[Download] MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 16:27

Download

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ Hôm nay, vào hồi … giờ… ngày … tháng … năm ….., tại …………………chúng tôi gồm: I. Bên giao:.. Hai bên thống nhất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ Hôm nay, vào hồi … giờ… ngày … tháng … năm … , tại …………………chúng tôi gồm: I. Bên giao: Đơn vị: Địa chỉ đơn vị: Đại diện: . Chức vụ: . II. Bên nhận: . Đơn vị: Địa chỉ đơn vị: Đại diện: . Chức vụ: . Hai bên thống nhất việc giao nhận chứng thư số như sau: Bên giao đã giao cho Bên nhận: ……… (bằng chữ:……………) bộ chứng thư số, cụ thể như sau: STT Họ tên Số hiệu chứng thư số Số hiệu thiết bị lưu khóa bí mật Lý do giao nhận (1) Thời điểm có hiệu lực của chứng thư số (2) (Ngày/tháng/năm) Ghi chú (3) 1 2 … Biên bản giao nhận được làm thành 02 bản, Bên giao giữ 01 bản, Bên nhận giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (Ký tên, đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) “Cấp mới” trường hợp cấp mới chứng thư số “Thu hồi” trường hợp thu hồi chứng thư số (2) Trường hợp cấp mới chứng thư số thì ghi rõ thời điểm đề nghị có hiệu lực của chứng thư số (3) Trường hợp thu hồi chứng thư số thiếu thiết bị lưu khóa bí mật thì ghi rõ lý do. . việc giao nhận chứng thư số như sau: Bên giao đã giao cho Bên nhận: ……… (bằng chữ:……………) bộ chứng thư số, cụ thể như sau: STT Họ tên Số hiệu chứng thư số Số. giao nhận (1) Thời điểm có hiệu lực của chứng thư số (2) (Ngày/tháng/năm) Ghi chú (3) 1 2 … Biên bản giao nhận được làm thành 02 bản, Bên giao giữ 01 bản,

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ, MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ, MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ

Hy vọng thông qua bài viết MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.