Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Lý thuyết truyền thông và thực hành – Tải về File Word, PDF

Lý thuyết truyền thông và thực hành

Lý thuyết truyền thông và thực hành
Nội dung Text: Lý thuyết truyền thông và thực hành


Nguồn tin xuất phát từ nhân vật trung tâm hoặc tổ chức truyền tin
Không thể đảm bảo rằng thông tin đó được người thu nhận hiểu một cách tương ứng
Có thể dùng cử chỉ, âm vực và âm lượng để tạo nhấn mạnh đặc biệt

Bạn đang xem: [Download] Lý thuyết truyền thông và thực hành – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lý thuyết truyền thông và thực hành File Word, PDF về máy

Lý thuyết truyền thông và thực hành

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lý thuyết truyền thông và thực hành

 1. qui trình hoạt động quan hệ công chúng? 
  truyền thông
 2. Nhận tin
  Nhận tin
  R

  Giả mã
  Giảii mã
  Mạch Truyền thông
  D

  Phản hồii
  Phản hồ
  Thông điệp
  Thông điệp
  M
  Mã hóa
  Mã hóa
  E
  Lý thuyết 
  Truyền thông 
  Nguồn tin
  Nguồn tin

  S

 3. Nguồn tin  • Nguồn tin xuất phát từ nhân vật trung 
  tâm hoặc tổ chức truyền tin
  • Không thể đảm bảo rằng thông tin đó 
  được người thu nhận hiểu một cách 
  tương ứng
  • Có thể dùng cử chỉ, âm vực và âm 
  lượng để tạo nhấn mạnh đặc biệt
 4. Mã hóa • Những gì nguồn tin muốn liên hệ đến phải 
  được chuyển tải từ ý tưởng bên trong thành 
  một nội dung giao tiếp­
  • Từ/Ngữ nghĩa:
   Một từ được hiểu khác nhau bởi những 
  người khác nhau
   Từ ngữ liên tục thay đổi về nghĩa và cách 
  sử dụng 
   Từ ngữ được dùng trong giai đoạn mã 
  hóa sẽ tác động nhiều đến thông điệp 
  đầu ra khi dùng để giao tiếp với người 
  nhận tin. 
 5. Thông điệp • Đa dạng các phương tiện truyền thông: phát 
  biểu cá nhân, báo, tạp chí, thông cáo báo 
  chí, họp báo, bản tin phát thanh­truyền hình, 
  hội thảo gặp mặt 
  • 3 cách diễn giải thông dụng hơn, đó là:
   Nội dung chính là thông điệp
   Phương tiện chính là thông điệp
   Con người (chủ thể, đối tượng) chính là 
  thông điệp
 6. Sau khi được truyền tải, một thông điệp cần 
  Giải mã •
  thiết phải được giải mã bởi người nhận tin 
  trước khi họ có hành động hay phản ứng 
  • Người nhận tin giải mã thông điệp như thế 
  nào phụ thuộc nhiều vào nhận thức của 
  người đó
  • Thiên lệch trong nhận thức của cá nhân xuất 
  phát từ nhiều yếu tố: các khuôn mẫu áp 
  dụng, các biểu tượng sử dụng, ngữ nghĩa, áp 
  lực trong cùng nhóm, kênh truyền thông 
  được sử dụng 
 7. Người nhận 
  tin 
  • Truyền thông không diễn ra nếu một thông điệp không được truyền tải 
  đến đối tượng mục tiêu hoặc không đạt được tác động mong đợi 
  • Ngay cả khi thông điệp được người nhận tin hiểu một cách rõ ràng thì 
  cũng chưa thể đảm bảo rằng phản ứng và hành động của họ sẽ theo 
  mong đợi. Thực tế, một thông điệp có thể tạo ra những tác động như 
  sau:
   Làm thay đổi thái độ ­ quan điểm
   Tạo ra thái độ ­ quan điểm  
   Tạo ra nghi ngờ 
   Cũng có thể chẳng tạo ra điều gì 
 8. Phản hồi • Phản hồi là thành phần đặc biệt 
  quan trọng trong chuỗi truyền thông  
  • Người truyền thông phải nhận được 
  phản hồi của người nhận tin để biết 
  xem những thông điệp nào đã được 
  truyền tải và thông điệp nào chưa 
  được tiếp nhận, giúp họ tạo cấu trúc 
  hợp lý nhất cho các thông điệp tương 
  lai.
 9. Các dạng  • Quan hệ với nhân viên
  truyền thông
  • Quan hệ với báo chí
  • Quan hệ với các nhà đầu tư, cổ đông
  • Quan hệ với cộng đồng
  • Quan hệ với khách hàng
  • Quan hệ với chính quyền, cơ quan 
  điều phối và quản lý hoạt động
 10. Quan hệ với  • Họp, gặp mặt tay đôi
  nhân viên
  • Thư tín tạp chí, bảng thông tin nội bộ
  • Tài liệu và phản hồi trong đào tạo
  • Các bài phát biểu
  • Mạng nội bộ
  • Các sự kiện nội bộ đặc biệt (thi đấu 
  thể thao, đi nghỉ, lễ hội cuối năm
 11. Quan hệ với  • Phát hành thông cáo báo chí, tài liệu 
  giới truyền  báo chí (media kits), thư từ ngẫu 
  thông nhiên, tuyên bố dịch vụ
  • Phỏng vấn, phát biểu, câu chuyện 
  thương mại
  • Tiếp xúc cá nhân, xây dựng quan hệ, 
  các chuyến đi làm quen
  • Họp báo, gặp gỡ báo chí…
 12. Quan hệ với  • Báo cáo thường niên, tạp chí thư từ, 
  cổ đông, nhà  họp hàng năm
  đầu tư
  • Mạng nội bộ, trang web
 13. Quan hệ  • Quyên góp và tài trợ, hoạt động tình 
  cộng đồng nguyện, diễn văn trước công chúng, 
  các chuyến thăm mở rộng
  • Họp mặt trực tiếp
 14. Quan hệ với  • Gặp mặt chính thức và không chính 
  chính quyền thức, tham gia các chương trình hỗ 
  trợ, giải thích và vận động hành lang
 15. Quan hệ với  • Sự kiện đặc biệt, phát hành thông tin 
  khách hàng định kỳ, xây dựng cơ chế phản hồi, 
  trả lời các cuộc gọi, xây dựng và 
  quản lý đường dây nóng

Download tài liệu Lý thuyết truyền thông và thực hành File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button