Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Mẫu hồ sơ dự thầu – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 13:49

Mẫu hồ sơ dự thầu. -1-B K HOCH V U T CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMC LP – T DO – HNH PHCS: 1102/2007/QĐ-BKHH NI, NGY 18 THNG 9 NM 2007QUYT NHBan hnh Mu Bỏo cỏo ỏnh giỏ h s d thu i vi gúi thu mua sm hng húa, xõy lpB TRNG B K HOCH V U TCn c Lut u thu s 61/2005/QH11 ngy 29/11/2005;Cn c iu 54 v khon 4 iu 63 ca Ngh nh s 111/2006/N-CP ngy 29 thỏng 9 nm 2006 ca Chớnh ph v vic hng dn thi hnh Lut u thu v la chn nh thu xõy dng theo Lut Xõy dng;Cn c Ngh nh 61/2003/N-CP ngy 6 thỏng 6 nm 2003 ca Chớnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn ca B K hoch v u t;Theo ngh ca V trng V Qun lý u thu,QUYT NH:iu 1. Ban hnh kốm quyt nh ny Mu Bỏo cỏo ỏnh giỏ h s d thu i vi gúi thu mua sm hng húa, xõy lp.iu 2. Quyt nh ny cú hiu lc thi hnh sau 15 ngy k t ngy ng Cụng bỏo.iu 3. Cỏc B, c quan ngang B, c quan thuc Chớnh ph, c quan khỏc Trung ng, y ban nhõn dõn cỏc cp v cỏc t chc, cỏ nhõn cú liờn quan chu trỏch nhim thi hnh Quyt nh ny./.Ni nhn:- Cỏc B, c quan ngang B, c quan thuc Chớnh ph;- VP BCTW v phũng, chng tham nhng;- HND, UBND cỏc tnh, thnh ph thuc Trung ung;- Vn phũng Trung ng v cỏc Ban ca ng;- Vn phũng Ch tch nc;- Hi ng Dõn tc v cỏc y ban Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chính phủ;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nớc;- Cơ quan Trung ơng của các đoàn thể;- Website Chính phủ; Công báo;- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ T pháp;- Các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Lu: VT, Vụ QLĐT (Đ.Q).B TRNG(ó ký)Vừ Hng PhỳcNgun: http://giaxaydung.vnMẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP(Ban hành kèm Quyết định số: 1102 /2007/QĐ-BKHngày 18 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)Mẫu báo cáo đánh giá hồ dự thầu này áp dụng cho việc lập báo cáo đánh giá hồ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đánh giá hồ dự thầu (tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, .) đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Báo cáo đánh giá hồ dự thầu là căn cứ để chủ đầu tư lập báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trình người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu trúng thầu. Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào hồ mời thầu, hồ dự thầu, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ hồ mời thầu, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ hồ dự thầu, ý kiến của các thành viên trực tiếp tham gia đánh giá hồ dự thầu và các tài liệu liên quan nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan về kết quả đấu thầu. Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính gợi ý, hướng dẫn và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu của hồ mời thầu. Khi lập báo cáo đánh giá hồ dự thầu, nội dung báo cáo đánh giá cần được điền đầy đủ thông tin, trường hợp không có thông tin hoặc thông tin không đầy đủ cũng phải ghi rõ. Mẫu báo cáo đánh giá hồ dự thầu bao gồm các phần sau:Phần thứ nhất: Nội dung báo cáo đánh giá hồ dự thầu I. Thông tin cơ bản II. Tóm tắt quá trình tổ chức đấu thầuIII. Phương pháp đánh giá hồ dự thầuIV. Kết quả đánh giá bộ hồ dự thầuV. Kết quả đánh giá chi tiết hồ dự thầuVI. Làm rõ hồ dự thầuVII. Kết luận và kiến nghịVIII. Chữ ký xác nhận của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu hoặc các thành viên thuộc tổ chức, đơn vị thực hiện đánh giá hồ dự thầuPhần thứ hai: Các văn bản đính kèmPhần phụ lục: Các MẫuTrong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, xử lý.-2-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ DỰ THẦU(tên gói thầu)(tên dự án)(tên chủ đầu tư) , ngày tháng năm (Tên tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị đánh giá hồ dự thầu)-3-MỤC LỤCPHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ DỰ THẦU 05I. THÔNG TIN CƠ BẢN 051. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 052. Tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị đánh giá hồ dự thầu 05II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU 061. Chuẩn bị đấu thầu 062. Mở thầu 07III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ DỰ THẦU 07IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỘ HỒ DỰ THẦU 081. Danh sách nhà thầu nộp hồ dự thầu 082. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ dự thầu và đáp ứng các điều kiện tiên quyết 083. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (trường hợp không áp dụng tuyển) 084. Kết luận trong bước đánh giá bộ 09V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT HỒ DỰ THẦU 101. Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật 102. Kết quả xác định giá đánh giá 10VI. LÀM RÕ HỒ DỰ THẦU 13VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 13VIII. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU HOẶC CÁC THÀNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ HỒ DỰ THẦU13PHẦN THỨ HAI: CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM 14PHẦN PHỤ LỤC: CÁC MẪU 14CÁC TỪ VIẾT TẮTTrong Mẫu này các từ sau đây được viết tắt như sau:- Hồ mời thầu: HSMT- Hồ dự thầu: HSDT-4- PHẦN THỨ NHẤTNỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ DỰ THẦUCăn cứ trình tự và kết quả đánh giá, báo cáo đánh giá HSDT bao gồm các nội dung sau:I. THÔNG TIN CƠ BẢN1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 1.1. Cơ sở pháp lýTrong phần này cần liệt kê các văn bản pháp lý là cơ sở để thực hiện gói thầu, cụ thể bao gồm:− Văn bản phê duyệt dự án;− Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu; − Văn bản phê duyệt kết quả tuyển (nếu có);− Văn bản phê duyệt HSMT;− Văn bản thành lập tổ chuyên gia đấu thầu hoặc văn bản hợp đồng thuê tổ chức, đơn vị đánh giá HSDT;− Các văn bản pháp lý khác có liên quan.1.2. Giới thiệu chung về dự án và gói thầuNêu khái quát về dự án và gói thầu bao gồm các nội dung sau: − Tên bên mời thầu, chủ đầu tư;− Tên dự án và tóm tắt về dự án;− Tên gói thầu và tóm tắt về gói thầu;− Nội dung các công việc chính của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. 2. Tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị đánh giá HSDTTrong phần này cần mô tả về số lượng, họ và tên, chức vụ cụ thể của các cá nhân tham gia tổ chuyên gia đấu thầu (đối với tổ chức, đơn vị trực tiếp đánh giá HSDT cũng cần mô tả về số lượng, họ tên, chức vụ cụ thể của các cá nhân tham gia đánh giá HSDT), thời gian và cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị đánh giá HSDT (nêu rõ cách thức làm việc theo nhóm hay độc lập trong quá trình đánh giá). Ngoài ra, Phần thứ hai của báo cáo cần đính kèm bản chụp chứng chỉ về đấu thầu của từng cá nhân liên quan và văn bản quy định cách thức đánh giá HSDT đối với trường hợp trong tổ chuyên gia đấu thầu có một hoặc một số thành viên có sự đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại. -5-II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU1. Chuẩn bị đấu thầuNêu tóm tắt về quá trình tổ chức đấu thầu, bao gồm các nội dung sau:1.1. tuyển nhà thầu (nếu có)Nội dung cơ bản trong phần này bao gồm:− Số báo và thời gian đăng tải thông báo mời tuyển trên Tờ báo và Trang Thông tin điện tử về đấu thầu; trường hợp đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng khác thì nêu rõ tên phương tiện và thời gian đăng tải;− Thời gian cung cấp hồ mời tuyển cho các nhà thầu;− Thời điểm đóng tuyển;− Số lượng nhà thầu nộp hồ dự tuyển tại thời điểm đóng tuyển; − Thời gian đánh giá hồ dự tuyển; − Thời gian và văn bản thông báo kết quả tuyển;− Danh sách nhà thầu vượt qua bước tuyển;− Số báo và thời gian đăng tải danh sách nhà thầu vượt qua bước tuyển trên Tờ báo và Trang Thông tin điện tử về đấu thầu.Trong Phần thứ hai của báo cáo cần đính kèm số báo đã đăng tải thông báo mời tuyển và kết quả tuyển nêu trên và quyết định phê duyệt kết quả tuyển của chủ đầu tư.1.2. Mời thầu1.2.1. Trường hợp đấu thầu rộng rãi không tiến hành tuyển, trong báo cáo cần nêu các nội dung sau:− Số báo và thời gian đăng