảo cân bằng lợi ích giữa NLĐ và NSDLĐ;

  464

 4. Hội thảo Khoa học
  “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”

  (ii) cải thiện điều kiện làm việc của NLĐ; (iii) nâng cao năng suất lao động vì lợi
  ích chung của NLĐ, NSDLĐ và nền kinh tế quốc dân [10].
  Về quyền tự do gia nhập, thành lập tổ chức công đoàn ở Singapore dựa trên
  nền tảng quyền tự do hiệp hội và sự đặc thù trong lĩnh vực quan hệ lao động,
  khung pháp lí của các đạo luật liên quan quyền tự do gia nhập, thành lập tổ chức
  công đoàn thể hiện các đặc điểm cơ bản sau đây:
  – Mỗi NLĐ được quyền tự do tham gia hoặc đăng kí vào bất kì tổ chức
  công đoàn nào do mình lựa chọn [11]. Pháp luật Singapore cho phép NLĐ tự do
  lựa chọn tổ chức công đoàn mà NLĐ thấy rằng có lợi và cho phép NLĐ không bắt
  buộc trở thành thành viên của một tổ công đoàn nhất định cho dù tổ chức này với
  tư cách là một hiệp hội của NLĐ được thành lập để bảo vệ và tiếp tục các quyền
  và lợi ích của NLĐ [12] . Cụ thể, Luật Quan hệ Lao động (Industrial Relations
  Act) quy định: ‘NLĐ có quyền không tham gia hoặc từ chối trở thành thành viên
  của bất kì một tổ chức công đoàn’.
  – Để ngăn chặn các hành vi xâm hại đến quyền tự do gia nhập, thành lập tổ
  chức công đoàn, pháp luật Singapore cấm NSDLĐ được thực hiện các hành vi
  như không được phép sa thải, gây thương tích hoặc đe dọa gây thương tích cho
  NLĐ nếu người đó có ý định gia nhập vào một tổ chức công đoàn bất kì. Hệ quả
  pháp lí bất lợi nhất, NSDLĐ có thể bị quy kết trách nhiệm hình sự theo các hình
  thức như: (i) phạt tiền tối đa là 2.000 Singapore dollar hoặc; (ii) phạt tù đến một
  năm [13].
  1.3. Nhật Bản
  Ở Nhật Bản, khung pháp lí điều chỉnh hoạt động tổ chức công đoàn được
  ghi nhận trong Hiến pháp Nhật Bản (The Constitution of Japan) năm 1947 và Đạo
  luật Công đoàn (Trade Union Act) năm 1949.
  Hiến pháp Nhật Bản bảo đảm cho NLĐ được quyền thành lập và tham gia tổ
  chức công đoàn dựa trên nguyên tắc tự do lập hội. Cụ thể, Điều 28, Hiến pháp
  Nhật Bản quy định: ‘Quyền tự do tổ chức và thương lượng tập thể cùng các hoạt
  động tập thể khác của NLĐ được bảo đảm’.
  Hiệp hội, theo Hiến pháp Nhật Bản, được hiểu là một tổ chức do cách thành
  viên tạo lập trên sự thỏa thuận và nhằm mục đích phi lợi nhuận (để phân biệt với
  các tổ chức có mục đích lợi nhuận). Thành lập các hiệp hội là thực thi quyền tự do
  hợp đồng và hiệp hội được hình thành dựa trên sự thỏa thuận của các thành viên
  [14].
  Đạo luật Trade Union Act năm 1949 quy định tổ chức công đoàn là hiệp hội
  nhằm mục đích thúc đẩy phúc lợi kinh tế của NLĐ. Theo đó, tổ chức công đoàn là
  tổ chức đại diện NLĐ. Tổ chức công đoàn tự chủ về tài chính, có nghĩa là tổ chức

