Tài LiệuTài Liệu Kỹ Năng Mềm

[Download] KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2013, 19:18

Giao tiếp trong kinh doanhKỹ năng giao tiếp: Giới thiệu những bài viết tại đây sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, kỹ năng giao tiếp hàng ngày hiệu quả cũng với đó là các khoá học kỹ năng giao tiếp giúp bạn hiểu rõ người đối diện TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH X ± W ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH BIÊN SOẠN : NGUYỄN VĂN THỤY TP.HCM, năm 2006  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh . . . . . Lời Mở Đầu Giao tiếp là một hoạt động và là một nhu cầu không thể thiếu được ở con người. Quản trò kinh doanh thực chất là một hoạt động giao tiếp hết sức phức tạp. Hiệu quả của các nhà quản trò phụ thuộc rất nhiều đến khả năng tác động và ảnh hưởng đến nhân viên dưới quyền. Hơn nữa bất kỳ một dự án kinh doanh nào cũng phải trải qua những cuộc thương lượng giữa các bên để biến thành hiện thực. Vì vậy, nhà kinh doanh cũng cần có những kỹ năng giao tiếp hoàn hảo như một nhà ngoại giao. Đặc biệt trong hoạt động ngân hàng giao tiếp càng cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi lẽ hoạt động ở đó được diễn ra trong mối quan hệ tiếp xúc giữa con người với con người. Để thành công trong lónh vực này, chúng ta không thể không có những hiểu biết về kỹ năng giao tiếp giữa con người với nhau trên cơ sở nắm bắt tâm lý sở thích của nhau. – ĐỐI TƯNG Môn học này hướng đến đối tượng là sinh viên ngành quản trò kinh doanh, các nhà quản trò doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, trau dồi cho hoạt động giao tiếp của mình trong doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng. – MỤC TIÊU Nó trang bò cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp, các phương tiện giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cũng như sự vận dụng các kỹ năng này trong thực tiễn. Trang bò cho người học những kiến thức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật và đức tính cần có trong giao tiếp để có thể nắm bắt, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong kinh doanh. – NỘI DUNG MÔN HỌC Chương trình môn học gồm có 6 chương, 45 tiết Chương I. Tổng quan về hoạt động giao tiếp Chương II. Cấu trúc của hoạt động giao tiếp iếp Chương III. C ơ sở của hành vi giao t Chương IV. Các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương V. Giao tiếp trong môi trường công ty Chương VI. Kỹ năng giao tiếp ứng dụng trong ngân hàng Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 1 Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh . . . . . MỤC LỤC Lời Mở Đầu .1 CHƯƠNG I 6 TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP 6 1.1. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TIẾP 6 1.1.1. Khái niệm .6 1.1.2. Đặc điểm của giao tiếp trong kinh doanh .7 1.1.3. Các nguyên tắc cơ bản của giao tiếp trong kinh doanh 8 1.2. CHỨC NĂNG GIAO TIẾP 9 1.2.1. Về phương diện xã hội 9 1.2.2. Về phương diện tâm lý 9 1.3. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP 10 1.3.1. Giao tiếp là quá trình nhận thức lẫn nhau .10 a. Nhận thức người khác 10 b. Nhận thức bản thân 13 c. Mối quan hệ giữa nhận thức và tự nhận thức. 13 1.3.2. Giao tiếp là quá trình tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau 15 a. Sự lây lan tâm lý 15 b. m thò trong giao tiếp 16 c. Hiện tượng áp lực nhóm .17 d. Bắt chước .17 e. Thuyết phục .18 CHƯƠNG II . 