[Download] LỢI THẾ CẠNH TRANH – TẠO LẬP VÀ DUY TRÌ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI TRONG KINH DOANH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2014, 20:49

Download

LỢI THẾ CẠNH TRANH – TẠO LẬP VÀ DUY TRÌ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI TRONG KINH DOANH 1Chiến lược Cạnh tranh: Các Khái niệm Cơ bảnText Stamp2LI THẾ CẠNH TRANHLợi thế Cạnh tranh Competitive AdvantageDòch từ nguyên bản tiếng Anh: Competitive Advantage, Michael E. Porter.Copyright © 1985 by Michael E. Porter. Introduction copyright © 1998 by Michael E. Porter. All rights reserved. Bản tiếng Việt được xuất bản theo sự nhượng quyền của Free Press – Bộ phận thuộc Simon & Schuster, Inc.Bản quyền bản tiếng Việt © DT BOOKS.Công ty TNHH Sách Dân Trí, 2008.3Chiến lược Cạnh tranh: Các Khái niệm Cơ bảnLI THẾ CẠNH TRANHCOMPETITIVE ADVANTAGETạo lập duy trì thành tích vượt trộitrong kinh doanhNguyễn Phúc Hoàng dòchMICHAEL E. PORTERNHÀ XUẤT BẢN TRẺ DT BOOKS4LÔÏI THEÁ CAÏNH TRANH5Chiến lược Cạnh tranh: Các Khái niệm Cơ bảnDành tặngC. Roland ChristensenvàRichard E. Caves6LÔÏI THEÁ CAÏNH TRANH7Chiến lược Cạnh tranh: Các Khái niệm Cơ bảnLời giới thiệu 17Lời nói đầu 251. Chiến lược Cạnh tranh: Các Khái niệm Cơ bản 31Phân tích cấu trúc của ngành 35Cấu trúc ngành nhu cầu của người mua 40Cấu trúc ngành sự cân bằng cung/cầu 41những chiến lược cạnh tranh tổng quát 43Chi phí tối ưu 44Khác biệt hóa 47Tập trung 48Bế tắc giữa những chiến lược 50Theo đuổi nhiều chiến lược tổng quát 51Khả năng duy trì các chiến lược cạnh tranh 55Các chiến lược tổng quát sự phát triển của ngành 58Chiến lược cạnh tranh tổng quát cấu trúc tổ chức 59Chiến lược tổng quát quy trình hoạch đònh chiến lược 61tổng quan về tác Phẩm này 63Mục lục8LI THẾ CẠNH TRANHi. những nguyên tắc của lợi thế cạnh tranh 2. Chuỗi Giá trò Lợi thế Cạnh tranh 71chuỗi giá trò 74Xác đònh các hoạt động giá trò 78Đònh nghóa Chuỗi giá trò 85Những mối liên kết bên trong Chuỗi giá trò 89Những liên kết dọc 92Chuỗi giá trò của người mua 94Phạm vi cạnh tranh chuỗi giá trò 96Phạm vi phân khúc 97Phạm vi dọc 98Phạm vi đòa lý 99Phạm vi ngành 100Sự liên minh Phạm vi 100Phạm vi cạnh tranh đònh nghóa kinh doanh 101Chuỗi giá trò cấu trúc ngành 102chuỗi giá trò cấu trúc tổ chức 103 3. Lợi thế Chi phí 107chuỗi giá trò Phân tích chi Phí 109Xác đònh chuỗi giá trò để phục vụ cho việc phân tích chi phí 110Phân bổ các chi phí tài sản 111Phân tích đầu tiên cho việc cắt giảm các chi phí 114hành vi chi Phí 117Các yếu tố tác động đến chi phí 117Các liên kết bên trong chuỗi giá trò 124Các liên kết dọc 125Chi phí cho các yếu tố thu mua đầu vào 141Hành vi chi phí của phân khúc 147Chi phí năng động 149lợi thế chi Phí 152Xác đònh chi phí tương đối của các đối thủ cạnh tranh 153Có được lợi thế chi phí 154Tính bền vững của Lợi thế Chi phí 170Công tác triển khai Lợi thế Chi phí 173Những “cái bẫy” trong các chiến lược chi phí tối ưu 1759Chiến lược Cạnh tranh: Các Khái niệm Cơ bảncác bước trong Phân tích chi Phí chiến lược 178 4. Khác biệt hóa 179những nguồn gốc của khác biệt hóa 180Khác biệt hóa chuỗi giá trò 181Các yếu tố tác động đến sự độc nhất 185chi Phí cho khác biệt hóa 189giá trò dành cho người mua khác biệt hóa 199Giá trò dành cho người mua 194Chuỗi giá trò giá trò dành cho người mua 196Cắt giảm chi phí của người mua 199Nâng cao hiệu quả hoạt động của người mua 201Nhận thức của người mua về giá trò 202Giá trò dành cho người mua người mua thực sự 205Tiêu chuẩn mua của người mua 207Nhận biết các