[Download] MẪU SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG IN – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2013, 07:54

Download

Mẫu sổ theo dõi hợp đồng in Cơ quan Thuế SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG IN Từ ngày Hợp dồng Số 1 Ngày 2 Tên nhà in 3 Đơn vị tính 4 Tên ấn chỉ 6 BL thuế… BL môn tháng đến ngày tháng năm Đơn giá in 9 Thành tiền (VNĐ) 10 Thanh lý Số 11 Ngày 7/ Mẫu sổ theo dõi hợp đồng in Cơ quan Thuế Mẫu số: HĐ01/AC SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG IN Từ ngày tháng đến ngày tháng năm Hợp dồng Tên nhà in Đơn vị tính Tên ấn chỉ Ký hiệu Từ số đến số Số lượng Đơn giá in Thành tiền (VNĐ) Thanh lý Chênh lệch HĐ/TLý Số Ngày Số Ngày Slượng Tiền 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BL thuế . BL môn Cộng xxx xxxx xxxx xxx . 7/ Mẫu sổ theo dõi hợp đồng in Cơ quan Thuế Mẫu số: HĐ01/AC SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG IN Từ ngày tháng đến ngày tháng năm Hợp dồng Tên nhà in Đơn vị. nhà in Đơn vị tính Tên ấn chỉ Ký hiệu Từ số…. đến số ….. Số lượng Đơn giá in Thành tiền (VNĐ) Thanh lý Chênh lệch HĐ/TLý Số Ngày Số Ngày Slượng Tiền 1

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG IN – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG IN , MẪU SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG IN

Hy vọng thông qua bài viết MẪU SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG IN . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.