19 CẤU TRÚC CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP . 19 2.1. TIẾN TRÌNH GIAO TIẾP .19 2.1.1. Thiết kế thông điệp .19 a. Sơ đồ quá trình giao tiếp .19 b. Lên kế hoạch 20 c. Thiết kế thông điệp 21 2.1.2. Những trở ngại trong giao tiếp 22 a. Những trở ngại trong giao tiếp giữa các cá nhân .22 b. Những trở ngại trong giao tiếp trong tổ chức. .22 2.2. HOÀN THIỆN GIAO TIẾP .23 2.3. PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP .25 2.3.1. Giao tiếp bằng ngôn ngữ .25 a. Nội dung ngôn ngữ 26 b. Tính chất của ngôn ngữ 26 c. Điệu bộ khi nói 27 2.3.2. Giao tiếp phi ngôn ngữ 27 a. Sự gần gũi 27 b. Nét mặt 28 Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 2 Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh . . . . . c. Nụ cười 28 d. nh mắt .28 e. Cử chỉ 29 f. Tư thế .29 g. Ngoại hình- diện mạo 30 h. Không gian giao tiếp .30 i. Những hành vi giao tiếp đặc biệt 31 CHƯƠNG III . 32 CƠ SỞ CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP 32 3.1. CƠ SỞ TÂM LÝ 32 3.1.1. Động cơ hành động .32 a. Khái niệm về động cơ và nhu cầu. .32 b. Các lý thuyết về động cơ 33 3.1.2. Vô thức 37 3.1.3. Các cơ chế tự vệ 37 3.1.4. Thế giới quan 38 3.1.5. Cảm xúc 38 3.1.6. Tính cách .39 3.1.7. Tính khí .40 3.2. CƠ SỞ VĂN HÓA .41 3.2.1. Nền văn hóa 41 3.2.2. Bản sắc dân tộc .42 3.3. CƠ SỞ XÃ HỘI .42 3.3.2. Gia đình .42 3.3.3. Vò trí xã hội .42 3.3.4. Hệ giá trò và chuẩn mực hành vi .43 CHƯƠNG IV . 44 CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH . 44 4.1. KỸ NĂNG LẮNG NGHE 44 4.1.1. Tầm quan trọng của kỹ năng lắng nghe 44 4.1.2. Những lợi ích của kỹ năng lắng nghe 45 a. Trong giao tiếp thông thường, lắng nghe có mấy lợi ích sau : 45 b. Giao tiếp trong một tổ chức, lằng nghe sẽ đem lại những lợi ích sau: 45 4.1.3. Những rào cản .46 4.1.4. Lắng nghe có hiệu quả 47 a. Lắng nghe để thu thập thông tin .48 b. Lắng nghe để giải quyết vấn đề 49 c. Lắng nghe để thấu cảm 49 d. Một số kỹ năng cần thiết trong lắng nghe thấu cảm 50 4.2. KỸ NĂNG SỬ DỤNG LỜI NÓI TRONG GIAO TIẾP .51 4.3. KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI ĐỂ KHAI THÁC THÔNG TIN 53 Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 3 Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh . . . . . 4.3.1. Hãy làm cho công việc cung cấp thông tin trở thành niềm vui của người khác .53 4.3.2. Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi dễ trả lời .53 4.3.3. Các loại câu hỏi 53 4.4. KỸ NĂNG GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI 55 4.4.1. Trả lời điện thoại : 56 4.4.2. Gọi điện thoại .56 4.5. KỸ NĂNG DÙNG ÁNH MẮT, NỤ CƯỜI, CỬ CHỈ TRONG GIAO TIẾP 57 4.6. KỸ NĂNG XỬ LÝ THAN PHIỀN 59 4.6.1. Tại sao khách hàng lại than phiền ? .59 4.6.2. Khách hàng họ mong đợi điều gì ? 59 4.6.4. Xử lý những than phiền của khách hàng .60 4.7. KỸ NĂNG TỪ CHỐI ĐỀ NGHỊ 63 4.8. KỸ NĂNG GIAO DỊCH BẰNG THƯ TÍN 64 4.8.1. Các yêu cầu và quy tắc của một bức thư thương mại 64 a. Cấu trúc của thư thương mại. .64 b. Một số quy tắc cần tuân theo khi viết một lá thư thương mại .65 4.8.2. Các loại thư và cấu trúc 67 a. Viết thư loại vui vẻ .67 b. Viết thư từ loại gay cấn 70 c. Viết thư từ loại thuyết phục .72 4.9. KỸ NĂNG DIỄN THUYẾT 75 4.9.1. Diễn thuyết .76 a. Sơ đồ về các bước tổ chức buổi diễn thuyết 76 b. Nội dung các bước .77 4.9.2. Báo cáo miệng