[Download] Lập kế hoạch và tiến độ dự án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 10:46

Download

Lập kế hoạch và tiến độ dự án LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 1 NỘI DUNG Vai trò và chức năng của việc lập kế hoạch dự án Các kỹ thuật và công cụ cơ bản để lập kế hoạch và tiến độ dự án 2 1 Chương Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lậpkế hoạch tiến độ dự án 1 Thẩm định đầutư phát triển Bài giảng 1 1 LẬP KẾ HOẠCH LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 2 2 NỘI DUNG NỘI DUNG   Vai Vai trò trò chức chức năng năng của của việc việc lập lập kế kế hoạch hoạch dự dự án án   Các Các kỹ kỹ thuật thuật công công cụ cụ cơ cơ bản bản để để lập lập kế kế hoạch hoạch tiến tiến độ độ dự dự án án Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lậpkế hoạch tiến độ dự án 2 Thẩm định đầutư phát triển Bài giảng 3 3 CÂU HỎI THẢO LUẬN CÂU HỎI THẢO LUẬN Để Để dự dự án án thành thành công công chúng chúng ta ta có có nhất nhất thiết thiết phải phải lập lập kế kế hoạch hoạch không không ? ? Tại Tại sao sao ? ? 4 4 TẠI SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH? TẠI SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH?   Đảm Đảm bảo bảo đạt đạt được được mục mục tiêu tiêu   Đảm Đảm bảo bảo trình trình tự tự công công việc việc   Xác Xác đònh đònh thời thời gian gian , chi , chi phí phí , , yêu yêu cầu cầu chất chất lượng lượng   Nâng Nâng cao cao hiệu hiệu quả quả sử sử dụng dụng nguồn nguồn lực lực   Giúp Giúp việc việc kiểm kiểm soát soát theo theo dõi dõi   Tăng Tăng cường cường giao giao tiếp tiếp / / phối phối hợp hợp   Khuyến Khuyến khích khích , , động động viên viên   Huy Huy động động vốn vốn   Cung Cung cấp cấp dữ dữ liệu liệu Hầu Hầu hết hết các các khó khó khăn khăn của của dự dự án án gặp gặp phải phải là là do do thiếu thiếu kế kế hoạch hoạch hoặc hoặc lập lập kế kế hoạch hoạch không không đúng đúng Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lậpkế hoạch tiến độ dự án 3 Thẩm định đầutư phát triển Bài giảng 5 5 CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN Xác đònh công việc Tổ chức Kế hoạch tài chính & nguồn lực Lập tiến độ Kế hoạch kiểm soát Làm chi tiết thiết kế dự án Xác đònh mục tiêu 6 6 CẤU TRÚC PHÂN VIỆC (WBS) CẤU TRÚC PHÂN VIỆC (WBS)   WBS WBS là là công công cụ cụ QLDA QLDA quan quan trọng trọng nhất nhất là là cơ cơ sở sở cho cho tất tất cả cả các các bước bước lập lập kế kế hoạch hoạch kiểm kiểm soát soát . .   WBS WBS là là phương phương pháp pháp xác xác đònh đònh có có hệ hệ thống thống các các công công việc việc của của một một dự dự án án bằng bằng cách cách chia chia nhỏ nhỏ dự dự án án thành thành các các công công việc việc nhỏ nhỏ dần dần với với mục mục đích đích : : – – Tách Tách dự dự án án thành thành các các công công việc việc với với mức mức độ độ chi chi tiết tiết , , cụ cụ thể thể hơn hơn . . – – Xác Xác đònh đònh tất tất cả cả các các công công việc việc . . – – Ước Ước tính tính nguồn nguồn lực lực , , thời thời gian gian , chi , chi phí phí các các yêu yêu cầu cầu kỹ kỹ thuật thuật khác khác 1 1 cách cách hệ hệ thống thống . . – – Phân Phân chia chia trách trách nhiệm nhiệm cụ cụ thể thể hợp hợp lý lý . . Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lậpkế hoạch tiến độ dự án 4 Thẩm định đầutư phát triển Bài giảng 7 7 WBS DẠNG SƠ ĐỒ KHỐI WBS DẠNG SƠ ĐỒ KHỐI TPTWSSP PHAP Cấp nước Thoát nước A B Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 C D E F 8 8 WBS DẠNG LIỆT WBS DẠNG LIỆT 1.0.0 DA THỨ BA CẤP NƯỚC VỆ SINH CÁC THỊ XÃ, THỊ TRẤN (TPTWSSP) 1.1.0 Các công tác khởi đầu 1.1.1 Thành lập PCU PPMU 1.1.2 Thương lượng vay vốn 1.1.3 Lựa chọn chỉ đònh tư vấn giám sát thiết kế 1.1.4 Hỗ trợ đònh hướng DA 1.2.0 Chương trình nhận thức về sức khỏe của tỉnh (PHAP) 1.2.1 Thành lập thiết kế PHAP 1.2.2 Chuyển giao PHAP 1.2.3 Chương trình tín dụng vệ sinh 1.3.0 Cấp nước 1.3.1 Thu hồi đất 1.3.2 Khảo sát (đòa hình, đòa chất, kiểm đònh nước … 1.3.3 Chương trình UFW 1.3.4 Điều tra/kiểm đònh mạng cấp nước 1.3.5 Thiết kế chi tiết hệ thống cấp nước 1.3.6 Hợp đồng đấu thầu cạnh tranh quốc tế ICB 1.3.7 Hợp đồng đấu thầu cấp nước cạnh tranh tron g nước LCB Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lậpkế hoạch tiến độ dự án 5 Thẩm định đầutư phát triển Bài giảng 9 9 WBS DẠNG LIỆT WBS DẠNG LIỆT 1.0.0 DA THỨ BA CẤP NƯỚC VỆ SINH CÁC THỊ XÃ, THỊ TRẤN (TPTWSSP) 1.4.0 Thoát nước vệ sinh (D & S) 1.4.1 Thiết kế chi tiết các công trình D & S 1.4.2 Hợp đồng đấu thầu cạnh tranh trong nước LCB 1.4.3 Cải thiện D & S 1.4.4 Các hoạt động vệ sinh khu vực tư công trong nước 1.5.0 Xây dựng năng lự hỗ trợ thực hiện 1.5.1 Thiết kế chương trình đào tạo đào tạo chính thức 1.5.2 Đào tạo tại nơi làm việc 10 10 NHẬN DẠNG MỘT WBS TỐT NHẬN DẠNG MỘT WBS TỐT Một Một gói gói công công việc việc được được xác xác đònh đònh rõ rõ ràng ràng có có các các đặc đặc điểm điểm sau sau : : – – Chất Chất lượng lượng mức mức độ độ hoàn hoàn thành thành của của nó nó có có thể thể đo đo được được một một cách cách dễ dễ dàng dàng . . – – Nó Nó có có sự sự kiện kiện bắt bắt đầu đầu kết kết thúc thúc . . – – Nó Nó quen quen thuộc thuộc đối đối với với nhóm nhóm dự dự án án ; ; thời thời gian gian , chi , chi phí phí các các nguồn nguồn nhân nhân lực lực có có thể thể được được dự dự tính tính một một cách cách dễ dễ dàng dàng . . – – Nó Nó bao bao gồm gồm các các công công việc việc có có thể thể quản quản lý lý , , có có thể thể đo đo được được các các công công việc việc này này độc độc lập lập với với các các công công việc việc của của hoạt hoạt động động khác khác . . – – Nó Nó thường thường gồm gồm một một chuỗi chuỗi các các công công việc việc liên liên tục tục từ từ khi khi bắt bắt đầu đầu đến đến khi khi kết kết thúc thúc . . Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lậpkế hoạch tiến độ dự án 6 Thẩm định đầutư phát triển Bài giảng 11 11 TỔ CHỨC TỔ CHỨC   Xác Xác đònh đònh nhu nhu cầu cầu nhân nhân sự sự . .   