tiêu chuẩn mua 212chiến lược khác biệt hóa 218Lộ trình của khác biệt hóa 222Tính bền vững của khác biệt hóa 228Những “cạm bẫy” trong khác biệt hóa 230những bước để khác biệt hóa 231 5. Công nghệ Lợi thế Cạnh tranh 237Công nghệ Chuỗi giá trò 239Công nghệ Lợi thế Cạnh tranh 243Công nghệ cấu trúc ngành 247chiến lược công nghệ 252Chọn lựa các công nghệ để phát triển 252Dẫn đầu hay theo sau trong công nghệ? 257Chuyển nhượng công nghệ 270Phát triển công nghệ 274Phát triển Công nghệ Liên tục so với Gián đoạn 278Dự đoán sự phát triển của công nghệ 278lậP công thức cho chiến lược công nghệ 279 10LI THẾ CẠNH TRANH6. Chọn lựa Đối thủ Cạnh tranh 283những lợi ích chiến lược từ các đối thủ cạnh tranh 284Làm gia tăng lợi thế cạnh tranh 285Cải tiến cấu trúc hiện tại của ngành 290Hỗ trợ phát triển thò trường 293Ngăn cản các đối thủ mới tham gia ngành 294điều gì làm nên một đối thủ cạnh tranh “tốt”? 297Kiểm tra một đối thủ có là tốt hay không 297Những người dẫn đầu thò trường “tốt” 302Phân tích những đối thủ tốt 302tác động đến mô hình của các đối thủ cạnh tranh 303Gây thiệt hại cho các đối thủ tốt khi đấu tranh với các đối thủ xấu 306Chuyển các đối thủ xấu thành tốt 307cấu hình tối ưu của thò trường 308Cấu hình tối ưu của đối thủ cạnh tranh 308Duy trì năng lực của đối thủ cạnh tranh 311Hướng về cấu hình lý tưởng cho đối thủ cạnh tranh 312Duy trì sự ổn đònh của ngành 313những cái bẫy khi chọn lựa đối thủ cạnh tranh 312 ii. Phạm vi cạnh tranh trong một ngành 7. Phân khúc ngành Lợi thế Cạnh tranh 319cơ sở nền tảng cho việc Phân khúc ngành 321Các cơ sở mang tính cấu trúc để phân khúc 322Những biến số của việc phân khúc 327Tìm kiếm những phân khúc mới 339ma trận Phân khúc ngành 341Những quan hệ giữa các biến số phân khúc 343Kết hợp những ma trận phân khúc 344Phân khúc ngành chiến lược cạnh tranh 348Tính hấp dẫn của một phân khúc 349Tương quan qua lại giữa các phân khúc 351Tương quan qua lại giữa các phân khúc những chiến lược mục tiêu rộng 357Lựa chọn chiến lược tập trung 358Tính khả thi của việc tập trung vào những phân khúc mới 361Tính bền vững của một chiến lược tập trung 361[…]… nghó nghiên cứu sâu sắc, toàn diện Michael E Porter Brookline, Massachusetts 01/1998 23 LI THẾ CẠNH TRANH 24 Chiến lược Cạnh tranh: Các Khái niệm Cơ bản Lời nói đầu Trong các thò trường cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh nằm ở vò trí trung tâm trong thành tích hoạt động của doanh nghiệp Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ phát triển mở rộng kinh doanh, nhiều tập đoàn kinh doanh đã “mất dấu” lợi thế cạnh tranh. .. lược phối hợp trong nhiều ngành khác nhau? Tính không chắc chắn được đưa vào quá trình theo đuổi lợi thế cạnh tranh như thế nào? Làm sao để giữ vững vò thế cạnh tranh? Đó chính là những vấn đề đặt ra trong cuốn sách này Lợi thế cạnh tranh xuất phát chủ yếu từ giá trò mà doanh nghiệp có thể tạo ra cho khách hàng Lợi thếthể ở dưới dạng giá cả thấp hơn đối thủ cạnh tranh (trong khi lợi ích cho người… Chiến lược cạnh tranh là sự tìm kiếm vò thế cạnh tranh thuận lợi trong ngành – đấu trường chính của các cuộc cạnh tranh Chiến lược cạnh tranh nhằm mục đích tạo lập một vò thế thuận lợi bền vững trước những sức ép quyết đònh sự cạnh tranh trong ngành Có 2 vấn đề trọng tâm làm nền tảng cho việc lựa chọn chiến lược cạnh tranh Thứ nhất: mức độ hấp dẫn của ngành để có thể mang lại lợi nhuận lâu dài các… sở để suy nghó về chiến lược tại các doanh nghiệp đa ngành Lợi thế cạnh tranh đi sâu khám phá vai trò của