và phát biểu tùy hứng 84 a. Báo cáo miệng .84 b. Phát biểu tùy hứng .85 CHƯƠNG V .87 GIAO TIẾP TRONG MÔI TRƯỜNG CÔNG TY .87 5.1. GIAO TIẾP NỘI BỘ 87 5.1.1. Các kênh giao tiếp chính thức .87 a. Giao tiếp từ cấp trên xuống cấp dưới .87 b. Giao tiếp từ cấp dưới lên cấp trên .89 c. Giao tiếp hàng ngang .90 5.1.2. Kênh giao tiếp thân mật 91 5.2. GIAO TIẾP VỚI BÊN NGOÀI .92 5.2.1. Giao tiếp với khách hàng 92 5.2.2. Giao tiếp với nhà cung cấp .93 5.2.3. Giao tiếp với cơ quan chính quyền .93 5.2.4. Giao tiếp với báo chí .94 Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 4 Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh . . . . . CHƯƠNG VI . 96 KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG DỤNG TRONG NGÂN HÀNG . 96 6.1. CHIẾN LƯC BÁN HÀNG 96 6.1.1. Giới thiệu về quá trình mua và bán 96 a. Quá trình mua 96 b. Quá trình bán 98 6.1.2. Các phương thức bán hàng đối với dòch vụ tài chính tại ngân hàng .103 6.1.3. Chu trình bán hàng ở ngân hàng .105 a. Mở đầu tích cực .105 b. Xác đònh nhu cầu .106 c. Hỗ trợ và giới thiệu dòch vụ .106 d. Xử lý những từ chối của khách hàng 107 e. Kết thúc/ chuyển giao 107 f. Bán chéo .108 6.1.4. Tình huống thảo luận và kế hoạch hành động .109 6.2. PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG .112 6.2.1. Lập kế hoạch trước khi phục vụ 113 a. Bộ hướng dẫn về sản phẩm dùng trong nội bộ .113 b. Các bản quảng cáo 114 c. Hồ sơ dữ liệu của khách hàng 116 d. Tham chiếu nội bộ .116 6.2.2. Làm quen hay giới thiệu .116 a. Đứng lên 116 b. Chào hỏi khách hàng .116 c. Hỏi về sản phẩm 117 d. Câu hỏi/ hỏi đáp 117 e. Hình dung ra đường, hướng bán hàng 117 6.2.3. Phân tích nhu cầu 118 a. Đặt câu hỏi về tình hình tài chính/ cá nhân, tiếp thu các nhu cầu về tài chính/ cá nhân 118 b. Thăm dò để xác minh .118 6.2.4. Đáp ứng nhu cầu .119 6.2.5. Đề nghò hành động 119 a. Đề nghò hành động .119 b. Chăm sóc khách hàng .119 c. Đóng/ kết thúc giao dòch 119 d. Xử trí với phản đối của khách hàng 120 6.2.6. Tiếp tục theo đuổi .121 Phụ lục trắc nghiệm tâm lý .123 Tài Liệu Tham Khảo 131 Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 5 Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh . . . . . CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP Hàng ngày chúng ta phải giao tiếp với bạn bè, người thân, đồng nghiệp, . . . trong những hoàn cảnh và những tình huống rất khác nhau, và vì những mục đích cũng rất khác nhau (trao đổi thông tin, giải quyết vấn đề, thuyết phục họ, . . ). Trong quá trình giao tiếp này một lời nói, một cử chỉ có thể tạo ra một ấn tượng tốt đẹp, một sự tin cậy, một cảm xúc tích cực, và cũng có thể làm mất lòng nhau, làm tổn hại tới sức khỏe và khả năng hoạt động của con người. 1.1. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TIẾP 1.1.1. Khái niệm Giao tiếp là vấn đề có ý nghóa thực tiễn rất lớn, bởi vì giao tiếp đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của con người. Đồng thời giao tiếp còn là phương tiện thể hiện nhân cách. Tâm lý của con người được hình thành và phát triển trong giao tiếp với những người xung quanh. Vậy giao tiếp là gì ? Nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra các đònh nghóa khác nhau về giao tiếp, Theo John B. Hoben, năm 1954 thì “Giao tiếp là sự trao đổi với nhau tư duy hoặc ý tưởng bằng lời”. Theo Martin P. Andelem, năm 1950, “ Giao tiếp là quá trình, qua đó chúng ta hiểu