Tuyển Tuyển chọn chọn giám giám đốc đốc cán cán bộ bộ dự dự án án . .   Tổ Tổ chức chức Ban QLDA. Ban QLDA.   Phân Phân công công công công việc việc / / trách trách nhiệm nhiệm / / quyền quyền lực lực cho cho các các thành thành viên viên trong trong Ban QLDA. Ban QLDA.   Kế Kế hoạch hoạch tổ tổ chức chức để để phối phối hợp hợp giao giao tiếp tiếp với với các các bên bên liên liên quan quan khác khác . .   Công Công cụ cụ : : Biểu Biểu đồ đồ trách trách nhiệm nhiệm , , biểu biểu đồ đồ tổ tổ chức chức , , sơ sơ đồ đồ dòng dòng thông thông tin ( tin ( biểu biểu đồ đồ báo báo cáo cáo ). ). 12 12 TỔ CHỨC TỔ CHỨC Phó chủ tòch Giám đốc điều hành Giám đốc dự án Giám đốc kỹ thuật Giám đốc phần mềm Giám đốc sản xuất Giám đốc Marketing Thiết lập kế hoạch dự án 6213333 Xây dựng cấu trúc phân việc 513333 Thiết kế phần cứng 231444 Thiết kế phần mềm 2341 4 Thiết kế giao diện 231444 Thiết kế kỹ thuật sản xuất 234414 Đònh rõ các tài liệu liên quan 214444 Thiết lập kế hoạch giới thiệu SP 5354441 Chuẩn bò nguồn nhân sự 3111 Chuẩn bò chi phí cho thiết bò 3111 Chuẩn bò chi phí cho NVL 3111 Phâncôngcôngviệc 3111 Thiết lập tiến độ thực hiện 531113 1 Trách nhiệm thực hiện chính 4 Có thểã được tham khảo 2 Giám sát chung 5 Phải được thông báo 3 Phải được tham khảo 6 Thông qua cuối cùng BIỂU ĐỒ TRÁCH NHIỆM Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lậpkế hoạch tiến độ dự án 7 Thẩm định đầutư phát triển Bài giảng 13 13 THẢO LUẬN THẢO LUẬN   Anh/ Anh/ Chò Chò hãy hãy gợi gợi nhớ nhớ lại lại một một dự dự án án gần gần đây đây mà mà anh/chò anh/chò đã đã tham tham gia gia , , từ từ đó đó xây xây dựng dựng lại lại cấu cấu trúc trúc phân phân việc việc của của dự dự án án này này sơ sơ đồ đồ trách trách nhiệm nhiệm của của dự dự án án 14 14 LẬP KẾ HOẠCH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH & NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH & NGUỒN LỰC   Dự Dự kiến kiến nguồn nguồn lực lực cần cần thiết thiết cho cho mọi mọi hoạt hoạt động động lồng lồng ghép ghép vào vào ngân ngân sách sách dự dự án án . .   Lập Lập hệ hệ thống thống kiểm kiểm soát soát tài tài chính chính ( ( nguyên nguyên tắc tắc , , trách trách nhiệm nhiệm ,…) ,…) dựa dựa vào vào quy quy đònh đònh của của nhà nhà nước nước / / công công ty ty / / nhà nhà tài tài trợ trợ . .   Lập Lập kế kế hoạch hoạch tài tài chính chính ( ( ở ở đâu đâu , , khi khi nào nào , , bao bao nhiêu nhiêu , , cho cho việc việc gì gì ) )   Chuẩn Chuẩn bò bò dự dự toán toán về về dòng dòng tiền tiền kể kể cả cả những những chi chi tiêu tiêu bất bất ngờ ngờ . .   Công Công cụ cụ : : phân phân tích tích dòng dòng tiền tiền , , phân phân tích tích rủi rủi ro ro . . Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lậpkế hoạch tiến độ dự án 8 Thẩm định đầutư phát triển Bài giảng 15 15 LẬP TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG LẬP TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG   Dự Dự kiến kiến thời thời gian gian cần cần thiết thiết để để hoàn hoàn thành thành mỗi mỗi hoạt hoạt động động . .   