[Download] MẪU BÁO CÁO KINH DOANH XĂNG DẦU CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 02:20

Download

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BCTK-… …… , ngày … tháng … năm ……… Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ………………………. BÁO CÁO KINH DOANH XĂNG DẦU CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU (Thời điểm ngày … tháng … năm …) I. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu … Địa chỉ: …… Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số … Xuất trong kỳ STT Mặt hàng ĐVT Tồn đầu kỳ (ngày … tháng … năm …) Nhập trong kỳ Xuất bán nội địa Xuất bán vãng lai Tồn cuối kỳ (ngày … tháng … năm …) Dự kiến nhập kỳ tới 1 Xăng không chì các loại Lít 2 Dầu điêzen các loại Lít 3 Dầu hỏa Lít 4 Dầu madút Kg TỔNG CỘNG 2. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu … Địa chỉ: …… Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số … Xuất trong kỳ STT Mặt hàng ĐVT Tồn đầu kỳ (ngày … tháng … năm …) Nhập trong kỳ Xuất bán nội địa Xuất bán vãng lai Tồn cuối kỳ (ngày … tháng … năm …) Dự kiến nhập kỳ tới 1 Xăng không chì các loại Lít 2 Dầu điêzen các loại Lít 3 Dầu hỏa Lít 4 Dầu madút Kg TỔNG CỘNG … II. Tổng cộng lượng xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu Xuất trong kỳ STT Mặt hàng ĐVT Tồn đầu kỳ (ngày … tháng … năm …) Nhập trong kỳ Xuất bán nội địa Xuất bán vãng lai Tồn cuối kỳ (ngày … tháng … năm …) Dự kiến nhập kỳ tới 1 Xăng không chì các loại Lít 2 Dầu điêzen các loại Lít 3 Dầu hỏa Lít 4 Dầu madút Kg TỔNG CỘNG Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) . KINH DOANH XĂNG DẦU CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU (Thời điểm ngày … tháng … năm …) I. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu … Địa chỉ: …… Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng. 1 Xăng không chì các loại Lít 2 Dầu điêzen các loại Lít 3 Dầu hỏa Lít 4 Dầu madút Kg TỔNG CỘNG 2. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu … Địa chỉ: …… Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. các loại Lít 2 Dầu điêzen các loại Lít 3 Dầu hỏa Lít 4 Dầu madút Kg TỔNG CỘNG … II. Tổng cộng lượng xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu Xuất trong kỳ STT Mặt hàng ĐVT Tồn đầu

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU BÁO CÁO KINH DOANH XĂNG DẦU CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU BÁO CÁO KINH DOANH XĂNG DẦU CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU doc, MẪU BÁO CÁO KINH DOANH XĂNG DẦU CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU doc, MẪU BÁO CÁO KINH DOANH XĂNG DẦU CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU doc

Hy vọng thông qua bài viết MẪU BÁO CÁO KINH DOANH XĂNG DẦU CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU doc . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.