được người khác và làm cho người khác hiểu được chúng ta”. Có đònh nghóa khác lại cho rằng, giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin giữa các cá nhân thông qua một hệ thống bao gồm các hiệu, các dấu hiệu và hành vi. Giao tiếp cũng có thể hiểu là hình thức biểu lộ tình cảm, trò chuyện, diễn thuyết, trao đổi thư tín, thông tin. Măïc dù có nhiều đònh nghóa khác nhau về giao tiếp, nhưng nhìn chung mọi người vẫn đồng ý cho rằng: Giao tiếp là xây dựng một bản thông điệp, chuyển nó đi với hy vọng người nhận sẽ hiểu được nội dung của thông điệp đó. Trong hoạt động giao tiếp diễn ra quá trình thiết lập và phát triển các mối quan hệ giữa các cá nhân, xuất phát từ nhu cầu phối hợp hành động. Đây là hoạt động nhằm xác lập và vận hành các mối quan hệ giữa người với người trong đời sống xã hội vì những mục đích nhất đònh. Các mối quan hệ này có thể diễn ra giữa một người với một người, giữa một người với một nhóm, hoặc giữa các nhóm với nhau. Như vậy, Giao tiếp có thể hiểu là một quá trình, trong đó con người chia xẻ với nhau các ý tưởng, thông tin và cảm xúc, nhằm xác lập và vận hành các mối quan hệ giữa người với người trong đời sống xã hội vì những mục đích khác nhau. Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 6 Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh . . . . . Trong giao tiếp luôn diễn ra 3 khía cạnh khác nhau. Đó là khía cạnh trao đổi thông tin giữa người với người, khía cạnh nhận thức lẫn nhau, và khía cạnh tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. – Khía cạnh trao đổi thông tin của giao tiếp gắn liền với việc tìm hiểu những đặc điểm đặc thù của quá trình trao đổi thông tin giữa hai bên giao tiếp với nhau có tính đến cả mục đích, tâm thế và ý đònh của nhau. Quá trình này sẽ làm giàu thêm về kiến thức, kinh nghiệm của những người tham gia giao tiếp. – Khía cạnh thứ 2 là tác động qua lại và ảnh hưởng giữa hai bên, ngôn ngữ thống nhất và cùng hiểu biết vế tình hống, hoàn cảnh giao tiếp là điều kiện cần thiết bảo đảm sự tác động qua lại đạt hiệu quả. – Quá trình nhận thức lẫn nhau trong giao tiếp bao hàm quá trình hình thành hình ảnh về người khác, xác đònh được các phẩm chất tâm lý và đặc điểm hành vi của người đó. Trong khi tri giác người khác cần chú ý đến các hiện tượng như : ấn tượng ban đầu, hiệu ứng cái mới, sự điển hình hóa, . . Hoạt động quản trò kinh doanh về thực chất cũng là hoạt động giao tiếp. Trong hoạt động của mình, nhà quản trò phải giao tiếp với nhân viên để truyền đạt nhiệm vụ, động viên, khuyến khích họ thực hiện tốt các nhiệm vụ đó. 1.1.2. Đặc điểm của giao tiếp trong kinh doanhGiao tiếp trong kinh doanh hết sức phức tạp. Nhà kinh doanh thường phải tiếp xúc với đủ loại người khác nhau, với những người có nhu cầu, thò hiếu khác nhau, với những động cơ giao tiếp khác nhau. Vì vậy, nhà kinh doanh cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt trong mọi trường hợp, với mọi đối tác. – Giao tiếp trong kinh doanh thường có thể gặp rủi ro. Trong giao tiếp kinh doanh cũng đòi hỏi doanh nhân phải dám chấp nhận rủi ro, dám mạo hiểm, phải có”gan”. Trong kinh doanh mức độ rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Tuy nhiên, trong kinh doanh không được phiêu lưu – liều. – Giao tiếp trong kinh doanh luôn gấp rút về thời gian. Có thể mỗi ngày, một giao dòch viên ngân hàng phục vụ vài chục khách hàng đến gửi, vay . . . Giám