[Download] Mẫu 27 – Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm xuất – tái nhập – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 13:45

Download

Mẫu 27 – Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm xuất – tái nhập. Mẫu 27-PTVTĐS/TX-TN/2010 TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG TẠM XUẤT-TÁI NHẬP (CUSTOMS DECLARATION FOR TEMPORARY EXPORT AND RE-IMPORT MEANS OF TRANSPORTATION)(Liên 1: Bản giao người điều khiển phương tiện/Copy 1: For the Skipper/Master of ship) Số tờ khai (Declaration No.): /TX/HQCK ., Ngày (date-d/m/y ): / /20 PHẦN NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN KHAI BÁO(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORTATION)PHẦN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC(FOR CUSTOMS USE)A.Người điều khiển phương tiện/Skipper/Master’s Detail: Họ và tên/Full name : ; Quốc tịch/Nationality : ;- Hộ chiếu số/Passport No : .;- Giấy thông hành số/Border Pass No: ;+ Ngày cấp/Issue Date: ;+ Nơi cấp/Issue Place: ;- Địa chỉ/Address: .;B. Nhận dạng phương tiện/Detail of means of transportation:- Loại /Type: ; Nhãn hiệu/Label or mark : ; Biển kiểm soát số/Licence Plate No : .; Nước đăng ký/Registering Country : ;- Tải trọng/Loading Capacity : .;C. Chủ sở hữu phương tiện/Owner of means of transportation: Khai báo, nếu người điều khiển không là chủ sở hữu phương tiện (gồm: cá nhân, công ty, cơ quan) /Full in, if Master is not the Owner of means of transportation (included: private, company, organization) + Họ và tên/Full name: ;+ Quốc tịch/Nationality : ; + Địa chỉ/Address: ;D. Giấy phép cho PTVT qua biên giới/Permitted Document of means of transportation:- Giấy phép qua biên giới số/Transit No: .;- Ngày cấp/Issue date: .;- Cơ quan cấp/Issue by : .;- Thời hạn cho phép/Duration Allowed for going out Việt Nam: . ngày/date; Ngày tái nhập/Re-importation date: .;- Phạm vi hoạt động/Travelling Area: .;- Cửa khẩu tái nhập/Entry Checkpoint : .; E. Mục đích ra khỏi Việt Nam (Purpose of going out Viet Nam): Vận chuyển hàng Chở hành khách Khác Commodity transport Passengers transport Other Ngày (date-d/m/y) ./ /20 Người điều khiển/Skipper/MasterKý/Signature .Ghi chú/Note: Khai bổ sung (nếu có) ở trang sau/Supplemental Declaration (if any) in verso.I.TẠM XUẤT (TEMPORARY-EXPORT)1. Xác nhận của công chức tiếp nhận hồ sơ: (Authentication of customs documents receiver) Miễn kiểm tra; Kiểm tra phương tiện vận tải; Ký, đóng dấu công chức(Signature and stamp) .2. Xác nhận của công chức kiểm tra, giám sát:(Authentication of examiner of means of transportation) Biên bản vi phạm (nếu có);Kết quả: ;Phương tiện qua cửa khẩu hồi: giờ ngày / / 20 . Ký, đóng dấu công chức(Signature and stamp) II. TÁI NHẬP (RE-IMPORT)1. Xác nhận của công chức tiếp nhận hồ sơ:(Authentication of customs documents receiver) Cửa khẩu tái nhập: ;- Ngày : . / ./ 20 Miễn kiểm tra; Kiểm tra phương tiện vận tải; Khai bổ sung (nếu có);Ký, đóng dấu công chức(Signature and stamp) 2. Xác nhận của công chức kiểm tra, giám sát:(Authentication of examiner of means of transportation) Biên bản vi phạm (nếu có);Kết quả: ;Phương tiện qua cửa khẩu hồi: . giờ . ngày ./ ./20 . Ký, đóng dấu công chức(Signature and stamp) Mẫu 27-PTVTĐS/TX-TN/2010 PHẦN KHAI BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI(SUPPLEMENTAL DECLARATION FOR MEANS OF TRANSPORTATION)PHẦN NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN KHAI BÁO(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION)PHẦN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC(FOR CUSTOMS USE)1. Thay đổi so với tạm nhập/tạm xuất (nếu có)(Changes made to the means of transportation (if any)): a/ Thay người điều khiển PTVT (Change made to Operator of means of transportation): Họ và tên/Full name : ; Quốc tịch/Nationality : ;- Địa chỉ thường trú/Permanent residential address : . ; Số Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành : , (Passport or Border-pass No.) + Ngày cấp (date of issue-d/m/y) : ./ /20 b/ Gia hạn thời hạn lưu hành PTVT (Extenssion of operation of means of transportation):- Văn bản gia hạn số: ., (No of permitted document allowing such extenssion) + Được phép lưu hành đến hết ngày : / /20 , (Duration of operation extended to) + Cơ quan gia hạn : (Authority allowing such extension): + Ngày cấp (date-d/m/y) : … ./… ./20… Lý do gia hạn:(Reason(s) for such extension)+ Sửa chữa (repair) + Tai nạn giao thông (accidents) + Lý do khác (other) : .Ngày (date-d/m/y) / ./ 20 Người khai báo (Customs declarant) Ký (Signature) Ghi rõ họ tên (Full name) . 2. Xác nhận của công chức tiếp nhận:(Authentication of customs documents receiver) Về hồ sơ (Of dossiers) + Ngày (Date) : . / ./ 20 Ký, đóng dấu công chức(Signature and stamp) . Mẫu 2 7- PTVTĐS/TX-TN/2010 TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG TẠM XUẤT-TÁI NHẬP (CUSTOMS DECLARATION FOR TEMPORARY EXPORT AND RE-IMPORT MEANS. Mẫu 2 7- PTVTĐS/TX-TN/2010 PHẦN KHAI BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI(SUPPLEMENTAL DECLARATION FOR MEANS OF TRANSPORTATION)PHẦN NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN KHAI BÁO(DECLARATION

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu 27 – Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm xuất – tái nhập – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu 27 – Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm xuất – tái nhập, Mẫu 27 – Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm xuất – tái nhập, Mẫu 27 – Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm xuất – tái nhập

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu 27 – Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm xuất – tái nhập . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.