Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] kinh tế phát triển – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 22:19

nghiên cứu về kinh tế phát triển ở các nước đang phát triển KINH TẾ PHÁT TRIỂN Th.S Nguyễn Đức Thành Khoa KT&PT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Tăng trưởng kinh tế Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Tiến bộ xã hội NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Thương mại và cán cân thanh toán quốc tế TÀI LIỆU Giáo trình:  Nguyễn Ngọc Sơn, Bùi Đức Tuân (chủ biên, 2012), Giáo trình Kinh tế phát triển (Dùng cho sinh viên ngoài chuyên ngành), NXB Tài chính; Tài liệu tham khảo:  Ngô Thắng Lợi (chủ biên, 2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB ĐH KTQD;  Michael D.Todaro (1998), Kinh tế học cho thế giới thứ ba, NXB Giáo dục;  Dwight H. Perkins, Steven Radelet, David L.Lindauer (2006), Kinh tế học phát triển, NXB Thống kê (sách dịch);  E.Wayne Nafziger (1998), Kinh tế học của các nước đang phát triển, NXB Thống kê. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC  Dự lớp, thảo luận trên lớp: 10%  Bài kiểm tra, thảo luận: 20%  Thi kết thúc học phần: 70% GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Tại sao chúng ta cần nghiên cứu Kinh tế Phát triển?  Đối tượng và nội dung nghiên cứu của kinh tế học phát triển là gì?  Phương pháp nghiên cứu? Tại sao một số nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong khi nước khác có tốc độ tăng trưởng chậm? Các nước thuộc thế giới thứ ba có thể đạt được các mục tiêu kinh tế – xã hội Tại sao sự giàu có sung túc lại cùng tồn tại với đói nghèo? Có cách nào để các xã hội lạc hậu, năng suất lao động thấp, có mức sống tối thiểu lại có thể trở thành các quốc gia hiện đại, có thu nhập cao, sản xuất phát triển? Làm thế nào để cải thiện các dịch vụ phục vụ con người? CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU GÌ? Đầu vào (K,L,R,T) PL Y AD AS Mô hình AD- AS E đầu ra – Qr – Un – ∏ – TMQT Hộp đen kinh tế vĩ mô (Qf) Kinh tế học truyền thống Q f Q r Các nước đang phát triển Các nước đang phát triển Các nước phát triển Các nước phát triển Q f Q r KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU GÌ? Q Q f f ≈ ≈ Q Q r r Q Q f f >> >> Q Q r r Kinh tế chính trị Kinh tế chính trị liên quan với mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, với quan tâm đặc biệt tới vai trò của quyền lực trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế. KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU GÌ? Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu  Chuyển từ một nền kinh tế tăng trưởng thấp sang một nền kinh tế tăng trưởng cao sử dụng hiệu quả các nguồn lực  Chuyển từ một xã hội nghèo đói, bất bình đẳng, con người phát triển ở trình độ thấp sang xã hội có các tiêu chí phát triển cao hơn KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU GÌ? Kinh tế học phát triển: là một môn trong hệ thống các môn kinh tế học, nghiên cứu nguyên lý phát triển kinh tế trong các điều kiện kém phát triển (áp dụng cho các nước đang phát triển) […]… CHẤT  VAI TRÒ CỦA MỖI YẾU TỐ TRONG CÔNG THỨC PHÁT TRIỂN  CÔNG THỨC CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ Tăng trưởng Tăng trưởng kinh tế kinh tế Thay đổi về lượng Phát triển kinh tế Chuyển dịch Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ cấu kinh tế Biến đổi về chất Tiến bộ xã hội Tiến bộ xã hội CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Là sự thay đổi về quy mô, tỷ trọng các bộ phận cấu thành nền kinh tế, vị trí và mối quan hệ tác động qua lại… tiêu khác của phát triển Chuyển dịch Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ cấu kinh tế Phản ánh bản chất của sự phát triển kinh tế