đốc tiếp 5 đến 10 khách hàng trong một buổi sáng, mỗi lần có thể chỉ 5 phút. . . với thời gian tiếp xúc ngắn ngủi như vậy, đòi hỏi mỗi người làm việc trong ngân hàng phải cố gắng tận dụng thời gian và kỹ năng giao tiếp tốt mới gây được ấn tượng và hình ảnh tốt đẹp về ngân hàng với khách hàng ngay từ giây phút đầu tiên, lần tiếp xúc đầu tiên. – Giao tiếp kinh doanh yêu cầu phải đảm bảo hai bên cùng có lợi. Nó không đơn thuần chỉ là sự trao đổi lợi ích – nhu cầu của ngân hàng – khách hàng, mà là quá trình, trong đó, hai bên trao đổi, thương lượng, nhượng bộ để đi đến sự thoả thuận, chia sẻ, hợp tác giữa ngân hàng và khách hàng, đảm bảo lợi ích cho khách hàng. Giao tiếp kinh doanh có thể coi như một cuộc thi trong đó hai bên đều là người thắng. Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 7 Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh . . . . . – Giao tiếp kinh doanh ngân hàng vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật. Giao tiếp là một khoa học đòi hỏi người giao tiếp phải có kiến thức, hiểu được quy luật tâm lý, nắm được các nguyên tắc, trên cơ sở đó đưa ra các cách thức giao tiếp hợp lý. Giao tiếp là một nghệ thuật, bởi người giao tiếp giỏi phải là người biết vận dụng các nguyên tắc một cách linh hoạt, đặc biệt phải có năng khiếu trong ăn nói, có sự nhạy bén trong phán đoán và ứng xử nhanh, chuẩn xác, tế nhò trong mọi tình huống. 1.1.3. Các nguyên tắc cơ bản của giao tiếp trong kinh doanh Để nâng cao hiệu quả của giao tiếp kinh doanh, đòi hỏi đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau : – Hợp tác đảm bảo hai bên cùng có lợi : Kinh doanh là thực hiện trao đổi theo nguyên tắc thuận mua vừa bán, đảm bảo đôi bên cùng có lợi, bình đẳng và ngang giá. Vì vậy, giao tiếp kinh doanh phải điều hoà được quyền lợi giữa các bên tham gia mới thành công. – Tôn trọng : Trong giao tiếp phải tôn trọng đối tác như tôn trọng chính mình, được thể hiện trong lời nói, thái độ cư xử đúng mức, bình đẳng. – Lắng nghe và nói rõ mong muốn : Trong giao tiếp, việc trao đổi thông tin phải được diễn ra theo hai chiều. Lắng nghe hết từ đầu đến cuối, không ngắt lời, chối bỏ giữa chừng, rồi mới trả lời để hiểu hết được mong muốn của đối tác và biểu hiện sự tôn trọng. Khi nói phải thể hiện thái độ chân thực, ôn tồn, văn minh lòch sự, tạo thiện cảm với đối tác, nhưng cũng thể hiện rõ mục đích, mong muốn của mình. – Thảo luận, bàn bạc dân chủ :Bàn bạc, thảo luận dân chủ để tìm ra quan điểm chung, lợi ích chung, hiểu biết kỹ về nhau. Trên cơ sở đó để có những thoả thuận đảm bảo lợi ích cho hai bên. – Thông cảm : Trong giao tiếp phải có sự thông cảm về hoàn cảnh, khả năng và lợi ích của mỗi bên tham gia, phải tự đặt mình vào vò trí của đối tác mà suy sét. Người lãnh đạo tự đặt mình vào vò trí của nhân viên để hiểu hết được công việc và nỗi vất vả của họ. Ngược lại, nhân viên cũng phải thấy được những khó khăn của lãnh đạo, từ đó mà có sự thông cảm lẫn nhau và chỉ có trên cơ sở của sự thông cảm mới có được sự thoả thuận, hỗ trợ nhau tốt nhất. – Sự kiên nhẫn : Trong giao tiếp cũng cần có thời gian để hai bên trao đổi bàn bạc mới có thể thống nhất được ý kiến. Vì vậy, mỗi bên tham gia phải có sự kiên nhẫn chờ đợi với thái độ thân thiện, thông cảm. Ngược lại, nóng vội, thiếu kiên nhẫn sẽ gây bất lợi trong giao tiếp. – Biết chấp nhận trở ngại : Trong giao tiếp không phải lúc nào cũng