X.đònh X.đònh thời thời gian gian bắt bắt đầu đầu kết kết thúc thúc cho cho mỗi mỗi hoạt hoạt động động . . Kiểm Kiểm tra tra liệu liệu các các nguồn nguồn lực lực có có đủ đủ để để kết kết thúc thúc công công việc việc như như đã đã lập lập kế kế hoạch hoạch không không ? ? Xác Xác đònh đònh các các mốc mốc quan quan trọng trọng cho cho dự dự án án . .   X.đònh X.đònh trình trình tự tự cần cần thiết thiết của của các các hoạt hoạt động động . .   X.đònh X.đònh các các hoạt hoạt động động quan quan trọng trọng dự dự kiến kiến các các rủi rủi ro ro . .   X.đònh X.đònh sự sự cân cân đối đối giữa giữa thời thời gian gian chi chi phí phí . .   Công Công cụ cụ : : biểu biểu đồ đồ thanh thanh ngang ngang ( ( sơ sơ đồ đồ Gantt), CPM, Gantt), CPM, PERT. PERT. 16 16 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT   Xác Xác đònh đònh các các cách cách đo đo tiến tiến độ độ theo theo giai giai đoạn đoạn . .   Xác Xác đònh đònh cơ cơ chế chế kiểm kiểm soát soát : : ai ai , , khi khi nào nào làm làm thế thế nào nào để để kiểm kiểm soát soát tiến tiến độ độ thực thực hiện hiện . .   Xác Xác đònh đònh các các tiêu tiêu chuẩn chuẩn chất chất lượng lượng . .   Thực Thực hiện hiện việc việc quản quản lý lý rủi rủi ro ro : : xác xác đònh đònh , , phân phân tích tích các các rủi rủi ro ro liên liên quan quan phác phác thảo thảo đối đối sách sách các các rủi rủi ro ro . .   Đây Đây là là phần phần hay hay bò bò thiếu thiếu trong trong kế kế hoạch hoạch dự dự án án , do , do đó đó sẽ sẽ gây gây ra ra nhiều nhiều “ “ cơn cơn đau đau đầu đầu ” ” cho cho các các giám giám đốc đốc dự dự án án ở ở giai giai đoạn đoạn thực thực hiện hiện sau sau này này . . Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lậpkế hoạch tiến độ dự án 9 Thẩm định đầutư phát triển Bài giảng 17 17 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT Mục tiêu Các mức đánh giá ảnh hưởng của rủi ro đối với các mục tiêu của dự án dự án Rất thấp (0,05) Thấp (0,1) Trung bình (0,2) Cao (0,4) Rất cao (0,8) Chi phí Chi phí tăng không đáng kể Chi phí tăng < 5% Chi phí tăng 5-7% Chi phí tăng 10 -20% Chi phí tăng > 20% Tiến độ Tiến độ trễ không đáng kể Tiến độ trễ < 5% Tiến độ trễ 5-7% Tiến độ trễ 10 -20% Tổng thể tiến độ trễ > 20% Phạm vi Phạm vi giảm không đáng kể Phạm vi của những khu vực phụ bò ảnh hưởng Phạm vi của những khu vực chính bò ảnh hưởng Việc giảm phạm vi của dự án có thể không được khách hàng chấp nhận Hạng mục kết thúc dự án không sử dụng hiệu quả Chất lượng Chất lượng giảm không đáng kể Một số đặc tính không quan trọng bò ảnh hưởng Việc giảm chất lượng đòi hỏi phải được khách hàng thông qua Việc giảm chất lượng không được khách hàng chấp nhận Hạng mục kết thúc dự án không thể sử dụng hiệu quả 18 18 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT   Các Các