sản phẩm/dòch vụ thay thế trong cạnh tranh, cũng như phân tích lợi thế cạnh tranh trong một số ngành cụ thể Các hoạt động cũng là công cụ cơ bản để kiểm tra lợi thế hay bất lợi của việc đa dạng hóa Khả năng tạo ra giá trò gia tăng thông qua cạnh tranh ở các doanh nghiệp đa ngành có thể được lý… về lợi nhuận những thuận lợi vốn có của ngành chính là thành phần chủ chốt để xác đònh những thuận lợi của doanh nghiệp Vấn đề trọng tâm thứ hai trong chiến lược cạnh tranh là những yếu tố quyết đònh về vò thế cạnh tranh tương đối trong ngành Trong nhiều ngành, vài doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp khác, bất chấp mức lợi nhuận trung bình của ngành 31 LI THẾ CẠNH TRANH. .. cầu nối giữa thiết lập triển khai chiến lược, thay vì coi chúng là hai đề tài riêng biệt như đa số các sách vở hiện nay trong lónh vực này Tác phẩm trước của tôi, cuốn “Chiến lược cạnh tranh , lập ra một khung mẫu phân tích ngành kinh doanh đối thủ cạnh tranh, đồng thời liệt kê ba chiến lược tổng quát để đạt lợi thế cạnh tranh: 25 LI THẾ CẠNH TRANH chiến lược tìm kiếm lợi thế về chi phí, chiến… thay thế 389 Thay đổi về nguy cơ thay thế 392 Sự thay thế nhu cầu tổng thể của ngành 398 Sự thay thế cấu trúc ngành 398 Lộ trình của sự thay thế 399 Phân khúc lộ trình của sự thay thế 403 Mô hình dự đoán sự thay thế Sự 404 thay thế chiến lược cạnh tranh 409 Thúc đẩy sự thay thế 409 Phòng thủ trước sự thay thế 413 Chiến lược thay thế của ngành so với doanh nghiệp 415 Những “cái bẫy” trong. .. thế cạnh tranh trong cuộc đua tăng trưởng theo đuổi quá trình khác biệt hóa Ngày nay, tầm quan trọng của lợi thế cạnh tranh lớn hơn bao giờ hết, khi mức tăng trưởng trở nên chậm lại với hầu hết các công ty, khi các đối thủ cạnh tranh trong ngoài nước không bao giờ cảm thấy “miếng bánh” cho họ là đủ Cuốn sách này nói về cách thức một công ty tạo lập duy trì được lợi thế cạnh tranh Đây là kết… của lợi thế cạnh tranh Đa số các công trình nghiên cứu trước đây trong lónh vực này gắn lợi thế với quy mô thò phần, điều này thực ra đã quá đơn giản hóa vấn đề Một là, tại một số bộ phận của doanh nghiệp, quy mô thò phần quan trọng hơn nhiều so với chi phí khác biệt hóa Hai là, các doanh nghiệp vừa nhỏ thường hoạt động tốt hơn các doanh nghiệp có quy mô lớn trong nhiều ngành kinh doanh. .. ấy lại thất bại trong việc giải thích nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh một cách có hệ thống sâu sắc, cũng như không gắn chúng với khả năng sinh lời Cuốn sách Lợi thế cạnh tranh bắt đầu với tiền đề rằng lợi thế cạnh tranh xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau; sau đó đưa ra cách thức gắn lợi thế cạnh tranh với những hoạt động cụ thể cũng như cách liên kết các hoạt động ấy với nhau với hoạt động

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] LỢI THẾ CẠNH TRANH – TẠO LẬP VÀ DUY TRÌ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI TRONG KINH DOANH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: LỢI THẾ CẠNH TRANH – TẠO LẬP VÀ DUY TRÌ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI TRONG KINH DOANH, LỢI THẾ CẠNH TRANH – TẠO LẬP VÀ DUY TRÌ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI TRONG KINH DOANH, LỢI THẾ CẠNH TRANH – TẠO LẬP VÀ DUY TRÌ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI TRONG KINH DOANH

Hy vọng thông qua bài viết LỢI THẾ CẠNH TRANH – TẠO LẬP VÀ DUY TRÌ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI TRONG KINH DOANH . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.