Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Mẫu slide powerpoint báo cáo khoa học – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 18:49

Mẫu slide powerpoint báo cáo khoa học Báo cáo khoa học Người thuyết trình Tên đề tài thuyết trình slide.tailieu.vn Logo 7. T hả o lu ận – Ý ki ến b ổ s un g 8 . T à i l iệ u t h a m k h ả o 5. Kế t l uậ n Nội dung 6 . Đ ề x u ấ t 4. N ội d ung đề tài 3 . P h ạ m v i n g h i ê n c ứ u 2. M ụ c ti êu n h iệ m v ụ 1. Lý d o chọn đề tài Nội dung báo cáo slide.tailieu.vn Logo Lý do chọn đề tài  Giới thiệu sơ lược về những nguyên do chọn đề tài, tập trung nhấn mạnh giải thích tên đề tài. Tại sao bạn lại lựa chọn đề tài này thay cho các đề tài khác. slide.tailieu.vn Logo Mục tiêu  Mục tiêu: Bao gồm những mục tiêu kết quả mà đề tài của bạn muốn hướng đến. slide.tailieu.vn Logo Nhiệm vụ  Nhiệm vụ là những gì bạn cần thực hiện để đề tài có kết quả. slide.tailieu.vn Logo Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Phạm vi Đối tượng slide.tailieu.vn Logo Khái quát nội dung đề tài Tiêu chí chọn đề tài slide.tailieu.vn Logo Khái quát nội dung đề tài  Hình thành các luận điểm, luận cứ, giả thuyết nghiên cứu để giải đáp trong quá trình nghiên cứu.  Giải thích các khái niệm: Đưa ra các khái niệm và giải thích nó nhằm làm rõ hơn các vấn đề trong đề tài. Luận điểm 1 Luận điểm 1 Luận điểm 2 Luận điểm 2 Luận điểm … Luận điểm … slide.tailieu.vn Logo Khái quát nội dung đề tài  Phương pháp nghiên cứu và thu thập thông tin: Các phương pháp nhằm giúp đề tài có những minh chứng, số liệu minh họa làm cho đề tải trở nên thuyết phục hơn.  Chọn mẫu, các công cụ thu thập thông tin cho chúng ta tiến hành việc nghiên cứu hiệu quả hơn. Thăm dò, mô tả, nhân quả… Dữ liệu thứ cấp, quan sát, khảo sát… Bảng hỏi, phỏng vấn sâu, dữ liệu thứ cấp… Tiêu chí chọn mẫu, yêu cầu lựa chon… Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin Công cụ nghiên cứu Chọn mẫu slide.tailieu.vn Logo Khái quát nội dung đề tài  Phân tích tư liệu: Phần này bạn cần đưa ra các số liệu đã sưu tầm (nếu có) để phân tích minh họa cho nội dung phần khảo sát nghiên cứu.  Kết quả: Đây là phần thu được sau khi tiến hành phân tích dữ liệu với một thông số rõ ràng. . Báo cáo khoa học Người thuyết trình Tên đề tài thuyết trình slide. tailieu.vn Logo 7. T hả o lu ận – Ý ki. i ê n c ứ u 2. M ụ c ti êu n h iệ m v ụ 1. Lý d o chọn đề tài Nội dung báo cáo slide. tailieu.vn Logo Lý do chọn đề tài  Giới thiệu sơ lược về những nguyên

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu slide powerpoint báo cáo khoa học – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu slide powerpoint báo cáo khoa học, Mẫu slide powerpoint báo cáo khoa học

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu slide powerpoint báo cáo khoa học . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button