đối đối sách sách – – Chấp Chấp nhận nhận – – Phân Phân bổ bổ rủi rủi ro ro – – Ngăn Ngăn ngừa ngừa – – Thay Thay đổi đổi g.pháp g.pháp , , c.nghệ c.nghệ – – Giảm Giảm thiểu thiểu hậu hậu quả quả – – Dừng Dừng dự dự án án Xác suất xảy ra (P) Điểm số rủi ro = P x I 0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 Mức ảnh hưởng của rủi ro đối với mục tiêu dự án (I) MA TRẬN XÁC SUẤT XẢY RA – MỨC ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lậpkế hoạch tiến độ dự án 10 Thẩm định đầutư phát triển Bài giảng 19 19 CÁC KỸ THUẬT LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CÁC KỸ THUẬT LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Danh sách các công tác (WBS)  Mối quan hệ trước sau giữa các công tác  Thời gian, nguồn lực thực hiện của mỗi công tác Những thông tin cần thiết Đầu vào Xử lý bằng sơ đồ Gantt, CPM, PERT Xử lý  Thời gian hoàn thành dự án  Xác đònh được các công tác găng  Thời gian dự trữ của các công tác không găng  Nguồn lực được điều hòa  Tiến triển của DA Những thông tin nhận được Đầu ra 20 20 SƠ ĐỒ THANH NGANG SƠ ĐỒ THANH NGANG Thời gian (tuần) TT Công tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 XD bộ phân bên trong 2 Sửa chữa mái sàn 3 Xâyốnggomkhói 4 Đổ bê tông xây khung 5 Xây cửa lò chòu nhiệt 6 Lắp đặt HT kiểm soát 7 Lắp đặt thiết bò lọc khí 8 Kiểm tra thử nghiệm […]… được, độc lập biết trước mối quan hệ giữa chúng Thời gian thực hiện các công việc là được lập có thể dự tính được chính xác 52 26 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Bài giảng 25 Lập kế hoạch tiến độ dự án TẠI SAO KẾ HOẠCH THẤT BẠI? Kế hoạch được xây dựng dựa trên các số liệu không đầy đủ Mục đích, mục tiêu các chỉ số kỹ thuật của dự án không… Lập kế hoạch tiến độ dự án LẬP LỊCH TRÌNH DA BẰNG MS PROJECT 27 LẬP LỊCH TRÌNH DA BẰNG MS PROJECT 28 14 Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lập kế hoạch tiến độ dự án CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA CPM/PERT ES EF 2 6 8 8 2 Đào 3 11 3 Sàn C LS 8 8 C 11 EOi LOi 8 2 2 10 i LF 4 Nền H KS 23 15 A, tij LSij j 25 DẠNG AON DẠNG AOA Thời gian dự. .. Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lập kế hoạch tiến độ dự án THẢO LUẬN Công LĐ 20 15 10 10 5 E B A D E C 0 5 F D 15 10 G 20 25 TG 49 THẢO LUẬN Công LĐ 20 15 10 5 0 9 B A D C 5 E D 10 15 F E 20 G 25 TG 50 25 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Bài giảng 25 Lập kế hoạch tiến độ dự án CPM/PERT: ÁP DỤNG GIỚI HẠN Áp dụng: Đònh mức nguồn lực:… sự kiện này là bao nhiêu %? Tại sự kiện kết thúc dự án, thời gian mong muốn là 12 tuần thì xác suất hoàn thành của dự án là bao nhiêu %? 