  465

 5. Hội thảo Khoa học
  “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”

  công đoàn không nhận bất kì sự trợ giúp tài chính nào từ NSDLĐ [không bị lệ
  thuộc, chi phối về kinh phí hoạt động bởi NSDLĐ].
  – Tổ chức công đoàn thực hiện chức năng đại diện cho NLĐ thỏa thuận với
  NSDLĐ về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương và các nội
  dung khác của quan hệ lao động [15].
  Đạo luật Trade Union Act năm 1949 khẳng định vai trò của tổ chức công
  đoàn là: nâng cao vị thế của NLĐ bằng cách thúc đẩy sự bình đẳng giữa NLĐ và
  NSDLĐ trong quá trình thương lượng nhằm đảm bảo môi trường làm việc; cải
  cách tiền lương; cải thiện điều kiện làm việc; bảo đảm các quyền cơ bản cho NLĐ
  như quyền thương lượng tập thể, tổ chức tập thể, hành động tập thể [16]. Trong
  đó, quyền tự do thành lập và gia nhập tổ chức công đoàn là “quyền cơ bản”, nhóm
  quyền tham gia thương lượng tập thể, hành động tập thể mang tính chất phái sinh.
  Đạo luật Trade Union Act năm 1949 được áp dụng và điều chỉnh. Theo đó,
  Điều 5, Đạo luật Trade Union Act năm 1949 quy định: Tổ chức công đoàn được
  quyền từ chối đơn yêu cầu gia nhập của NLĐ (truất quyền). Tuy nhiên, việc truất
  quyền này không được dựa trên sự phân biệt đối xử với các lí do như có sự khác
  biệt về chủng tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, tín ngưỡng giữa NLĐ
  với nhau.
  Để bảo đảm thực thi hiệu quả quyền tự do thành lập, gia nhập bất kì tổ chức
  công đoàn nào của NLĐ và hạn chế sự can thiệp của NSDLĐ, đạo luật Trade
  Union Act năm 1949 quy định: NSDLĐ không được phép sa thải NLĐ nếu NLĐ
  gia nhập vào một công đoàn bất kì mà họ lựa chọn, hành vi này sẽ bị quy kết là
  bất hợp pháp hay tạo ra “thực tiễn lao động không công bằng”. Cụ thể, Điều 7,
  Đạo luật Trade Union Act năm 1949 nhấn mạnh, NSDLĐ không được thực hiện
  các hành vi:
  (i) Sa thải hoặc thực hiện biện pháp xử lí khác theo hướng tác động bất lợi
  đến NLĐ vì lí do họ là thành viên của một công đoàn, hoặc đã cố gắng tham gia
  vào một công đoàn bất kì;
  (ii) Có hành động không chính đáng để NLĐ rút khỏi hoặc không thể tham
  gia vào một công đoàn bất kì.
  2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÍ CỦA TỔ
  CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẢM BẢO PHÙ HỢP CAM KẾT
  VÀ THÔNG LỆ QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
  2.1. Quyền tự do thành lập và gia nhập tổ chức công đoàn
  Thứ nhất, theo quy định của Luật Công đoàn 2012, Công đoàn là tổ chức
  trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN). Đây là loại hình tổ
  chức đại diện cho NLĐ đã và đang tồn tại ở nước ta. Tuy nhiên, đảm bảo quyền tự