diễn ra một cách thuận lợi theo ý muốn. Vì vậy, phải biết chấp nhận những nhược điểm của cấp dưới, chấp nhận hoàn cảnh khó khăn của đối tác. Biết chấp nhận trở ngại sẽ giúp Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 8 Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh . . . . . chúng ta chủ động tìm được cách ứng xử tốt hơn đối với mọi người, đó cũng là thành công trong giao tiếp 1.2. CHỨC NĂNG GIAO TIẾP Trong tâm lý học người ta chia các chức năng của giao tiếp ra thành 2 nhóm. Thứ nhất, chức năng thuần túy xã hội và thứ hai là chức năng tâm lý xã hội. 1.2.1. Về phương diện xã hội – Chức năng thông tin, tổ chức. Trong hoạt động chung, người này giao tiếp với người kia để thông báo cho nhau những thông tin giúp cho hoạt động của tổ chức được thực hiện một cách hiệu quả. – Chức năng điều khiển. Chức năng này được thể hiện trong khía cạnh tác động lẫn nhau của giao tiếp. Trong giao tiếp, người ta dùng những phương pháp tác động lẫn nhau như : ám thò, thuyết phục, áp lực nhóm, . .để điều khiển người khác. Chức năng này cực kỳ quan trọng trong hoạt động quản trò và kinh doanh. Bằng các hình thức giao tiếp khác nhau như ra lệnh, thuyết phục, tạo dư luận, mà nhà quản trò hướng hoạt động của nhân viên vào thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp. Hoặc nhà quản trò có thể thỏa thuận được với đối tác về những hợp đồng thương mại có lợi. – Chức năng phối hợp hành động. Trong một tổ chức thường có nhiều bộ phận với các chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên để cho một tổ chức hoạt động một cách thống nhất, đồng bộ, thì các bộ phận, các thành viên trong tổ chức cần phải giao tiếp với nhau để phối hợp hành động cho có hiệu quả. – Chức năng động viên, kích thích. Chức năng này có liên quan đến lónh vực cảm xúc của con người. Trong quá trình giao tiếp con người không chỉ truyền thông tin cho nhau hay tác động điều khiển lẫn nhau mà còn tạo ra những cảm xúc kích thích hành động của họ. Nhà quản trò thường động viên khen ngợi nhân viên, quan tâm đến gia đình, bản thân họ sẽ làm cho cấp dưới cảm động, hài lòng từ đó kích thích họ làm việc tốt hơn. 1.2.2. Về phương diện tâm lý – Chức năng tạo mối quan hệ. Đối với con người, trạng thái cô đơn, cô lập đối với mọi người xung quanh là một trong những trạng thái đáng sợ nhất. Giao tiếp giúp con người tạo ra những mối quan hệ với mọi người. – Chức năng cân bằng cảm xúc. Mỗi chúng ta đôi khi có những cảm xúc cần được bộc lộ. Sung sướng hay đau khổ, hy vọng hay thất vọng, niềm vui hay nỗi buồn đều muốn được người khác cùng chia sẻ. Tục ngữ Việt Nam có câu “ Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa”, chỉ có trong giao tiếp chúng ta mới tìm được sự đồng cảm, cảm thông và giải tỏa được cảm xúc của mình. Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 9 . TRỊ KINH DOANH X ± W ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH BIÊN SOẠN : NGUYỄN VĂN THỤY TP.HCM, năm 2006  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong. động cơ giao tiếp khác nhau. Vì vậy, nhà kinh doanh cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt trong mọi trường hợp, với mọi đối tác. – Giao tiếp trong kinh doanh

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH , KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Hy vọng thông qua bài viết KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button