34 17 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Bài giảng 25 Lập kế hoạch tiến độ dự án THẢO LUẬN Khi thực hiện dự án, Anh/ Chò có quan tâm đến: – Việc cân đối giữa thời gian chi phí không? – Việc phân bổ nguồn lực… Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lập kế hoạch tiến độ dự án RÚT NGẮN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 3.Tính chi phí rút ngắn đơn vò cho tất cả các công tác 4.Rút ngắn công tác nằm trên đường găng có chi phí rút ngắn đơn vò nhỏ nhất 5.Xác đònh lại đường găng tiếp tục lặp lại bước 4 cho đến khi đạt được mong muốn rút ngắn đề ra 37 VÍ DỤ RÚT NGẮN TIẾN ĐỘ Công Công T.gian (tuần) Bình thường Rút ngắn… LUẬN Dựa trên các công tác được hình thành từ WBS ở phần thảo luận trước, anh/chò hãy ước tính thời gian hoàn thành của mỗi công tác mối quan hệ trước sau giữa các công tác với nhau Từ đó hãy xây dựng sơ đồ thanh ngang đồ mạng (CPM/ PERT) cho dự án này 32 16 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Bài giảng 25 Lập kế hoạch tiến độ dự án XÁC… Trong dự án có nhiều công tác thì điều này thể hiện rất rõ nét – Chỉ áp dụng cho những dự án có quy mô nhỏ, không phức tạp 24 12 Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lập kế hoạch tiến độ dự án PHƯƠNG PHÁP CPM PERT PHƯƠNG PHÁP CPM HAY “ĐƯỜNG GĂNG” – 1957 – Các DA bảo trì nhà máy cho c.ty DuPont – Nhằm cân đối giữa chi phí thời… quan tâm chia sẻ những kinh nghiệm mà anh/ chò đã thực hiện điều này như thế nào? 35 RÚT NGẮN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Rút ngắn tiến độ chi phí tăng lên Vấn đề đặt ra: Làm thế nào rút ngắn tiến độ với chi phí tăng lên là nhỏ nhất Xác đònh quan hệ giữa thời gian chi phí Các bước thực hiện rút ngắn dự án 1.Ước tính thời gian chi phí trong điều kiện bình thường của các công tác Ước tính thời gian chi phí… chi phí: Ước tính chi phí thêm vào nếu ta muốn rút ngắn thời gian hoàn thành dự án Ước tính khả năng (xác suất) để hoàn thành dự án trong thời hạn đã đònh, hoặc ước tính lòch trình thời gian “an toàn” để hoàn thành 51 dự án CPM/PERT: ÁP DỤNG GIỚI HẠN HẠN CHẾ: đòi hỏi phải có những giả đònh nhiều khi không thực tế, ví dụ như: Dự án được đònh nghóa như là chuỗi hoạt động có thể xác đònh được, độc… Bài giảng 25 Lập kế hoạch tiến độ dự ánĐỒ THANH NGANG % hoàn thàn h TT 1 2 3 4 5 6 7 8 Côn g tác Xây dựn g bộ phân bên trong Sửa chữa m ái sàn Xây ốn g gom khói Đổ bê tôn g xây khung Xây cửa lò chòu nhiệt Lắp đặt hệ thốn g kiểm soát Lắp đặt thiết bò lọc khí Kiểm tra thử nghiệm 1 2 3 Thời gian (tuần ) 5 6 7 8 9 4 Khối lượn g côn g việc hoàn thàn h 10 11 12 13 14 15 Thời gian án h giá 21 . Bài giảng 25 Lậpkế hoạch và tiến độ dự án 1 Thẩm định đầutư phát triển Bài giảng 1 1 LẬP KẾ HOẠCH LẬP KẾ HOẠCH VÀ VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 2 2 NỘI. để lập lập kế kế hoạch hoạch và và tiến tiến độ độ dự dự án án Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Lậpkế hoạch và tiến độ dự án

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Lập kế hoạch và tiến độ dự án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Lập kế hoạch và tiến độ dự án, Lập kế hoạch và tiến độ dự án, Lập kế hoạch và tiến độ dự án

Hy vọng thông qua bài viết Lập kế hoạch và tiến độ dự án . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.