tải kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu trên Tờ báo và Trang Thông tin điện tử về đấu thầu; trường hợp đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng khác thì nêu rõ tên phương tiện và thời gian đăng tải; − Thời gian bán HSMT;− Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có);− Sửa đổi và làm rõ HSMT (nếu có);− Thời điểm đóng thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có);− Danh sách nhà thầu mua HSMT và danh sách nhà thầu nộp HSDT đến thời điểm đóng thầu.Trong Phần thứ hai của báo cáo cần đính kèm số báo đã đăng tải kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu nêu trên, văn bản sửa đổi, làm rõ HSMT (nếu có), văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có).-6-1.2.2. Trường hợp tổ chức tuyển hoặc đấu thầu hạn chế, trong báo cáo cần nêu các nội dung sau:− Số báo và thời gian đăng tải kế hoạch đấu thầu trên Tờ báo và Trang Thông tin điện tử về đấu thầu;− Thời gian gửi thư mời thầu tới các nhà thầu trong danh sách trúng tuyển, danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu hạn chế;− Số báo và thời gian đăng tải danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu hạn chế trên Tờ báo và Trang Thông tin điện tử về đấu thầu;− Thời gian bán HSMT;− Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có);− Sửa đổi, làm rõ HSMT (nếu có);− Thời điểm đóng thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có).− Danh sách nhà thầu mua HSDT và danh sách nhà thầu nộp HSDT đến thời điểm đóng thầu.Trong Phần thứ hai của báo cáo cần đính kèm số báo đã đăng tải kế hoạch đấu thầu, danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu hạn chế nêu trên, văn bản sửa đổi, làm rõ HSMT (nếu có), văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có).2. Mở thầuNội dung cơ bản trong phần này bao gồm:− Thời gian và địa điểm mở thầu;− Thành phần và đại biểu tham dự mở thầu;− Tình trạng niêm phong của các HSDT trước khi mở;− Các thông tin được đọc công khai và ghi vào biên bản mở thầu (tên nhà thầu; giá dự thầu; thư giảm giá (nếu có); số lượng bản gốc, bản chụp; hình thức, giá trị và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu .).Biên bản mở thầu lập theo Mẫu số 1 và được đính kèm tại Phần thứ hai của báo cáo.III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HSDTPhần này cần nêu tóm tắt phương pháp đánh giá (đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; đánh giá về mặt kỹ thuật; xác định giá đánh giá) nêu trong HSMT được sử dụng để đánh giá HSDT và cần ghi rõ tiêu chuẩn đánh giá được quy định tại phần, chương, mục nào trong HSMT. -7-IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỘ HSDT1. Danh sách nhà thầu nộp HSDTLiệt kê tên nhà thầu đã nộp và được mở HSDT theo biên bản mở thầu.2. Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT và đáp ứng các điều kiện tiên quyếtNội dung chi tiết của phần này lập theo Mẫu số 2 và được đính kèm tại Phần thứ hai của báo cáo. Trên cơ sở đó, kết quả đánh giá được tổng hợp theo nội dung dưới đây:2.1. Danh sách nhà thầu có HSDT hợp lệ, đáp ứng điều kiện tiên quyếtLiệt kê tên nhà thầu có HSDT đáp ứng điều kiện tiên quyết nêu trong HSMT.2.2. Danh sách nhà thầu có HSDT không hợp lệ, không đáp ứng điều kiện tiên quyếtLiệt kê tên nhà thầu có HSDT không đáp ứng điều kiện tiên quyết nêu trong HSMT và kèm theo thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng đó.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (trường hợp không áp dụng tuyển)Phần này cần tóm tắt kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong đó cần nêu rõ các nhà thầu đáp ứng và không đáp ứng yêu cầu của HSMT và lý do các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Nội dung chi tiết của phần này lập theo Mẫu số 3 hoặc Mẫu số 4 và được đính kèm tại Phần thứ hai của báo cáo. Trên cơ sở đó, kết quả đánh giá được tổng hợp tại Biểu số 1 hoặc Biểu số 2 dưới đây:Biểu số 1(Áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa)Tên nhà thầu Nội dung đánh giáKinh nghiệm Năng lực sản