[Download] Minh bạch và đánh giá tính minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

Minh bạch và đánh giá tính minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam

Minh bạch và đánh giá tính minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam
Nội dung Text: Minh bạch và đánh giá tính minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam

Download


Bài viết này hướng tới việc làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về minh bạch và đánh giá tính minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam trên cơ sở phương pháp tiếp cận quyền, phương pháp tiếp cận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và các phương pháp nghiên cứu khoa học, trong đó nhấn mạnh đến phương pháp luật học so sánh.

Bạn đang xem: [Download] Minh bạch và đánh giá tính minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Minh bạch và đánh giá tính minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam File Docx, PDF về máy

Minh bạch và đánh giá tính minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Minh bạch và đánh giá tính minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam

 1. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14

  Review Article
  Transparency and Evaluation of Transparency
  in the Adjudication and Exercise of the Judicial Power
  of the Court in Vietnam

  Nguyen Ngoc Chi*
  VNU School of Law, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

  Received 15 March 2021
  Revised 20 March 2021; Accepted 26 March 2021

  Abstract: Recent studies have shown that alongside the implementation of transparency, the
  evaluation of transparency in the adjudication and exercise of the judicial power of the court is an
  objective requirement for a rule-of-law country. However, each form of organization of judicial
  power and each design of the court system have a different approach to the evaluation of the
  transparency in the adjudication and exercise of the judicial power. Therefore, aside from the
  common ground that is acknowledging the importance of the evaluation of transparency in the
  adjudication and exercise of the judicial power, the purpose, mechanism, method, and criteria for
  evaluation vary in accordance to each country, each historical period. The judicial reform in
  Vietnam requires for evaluation of transparency in the adjudication and exercise of the judicial
  power of the court. Initial steps have been made to perform evaluation to a certain extent, however
  this has proven insufficient for the goal to “build a clean, strong, just, democratic, and step-by-step
  modernized judicial system to serve the people, to serve the Socialist Republic of Vietnam”. For
  this reason, this paper aims to clarify the theoretical and practical foundation of transparency and
  evaluation of transparency in the adjudication and exercise of the judicial power in Vietnam under
  the human rights-based approach, the dialectical materialism approach, and scientific research
  methods, among which the comparative law method is emphasized.
  Keywords: Judicial transparency; open and transparent justice; adjudication and exercise of judicial
  power; court; evaluation mechanism for transparency.
  D*

  _______
  * Corresponding author.
  E-mail address: chinn1957@
  https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4351
  1

 2. 2 N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14

  Minh bạch và đánh giá tính minh bạch
  trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của
  tòa án ở Việt Nam

  Nguyễn Ngọc Chí*
  Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  Nhận ngày 15 tháng 3 năm 2021
  Chỉnh sửa ngày 20 tháng 3 năm 2021; Chấp nhận đăng ngày 26 tháng 5 năm 2021

  Tóm tắt: Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra cùng với sự thể hiện công khai, minh bạch thì đánh giá
  tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án là đòi hỏi
  khách quan trong nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, mỗi hình thức tổ chức thực hiện quyền tư pháp
  và mỗi phương thức thiết kế bộ máy tòa án lại có cách thức đánh giá tính công khai, minh bạch
  trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp khác nhau nên bên cạnh việc khẳng định tính tất
  yếu của hoạt động đánh giá tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư
  pháp thì mục đích, cơ chế, cách thức, tiêu chí đánh giá ở mỗi nhà nước, mỗi giai đoạn lịch sử lại có
  sự khác nhau. Ở Việt Nam, trong quá trình cải cách tư pháp đã đặt ra vấn đề đánh giá tính công
  khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án và bước đầu có các
  hoạt động đánh giá ở những phạm vi nhất định nhưng chưa đáp ứng được định hướng “xây dựng
  nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại,
  phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” [1]. Do đó, bài viết này hướng
  tới việc làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về minh bạch và đánh giá tính minh bạch trong hoạt động
  xét xử, thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam trên cơ sở phương pháp tiếp cận quyền, phương pháp
  tiếp cận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và các phương pháp nghiên cứu khoa học, trong đó
  nhấn mạnh đến phương pháp luật học so sánh.
  Từ khóa: Minh bạch tư pháp; công khai, minh bạch tư pháp; xét xử, thực hiện quyền tư pháp; tòa
  án; cơ chế đánh giá tính công khai, minh bạch.

  1. Công khai, minh bạch trong hoạt động xét Liên Hợp quốc: “Minh bạch xét xử là một giá
  xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án * trị quan trọng thường được nói gọn là “không
  những công lý phải được thực thi, mà công lý
  i) Minh bạch là một trong các thuộc tính phải được nhìn thấy là đã được thực thi”. Minh
  làm nên bản chất tiến bộ của nền tư pháp văn bạch xét xử cũng được công nhận là một
  minh; thuộc tính này không những bảo đảm nguyên tắc quan trọng trong các tài liệu nhân
  khách quan, công bằng trong quá trình giải quyền quốc tế, trong đó xác định quyền được
  quyết vụ án mà còn tạo điều kiện để xã hội, xét xử công khai và thông báo công khai về bản
  người dân thực hiện quyền giám sát hoạt động án là một trong những nền tảng của quyền được
  tư pháp, thông qua đó góp phần bảo đảm công xét xử công bằng” [2]. Tại phương Tây, các
  lý, bảo đảm quyền con người. Theo tiếp cận của nghiên cứu được phát triển hàng trăm năm qua
  đã hỗ trợ đắc lực trong hoạt động và cải thiện
  _______ hiệu quả hoạt động của tòa án cũng như tính
  * Tác giả liên hệ. minh bạch trong hoạt động của cơ quan này
  Địa chỉ email: xc77vttl@gmail.com
  thông qua việc thiết kế hệ thống, đến giám sát
  https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4293

