Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] MAU PHIEU THU KHỔ a5 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2013, 16:04

MAU PHIEU THU KHỔ a5 Số: Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hoàng Phát Mẫu số: 02-TT Phòng 110, Số 23 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Quyển số: . Kèm theo: .chứng từ gốc, số:………… Ngày tháng năm Nợ: Có: (Ký, họ tên) Ngày tháng năm . Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền Họ và tên người nhận tiền:……………………………… ……………………………………………………… Địa chỉ:……………………………… ……………………………………………………………………….… Lý do chi:……………………………… ………………………………………………………………………… Số tiền:……………………………… …………………………………………………………………………… Viết bằng chữ:……………………………… ……………………………………………………………………. (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Số: (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ngày tháng năm . Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nộp tiền Kèm theo: .chứng từ gốc, số:………… Ngày tháng năm Nợ: Có: Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………… ……………………………………………………………………….… Lý do thu:……………………………… ………………………………………………………………………… Số tiền:……………………………… …………………………………………………………………………… Viết bằng chữ:……………………………… ……………………………………………………………………. Công ty: Mẫu số: 02-TT Địa chỉ: (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Quyển số: . . tiền:………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………… ……………………………………………………………………….… Lý do thu: ……………………………… ………………………………………………………………………… Số tiền:……………………………… ……………………………………………………………………………. (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Quyển số: .

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MAU PHIEU THU KHỔ a5 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MAU PHIEU THU KHỔ a5 , MAU PHIEU THU KHỔ a5

Hy vọng thông qua bài viết MAU PHIEU THU KHỔ a5 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button