[Download] MẪU PHIẾU PHỐI HỢP XỬ LÝ CÔNG VIỆC potx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 12:20

Download

Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2989/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL) BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ XỬ PHIẾU PHỐI HỢP XỬ CÔNG VIỆC Kính gửi: 1. Tên công việc: 2. Văn bản kèm theo: 3. Vấn đề cần phối hợp xử lý: 4. Thời hạn trả lời: trước ngày / /201 5. Ý kiến của đơn vị phối hợp: Ngày tháng năm 201 Ngày tháng năm 201 Thủ trưởng (đơn vị phối hợp) Thủ trưởng (đơn vị chủ trì) Họ và tên: Họ và tên: 6. Ngày đơn vị chủ trì tiếp nhận lại phiếu: (ghi rõ thời hạn gia hạn – nếu có) Ngày tháng năm 201 Chuyên viên theo dõi . VỊ CHỦ TRÌ XỬ LÝ PHIẾU PHỐI HỢP XỬ LÝ CÔNG VIỆC Kính gửi: 1. Tên công việc: 2. Văn bản kèm theo: 3. Vấn đề cần phối hợp xử lý: 4 / /201 5. Ý kiến của đơn vị phối hợp: Ngày tháng năm 201 Ngày tháng năm 201 Thủ trưởng (đơn vị phối hợp) Thủ trưởng (đơn vị chủ trì)

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU PHIẾU PHỐI HỢP XỬ LÝ CÔNG VIỆC potx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU PHIẾU PHỐI HỢP XỬ LÝ CÔNG VIỆC potx, MẪU PHIẾU PHỐI HỢP XỬ LÝ CÔNG VIỆC potx, MẪU PHIẾU PHỐI HỢP XỬ LÝ CÔNG VIỆC potx

Hy vọng thông qua bài viết MẪU PHIẾU PHỐI HỢP XỬ LÝ CÔNG VIỆC potx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.