 3. N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14 3

  của quần chúng, sự đánh giá, đo lường bởi các hiệu quả và đo lường hiệu quả trong khu vực
  định chế độc lập. công ở địa phương) của H. Harty, D. Fish [3];
  Ngay từ thời kỳ cổ đại các nhà tư tưởng Productivity in the Local Government Sector
  như: Plato và Aristotle, Cicero đã quan tâm tới (Hiệu quả trong khu vực công ở địa phương)
  quyền tư pháp dưới những nghiên cứu về nhà của J. Ross Burkhead [4]. Các vấn đề về minh
  nước, phân quyền giữa lập pháp, hành pháp và bạch và hiệu quả gắn với những tìm kiếm và
  tư pháp, về thi hành pháp luật, nhưng còn sơ xây dựng các nguyên tắc quản lý nhằm nâng
  khai. Thời kỳ tiền trung cổ Augustinus, Thomas cao chất lượng, đo lường hiệu suất làm việc của
  von Aquin và Marsilius von Padua đã quan tâm các thiết chế công được đặc biệt chú trọng trong
  nghiên cứu về tổ chức thực hiện quyền lực nhà các nghiên cứu. Những công trình này đã đề
  nước, các tác giả cho rằng trong nhà nước tồn xuất đến sự cần thiết của việc đo lường hiệu
  tại các nhánh quyền lực và các nhánh quyền quả hoạt động của các cơ quan hành chính và tư
  này cần được tách bạch. Thời kỳ Trung cổ có pháp. Các nghiên cứu tập trung vào nhiệm vụ
  các đại diện như: J.Bodin, Th.Hobbes và bổ sung các thiếu hụt về thông tin liên quan đến
  V.L.von Seckendorff, thời cận đại (đến khoảng đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành
  năm 1900) có các đại diện như: John Locke, chính – tư pháp bằng việc phân tích tiến trình và
  Montesquieu, … Đây là thời kỳ có những cuộc hiệu quả của quá trình đánh giá, cũng như các
  luận chiến về tổ chức quyền lực nhà nước, tác động mang tính kinh tế – xã hội của các
  nhiều tác giả cho rằng để hạn chế quyền lực, chương trình quốc gia. Nghiên cứu hiệu quả của
  chống độc quyền nên cần áp dụng nguyên tắc hoạt động hành chính – tư pháp trong giai đoạn
  phân quyền giữa các quyền lập pháp, hành pháp này không chỉ nhằm mục đích nâng cao chất
  và tư pháp. Trong trào lưu chính thống của triết lượng quản lý hay nhằm kiểm soát chi phí, mà
  học Đức về vấn đề nhà nước, tư pháp phải kể quan trọng hơn là đưa ra chính sách sử dụng
  đến I. Kant, G. W. F. Hegel và K. Marx,… Các các nguồn lực hiệu quả hơn.
  công trình thể hiện tư tưởng phân quyền trong Một điểm cần nhấn mạnh là từ những thập
  việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, niên giữa thế kỷ XX, nhờ sự hỗ trợ của Liên
  cũng như thiết kế bộ máy công quyền, về thực Hợp Quốc, các hội nghị quốc tế tập hợp các
  thi và chấp hành pháp luật được đề cập khá chuyên gia về hoạt động quản lý nhà nước
  nhiều, nhưng việc khảo cứu sâu về tư pháp, tòa thường xuyên được tổ chức. Trong khuôn khổ
  án, đặc biệt là đặc tính minh bạch và hiệu quả các chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc,
  hoạt động của tòa án chỉ mới được quan tâm nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học
  nhiều hơn vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. lớn về liêm chính tư pháp nói chung và đánh
  Đến cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, các giá tính công khai, minh bạch hoạt động của tòa
  phương pháp đánh giá về hiệu quả và tác động án nói riêng được thực hiện. Cùng với đó là các
  của chính sách pháp luật ở các nước phương nghiên cứu so sánh về phương pháp đánh giá và
  Tây đã được xem như là phương pháp phân tích thành tựu của các nước về tính công khai, minh
  trong lĩnh vực chính trị – hành chính và tư pháp. bạch của tòa án. Trong giai đoạn này, nhiều
  Do áp lực phải siết chặt chi tiêu ngân sách do công trình nghiên cứu đã bổ sung và hoàn thiện
  ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu lửa vào lý thuyết về hiệu quả và tiếp cận nghiên cứu các
  năm 1973 và những phê phán của nhóm tự do phương pháp quản lý trong khu vực tư để áp
  mới đối với việc mở rộng nhà nước phúc lợi dụng và khu vực công, trong đó có đề cập đến
  nên đã xuất hiện những nghiên cứu về việc xem tính minh bạch tư pháp. Ở lĩnh vực nghiên cứu
  xét, kiểm soát chi phí dành cho các chương này có thể kể đến một số công trình nghiên cứu
  trình chính sách và hướng tới đánh giá “đầu vào như: Productivity Impovement Technique (Kỹ
  – hiệu quả” hơn là “đầu ra – hiệu lực”. Tiêu biểu thuật nâng cao hiệu quả) do J. Matzer Chủ biên
  cho khuynh hướng này, có thể kể đến các ấn [5]; Partitioners Guide to Public Sector
  phẩm: Impoving Productivity and Productivity Productivity improvement (Cẩm nang hướng
  Measurement in Local Government (Nâng cao dẫn cho nhà hoạt động thực tiễn trong nâng cao

 4. 4 N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14

  hiệu quả quản lý ở khu vực công) của E.A. thành các vấn đề giải thích hiến pháp mà
  Morley [6]; Evaluation and Effective Public được quyết định bằng các văn bản, thủ tục,
  Management (Đánh giá về hiệu quả của quản lý nguyên tắc mà được đa số coi là luật chứ
  công) của J. F. Wholey [7]. không phải là chính trị.
  Nghiên cứu so sánh tương đồng sẽ là một Nghiên cứu so sánh tại các quốc gia Đông
  bổ sung quan trọng trong quá trình áp dụng Á ngày càng nhận được sự quan tâm lớn hơn
  kinh nghiệm quốc tế vào các vấn đề quốc gia. của các học giả trong khu vực cũng như trên thế
  Đối với Việt Nam gần đây, có lẽ mô hình Đông giới. Tương đối nổi bật trong khu vực là Giáo
  Á nhận được nhiều sự quan tâm của cả giới kỹ sư Wen-chen Chang, tại Đại học Quốc gia Đài
  trị và khoa học. Bởi lẽ, các quốc gia tại đây vừa Loan, người có nhiều nghiên cứu so sánh về sự
  có tương đồng về văn hóa với Việt Nam, song tiến triển của các chủ nghĩa lập hiến và ưu điểm
  lại rất phát triển về kinh tế và các thiết chế xã của mô hình tư pháp ở Đông Á trong vai trò là
  hội, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung một đối trọng quyền lực. Bà có một số nghiên
  Quốc. Tòa án với vai trò là trung tâm của hệ cứu đăng tạp chí như East Asian Foundation
  thống tư pháp, có tác động mạnh mẽ đến toàn for Constitutionalism: Three Models
  bộ đời sống chính trị – xã hội của quốc gia. Reconstructed (Nền tảng Đông Á cho chủ nghĩa
  Do đó, mối quan tâm nghiên cứu về tòa án hợp hiến: tái thiết ba mô hình) [10]; The
  trải rộng ra nhiều phạm vi, từ mối quan hệ Emergence of East Asian Constitutionalism:
  của tòa án với các thiết chế quyền lực khác, Features in Comparison (Sự nổi lên của chủ
  đến vai trò của tòa án trong việc tiếp cận công nghĩa lập hiến Đông Á: so sánh các đặc điểm)
  lý của người dân, tính liêm chính của tòa án [11, tr.805], viết chung với GS. Jiunn-Rong
  trong hoạt động xét xử. Yeh cùng ở Đại học Đài Loan; Strategic
  Giáo sư Kin Sung-ho (Đại học Yonsei), judicial responses in politically charged cases:
  trong bài The Constitutional Soul of Korea’s East Asian experiences (Phản ứng mang tính
  democracy (Linh hồn hiến pháp của nền dân chiến lược của cơ quan tư pháp đối với các vụ
  chủ Hàn Quốc) [8] đã phân tích về vai trò ngày án hình sự về chính trị: kinh nghiệm Đông Á)
  càng gia tăng của Tòa án Hiến pháp và sự xung [12], so sánh chủ yếu kinh nghiệm của Đài
  đột của chủ nghĩa lập hiến với dân chủ như là Loan và Hàn Quốc khi xét xử các chính trị gia
  kết quả của khuynh hướng “tư pháp hóa chính cao cấp,…
  trị” (judicialization of politics). Cạnh đó, TS. ii) Các nghiên cứu về minh bạch tư pháp,
  Cha Dong-wook, trong bài viết The tuy còn có khác biệt nhưng đều chỉ ra những
  Constitutional Court: Political or Legal (Tòa án đặc điểm chung sau đây:
  Hiến pháp: chính trị và pháp lý) [9] sau khi Thứ nhất, minh bạch tư pháp là tất yếu
  phân tích thực tiễn xét xử của tòa án, bao gồm trong nhà nước nước pháp quyền. Nhà nước
  hai vụ việc nổi bật vào năm 2004 (luận tội tổng pháp quyền đòi hỏi mọi quyền lực nhà nước
  thống và di dời thủ đô) đi đến kết luận rằng mặc đều thuộc về nhân dân và việc thực hiện quyền
  dù chính trị bao trùm hầu hết mọi khía cạnh của lực nhà nước phải công khai, minh bạch và có
  Tòa án Hiến pháp – phương thức lựa chọn các sự tham gia của dân trên cơ sở trách hiệm giải
  thẩm phán, các cá nhân và cơ quan có thể tiếp trình của các cơ quan nhà nước. Các nghiên cứu
  cận tòa án, các vụ việc mà tòa án đã xét xử và ở Việt Nam đưa ra lập luận về sự tất yếu, đòi
  các phản ứng đối với một phán quyết. Tuy vậy, hỏi của nhà nước pháp quyền XHCN đối với
  Tòa án Hiến pháp phải thuyết phục xã hội rằng minh bạch tư pháp như sau: “Quyền lực chính
  các phán quyết của mình không dựa trên các trị, quyền lực nhà nước là công khai, hợp pháp.
  cân nhắc chính trị đảng phái thiên lệch mà dựa Quyền tư pháp với tư cách là một trong ba bộ
  trên luật pháp trung lập, khách quan, ngay cả phận, phạm vi, lĩnh vực, loại quyền lực nhà
  khi các vấn đề rõ ràng là gây tranh cãi về nguồn nước, tất yếu, là công khai, hợp pháp. Chế độ tư
  gốc hoặc hậu quả chính trị. Tòa án cần phải pháp là công khai, vì xét trên tất cả các phương
  chuyển cách tranh cãi về chính sách công diện, chế độ tư pháp ghi nhận, thể hiện việc tổ

