[Download] Mẫu Chương trình thử việc (Việt – Anh) – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 09:41

Download

CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC(TRIAL PROGRAM)(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý – Apply for office and indirect staffs and managers)Họ tên (Full-name): Bộ phận (Dept.): .Chức vụ (Job title): . (Form No.) BM.08.1215/05/2004CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC(TRIAL PROGRAM)(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý – Apply for office and indirect staffs and managers)Họ tên (Full-name):…………………………………………………………Bộ phận (Dept.): …………………………………………………………….Chức vụ (Job title):…………………….Ngày nhận việc (Available date): ………… ………….Người Quản lý trực tiếp (Direct manager:)……………………………………. Chức vụ (Job title):…………………… A. DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN THỬ VIỆC (List of assignments that have been assigned in trial period):STT(NO.)CÔNG VIỆC(Assignments)TRÁCH NHIỆM(Responsibility)TỈ TRỌNG (Density)(%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC(Targets need to be achieved)Trang 1/2STT(NO.)CÔNG VIỆC(Assignments)TRÁCH NHIỆM(Responsibility)TỈ TRỌNG (Density)(%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC(Targets need to be achieved)B. XÁC NHẬN (Confirmation):Cấp Quản lý trực tiếp đưa ra Chương trình thử việc(The direct manager who offers trial program)Ngày (Date):___ /___ /________________________________Nhân viên thử việc chấp nhận thực hiện chương trình(The trial staff who implements the trial program)Ngày (Date):___ /___ /________________________________Trang 2/2 . tiếp đưa ra Chương trình thử việc( The direct manager who offers trial program)Ngày (Date):___ /___ /________________________________Nhân viên thử việc chấp. (Form No.) BM.08.1215/05/2004CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC(TRIAL PROGRAM)(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu Chương trình thử việc (Việt – Anh) – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu Chương trình thử việc (Việt – Anh), Mẫu Chương trình thử việc (Việt – Anh), Mẫu Chương trình thử việc (Việt – Anh)

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu Chương trình thử việc (Việt – Anh) . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.