Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] Lý thuyết xác suất và thống kê toán – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 08:51

Ví dụ 3: Độ ẩm của không khí ảnh hưởng đến sự bay hơi của nước trong sơn khiphun ra. Người tiến hành nghiên cứu mối liên hệ giữa độ ẩm của không khí X và độ bay hơiY. Sự hiểu biết về mối liên hệ này sẽ giúp ta tiết kiệm được lượng sơn bằng cách chỉnh súngphun sơn một cách thích hợp. Tiến hành 25 quan sát ta được các số liệu sau: GIÁO TRÌNH MÔN THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG TOÁN Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 thuyết Xác suất thống toán. Trang 1 GIÁO TRÌNH MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH STT MÔN HỌC GHI CHÚ 1 thuyết Xác suất thống toán. 2 3 4 5 TÊN MÔN HỌC MÃ SỐ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG TOÁN Số tín chỉ: 04 (01 tín chỉ ứng với 15 tiết) thuyết: 60 tiết Thực hành: 0 tiết Tổng cộng: 60 tiết ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT Đã được trang bị kiến thức Toán cao cấp MÔ TẢ MÔN HỌC • Cung cấp các khái niệm cơ bản về thuyết xác suất thống toán học. • Trong phần xác suất, các khái niệm về biến cố, xác suất của biến cố. Biến cố ngẫu nhiên, phân phối xác suất được đề cập nêu lên các đặc trưng. • Trong phần thống toán học, sinh viên sẽ học các khái niệm liên quan đến tập mẫu thống kê, thuyết ước l ượng, kiểm định giả thuyết. • Sinh viên tiếp cận những kiến thức trên thông qua việc kết hợp bài giảng trên lớp, tự học tìm hiểu thêm trong các tài liệu. • Trang bị kiến thức xác suất, thống bước đầu giúp sinh viên làm quen với một vài ứng dụng toán học trong cuộc sống. ĐIỂM ĐẠT – Hiện diện trên lớp: 10 % điểm (Danh sách các buổi thảo luận bài tập nhóm). Vắng 12 tiết không được cộng điểm này. – Kiểm tra KQHT: 20 % điểm (2 bài kiểm tra giữa cuối môn học: Có ba thang điểm: 2.0 (hai chẵn); 1.0 (một tròn); 0,0: (không chẵn). – Kiểm tra hết môn: 70% điểm (Bài thi hết môn) Lưu ý: Danh sách các buổi thảo luận các bài kiểm tra được hủy khi danh sách bảng điểm thi hết môn được công bố. Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 thuyết Xác suất thống toán. Trang 2 CẤU TRÚC MÔN HỌC KQHT 1: Khái quát những kiến thức cơ bản về thuyết xác suất. KQHT 2: Giải các bài toán liên quan đến đại lượng ngẫu nhiên Ứng dụng một số quy luật phân phối thông dụng. KQHT 3: Xác định tổng thể mẫu. KQHT 4: Ước lượng các tham số đặc trưng của tổng thể. KQHT 5: Kiểm định giả thiết các tham số thống kê. KQHT 6: Xác định hàm hồi qui tương quan. * Thực hành: Làm bài tập trên lớp+ Hoạt đông theo nhóm+ Thảo luận Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 thuyết Xác suất thống toán. Trang 3 KẾT QUẢ CÁC BƯỚC HỌC TẬP Kết quả học tập/ hình thức đánh giá Các bước học tập Phương tiện, tài liệu, nơi học cách đánh giá cho từng bước học 1. Bổ sung về giải tích tổ hợp. 1.1 Nhắc lại Quy tắc đếm 1.2 Nhắc lại Chỉnh hợp (không lặp) 1.3 Nhắc lại Chỉnh hợp lặp 1.4 Nhắc lại Tổ hợp 1.5 Nhắc lại Hoán vị 2. Liệt các biến cố quan hệ giữa các loại biến cố. 3. Định nghĩa xác suất. 3.1 Định nghĩa xác suất theo cổ điển. 3.2 Định nghĩa xác suất theo thống kê. 3.3 Định nghĩa xác suất theo hình học. 