 5. N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14 5

  chức và thực hiện quyền tư pháp, do vậy, là giới truyền thông có thể tham dự phiên tòa,
  công khai, hợp pháp.”[13] Tư pháp là một trong nhưng quan trọng không kém là phải luôn sẵn
  những nhánh quyền lực nhà nước, do đó, xét xử sàng để người dân tiếp cận với các tài liệu của
  – hoạt động quan trọng nhất của tòa án cần phải tòa án, nhất là bản án và những quyết định
  được minh bạch, đó là thẩm quyền được trao khác, cũng như các thông tin hành chính liên
  cho tòa án và các thẩm phán xem xét và quyết quan đến tòa án” [2, tr.85]; e) Minh bạch tư
  định các vụ việc và đưa ra phán quyết có giá trị pháp gắn liền với trách nhiệm giải trình tư
  bắt buộc thi hành đối với các vụ việc ấy; quyền pháp. Trong tư pháp, trách nhiệm giải trình
  giải thích và áp dụng pháp luật khi có tranh cãi thuộc về tòa án, cơ quan đã nhận quyền lực từ
  phát sinh từ việc một điều gì đó có phù hợp hay nhân dân và đặt ra mục tiêu thực thi quyền lực
  không phù hợp với pháp luật điều chỉnh việc ấy vì nhân dân thì đồng thời có nghĩa vụ trả lời, lý
  [14, tr.924]. Theo tài liệu Hướng dẫn tăng giải và chịu trách nhiệm đối với hoạt động xét
  cường năng lực và liên chính Tư pháp của Liên xử của mình. Do đó, minh bạch tư pháp gắn
  hợp quốc thì: “Minh bạch xét xử là một giá trị liền với trách nhiệm giải trình, tòa án có trách
  quan trọng thường được nói gọn là không nhiệm cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin
  những công lý phải được thực thi, mà công lý về quyết định, bản án và các vấn đề khác có liên
  phải được nhìn thấy là đã được thực thi” [15]. quan đến việc thực hiện chức năng xét xử và
  Minh bạch xét xử cũng được công nhận là một thực hiện quyền tư pháp của mình.
  nguyên tắc quan trọng trong các tài liệu nhân Thứ ba, phạm vi của minh bạch tư pháp.
  quyền quốc tế, trong đó xác định quyền được Các nghiên cứu ở Việt Nam quan niệm minh
  xét xử công khai và thông báo công khai về bản bạch tư pháp theo nghĩa hẹp và tách bạch thành
  án là một trong những nền tảng của quyền được hai khái niệm “công khai”, “minh bạch” khác
  xét xử công bằng [16]. Đồng thời, minh bạch tư với “Minh bạch” theo quan niệm chung của thế
  pháp còn đòi hỏi “sự tiếp cận hiệu quả với giới, khi đề cập đến minh bạch đã bao gồm cả
  thông tin như những cách thức để củng cố sự công khai. Sự khác nhau này không ảnh hưởng
  tham gia của người dân” [20; tr.85]. Như vậy, nhiều đến bản chất của minh bạch tư pháp mà
  minh bạch tư pháp là đòi hỏi tất yếu khách quan chỉ mang tính kỹ thuật khi nghiên cứu phạm trù
  trong nhà nước pháp quyền, là một bảo đảm này. Theo đó: a) “Tính công khai của chế độ tư
  quyền con người và có ý nghĩa to lớn trong đời pháp bảo đảm để mọi người có thể biết đến,
  sống xã hội. hiểu được, giám sát được quyền tư pháp và việc
  Thứ hai, minh bạch tư pháp có phạm vi thực hiện quyền tư pháp, đồng thời nâng cao
  rộng với các nội hàm sau: a) Minh bạch tư pháp tinh thần trách nhiệm của các chủ thể quyền tư
  không chỉ là sự rõ ràng của các quy định pháp pháp và thực hiện quyền tư pháp và các chủ thể
  luật mà còn bao gồm cả sự công khai kết quả tham gia thực hiện quyền tư pháp”; và bao gồm
  hoạt động xét xử của tòa án và việc tiếp cận công khai về chế độ pháp luật về tư pháp; công
  thông tin đối với tất cả các vấn đề về tổ chức, khai về tổ chức thực hiện quyền tư pháp – tổ
  nhân sự, các điều kiện hoạt động liên quan đến chức của Toà án; công khai về hoạt động thực
  xét xử; b) Minh bạch trong việc xây dựng, ban hiện quyền tư pháp – hoạt động của Toà án;
  hành pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật công khai về kết quả hoạt động thực hiện quyền
  nhất là luật tố tụng phải phù hợp với các tiêu tư pháp – kết quả hoạt động của Toà án; công
  chí quốc tế về quyền con người và các chuẩn khai về Thẩm phán” [13]; b) “Tính minh bạch
  mực tố tụng mang tính phổ quát của nhân loại; của chế độ tư pháp có nghĩa là tính rõ ràng,
  c) Hoạt động xét xử của tòa án phải được minh rành mạch, tính hiểu được của chế độ tư pháp.
  bạch, bảo đảm việc xét xử được công khai trừ Tính minh bạch của chế độ tư pháp được thể
  một số trường hợp đặc biệt; d) Người dân và hiện ở sự minh bạch của các quy định pháp luật
  giới truyền thông phải tiếp cận được với các tài thuộc chế độ pháp luật về tư pháp, tính minh
  liệu, hồ sơ và bản án của tòa án. “Để minh bạch trong hoạt động của Toà án, tính rõ ràng,
  bạch, tòa án phải đảm bảo rằng người dân và

