Tài LiệuTài liệu Luận Văn

[Download] MÔ HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY VINAMILK – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2014, 12:42

HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) LÊ MINH BÍCH HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) I. Giới thiệu về công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) Công ty Vinamilk được thành lập năm 1976. – Tính theo doanh số và sản lượng, Vinamilk là nhà sản suất sữa hàng đầu tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực là sữa nước và sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm như sữa đặc, yoghurt ăn và yoghurt uống, kem và phó mát. Vinamilk cung cấp cho thị trường một những danh mục các sản phẩm, hương vị và qui cách bao bì có nhiều lựa chọn nhất. – Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 1976, Công ty đã xây dựng hệ thống phân phối rộng nhất tại Việt Nam và đã làm đòn bẩy để giới thiệu các sản phẩm mới như nước ép, sữa đậu nành, nước uống đóng chai và café cho thị trường. – Sản phẩm Công ty chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và cũng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Úc, Campuchia, Irắc, Philipines và Mỹ. II. Bộ máy quản trị doanh nghiệp là gì? Bộ máy quản trị doanh nghiệp là tập thể những người lao động quản trị trong doanh nghiệp được phân chia thành nhiều bộ phận và được bố trí theo từng cấp nhằm thực hiện các chức năng quản trị doanh nghiệp Bộ máy quản trị doanh nghiệp là bộ não của mỗi doanh nghiệp, được cấu tạo bởi các cấp quản trị (cấu tạo dọc) và các bộ phận quản trị (cấu tạo ngang). III. hình tổ chức bộ máy của Vinamilk 1. Các cấp trong bộ máy tổ chức Cấp quản trị tối cao Cấp quản trị trung gian Công nhân viên Cấp quản trị cơ sở 2. Sơ đồ tổ chức và cơ cấu bộ máy công ty 3. CƠ CẤU BỘ MÁY CỦA CÔNG TY Hiện nay, cơ cấu bộ máy công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) gồm: – Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Đại hội cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty. – Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty Vinamilk, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 01 (một) Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Tổng giám đốc công nghệ thông tin đối ngoại phát triển ngành hàng GĐ điều hành và phát triển vùng nguyên liệu GĐ điều hành sản xuất và phát triển phần mềm điều hành dự án điều hành tài chính GĐ điều hành Marketing điều hành chuỗi cung ứng điều hành kinh doanh điều hành hành chính nhân sự GĐ kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro GĐ kiểm toán nội bộ 04 (bốn) thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. – Ban kiểm soát. Ban kiểm soát của Công ty Vinamilk bao gồm 04 (bốn) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc. . MÔ HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) LÊ MINH BÍCH MÔ HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) I. Giới thiệu về công ty cổ phần. nghiệp Bộ máy quản trị doanh nghiệp là bộ não của mỗi doanh nghiệp, được cấu tạo bởi các cấp quản trị (cấu tạo dọc) và các bộ phận quản trị (cấu tạo ngang). III. Mô hình tổ chức bộ máy của Vinamilk. 1. Các cấp trong bộ máy tổ chức Cấp quản trị tối cao Cấp quản trị trung gian Công nhân viên Cấp quản trị cơ sở 2. Sơ đồ tổ chức và cơ cấu bộ máy công ty

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MÔ HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY VINAMILK – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MÔ HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY VINAMILK, MÔ HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY VINAMILK, MÔ HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY VINAMILK

Hy vọng thông qua bài viết MÔ HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY VINAMILK . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button