[Download] MẪU QUYẾT ĐỊNH thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 23:59

Download

Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 TỔNG CỤC HẬU CẦN – KỸ THUẬT CỤC QUẢN LÝ XDCB VÀ DT ——Số: QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình …. CỤC TRƯỞNG CỤC Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 TỔNG CỤC HẬU CẦN – KỸ THUẬT CỤC QUẢN LÝ XDCB VÀ DT ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lậpTự do – Hạnh phúc ————— Số: …… , ngày ……. tháng ……… năm … QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu xây dựng công trình CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ DOANH TRẠI Các căn cứ ……………………………………………………………………………; Xét đề nghị của (tên đơn vị chủ trì kiểm tra); QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác thực hiện dự án đầu tại …………………………… gồm các thành viên sau: 1. Ông (Bà)……………. Trưởng đoàn; 2. Ông (Bà)……………. Phó trưởng đoàn; 3. Ông (Bà)……………. Thư ký đoàn; 4. Ông (Bà) …………….,Thành viên; 5. Ông (Bà)…………….,Thành viên; …………………………… Điều 2. Tổ chức thực hiện kiểm tra: 1. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ đánh giá, kiểm tra các nội dung sau: Căn cứ yêu cầu cụ thể của Đoàn kiểm tra đế quy định cho phù hợp, ví dụ như: (- Kiểm tra tình hình thực hiện công tác thực hiện dự án đầu theo quy định của pháp luật; – Các nội dung khác có liên quan.) . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: …….., ngày ……. tháng ……… năm ….. QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác thực hiện dự án đầu tư tại …………………………….. gồm các thành viên sau: 1. Ông (Bà)……………. Trưởng đoàn; 2. Ông

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU QUYẾT ĐỊNH thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU QUYẾT ĐỊNH thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình , MẪU QUYẾT ĐỊNH thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Hy vọng thông qua bài viết MẪU QUYẾT ĐỊNH thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

[Download] MẪU QUYẾT ĐỊNH thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 23:59

Download

Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 TỔNG CỤC HẬU CẦN – KỸ THUẬT CỤC QUẢN LÝ XDCB VÀ DT ——Số: QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình …. CỤC TRƯỞNG CỤC Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 TỔNG CỤC HẬU CẦN – KỸ THUẬT CỤC QUẢN LÝ XDCB VÀ DT ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lậpTự do – Hạnh phúc ————— Số: …… , ngày ……. tháng ……… năm … QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu xây dựng công trình CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ DOANH TRẠI Các căn cứ ……………………………………………………………………………; Xét đề nghị của (tên đơn vị chủ trì kiểm tra); QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác thực hiện dự án đầu tại …………………………… gồm các thành viên sau: 1. Ông (Bà)……………. Trưởng đoàn; 2. Ông (Bà)……………. Phó trưởng đoàn; 3. Ông (Bà)……………. Thư ký đoàn; 4. Ông (Bà) …………….,Thành viên; 5. Ông (Bà)…………….,Thành viên; …………………………… Điều 2. Tổ chức thực hiện kiểm tra: 1. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ đánh giá, kiểm tra các nội dung sau: Căn cứ yêu cầu cụ thể của Đoàn kiểm tra đế quy định cho phù hợp, ví dụ như: (- Kiểm tra tình hình thực hiện công tác thực hiện dự án đầu theo quy định của pháp luật; – Các nội dung khác có liên quan.) . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: …….., ngày ……. tháng ……… năm ….. QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác thực hiện dự án đầu tư tại …………………………….. gồm các thành viên sau: 1. Ông (Bà)……………. Trưởng đoàn; 2. Ông

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU QUYẾT ĐỊNH thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU QUYẾT ĐỊNH thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình , MẪU QUYẾT ĐỊNH thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Hy vọng thông qua bài viết MẪU QUYẾT ĐỊNH thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.