 6. 6 N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14

  tính hiểu được của/về các phán quyết của Toà Trên cả hai phương diện này, khi tiến hành
  án” [13]. đánh giá cần phải dựa trên các căn cứ, tiêu chí
  nhất định làm cơ sở và lập luận cho việc đánh
  giá. Nói cách khác, việc đánh giá tính minh
  2. Đánh giá tính công khai, minh bạch trong bạch trong hoạt động xét xử vụ án hình sự cần
  hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp phải được tiến hành trên hai phương diện, đó là
  của tòa án mức độ minh bạch được thể hiện trong các hệ
  thống pháp luật TTHS và mức độ đạt được về
  Nếu như công khai, minh bạch là quy luật tính minh bạch trong thực tiễn hoạt động xét xử
  tất yếu đối với hoạt động xét xử, thực hiện của tòa án.
  quyền tư pháp của tòa án trong nhà nước pháp
  quyền thì việc đánh giá mức độ đạt được tính
  công khai, minh bạch thì việc đánh giá nó so 3. Cơ chế đánh giá và cách tiếp cận đối với
  với mục tiêu đặt ra cũng là đòi hỏi khách quan, việc đánh giá tính công khai, minh bạch
  do yêu cầu của việc kiểm soát thực hiện quyền trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư
  lực tư pháp thông qua hoạt động xét xử của toà pháp của tòa án
  án. Nếu như tính minh bạch trong hoạt động xét
  xử vụ án hình sự đã được thể hiện trong hệ 3.1. Khái niệm cơ chế đánh giá tính công khai,
  thống pháp luật thì sẽ đòi hỏi sự kiểm tra, đánh minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện
  giá mức độ minh bạch được thể hiện như thế quyền tư pháp của tòa án
  nào trong thực tiễn xét xử, đồng thời thông qua
  đó cũng đánh giá được mức độ thỏa mãn các Cho đến nay chưa có khái niệm cơ chế đánh
  yêu cầu về tính minh bạch trong hoạt động xét giá tính công khai, minh bạch trong hoạt động
  xử của xã hội đối với hệ thống pháp luật. xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án được
  Ở mỗi mô hình tổ chức thực hiện quyền tư đưa ra, tuy nhiên, theo ngữ nghĩa của các từ
  pháp và mỗi phương thức thiết kế Bộ máy tòa điển thì có thể hiểu “cơ chế đánh giá tính công
  án lại có cách thức đánh giá tính công khai, khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực
  minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện hiện quyền tư pháp của tòa án là sự vận hành
  quyền tư pháp khác nhau nên bên cạnh việc của các bộ phận trong hoạt động đánh giá tính
  khẳng định tính yếu của hoạt động đánh giá tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử,
  công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án tại thời
  thực hiện quyền tư pháp thì mục đích, cơ chế, điểm nhất định theo quy định của pháp luật và
  cách thức, tiêu chí đánh giá ở mỗi nhà nước, quy trình được ấn định nhằm xác định mức độ
  mỗi giai đoạn lịch sử lại có sự khác nhau. minh bạch được thể hiện trong các hệ thống
  Trong khuôn khổ các Chương trình phát pháp luật TTHS và mức độ đạt được về tính
  triển của Liên Hợp quốc, nhiều công trình, đề minh bạch trong thực tiễn hoạt động xét xử của
  tài nghiên cứu khoa học lớn về liêm chính tư tòa án”. Khái niệm này phù hợp với các nghiên
  pháp đã khẳng định việc đánh giá tính công cứu gần đây, nhất là của Liên hợp quốc và đã
  khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của chỉ ra các nội hàm của cơ chế đánh giá tính
  các cơ quan tư pháp được coi trọng trong xu thế công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử,
  cải cách hiện nay và coi đó là một trong những thực hiện quyền tư pháp của tòa án, theo đó, sẽ
  nền tảng của quyền được xét xử công bằng [2]. bao gồm:
  Việc đánh giá tính minh bạch trong hoạt Thứ nhất, chủ thể đánh giá tính công khai,
  động xét xử vụ án hình sự cần phải được tiến minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện
  hành trên hai phương diện, đó là mức độ minh quyền tư pháp của tòa án.
  bạch được thể hiện trong các hệ thống pháp luật Việc đánh giá tính công khai, minh bạch
  TTHS và mức độ đạt được về tính minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp
  trong thực tiễn hoạt động xét xử của tòa án. của tòa án, ở mức độ khái quát nhất có thể

 7. N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14 7

  khẳng định bất kỳ ai, cơ quan, tổ chức nào cũng cách tiếp cận và phương thức đánh giá…làm cơ
  có thể tiến hành với những mục đích khác nhau. sở cho các hoạt động đánh giá tính công khai,
  Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì chỉ minh bạch trong thực tiễn hoạt động xét xử của
  những chủ thể nhất định mới có trách nhiệm, tòa án là một trong những nền tảng của quyền
  nghĩa vụ đánh giá tính công khai, minh bạch được xét xử công bằng [2, tr.85].
  trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp Thứ ba, hình thành quy trình đánh giá tính
  của tòa án và theo cách phân loại thông thường công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử,
  sẽ có đánh giá trong và đánh giá ngoài, mà mỗi thực hiện quyền tư pháp của tòa án.
  loại đánh giá này sẽ có các chủ thể tương ứng. Việc đánh giá đòi hỏi khách quan, phản ánh
  Theo đó, tòa án là chủ thể đánh giá tính công trung thực mức độ công khai, minh bạch trong
  khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án nên
  hiện quyền tư pháp (đánh giá trong), trước hết cần có quy trình đánh khoa học với mục tiêu
  phải do từng tòa án và tòa án cấp trên tiến hành phù hợp, căn cứ, tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ
  nhằm xác định mức độ công khai, minh bạch ràng và các điều kiện đánh giá phải bảo đảm.
  đối với các hoạt động của mình thông qua việc “Do vậy, việc đánh giá hoạt động phải được
  kiểm tra, thanh tra, giám đốc xét xử, kháng thực hiện không chỉ về phương diện pháp lý và
  nghị…theo quy định của pháp luật. Các cơ quản lý mà còn phải thông qua việc tạo ra các
  quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài hệ thống tòa kênh để lắng nghe tiếng nói từ những đối tượng
  án là chủ thể đánh giá tính công khai, minh tham gia tố tụng tại tòa án và những kỳ vọng
  bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư chung của công chúng.”[2, tr.102] Quy trình
  pháp của tòa án (đánh giá ngoài) trên cơ sở quy đánh giá tính công khai, minh bạch trong hoạt
  định của pháp luật. động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án
  Thứ hai, việc đánh giá tính công khai, minh bao gồm những bước sau đây: i) Xác định mục
  bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư tiêu của việc đánh giá tính công khai, minh
  pháp của tòa án phải được luật hóa. bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư
  Là một bộ phận của tính công khai, minh pháp của tòa án là quan trọng, có ý nghĩa định
  bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư hướng cho hoạt động đánh giá. Mục tiêu phải rõ
  pháp của tòa án thì việc đánh giá tính công ràng, cụ thể, nêu rõ thời hạn và ý nghĩa của việc
  khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực đánh giá; ii) Xây dựng các chỉ số đánh giá tính
  hiện quyền tư pháp của tòa án cũng cần phải công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử,
  được quy phạm hóa, buộc các chủ thể liên quan thực hiện quyền tư pháp của tòa án cần cụ thể,
  phải thực hiện. Nếu như tính minh bạch trong có thể so sánh được các chỉ số định tính và định
  hoạt động xét xử vụ án hình sự đã được thể hiện lượng. Hình thành một bộ các biến số để đánh
  trong hệ thống pháp luật thì sẽ đòi hỏi sự kiểm giá những thay đổi đối với minh bạch tư pháp
  tra, đánh giá mức độ minh bạch được thể hiện trong khoảng thời gian nhất định; iii) Thu thập
  như thế nào trong thực tiễn xét xử, đồng thời nguồn dữ liệu, lựa chọn các phương pháp và kỹ
  thông qua đó cũng đánh giá được mức độ thỏa thuật đánh giá: Việc xây dựng các chỉ số đánh
  mãn các yêu cầu về tính minh bạch trong hoạt giá phải được xây dựng trên cơ sở tính đến các
  động xét xử của xã hội đối với hệ thống pháp dữ liệu thông tin có sẵn, các dữ liệu có thể thu
  luật. Như vậy, trên cả hai phương diện, đó là thập được và chi phí của việc thu thập và phân
  mức độ công khai, minh bạch được thể hiện tích dữ liệu thông tin tiết giảm đến mức thấp
  trong các hệ thống pháp luật tố tụng và mức độ nhất có thể. Với cách tiếp cận này thì nguồn dữ
  đạt được về tính công khai, minh bạch trong liệu thu thập cần hướng tới những dữ liệu sẵn
  thực tiễn hoạt động xét xử của tòa án đều phải có để giảm thiểu tối đa chi phí, đồng thời phải
  được pháp luật quy định. Pháp luật về đánh giá lựa chọn các phương pháp và biện pháp kỹ
  tính công khai, minh bạch trong thực tiễn hoạt thuật hiệu quả, khách quan, phù hợp. Trong mọi
  động xét xử của tòa án điều chỉnh phạm vi, giới trường hợp, dữ liệu thu thập được phải chuyển
  hạn quyền, nghĩa vụ của các chủ thể cũng như thành thông tin và kiến thức có thể góp phần