4. Đưa ra một số công thức tính xác suất. 4.1 Các định nghĩa 4.2 Công thức cộng 4.3 Công thức nhân xác suất 4.3.1 Xác suất có điều kiện 4.3.2 Công thức nhân xác suất 1. Khái quát những kiến thức cơ bản về thuyết Xác suất. Đánh giá: Bài tập + Đạt : Trình bày được chính xác ít nhất một trong ba định nghĩa về xác suất giải được các bài tập về: * Giải tích tổ hợp; * Biết cách biểu diễ n một biến cố phức hợp thành tổng tích của các biến cố đơn giản hơn. * Định nghĩa xác suất : Tính được các xác suất của một biến cố ở dạng đơn giản; * Áp dụng các công thứ c cộng, nhân, đầy đủ, tính được các xác suất. 5. Công thức xác suất đầy đủ công thức Bayer 5.1 Công thức xác suất đầy đủ 5.2 Công thức Bayes. 5.3 Công thức Bernoulli. 5.4 Công Thức Bernoulli Mở Rộng 5.4.1 Lược đồ Bernoulli mở rộng. 5.4.2 Công thức Bernoulli mở rộng. + Bảng đen + Kiến thức cơ bản về Giải tích tổ hợp. * Tài liệu chính: “Lý thuyết Xác suất thống toán” * Các tài liệu tham khảo: + Đặng Hấn 1996 – Xác suất thống – NXB Thống kê. + Nguyễn Hữu Khánh – Bài giảng Xác suất thống – ĐH Cần Thơ. + Giải tích 12 (PTTH). + Học trong phòng. + Trả lời câu hỏi bài tập nhóm, bài tập về nhà. + Bài tập về nhà. Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 thuyết Xác suất thống toán. Trang 4 1. Khái niệm đại lượng ngẫu nhiên 1.1 Khái niệm đại lượng ngẫu nhiên. 1.2 Liệt các đại lượng ngẫu nhiên. 2. Đưa ra một số qui luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên. 2.1 Mô tả Bảng phân phối xác suất. 2.2 Khái niệm Hàm mật độ xác suất. 2.3 Khái niệm Hàm phân phối xác suất. 2.4 Khái niệm phân vị mức xác suất α 3. Liệt một số tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên 3.1 Khái niệm Kỳ vọng 3.2 Khái niệm Phương sai. 3.3 Khái niệm Độ lệch tiêu chuẩn 3.4 Khái niệm Moment 3.5 Khái niệm Mode 3.6 Trung vị 2. Giải các bài toán liên quan đến đại lượng ngẫu nhiên Ứng dụng một số quy luật phân phối thông dụng. Đánh giá: + Đạt: Hoàn thành được các yêu cầu sau: * Hiểu rõ các khái niệm: Đại lượng ngẫu nhiên phân biệt được đại lượng ngẫu nhiên biến cố ngẫu nhiên, đại lượng ngẫu nhiên liên tục rời rạc. * Viết đúng các công thức tính tham số của đại lượng ngẫu nhiên r ời rạc liên tục. * Vận dụng công thức, giải các bài tập liên quan như kỳ vọng, phương sai, . * Nhận biết đại lượng ngẫu nhiên có phân phối xác suất nào đó. * Biết cách sử dụng các công thức gần đúng để tính xác suất điều kiện để sử dụng các công thức đó. * Hiểu rõ các khái niệm đại lượng ngẫu nhiên hai chiều, cách lập b ảng phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc. 4. Sử dụng một số qui luật phân phối xác suất thông dụng. 4.1 Phân phối nhị thức 4.2 Phân phối Poison 4.3 Phân phối siêu bội 4.4 Phân phối chuẩn 4.5 Phân phối mũ 4.6 Phân phối 2 χ 4.7 Phân phối Student 4.8 Phân phối đều. + Bảng, phấn. + Kiến thức Toán cao cấp, toán THPT. * Tài liệu chính: “Lý thuyết Xác suất thống toán” * Các tài liệu tham khảo + Đặng Hấn, 1996 – Xác suất thống – NXB Thống kê. + Nguyễn Hữu Khánh – Bài giảng Xác suất thống – ĐH Cần Thơ. + Đinh Văn Gắng – Xác suất Thống toán – NXB Thống + Học trong phòng. + Trả lời câu hỏi bài tập nhỏ để nắm vững định nghĩa, tính chất, cách tính, bản chất ý nghĩa của kỳ vọng toán, phương sai, độ lệch chuẩn giá trị tin chắc nhất. + Các câu hỏi ngắn về xác định luật phân phối, về đại lượng ngẫu nhiên 2 chiều, luật số lớn. + Bài tập về nhà. Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 thuyết Xác suất thống toán. Trang 5 5. Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều. 5.1. Định nghĩa đại lượng ngẫu nhiên hai chiều. 5.2. Giới thiệu một số phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều. 5.2.1 Bảng phân phối xác suất. 5.2.2 Hàm phân phối xác suất. 5.2.3 Hàm mật độ xác suất. 5.3 Các tham số đặc trưng của hàm một biến ngẫu nhiên. 5.3.1 Trường hợp (X,Y) rời rạc. 5.3.2 Trường hợp (X,Y) liên tục. * Từ bảng phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên 2 chiều, có thể tính được kỳ vọng toán phương sai của các đại lượng ngẫu nhiên thành phần. Tính được hiệp phương sai của đại lượng ngẫu nhiên 2 chiều. * Hiểu được ý nghĩa các định của luật số lớn. 6. Luật số lớn. 6.1 Bất đẳng thức Markov 6.2 Bất đẳng th ức Tchebyshev 6.3 Định Tchebyshev 6.4 Định Bernoulli 1. Khái niệm Tổng thể mẫu 1.1 Khái niệm Tổng thể 1.2 Khái niệm Mẫu 1.3 Đưa ra mô hình xác suất của tổng thể mẫu 2. Tìm hiểu về Thống mẫu ngẫu nhiên. 2.1 Nêu Trung bình của mẫu ngẫu nhiên 2.2 Khái niệm Phương sai phương sai điều chỉnh của mẫu ngẫu nhiên 2.3 Đưa ra công thức Độ lệch tiêu chuẩn độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh. 3. Xác định Tổng thể mẫu. Đánh giá: Câu hỏi ngắn Bài tập. Đạt: * Hiểu rõ các khái niệm: Tổng thể, mẫu, trung bình tổng thể, phương sai tổng thể, tỉ lệ tổng thể. * Thấy rõ sự khác nhau giữa mẫu ngẫu nhiên mẫu cụ thể. * .Biết tính các tham số đặc trưng của mẫu. * Thực hành tính đựoc các yếu t ố x , s’ 3. Thu thập số liệu sắp xếp số liệu. 3.1 Thu thập số liệu 3.2 Sắp xếp số liệu. 3.3 Thực hành tính các giá trị x , s’ + Bảng, phấn. + Kiến thức Toán cao cấp, toán THPT. * Tài liệu chính: “Lý thuyết Xác suất thống toán” * Các tài liệu tham khảo + Đặng Hấn, 1996 – Xác suất thống – NXB Thống kê. + Nguyễn Hữu Khánh – Bài giảng Xác suất thống – ĐH Cần Thơ. + Đinh Văn Gắng – Xác suất Thống toán – NXB Thống + Học trong phòng. + Trả lời câu hỏi bài tập nhỏ để nắm vững các khái ni ệm công thức. + Bài tập về nhà. Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 thuyết Xác suất thống toán. Trang 6 1. Giới thiệu các phương pháp ước lượng 1. 1 Mô tả phương pháp. 1.2 Đưa ra các phương pháp ước lượng điểm. 4. Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên. Đánh giá : Câu hỏi ngắn Bài tập giải theo nhóm. Đạt: Đáp ứng được các yêu cầu sau đây: * Hiểu rõ các khái niệm ước lượng điểm, ước lượng khoảng, độ tin cậy, độ chính xác. * Biết tìm khoảng tin cậy của các tham số của tổng thể. * Biết tìm kích thước mẫ u, độ tin cậy khi ước lượng trung bình tỉ lệ của tổng thể. 2. Ước lượng các tham số 2.1 Mô tả phương pháp 2.2 Ước lượng tham số trung bình 2.3 Ước lượng tham số tỉ lệ 2.4 Ước lượng tham số phương sai. + Bảng, phấn. + Kiến thức Toán cao cấp. * Tài liệu chính: “Lý thuyết Xác suất thống toán” * Các tài liệu tham khảo + Đặng Hấn, 1996 – Xác suất thống – NXB Thống kê. + Nguyễn Hữu Khánh – Bài giảng Xác suất thống – ĐH Cần Thơ. + Đinh Văn Gắng – Xác suất Thống