  466

 6. Hội thảo Khoa học
  “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”

  do thành lập và gia nhập tổ chức công đoàn, theo tác giả, tổ chức công đoàn phải
  được xây dựng theo hướng độc lập về cơ cấu tổ chức, tài chính, nhân sự so với
  NSDLĐ và không phải là tổ chức chính trị – xã hội thuộc TLĐLĐVN như hiện
  nay. Theo đó, tổ chức công đoàn chỉ thực hiện chức năng duy nhất là tổ chức
  được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng
  lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ
  trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác
  theo quy định của pháp luật về lao động.
  Sự độc lập của tổ chức công đoàn trong mối tương quan với NSDLĐ và cơ
  quan nhà nước phải được thể hiện ở hai khía cạnh: (i) độc lập, tách bạch về tài
  chính; (ii) độc lập, tách bạch về tổ chức. Đây là hai nội dung được ILO đề cập
  trong các báo cáo (reports) về vấn đề tự do liên kết [17]. Do đó, để quyền tự do
  thành lập, gia nhập tổ chức công đoàn của NLĐ được thực thi hiệu quả trên thực
  tế và công đoàn hoạt động độc lập với NSDLĐ, pháp luật cần cho phép NLĐ
  được tự do thành lập tổ chức công đoàn thực hiện chức năng đại diện NLĐ theo
  hai cách:
  Cách thứ nhất, gia nhập TLĐLĐVN và được phép hoạt động sau khi làm
  thủ tục công nhận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  Cách thứ hai, đăng kí với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoạt động
  độc lập và được hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận thành lập.
  Cách thứ ba, quy định hướng dẫn cụ thể về cơ cấu tổ chức và hoạt động;
  quy trình, thủ tục đăng kí thành lập tổ chức công đoàn, ví dụ: (i) điều kiện cấp
  giấy phép đăng kí thành lập hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức công
  đoàn; (ii) tỉ lệ thành viên tối thiểu khi thành lập tổ chức công đoàn trong một đơn
  vị sử dụng lao động. Thành lập tổ chức công đoàn là quyền của NLĐ nhưng nếu
  không hạn chế số lượng tổ chức công đoàn sẽ có thể dẫn đến tình trạng có nhiều
  tổ chức công đoàn thực hiện chức năng đại diện cho NLĐ trong cùng một đơn vị
  sử dụng lao động nhưng số lượng thành viên của các tổ chức này lại quá ít, từ đó
  ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.
  2.2. Đảm bảo tự chủ về tài chính của tổ chức công đoàn và hạn chế sự can
  thiệp của người sử dụng lao động
  Quyền tự chủ về tài chính là một điều kiện quan trọng để tổ chức công đoàn
  hoạt động độc lập mà không chịu sự can thiệp, hoặc tác động từ NSDLĐ hoặc
  Nhà nước. Nói cách khác, tổ chức công đoàn trên thực tế trở thành “cánh tay nối
  dài” của NSDLĐ khi quyền tự chủ về tài chính không được đảm bảo thực thi
  hiệu quả.
  Ở các quốc gia phát triển như Hoa Kì, Nhật Bản, Singapore, cán bộ công
  đoàn được trả lương từ nguồn ngân sách [quỹ công đoàn] hình thành từ sự đóng

  467

 7. Hội thảo Khoa học
  “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”

  góp của NLĐ. Mọi hoạt động của tổ chức công đoàn đều được chi trả từ quỹ công
  đoàn. Do đó, hoạt động của tổ chức công đoàn là độc lập và có sự đối kháng với
  NSDLĐ [9]. Theo Điểm g, Khoản 1, Điều 174 Bộ luật Lao động năm 2019, tổ
  chức của NLĐ được tự chủ trong vấn đề tài chính của tổ chức mình. Vấn đề tài
  chính chỉ cần được theo dõi, lưu trữ và công khai cho thành viên của tổ chức theo
  định kì hằng năm. Tuy nhiên, việc theo dõi và lưu trữ sẽ được tiến hành như thế
  nào? Cơ chế quản lí của nhà nước đối với vấn đề tài chính của các tổ chức này ra
  sao? Việc công khai cho các thành viên của tổ chức được thực hiện ra sao? [18] Do đó, pháp luật cần thừa nhận công đoàn là tổ chức có tư cách pháp nhân để có
  thể tự chủ về tài chính, và hạch toán độc lập không phụ thuộc vào NDLĐ hoặc
  TLĐLĐVN trong thực hiện các khoản thu và chi về tài chính, đặc biệt chi trả
  lương cho NLĐ phụ trách hoạt động công đoàn.
  Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam cần quy định chế tài pháp lí khi NSDLĐ
  có hành vi thao túng hoặc can thiệp vào hoạt động của tổ chức công đoàn. Như
  vậy, vai trò và chức năng của tổ chức công đoàn mới thực sự phát huy “hiệu quả”
  trên thực tiễn. Nghiên cứu so sánh, pháp luật của Nga cho rằng, hoạt động của
  công đoàn phải độc lập với cơ quan quyền lực, cơ quan chính quyền, NSDLĐ và
  các thiết chế trong hệ thống chính trị. Đồng thời, pháp luật cũng cấm sự can thiệp
  vào hoạt động công đoàn làm hạn chế gây trở ngại đến hoạt động của công đoàn
  từ phía các cơ quan hữu quan [14].