 8. 8 N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14

  nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức năng của – Cách tiếp cận thực nghiệm: Hướng tới giải
  tòa án. Chất lượng dữ liệu phải luôn luôn được quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn là cơ sở
  kiểm chứng dù đó là dữ liệu được thu thập từ sổ cho việc hình thành cơ chế và tiêu chí đánh giá
  ghi án bằng giấy, hay đối với các dữ liệu thu tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét
  thập được từ các hệ thống quản lý án điện tử. xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án. Cách
  Cần có những nỗ lực để đảm bảo rằng việc tiếp cận này, ngoài các vấn đề lý luận về tính
  nhập dữ liệu được đồng bộ, thống nhất ở mức công khai, minh bạch của hoạt hoạt động xét
  cao nhất nhằm tránh làm cho việc so sánh giữa xử, thực hiện quyền tư pháp,… còn cũng được
  các tòa án bị sai lệch khi thu thập thông tin sử dụng để quan sát thực trạng cơ chế đánh giá
  bằng các tiêu chí khác nhau. Trong nỗ lực này tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét
  việc xây dựng một cuốn từ điển dữ liệu cũng xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án, thông
  như sự tham gia của các cơ quan thanh tra trong qua đó đưa ra những nhận xét đầy đủ, khách
  việc kiểm soát chất lượng dữ liệu là cần thiết [2, quan về hoạt động đánh giá tính công khai,
  tr.102]. minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện
  quyền tư pháp của tòa án.
  3.2. Cách tiếp cận khi đánh giá tính công khai,
  minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện
  quyền tư pháp của tòa án 4. Minh bạch tư pháp ở một số nước trên
  thế giới
  Khi đánh giá tính công khai, minh bạch
  trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp
  của tòa án cần phải lựa chọn cách tiếp cận phù Trên cơ khảo cứu minh bạch tư pháp ở Anh,
  hợp với thực tiễn và mục tiêu đánh giá đã xác Hoa Kỳ, Trung Quốc [22] cho thấy các quốc gia
  định. Theo các nghiên cứu của Liên hợp quốc đều nỗ lực thúc đẩy minh bạch tư pháp và thể
  những năm gần đây thì việc đánh giá tính công hiện các đặc điểm sau:
  khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực Thứ nhất, việc thúc đẩy minh bạch tư pháp
  hiện quyền tư pháp của tòa án có các cách tiếp gắn liền với các quy định về công bố thông tin
  cận sau: của chính phủ. Luật công bố thông tin của
  – Tiếp cận toàn diện: Liên Hợp quốc, Hướng chính phủ được xây dựng không chỉ là nhu cầu
  dẫn tăng cường năng lực và liêm chính tư pháp của quốc gia trong việc xây dựng nhà nước dân
  của Liên hợp quốc đã chỉ ra: “Một sự đánh giá chủ và tạo điều kiện cho người dân tham gia
  mang tính toàn diện đối với các hệ thống tư xây dựng chính sách công mà còn là nhu cầu
  pháp đang trở thành một thách thức có tính chống tham nhũng cũng như nhu cầu hiện
  chiến lược đối với các nền tư pháp trên toàn thế đại hoá và phát triển thông tin. Có thể nói,
  giới.” Cách tiếp cận này, đòi hỏi không chỉ sự tiến bộ của luật công bố thông tin không
  đánh giá tính công khai, minh bạch trong hoạt chỉ cải thiện tính minh bạch của các cơ quan
  động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án chính phủ mà còn thể hiện nhu cầu công
  mà còn phải đánh giá những gì được coi là hoạt khai, minh bạch, là nền tảng và thúc đẩy việc
  động pháp lý của một tòa án và về các chủ thể công khai thông tin của các Toà án và các cơ
  có liên quan đến hoạt động xét xử (thẩm phán, quan công quyền khác.
  thư ký,…) [2]. Thứ hai, các quốc gia đều quan tâm đến
  – Tiếp cận thường xuyên: Việc đánh giá tính việc xây dựng hệ thống, thiết lập các quy tắc và
  công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, quy định, làm rõ trách nhiệm của các Toà án
  thực hiện quyền tư pháp của tòa án được đa trong việc thúc đẩy minh bạch tư pháp. Thúc
  phần các nước tiến hành thường xuyên, có ý đẩy minh bạch tư pháp là một phương tiện quan
  nghĩa tích cực đối với việc thực hiện chức năng trọng để bảo vệ các bên và quyền của công
  xét xử của tòa án. chúng được biết và giám sát các hoạt động tư
  pháp. Để đảm bảo rằng cơ quan tư pháp công
  bố thông tin một cách kịp thời, toàn diện chính

 9. N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14 9

  xác và hiệu quả, trách nhiệm của các cơ quan tư đáp ứng nhu cầu tư pháp đa dạng của công
  pháp phải được làm rõ, chẳng hạn như những gì chúng và thúc đẩy hiệu quả công bằng tư pháp,
  Toà án các cấp phải công bố, tiết lộ ở đâu, khi góp phần tạo ra uy tín tư pháp. Chung quy lại,
  nào cho ai,… Trong quá trình thúc đẩy minh các quốc gia dù mang thể chế chính trị, hệ
  bạch tư pháp, các quốc gia và khu vực đã rất coi thống pháp luật nào cũng được miễn mang lại
  trọng việc xây dựng hệ thống pháp luật, nhấn lợi ích cho người dân.
  mạnh tăng cường pháp luật về tính công khai của
  tư pháp, tập trung vào các yêu cầu cụ thể về tính
  công khai của tư pháp vào việc thực hiện các 5. Thực trạng, thực tiễn đánh giá tính công
  nhiệm vụ khác nhau của Toà án. khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực
  Thứ ba, coi trọng ứng dụng công nghệ hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam
  thông tin và internet để tăng cường minh bạch
  tư pháp. Việc phổ cập, ứng dụng công nghệ 5.1. Chính sách và pháp luật về đánh giá tính
  thông tin và internet là dấu hiệu quan trọng cho công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử,
  sự xuất hiện của xã hội thông tin, công nghệ thực hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam
  thông tin không chỉ ảnh hưởng đến phương
  thức trao đổi thông tin, phương thức sản xuất và Trên cơ sở Nghị quyết số 49-NQ/TW về
  đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 [i)
  hoạt động của chính phủ, thúc đẩy sự phát triển Mục tiêu] Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên xác
  của chính phủ điện tử, thúc đẩy mạnh mẽ sự định tòa án có vai trò trung tâm trong thực hiện
  minh bạch của tư pháp. Với việc sử dụng rộng quyền tư pháp (Điều 102) đã phản ánh nhu cầu
  rãi công nghệ thông tin, internet trong các hoạt công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử
  động của chính phủ, các cơ quan chính phủ của của tòa án Việt Nam. Điều 31 Hiến pháp
  các quốc gia đã liên tiếp khởi động các dự án năm 2013 quy định: “ii) Người bị buộc tội
  internet của chính phủ, sử dụng internet để thực phải được Tòa án xét xử kịp thời trong thời
  hiện công bố thông tin, sử dụng các dịch vụ hạn luật định, công bằng, công khai. Trường
  trực tuyến và tăng cường tương tác giữa chính hợp xét xử kín theo quy định của luật thì
  phủ và công chúng. Làn sóng này cũng ảnh việc tuyên án phải được công khai.”. Trên cơ
  hưởng không nhỏ tới ngành tư pháp. Toà án của sở Hiến pháp Luật Tổ chức Tòa án năm 2014
  các quốc gia cũng đã và đang tham gia làn sóng (Điều 11), Luật Tổ chức điều tra hình sự
  chính phủ điện tử, thúc đẩy các hoạt động tư năm 2015 (Điều 13) quy định việc công
  pháp trực tuyến. Sau khi internet ra đời như một khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp.
  phương tiện, sự minh bạch tư pháp đã có một Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Bộ
  nền tảng công bố thông tin hiệu quả, có hệ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định thủ tục
  thống, hiệu quả và toàn diện hơn. Các cơ quan giải quyết vụ án hướng tới bảo đảm tính công
  tư pháp có thể công khai một lượng lớn thông khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết vụ
  tin tư pháp cho một số lượng lớn người dân một án đồng thời quy định trách nhiệm giải trình
  cách kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, tiết hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. Các
  kiệm thời gian và tiền bạc. nguyên tắc Tòa án xét xử kịp thời, công bằng,
  Minh bạch tư pháp là yếu tố không thể thiếu công khai (Điều 15 BLTTHDS năm 2015; Điều
  trong công cuộc xây dựng một nền tư pháp văn 25 BLTTHS năm 2015); Nguyên tắc bảo đảm
  minh, hiện đại mà các quốc gia Anh, Hoa Kỳ, tranh tụng trong xét xử (Điều 26 BLTHS năm
  Trung Quốc đều muốn hướng tới. Mặc dù còn 2015),… được quy định bảo đảm cho hoạt động
  nhiều sự khác biệt nhưng đều có chung mục tư pháp được tiến hành công khai, minh bạch và
  đích, các quốc gia trên đều không ngừng cải khẳng định trách nhiệm giải trình của các cơ
  thiện nền tảng minh bạch tư pháp, đổi mới các quan tư pháp.
  biện pháp minh bạch tư pháp, nâng cao chất Thủ tục tố tụng hiện hành ở mức độ nào đó
  lượng và hiệu quả của công khai minh bạch, đã ấn định tính công khai, minh bạch và trách