toán – NXB Thống + Học trong phòng. + Trả lời câu hỏi bài tập nhỏ. + Bài tập về nhà. 5. Kiểm định giả thuyết tham số thống kê. Đánh giá : Câu hỏi ngắn Bài tập thực hành theo nhóm. Đạt: 1. Nêu các khái niệm về kiểm định 1.1 Nêu các khái niệm về kiểm định 1.2 Mô tả phương pháp kiểm định giả thiết thống kê. + Bảng, phấn. + Kiến thức Toán cao cấp. * Tài liệu chính: “Lý thuyết Xác suất thống toán” * Các tài liệu tham khảo + Đặng Hấn, 1996 – Xác Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 thuyết Xác suất thống toán. Trang 7 * Hiểu rõ các khái niệm: Giả thiết thống kê, kiểm định giả thiết, giả thiết cần kiểm định, giả thiết đối, mức ý nghĩa, miền bác bỏ, các sai lầm biết cách đặt giả thiết. * Làm được các bài tập vận dụng công thức để kiểm định các tham số. 2. Kiểm định các giả thuyết thống kê. 2.1 Kiểm định tham số trung bình 2.2 Kiể m định tham số tỷ lệ 2.3 Kiểm định giả thuyết về phương sai 2.4 Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của hai trung bình 2.5 Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của hai tỉ lệ 2.6 Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của hai phương sai suất thống – NXB Thống kê. + Nguyễn Hữu Khánh – Bài giảng Xác suất th ống – ĐH Cần Thơ. + Đinh Văn Gắng – Xác suất Thống toán – NXB Thống + Học trong phòng. + Trả lời câu hỏi bài tập nhỏ. + Bài tập về nhà. 6. Xác định hồi qui tương quan tuyến tính. Đánh giá: Câu hỏi ngắn Bài tập thực hành Đạt: Đáp ứng được các yêu cầu sau: * Nắm được mối quan hệ giữa hai đại lượng ngẫu nhiên. * Vận dụng công thức để tìm được phương trình hồi qui mối tương quan giữa chúng. 1. Nêu mối quan hệ giữa các đại lượng ngẫu nhiên. 2. Khái niệm hệ số tương quan. 2.1 Khái niệm Moment tương quan. 2.2 Khái niệm hệ số tương quan. 2.3 Ước lượng h ệ số tương quan. 3. Xác định hồi qui. 3.1 Khái niệm kỳ vọng có điều kiện. 3.2 Khái niệm hàm hồi qui 3.3 Xác định hàm hồi qui + Bảng, phấn. + Kiến thức Toán cao cấp. * Tài liệu chính: “Lý thuyết Xác suất thống toán” * Các tài liệu tham khảo + Đặng Hấn, 1996 – Xác suất thống – NXB Thống kê. + Nguyễn Hữu Khánh – Bài giảng Xác suất thống – ĐH Cần Thơ. + Đinh Văn G ắng – Xác suất Thống toán – NXB Thống + Học trong phòng. + Trả lời câu hỏi bài tập nhỏ. + Bài tập về nhà. Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 thuyết Xác suất thống toán. Trang 8 KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC Hình thức đánh giá Kết quả học tập Thời lượng giảng dạy Mức độ yêu cầu đạt được Viết Thao tác Bài tập về nhà Thực tập thực tế Đề tài Tự học 1. 12,0 Giải được bài tập X 2. 14,0 Giải được bài tập X X 3. 06,0 Giải được bài tập X 4. 09,0 Giải được bài tập X X 5. 12,0 Giải được bài tập X X 6. 07,0 Giải được bài tập X ĐÁNH GIÁ CUỐI MÔN HỌC HÌNH THỨC Thi (tự luận) . THỜI GIAN 90 – 120 phút. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Trọng tâm: – Các bài toán tính xác suất dạng cổ điển, các công thức cộng, nhân, đầy đủ, Bernuolli. – Các bài toán về tính toán các tham số như kỳ vọng, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn của đại lượng ngẫu nhiên. – Sử dụng tính phân phối của đại lượng ngẫu nhiên để giải các bài tập như phân phối nhi thức, Poison, Chuẩn, mũ, đều,… – Các bài tập về ước lượ ng tham số của đại lượng ngẫu nhiên. – Các bài toán về kiểm định các tham số của đại lượng ngẫu nhiên. – Tìm hàm hồi qui tuyến tính. Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 thuyết Xác suất thống toán. Trang 9 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 13 KQHT 1: KHÁI QUÁT NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THUYẾT XÁC SUẤT 13 Bước học 1. BỔ SUNG VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP .13 1.1 Quy tắc đếm (quy tắc nhân): .13 1.2 Chỉnh hợp (không lặp): .13 1.3 Chỉnh hợp lặp: .14 1.4 Hoán vị: .15 1.5 Tổ hợp: 15 BÀI TẬP 16 Bước học 2: LIỆT CÁC BIẾN CỐ QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI BIẾN CỐ 18 1. Phép thử biến cố: 18 2. Các loại biến cố: .18 2.1. Biến cố chắc chắn: 18 2.2. Biến cố không thể: 18 2.3. Biến cố ngẫu nhiên: 18 2.4. Biến cố thuận lợi ( Biến cố kéo theo) .19 2.5. Biến cố sơ cấp: .19 2.6. Biến cố hiệu: .19 2.7. Biến cố tổng: .19 2.8. Biến cố tích: 20 2.9. Biến cố xung khắc: .20 2.10. Biến cố đối lập: .20 2.11. Biến cố đồng khả năng: 20 3. Các tính chất: 20 BÀI TẬP 21 Bước học 3: ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT 22 3.1. Định nghĩa xác suất theo lối cổ điển: 22 3.2 Định nghĩa xác suất theo lối thống kê: (Bằng tần suất) .25 3.3 Định nghĩa xác suất theo hình học: .26 BÀI TẬP 28 Bước học 4: ĐƯA RA MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT .30 4.1 Các định nghĩa: .30 4.2 Công thức cộng: 30 4.3 Công thức nhân xác suất: 32 4.3.1 Xác suất có điều kiện: .32 4.3.2 Công thức nhân xác suất: 33 Bước học 5: CÔNG THỨC XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ CÔNG THỨC BAYES 34 […]… Bước học 4: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU 76 thuyết Xác suất thống toán Trang 10 Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 4.1 Định nghĩa: 76 4.2 Phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều: 77 4.2.1 Bảng phân phối xác suất: 77 4.2.2 Hàm phân phối xác suất: 77 4.2.3 Hàm mật độ xác suất: 78 4.3 Các tham số đặc trưng của hàm một… OMNBPQ Suy ra xác suất của A là: P ( A) = S ( OMNBPQ ) S ( OABC ) = 1 − 2 S ΔAMN S ΔABC 122 5 = 1 − 2 2 3 3 = 1 9 Ghi chú: Định nghĩa xác suất theo hình học được xem như là sự mở rộng của định nghĩa xác suất theo lối cổ điển trong trường hợp số khả năng có thể xảy ra là vô hạn thuyết Xác suất thống toán Trang 27 Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 ♥ Các tính chất của xác suất: i) ∀A ∈… nhiên vào 5 ngăn Tính xác suất sao cho: i/ 10 cuốn sách ở cùng một ngăn ii/ 2 cuốn sách Xác Suất ở 2 ngăn khác nhau iii/ Chỉ có 2 cuốn sách Xác Suất ở cùng một ngăn iv/ Chỉ có 2 cuốn sách Xác Suất ở 2 ngăn khác nhau 4 Giải vòng loại cúp thế giới khu vực Đông Á gồm 12 đội, trong đó có VIỆT NAM THÁI LAN được chia làm 3 bảng Nếu việc chia bảng được thực hiện như sau: Chọn ngẫu thuyết Xác suất thống. .. cầu trong đó có 14 quả cầu đỏ 06 quả cầu trắng Lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) 5 quả cầu từ trong hộp Tính xác suất để trong 5 quả cầu lấy ra có 3 quả cầu đỏ Biết rằng các quả cầu là cân đối giống nhau 5 Vì các quả cầu là cân đối giống nhau Nên ta có: n = C20 Gọi A là biến cố trong 5 quả cầu lấy