[Download] MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO Container trung chuyển ppt – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 22:20

Download

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ………… /BB-CQBHVB Tel………………Fax………… Email:…………………………… BIÊN BẢN BÀN GIAO Container trung chuyển Hồi …… giờ … phút, ngày … tháng … năm …… Chi cục Hải quan cảng trung chuyển: … ………. bàn giao cho Chi cục hải quan cảng xuất hàng:………………… …. container trung chuyển được vận chuyển trên phương tiện đường biển, đường sông: – Tên phương tiện: – Số ký hiệu phương tiện: 1. Container trung chuyển: – Số lượng container – Tình trạng container, phương tiện vận tải: – Biên bản về tình trạng container / hàng hóa (nếu có) – Biên bản bàn giao số:…………… ngày……tháng…….năm…… : 02 bản chính. 2. Tuyến đường vận chuyển: – Từ đến – Ngày tháng năm khởi hành: Ngày tháng năm dự tính đến:. – Thời gian bắt đầu vận chuyển từ: giờ 3. Tình hình khác (nếu có): 4. Xác nhận của Chi cục Hải quan cảng xuất hàng: Ngày lập biên bản:…………………. CHI CỤC HQ CẢNG TRUNG CHUYỂN (công chức ký tên, đóng dấu công chức) Ngày tiếp nhận biên bản:…………………. CHI CỤC HQ CẢNG XUẤT HÀNG (công chức ký tên, đóng dấu công chức) . phương tiện: 1. Container trung chuyển: – Số lượng container – Tình trạng container, phương tiện vận tải: – Biên bản về tình trạng container / hàng hóa (nếu có) – Biên bản bàn giao số:……………. ngày … tháng … năm …… Chi cục Hải quan cảng trung chuyển: … ………. bàn giao cho Chi cục hải quan cảng xuất hàng:………………… …. container trung chuyển được vận chuyển trên phương tiện đường biển, đường. HÀNH VĂN BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ………… /BB-CQBHVB Tel………………Fax………… Email:…………………………… BIÊN BẢN BÀN GIAO Container trung chuyển Hồi

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO Container trung chuyển ppt – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO Container trung chuyển ppt, MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO Container trung chuyển ppt, MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO Container trung chuyển ppt

Hy vọng thông qua bài viết MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO Container trung chuyển ppt . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.