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Nelson, Michael J. Slowing Union Corruption: Reforming the Landrum-
  Griffin Act to Better Combat Union Embezzlement. George Mason Law
  Review 8 (spring); 2000.
  [2] Alan B. Morriso. Fundamentals of American Law. Oxford University Press;
  2007.
  [3] Michael P. Sheridan. Labor law—narrowing the scope of the employer’s duty
  to bargain over job termination decisions. First National Maintenance Corp.
  v. NLRB. 4 W. New Eng. L. Rev. 513. 1981; 452 U.S. 666.
  [4] Patrick C. O’Donoghue. Protection of a Union Member’s Right to Sue under
  the Landrum-Griffin Act. Catholic University Law Review. 1965;vol.14(2).
  [5] Mack Player and J. Ralph Beaird. Free Speech and the Landrum-Griffin Act.
  Catholic University Law Review; 1973.
  [6] Nguyễn Hữu Chí, Đào Mộng Điêp. Pháp luật công đoàn một số nước và kinh
  nghiệm với Việt Nam. Tạp chí Luật học. 2010;số 6.

  468

 8. Hội thảo Khoa học
  “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”

  [7] Singapore. Trade unions act (Chapter 33) Original Enactment: Ordinance 3 of
  1940 (revised edition 2004). Available from:
  th
  https://sso.agc.gov.sg/Act/TUA1940 [Accessed 15 October 2020].
  [8] Harbajan Singh. The Law of Industrial Relations in Singapore. Malaya Law
  Review. 1971;vol. 13, No. 1
  [9] Hoàng Kim Khuyên. Vai trò của các tổ chức đại diện người lao động trong
  doanh nghiệp theo pháp luật một số nước thành viên TPP. Tạp chí Nhà nước
  và Pháp luật. 2016:số 10.
  [10] Singapore. Trade unions act Original Enactment: Ordinance 3 of 1940
  (revised edition 2004). Available from: https://sso.agc.gov.sg/Act/TUA1940
  [Accessed 15th October 2020].
  [11] Singapore. Industrial Relations Act, Original Enactment Ordinance 20 of
  1960 (revised edition 2004). Available from:
  th
  https://sso.agc.gov.sg/Act/IRA1960 [Accessed 15 October 2020].
  [12] Đào Mộng Điệp. Kinh nghiệm từ các quy định về thành lập và tổ chức đại
  diện lao động của một số nước. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. 2015;số
  8(288).
  [13] Seah, Kim Teck Kim. Eligibility of Employees to Join Rank-and-File
  Unions: The Ministry of Labour’s 1992 Guidelines. Singapore Journal of
  Legal Studies. 1992.
  [14] Takashi Jitsuhara. Guarantee of the Right to Freedom of Speech in Japan—A
  Comparison with Doctrines in Germany. Contemporary Issues in Human
  Rights Law. 2017.
  [15] Dae Yong Jeong, Ruth V. Aguilera. The Evolution of Enterprise Unionism in
  Japan: A Socio-Political Perspective. British Journal of Industrial Relations.
  2008;vol. 46, No. 1.
  [16] Marcia J. Cavens. Japanese Labor Relations and Legal Implications of Their
  Possible Use in the United States. Northwestern Journal of International Law
  & Business. 1983;vol.5.
  [17] International Labour Organization. Reports of the Committee on Employment
  and Decent Work for the Transition to Peace: Summary of proceeding. 2017.
  [18] Trần Thị Nguyệt. Tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp
  luật lao động Việt Nam. Tạp chí Dân chủ & Pháp luật điện tử. 2020. Truy
  cập từ: https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-kinh-
  te.aspx?ItemID=360 [Ngày truy cập: 15/10/2020].

  469

Download tài liệu Mô hình pháp lí về tổ chức công đoàn một số quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa File Docx, PDF về máy