ra có 3 quả cầu đỏ 2 quả cầu trắng thuyết Xác suất thống toán Trang 23 Trường Đại học… có điều kiện: 138 2.2 Hàm hồi qui: 139 2.3 Xác định hàm hồi qui tuyến tính mẫu (thực nghiệm): 139 TÀI LIỆU THAM KHẢO 145 thuyết Xác suất thống toán Trang 12 Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC KQHT 1: KHÁI QUÁT NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THUYẾT XÁC SUẤT Bước học 1 BỔ SUNG VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP 1.1 Quy tắc đếm (quy tắc… chấm Ví dụ 13: Một xạ thủ bắn 1000 viên đạn vào bia, trong đó có xấp xỉ 50 viên trúng bia Chất điểm Gọi A là biến cố xạ thủ bắn trúng bia thì xác suất của A là P(A) = 50 = 0,05 1000 A 3.3 Định nghĩa xác suất theo hình học: A Xét một phép thử có không gian các biến cố sơ cấp là miền hình học W (đoạn thẳng, hình phẳng, khối không thuyết Xác suất thống toán B D 2R O C Trang 26 Trường Đại học Trà… theo công thức xác suất toàn phần với nhóm biến cố đầy đủ xung khắc từng đôi là các biến cố Ai (i = 1, n) Một tập hợp chứa n nhóm phần tử Mỗi nhóm phần tử có một tỉ lệ phần tử có tính chất P nào đó Lấy ngẫu nhiên từ tập hợp ra 1 phần tử Gọi A là biến cố chọn được phần tử thuộc nhóm thứ i Khi đó xác suất của biến cố chọn được phần tử có tính chất P trong thuyết Xác suất thống toán Trang 34… nghĩa: Xác suất của một biến cố là con số đặt trưng cho khả năng xảy ra ít hay nhiều của biến cố đó Biến cố có xác suất càng lớn thì càng dễ xảy ra ngược lại biến cố có xác suất càng nhỏ càng khó xảy ra BÀI TẬP Xác Suất Theo Lối Cổ Điển 1 Bảng số xe gắn máy gồm có phần chữ phần số Phần chữ gồm có 2 chữ được lấy từ 25 chữ La Tinh, phần số gồm có 4 số được lấy từ các số 0, 1, 2, … , 9 Tính xác suất. .. cố tổng, hiệu, tích, đối lập tương ứng với tập hợp, giao, hiệu, phần bù của thuyết tập hợp Do đó có thể sử dụng các phép toán trên các tập hợp cho các phép toán trên các biến cố 3 Các tính chất: 1 A + (B + C) = (A + B) + C 2 A + B = B + A ; A.(B.C) = (A.B).C ; A.B = B.A 3 A(B + C) = A.B + B.C thuyết Xác suất thống toán Trang 20 Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 4 A + A = A ; A.A =… nhận đúng mẫu máu của mình 11 Xếp 10 người lên 7 toa tàu một cách ngẫu nhiên Tìm xác suất để: a 10 người cùng lên toa đầu b 10 người cung lên một toa c 5 người đầu mỗi người một toa d Có 2 người A B lên cùng một toa thuyết Xác suất thống toán Trang 29 Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 e Hai người A B lên cùng một toa ngoài ra không có ai khác trên toa này 12 Một bộ bài có 52 cây . GIÁO TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM-7 Lý thuyết Xác suất và thống kê toán. Trang 1 GIÁO TRÌNH. Lý thuyết Xác suất và thống kê toán * Các tài liệu tham khảo: + Đặng Hấn 1996 – Xác suất thống kê – NXB Thống kê. + Nguyễn Hữu Khánh – Bài giảng Xác suất

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Lý thuyết xác suất và thống kê toán – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Lý thuyết xác suất và thống kê toán , Lý thuyết xác suất và thống kê toán , Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Hy vọng thông qua bài viết Lý thuyết xác suất và thống kê toán . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button