 10. 10 N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14

  nhiệm giải trình của hệ thống tư pháp Việt thông qua việc triển khai các biện pháp: Đẩy
  Nam, chẳng hạn các phiên xử được tổ chức mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, nhất là
  công khai ngoại trừ trường hợp liên quan đến công nghệ thông tin; Xây dựng hệ thống tố tụng
  danh dự cá nhân hoặc thuần phong mỹ tục, hoặc điện tử thông minh – hệ thống cốt lõi để xây
  các bên liên quan được quyền xuất trình chứng dựng Tòa án điện tử, bảo đảm hoạt động của
  cứ và tranh luận công khai tại phiên xử. Tòa án được công khai, người dân dễ tiếp cận
  Như vậy, Việt Nam đã có khá nhiều chính và giám sát, các vụ việc phải được thụ lý và giải
  sách, quy định pháp luật quy định những yêu quyết nhanh chóng; Xây dựng hình ảnh Tòa án
  cầu và nguyên tắc công khai, minh bạch trong thân thiện, “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học
  hoạt động xét xử của Tòa án. Những quy định dân”; Gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng
  này tập trung trên các khía cạnh sau: i) Công cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng
  khai, minh bạch trong hoạt động tổ chức xét xử bằng phương tiện điện tử [27]. Thứ ba, thực
  (chuẩn bị xét xử, xét xử tại phiên tòa); ii) Công hiện việc công khai bản án [28, 29], xây dựng
  khai, minh bạch trong kết quả của hoạt động xét và đưa Trang thông tin điện tử Công bố bản án,
  xử; iii) Công khai, minh bạch trong kiểm tra, quyết định của Tòa án vào hoạt động; Thứ tư,
  giám đốc việc xét xử; và quyền được tiếp cận kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết đơn thư
  các thông tin về hoạt động xét xử của tòa án. khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động xét xử của
  Tương ứng với các yêu cầu công khai, minh Tòa án, trong đó có đánh giá về tính công khai,
  bạch, Việt Nam cũng có các cơ chế để kiểm tra, minh bạch trong hoạt động xét xử; Thứ năm,
  đánh giá kết quả thực hiện. Mặc dù các cơ chế Giám đốc việc xét xử. Thời gian qua, Tòa án
  đánh giá không được quy định tập trung, thành nhân dân tối cao đã đề ra nhiều giải pháp có
  hệ thống trong một văn bản và cũng chưa được tính đột phá để nâng cao kết quả giải quyết đơn
  luật hóa rõ ràng với tư cách là các tiêu chí đánh đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đã đổi mới
  giá tính công khai, minh bạch của Tòa án nhưng việc tiếp nhận và thụ lý đơn đề nghị giám đốc
  thông qua các quy định pháp luật về yêu cầu thẩm, tái thẩm, quản lý chặt chẽ số đơn phải
  công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử có giải quyết, đã giải quyết, chưa giải quyết, đánh
  thể xác định thành các cơ chế đánh giá nhằm giá hoạt động xét xử (trong đó có tính công
  “đo lường” mức độ công khai, minh bạch trong khai, minh bạch) của Tòa án thông qua công tác
  hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của giám đốc xét xử của Tòa án cấp trên trong
  Tòa án ở Việt Nam hiện nay. những năm qua được quan tâm. Thứ sáu, đánh
  giá tính công khai, minh bạch hoạt động xét xử
  5.2. Thực tiễn đánh giá tính công khai, minh của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thông
  bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư qua việc xem xét báo cáo công tác của Tòa án
  pháp của tòa án ở Việt Nam nhân dân và hoạt động chất vấn trong các Kỳ
  Mặc dù chưa hình thành cơ chế nhưng thực họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
  tiễn đã có một số hoạt động đánh giá tính công
  khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực 6. Hoàn thiện cơ chế đánh giá tính công khai,
  hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam, cụ minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện
  thể như sau: Thứ nhất, Tòa án thường xuyên quyền tư pháp của tòa án góp phần cải cách
  kiểm tra việc bố trí phòng xử án đã thể hiện tư pháp ở Việt Nam
  được sự trang nghiêm, an toàn, bảo đảm sự bình
  đẳng giữa người thực hành quyền công tố và 6.1. Những yêu cầu của việc hoàn thiện cơ chế
  luật sư, người bào chữa khác, khi tham gia đánh giá tính công khai, minh bạch trong hoạt
  phiên tòa, bảo đảm tính công khai của hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án
  động xét xử và uốn nắn những sai sót, lệch lạc
  [24 – 26]; Thứ hai, tăng cường kiểm tra tính
  Đánh giá tính công khai, minh bạch trong
  công khai, minh bạch của hoạt động xét xử
  hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp

 11. N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14 11

  của tòa án là tất yếu khách quan trong quá Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt
  trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét
  trong giai đoạn hiện nay, do đó đòi hỏi phải xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao
  có cơ chế đánh giá khách quan, hiệu quả, phù [1, Mục tiêu] đặt ra yêu cầu cần phải hình
  hợp với điều kiện ở nước ta xuất phát từ thành cơ chế đánh giá tính công khai, minh
  những yêu cầu sau: bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền
  i) Thực tiễn hoạt động xét xử, thực hiện tư pháp của tòa án.
  quyền tư pháp ở nước ta những năm qua cho
  thấy, bên cạnh một số hoạt động đánh giá của 6.2. Những vấn đề hoàn thiện cơ chế đánh giá
  Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thông qua tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét
  việc thực hiện quyền giám sát và chất vấn tại xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án
  các kỳ họp hoặc hoạt động kiểm tra, giám đốc Những yêu cầu nêu trên cho thấy việc hoàn
  xét xử của tòa án thì cơ chế đánh giá tính công thiện cơ chế đánh giá tính công khai, minh bạch
  khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp
  hiện quyền tư pháp của tòa án chưa hình thành của tòa án là cần thiết và hết sức cấp bách trong
  rõ nét. Tính công khai, minh bạch trong hoạt giai đoạn cải cách tư pháp hiện nay. Việc hoàn
  động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án thiện cơ chế đánh giá tính công khai, minh bạch
  chỉ được đề cập ở một số hoạt động đơn lẻ của trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp
  tòa án và cơ quan quyền lực, chưa phải là yêu của tòa án cần xuất phát từ yêu cầu cải cách tư
  cầu bắt buộc đối với đối với hoạt động của các pháp, thực tiễn giải quyết vụ án và các điều kiện
  cơ quan này. bảo đảm cho hoạt động đánh giá cũng như kinh
  ii) Mặc dù đã có những quy định của pháp nghiệm quốc tế và các kết quả nghiên cứu khoa
  luật về trách nhiệm của một số chủ thể đánh giá học trong lĩnh vực này. Do đó, những vấn đề sau
  tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét đây sẽ được đề cập khi hoàn thiện cơ chế đánh giá
  xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án nhưng tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử,
  chưa đầy đủ, nhiều nội dung của cơ chế đánh thực hiện quyền tư pháp của tòa án:
  giá chưa được luật hóa. i) Luật hóa việc đánh giá tính công khai,
  iii) Bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện
  là một trong những mục tiêu quan trọng của tố quyền tư pháp của tòa án. Cần phải quy định rõ
  tụng tư pháp, do vậy cần có cơ chế đánh tính trong luật trách nhiệm đánh giá của mỗi tòa án
  công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, và toàn bộ hệ thống tòa án về tính công khai,
  thực hiện quyền tư pháp của tòa án hiệu quả xác minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện
  định khách quan mức độ bảo vệ quyền con quyền tư pháp của tòa án và kết quả đánh giá
  người trong hoạt động tư pháp. này phải được phản ánh trong Báo cáo hằng
  iv) Hội nhập quốc tế là một trong những đòi tháng, quý, Báo cáo thường niên và được công
  hỏi tất yếu của quá trình toàn cầu hóa nhằm khai để mọi thành phần trong xã hội có thể tiếp
  giúp các quốc gia có thể đạt được sự phát triển, cận dễ dàng. Tương tự như vậy, khi Quốc hội,
  trong đó tư pháp là lĩnh vực quan trọng. Do đó, Hội đồng nhân dân các cấp tiến hành giám sát,
  để phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như yêu chất vấn phải có nội dung đánh giá tính công
  cầu hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay cần khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực
  xây dựng cơ chế đánh giá tính công khai, minh hiện quyền tư pháp của tòa án.
  bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư Ngoài ra, cũng nên quy định để các cơ
  pháp của tòa án. quan, tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu cũng
  v) Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược được quyền đánh giá tính công khai, minh bạch
  cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đưa ra định trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp
  hướng xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững của tòa án. Với cách tiếp cận này, các cơ
  mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quan, tổ chức có thể thành lập tổ chức đánh
  từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự

 12. 12 N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14

  giá độc lập về tính công khai, minh bạch thực hiện quyền tư pháp của tòa án; Quy định
  trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư về công khai, minh bạch trong thủ tục tố tụng;
  pháp của tòa án. Quy định về công khai, minh bạch trong giai
  Cần quy định nguyên tắc đánh giá tính đoạn chuẩn bị xét xử; Quy định về công khai,
  công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, minh bạch tại phiên tòa; Quy định về sự tham
  thực hiện quyền tư pháp của tòa án là phương gia và tiếp cận thông tin đối với hoạt động xét
  châm, định hướng cho hoạt động đánh giá. xử của người dân, công luận và xã hội; Quy
  Các nguyên tắc đánh giá sau đây được luật định về công khai bản án và các dữ liệu của vụ
  hóa: Nguyên tắc khách quan; nguyên tắc toàn án; Quy định về các điều kiện bảo đảm về công
  diện; nguyên tắc thường xuyên; nguyên tắc khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực
  giải trình. hiện quyền tư pháp của tòa án…; b) Nhóm căn
  Cần quy định kết quả đánh giá tính công cứ thứ hai nhằm xác định mức độ công khai,
  khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực minh bạch trên trên thực tế trong hoạt động xét
  hiện quyền tư pháp của tòa án được xã hội phản xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án, bao
  biện và tòa án phải có trách nhiệm giải trình, gồm: Thực hiện qui định về công khai, minh
  tiếp thu. bạch trong các thủ tục tố tụng; Thực hiện qui
  ii) Xây dựng quy trình đánh giá khách quan định về công khai, minh bạch trong giai đoạn
  về tính công khai, minh bạch trong hoạt động chuẩn bị xét xử; Thực hiện quy định về công
  xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án với khai, minh bạch tại phiên tòa; Thực hiện quy
  các nội dung sau: định về sự tham gia và tiếp cận thông tin đối
  – Xác định mục tiêu của việc đánh giá tính với hoạt động xét xử của người dân, công
  công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, luận và xã hội; Thực hiện quy định về công
  thực hiện quyền tư pháp của tòa án làm định khai bản án và các dữ liệu của vụ án,… c)
  hướng cho hoạt động đánh giá. Định hướng này Nhóm căn cứ thứ ba, nhằm xác định mức độ
  phụ thuộc chủ thể đánh giá, tuy nhiên với bất các điều kiện bảo đảm về công khai, minh
  kỳ mục đích gì thì việc xác định mục tiêu đánh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền
  giá phải rõ ràng, cụ thể, nêu rõ thời hạn và ý tư pháp của tòa án, đó là: Thể chế; Con người
  nghĩa của việc đánh giá. (thẩm phán và cán bộ tòa án); Cơ sở vật chất
  – Xây dựng các căn cứ, tiêu chí (chỉ số) và phương tiện kỹ thuật,…
  đánh giá tính công khai, minh bạch trong hoạt Mỗi căn cứ nêu trên cần được cụ thể hóa
  động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án bằng các tiêu chí (chỉ số) để đánh giá tính công
  với một cấu trúc hợp lý phù hợp với mục tiêu khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực
  đặt ra. Trong cấu trúc đánh giá này sẽ bao gồm hiện quyền tư pháp của tòa án. Khi xây dựng,
  các căn cứ là các lĩnh vực thể hiện tính công các tiêu chí cần cụ thể, có thể so sánh được giữa
  khai, minh bạch của quy định pháp luật và thực các chỉ số định tính và định lượng; đồng thời
  tiễn áp dụng, thực thi nó trong hoạt động xét phải hình thành được một bộ các biến số để
  xử. Trên cơ sở các căn cứ được xác định sẽ có đánh giá những thay đổi đối với minh bạch tư
  hệ thống các tiêu chí đánh giá nhằm cụ thể hóa pháp trong khoảng thời gian nhất định.
  thông qua các chỉ số có thể đo lường được mức – Thu thập nguồn dữ liệu, lựa chọn các
  độ công khai, minh bạch trong hoạt động xét phương pháp và kỹ thuật đánh giá: Việc xây
  xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án. dựng các chỉ số đánh giá phải được xây dựng
  Những căn cứ sau cần phải được thiết lập: trên cơ sở tính đến các dữ liệu thông tin có sẵn,
  a) Nhóm căn cứ thứ nhất nhằm đánh giá tính các dữ liệu có thể thu thập được và chi phí của
  công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, việc thu thập và phân tích dữ liệu thông tin tiết
  thực hiện quyền tư pháp của tòa án được quy giảm đến mức thấp nhất có thể. Với cách tiếp
  định trong luật ở mức độ nào, sẽ bao gồm: Quy cận này thì nguồn dữ liệu thu thập cần hướng
  định về nguyên tắc và những bảo đảm giá tính tới những dữ liệu sẵn có để giảm thiểu tối đa
  công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, chi phí, đồng thời phải lựa chọn các phương

