[Download] Mẫu Báo cáo / Kế hoạch Tháng – quy Chế độ chính sách – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2012, 09:09

Download

BÁO CÁO/KẾ HOẠCH THÁNG, QUÝ – CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH(Tháng/Quý năm )Người báo cáo: I.CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆNKẾ HOẠCHBÁO CÁO QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘMã tài liệu: Phiên bản: Ver 3.0Ngày ban hành: 20/04/08BÁO CÁO/KẾ HOẠCH THÁNG, QUÝCHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH(Tháng/Quý …… năm ……) Người báo cáo: I. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆNKẾ HOẠCH BÁO CÁONội dung công việcTuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4Kết quả Khó khăn, tồn đọngNS-NV-8. Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bình bầu đánh giá thi đua báo cáo định kỳ và đột xuất.8.1. Xây dựng chương trình8.2. Tổ chức triển khai8.3. Tổng hợp kết quả, bình bầu đánh giáNS-NV-9. Thực hiện thủ tục, chế độ nhân sự như: 9.1. Thủ tục nhân sự : Bổ nhiệm; Kiêm nhiệm; Bãi nhiệm; Khen thưởng; Kỷ luật . 9.2. Chế độ nhân sự như: Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Giải quyết tranh chấp, bất bình .9.3. Trình tự thực hiện : Tiếp nhận đề xuất từ GĐ và phụ trách các phòng/ban/đơn vị. Xác minh thông tin Lập phương án trình duyệt Thực hiện theo phương án đã được phê duyệtQUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘMã tài liệu: Phiên bản: Ver 3.0Ngày ban hành: 20/04/08P.1. Đăng ký, làm thư ký cho các cuộc họp phòng và ghi biên bản cuộc họp.P.2. Soạn thảo văn bản nhân sự theo yêu cầu.Công việc khácII. TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ1. Tình hình thực hiện công việc: Theo quy định của quy trình:  Không theo quy định của quy trình: 2. Chất lượng công việc chung: Tốt:  Khá:  TB: 3. Sự phối hợp của các cá nhân/đơn vị liên quan: Nhiệt tình:  Thái độ chưa tốt (kể tên):  .4. Quy trình tác nghiệp trong công việc: Phù hợp:  Chưa phù hợp:  Kiến nghị chỉnh sửa (cập nhật vào phần đề xuất): III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘMã tài liệu: Phiên bản: Ver 3.0Ngày ban hành: 20/04/08IV. NHẬN XÉT CỦA PHỤ TRÁCH . QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘMã tài liệu: Phiên bản: Ver 3.0Ngày ban hành: 2 0/0 4/0 8BÁO CÁO/KẾ HOẠCH THÁNG, QUÝ – CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH (Tháng/ Quý ……. năm ……) Người báo cáo: I. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆNKẾ HOẠCH BÁO CÁONội dung công việcTuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4Kết quả Khó khăn, tồn đọngNS-NV-8. Xây dựng và

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu Báo cáo / Kế hoạch Tháng – quy Chế độ chính sách – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu Báo cáo / Kế hoạch Tháng – quy Chế độ chính sách, Mẫu Báo cáo / Kế hoạch Tháng – quy Chế độ chính sách, Mẫu Báo cáo / Kế hoạch Tháng – quy Chế độ chính sách

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu Báo cáo / Kế hoạch Tháng – quy Chế độ chính sách . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.