xuất kinh doanhNăng lực tài chính trong thời gian ___ năm gần đâyKết luậnNhà thầu ANhà thầu B .Nhµ thÇu X-8-Biểu số 2(p dng cho gúi thu xõy lp)Tờn nh thu Ni dung ỏnh giỏKinh nghim Nng lc k thutNng lc ti chớnh trong thi gian ___ nm gn õyKt lunNh thu ANh thu B .Nhà thầu X4. Kết luận trong bớc đánh giá bộPhần này tổng hợp những nhà thầu đáp ứng yêu cầu hoặc bị loại trong bớc đánh giá bộ và đợc lập theo Biểu số 3 dới đây:Biu s 3TT Ni dung ỏnh giỏ Nh thu ANh thu B .Nh thu X1.Kt qu ỏnh giỏ v tớnh hp l v ỏp ng cỏc iu kin tiờn quyt (1)2.Kt qu ỏnh giỏ nng lc v kinh nghim nh thu (2)KT LUN (3)Ghi chỳ: (1) Ni dung ny ghi theo khon 2 Mc IV Phn ny (Kim tra tớnh hp l ca HSDT v s ỏp ng cỏc iu kin tiờn quyt). (2) Ni dung ny ghi theo Biu s 1 hoc Biu s 2. Trng hp thụng qua s tuyn thỡ cn cp nht cỏc thụng tin v nng lc, kinh nghim ca nh thu ó kờ khai ti bc s tuyn. (3) Kt lun nh thu l ỏp ng hay khụng ỏp ng trong bc ỏnh giỏ s b cn c vo: ni dung ỏnh giỏ tớnh hp l ca HSDT v ỏp ng cỏc yờu cu quan trng v ỏnh giỏ nng lc v kinh nghim ca nh thu. i vi nh thu b loi trong bc ỏnh giỏ ny thỡ ghi KHễNG P NG (vit tt l K) vo ct tng ng ca nh thu ú. i vi nh thu ỏp ng yờu cu trong bc ỏnh giỏ ny thỡ ghi P NG (vit tt l ) vo ct tng ng ca nh thu ú.-9-V. KT QU NH GI CHI TIT HSDT1. Kt qu ỏnh giỏ v mt k thutPhn ny cn gii trỡnh rừ v kt qu ỏnh giỏ HSDT v mt k thut cn c cỏc yờu cu v tiờu chun ỏnh giỏ nờu trong HSMT. Ni dung chi tit ỏnh giỏ v mt k thut lp theo cỏc Mu s 5, 6, 7, 8 v c ớnh kốm ti Phn th hai ca bỏo cỏo. Trờn c s ú, kt qu ỏnh giỏ c tng hp theo ni dung di õy:1.1. Danh sỏch nh thu cú HSDT ỏp ng yờu cu v mt k thutLit kờ tờn nh thu cú HSDT ỏp ng yờu cu v mt k thut.1.2. Danh sỏch nh thu cú HSDT khụng ỏp ng yờu cu v mt k thutLit kờ tờn nh thu cú HSDT khụng ỏp ng yờu cu v mt k thut v kốm theo ni dung thuyt minh chi tit v vic khụng ỏp ng ú.Vn bn phờ duyt ca ch u t i vi nhng HSDT t yờu cu v mt k thut c ớnh kốm ti Phn th hai ca bỏo cỏo.2. Kt qu xỏc nh giỏ ỏnh giỏTrong phn ny ch xỏc nh giỏ ỏnh giỏ ca cỏc nh thu vt qua bc ỏnh giỏ v mt k thut nhm so sỏnh, xp hng cỏc HSDT trờn c s cỏc quy nh trong HSMT. Ni dung ca phn ny c lp theo trỡnh t sau:2.1. Xỏc nh giỏ d thuPhn ny ch tng hp giỏ d thu ca cỏc nh thu vt qua bc ỏnh giỏ v mt k thut v c lp theo Biu s 4 sau:Biu s 4Tờn nh thu Giỏ trong n d thu (cha tớnh gim giỏ)Gim giỏ (nu cú)Giỏ d thu Nh thu ANh thu B .Nhà thầu X2.2. Sửa lỗi Phần này cần tổng hợp các lỗi của từng HSDT (nếu có) và việc sửa các sai sót đó. Nội dung chi tiết sửa lỗi số học lập theo Mẫu số 9 và đợc đính kèm tại Phần thứ hai của báo cáo. Kết quả việc sửa lỗi đợc tổng hợp theo Biểu số 5 dới đây: -10-[…]…-11- Biểu số 5 Tờn nh thu Tng giỏ tr li s hc Giỏ d thu sau sa li Tng giỏ tr % tng giỏ tr tuyt tuyt i li s i li s hc so vi hc giỏ d thu Nh thu A Nh thu B Nhà thầu X Ghi chú: Đối với lỗi khác và lỗi nhầm đơn vị cũng đợc nêu rõ trong phần này của báo cáo 2.3 Hiu chnh sai lch Nhng ni dung thiu hoc tha trong HSDT so vi yờu cu ca HSMT; khỏc bit gia cỏc phn ca HSDT; . đấu thầuIII. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầuIV. Kết quả đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầuV. Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầuVI. Làm rõ hồ sơ dự thầuVII.. thầu 062. Mở thầu 07III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU 07IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HỒ SƠ DỰ THẦU 081. Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 082. Kiểm

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu hồ sơ dự thầu – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu hồ sơ dự thầu, Mẫu hồ sơ dự thầu, Mẫu hồ sơ dự thầu, THƠNG TIN CƠ BẢN 1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu TĨM TẮT Q TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU 1. Chuẩn bị đấu thầu, Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm trường hợp không áp dụng sơ tuyển

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu hồ sơ dự thầu . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button