 13. N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14 13

  pháp và biện pháp kỹ thuật hiệu quả, khách https://moj.gov.vn/qt/clqhkh/Pages/chien-luoc-
  quan, phù hợp. Trong mọi trường hợp, dữ liệu quy-hoach-ke-hoach.aspx?ItemID=11&CateID=1
  (truy cập lần cuối: 22/8/2020).
  thu thập được phải chuyển thành thông tin và
  kiến thức có thể góp phần nâng cao hiệu quả [2] Liên Hợp quốc, Hướng dẫn tăng cường năng lực
  và liêm chính tư pháp (bản tiếng Việt), New
  việc thực hiện chức năng của tòa án. Chất lượng York, 2011.
  dữ liệu phải luôn luôn được kiểm chứng dù đó [3] H. Harty, D. Fish, Impoving Productivity and
  là dữ liệu được thu thập từ sổ ghi án bằng giấy, Productivity Measurement in Local Government,
  hay đối với các dữ liệu thu thập được từ các hệ The Urban Institute: Washington, 1971.
  thống quản lý án điện tử. Cần có những nỗ lực [4] Ross J. Burkhead, Productivity in the Local
  để đảm bảo rằng việc nhập dữ liệu được đồng Government Sector, Lexington Books, 1974.
  bộ, thống nhất ở mức cao nhất nhằm tránh làm [5] J. Matzer (Chủ biên), Productivity Impovement
  cho việc so sánh giữa các tòa án bị sai lệch khi Technique, ISMA: Washington, 1986.
  thu thập thông tin bằng các tiêu chí khác nhau. [6] E.A. Morley, Partitioners Guide to Public Sector
  Trong nỗ lực này việc xây dựng một cuốn từ Productivity improvement, Van Nostrand
  điển dữ liệu cũng như sự tham gia của các cơ Reinhold: New York, 1986.
  quan thanh tra trong việc kiểm soát chất lượng [7] J. F. Wholey, Evaluation and Effective Public
  Management, Little: Boston, 1983.
  dữ liệu là cần thiết [1, tr.102].
  [8] Kin Sung-ho, The Constitutional Soul of Korea’s
  iii) Công bố kết quả đánh giá tính công democracy, Political change in Korea (Insight
  khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực into Korea Series Vol.3), The Korea Herald và
  hiện quyền tư pháp của tòa án. Công bố kết quả Hiệp hội Khoa học chính trị biên tập, NXB
  là công đoạn cuối của bất kỳ hoạt động đánh Jimoondang, Seoul, 2008.
  giá nào và đánh giá tính công khai, minh bạch [9] Cha Dong-wook, “The Constitutional Court:
  trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp Political or Legal”, Political change in Korea
  của tòa án không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, việc (Insight into Korea Series Vol.3), The Korea
  Herald và Hiệp hội Khoa học chính trị biên tập,
  công bố kết quả đánh giá tính công khai, minh
  NXB Jimoondang, 2008.
  bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư
  [10] Wen-chen Chang, “East Asian Foundation for
  pháp của tòa án cần ở phạm rộng đối với toàn Constitutionalism: Three Models Reconstructed”,
  xã hội, không chỉ nên bó hẹp trong nội bộ tòa National Taiwan University Law Review, 2009
  án và các cơ quan nhà nước có liên quan. Đồng Vol. 3:2, pp. 111-141.
  thời, tòa án cũng phải có trách nhiệm giải trình [11] Wen-chen Chang, The Emergence of East Asian
  đối với kết quả đánh giá khi có phản biện xã hội Constitutionalism: Features in Comparison,
  về việc thực hiện tính công khai, minh bạch American Journal of Comparative Law, 2011,
  trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp Vol. 59.
  của tòa án. [12] Wen-Chen Chang, Strategic judicial responses in
  politically charged cases: East Asian experiences,
  Một cơ chế đánh giá tính công khai, minh
  I.CON (2010), Vol. 8, No. 4, pp. 885-910.
  bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư
  [13] Võ Khánh Vinh, Về quyền tư pháp và chế độ tư
  pháp của tòa án khách quan, hiệu quả sẽ góp pháp ở Việt Nam, Tạp chí Tòa án Nhân dân (điện
  phần quan trọng vào quá trình cải cách tư pháp, tử): https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/ve-
  bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý nên đòi quyen-tu-phap-va-che-do-tu-phap-o-nuoc-ta (truy
  phải được hoàn thiện theo hướng khách quan, cập lần cuối: 10/7/2020).
  khoa học. [14] Bryan. Garner, ed., Black’s Law Dictionary,
  9th ed, 2009.
  [15] Các nguyên tắc Bangalore về ứng xử tư pháp,
  Giá trị 3: Liêm chính, Application 3.2.
  Tài liệu tham khảo
  [16] Liên Hợp quốc (1948), Tuyên bố toàn thế giới về
  nhân quyền, Bản tiếng Việt tại:
  [1] Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-
  về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020,
  Link tham khảo:

 14. 14 N.N. Chi / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 37, No. 1 (2021) 1-14

  su/Tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen-1948- _Judicial_Integrtiy_Vietnamese.pdf (truy cập lần
  65774.aspx (truy cập lần cuối: 22/5/2020). cuối: 22/02/2020).
  [17] Liên Hợp quốc, Công ước Quốc tế về các quyền [22] Nguyễn Ngọc Chí, Nguyễn Ngọc Mai, Minh
  dân sự và chính trị, 1966. Bản tiếng Việt tại: bạch tư pháp trong lĩnh vực hình sự ở một số
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc- quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí
  khac/Cong-uoc-quoc-te-ve-quyen-dan-su-va- Khoa học ĐHQG Hà Nội – Chuyên san Luật học,
  chinh-tri-270274.aspx (truy cập lần cuối: 2020, tập 36, Số 3, tr.16 – 28.
  22/5/2020). [23] Hiến pháp Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013.
  [18] Council of Europe, Convention for the Protection [24] Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày
  of Human Rights and Fundamental Freedoms 28/7/2017 Quy định về phòng xử án.
  (ECHR), 1950, link: [25] Thông tư số 02/2017/TT-TANDTC ngày
  https://www.echr.coe.int/Documents/Convention 28/7/2017 Ban hành Quy chế tổ chức phiên toà.
  ENG.pdf (on: 24/5/2020).
  [26] Quyết định số 1738/QĐ-TANDTC ngày
  [19] Inter-American (1969), American Convention on 23/11/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối
  Human Rights, link: cao về Ban hành Quy chế cấp phát, sử dụng và
  https://webcache.googleusercontent.com/search? quản lý trang phục, giấy chứng minh thẩm phán,
  q=cache:uqt2rVUhYmQJ:https://www.cidh.oas.o giấy chứng minh hội thẩm, giấy chứng nhận chức
  rg/basicos/english/basic3.american%2520convent danh tư pháp, giấy chứng nhận tòa án nhân dân.
  ion.htm+&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn (on: [27] Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng
  24/5/2020). Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về Hướng
  [20] Liên Hợp quốc, Công ước của Liên Hợp Quốc về dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng
  chống tham nhũng, 2003. Bản tiếng Việt tại: Dân sự số 92/2015/QH13, Luật Tố tụng Hành
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh- chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi
  chinh/Cong-uoc-chong-tham-nhung-cua-Lien- kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông
  Hop-quoc-09-12-2003-94971.aspx (truy cập lần báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử.
  cuối: 22/02/2020). [28] Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng
  [21] Liên Hợp quốc, Hướng dẫn tăng cường năng lực và Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về việc
  liêm chính tư pháp, New York, 2011. Bản tiếng Công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin
  Việt tại: điện tử của Tòa án.
  https://www.unodc.org/documents/southeastasiaan [29] Công văn số 144/TANDTC-PC ngày 04/7/2017
  dpacific/2014/04/judicial-vietnam/UNODC_- của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành
  Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP.

  p

Download tài liệu Minh bạch và đánh giá tính minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của tòa án ở Việt Nam File Docx, PDF về máy