và là dấu hiệu để đánh giá các giai đoạn phát triển kinh tế Tiến bộ xã hội Tiến bộ xã hội Mục tiêu cuối cùng của sự phát triển kinh tế là sự tiến bộ xã hội cho con người, là vấn đề phát triển con người CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ (MDGs)         Mục tiêu 1: Xoá… nhau trong quá trình phát triển kinh tế Các dạng cơ cấu kinh tế: Cơ cấu ngành kinh tế; Cơ cấu vùng kinh tế; Cơ cấu thành phần kinh tế; Cơ cấu khu vực thể chế; Cơ cấu tái sản xuất; Cơ cấu thương mại quốc tế v.v PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC XÃ HỘI Là m ột b ộ ph ận c ấu thành trong phát tri ển n ền kinh t ế, đó là vi ệc b ảo đ ảm ti ến b ộ xã h ội cho con ngư ời  Nâng cao trình độ phát triển con người: -… 8: Tạo lập quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN KINH TẾ (Lý thuyết phân kỳ của Rostow)    Phát triển nền kinh tế là một quá trình lâu dài và trải qua tuần tự các nấc thang phát triển Lý thuyết phân kỳ của Rostow: 5 giai đoạn Mỗi giai đoạn đặc trưng bởi: cơ cấu ngành, tỷ lệ tích lũy, đặc trưng phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội Mô hình Rostows Cất cánh Xã hội… giai đoạn phát triển kinh tế (lý thuyết phân kỳ của Rostow)  Lựa chọn con đường phát triển theo quan điểm tăng trưởng và phát triển kinh tế  TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Là s ự gia tăng thu nh ập c ủa n ền kinh t ế trong m ột kho ảng th ời gian nh ất đ ịnh (thư ờng là 1 năm) Cách tính ∆ Yt t = Yt t – Yt-1 ∆ Y = Y – Yt-1 ∆Y g= × 100 Y TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ   – – – Thu nhập của nền kinh tế có thể biểu hiện dưới… Nền kinh tế phụ thuộc rất lớn bởi nước ngoài: vốn, công nghệ – kỹ thuật và lao động có trình độ cao ở nước ngoài, thị trường VÒNG LUẨN QUẨN CỦA SỰ NGHÈO KHỔ Thu nhập thấp Thu nhập thấp Tỷ lệ tích luỹ thấp Tỷ lệ tích luỹ thấp Năng suất thấp Năng suất thấp Trình độ kỹ thuật thấp Trình độ kỹ thuật thấp TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Bản chất, nội dung của phát triển kinh tế  Các giai đoạn phát triển kinh. .. năng lực phát triển toàn diện con người  Ở các nước đang phát triển: – Xóa đói giảm nghèo – Nâng cao mức sống quảng đại dân cư – Quá trình thực hiện bình đẳng xã hội VAI TRÒ CỦA MỖI YẾU TỐ TRONG CÔNG THỨC PHÁT TRIỂN Tăng trưởng Tăng trưởng kinh tế kinh tế Thay đổi về lượng, là điều kiện cần, nhưng không đủ để cải thiện mức sống của đại bộ phận dân cư và thực hiện những mục tiêu khác của phát triển Chuyển… địa của mỗi quốc gia Thu nhập tính theo phương pháp quy đổi ngoại tệ trực tiếp Thu nhập tính theo ngang giá sức mua (PPPPurchanging Power Parity) PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHÁI NIỆM: Phát triển nền kinh tế, đó là quá trình tăng tiến, toàn diện và về mọi mặt kinh tế – xã hội của một quốc gia hoặc môt địa phương  THEO NỘI DUNG: PT NỀN KT= PTLVKT + PTLVXH PTLVKT = TTKT + CDCCKT PTLVXH = SỰ TIẾN BỘ XÃ HỘI CHO… của Kinh tế học Phương pháp phân tích so sánh Phương pháp định lượng: – lnYi = α + β1 Si + β2 EXPi + β3 EXPi2 + εi – lnYi = α + β1 PRIMi + β2 LSECi + β3 USECi + β4 UNIVi + β5 VOCi + β6 EXPi + β7 EXPi2 + β8 lnHi + εi  Phương pháp phân tích các mô hình lý thuyết và thực tiễn (kinh nghiệm thực tiễn đúc kết thành mô hình) CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG HỆ THỐNG KINH TẾ THẾ GIỚI Sự ra đời và phát triển. .. Arập Seut, Kata, Coet, Nigeria, Venesuela)  Các nước đang phát triển – trong đó có các nước kém phát triển (LCDs) Khoảng 130 nước, có diện tích tự nhiên chiếm khoảng 2/3 tổng diện tích toàn thế giới, tương ứng, tỷ lệ dân số chiểm trên 80%  HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CỦA WB ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN     Mức sống thấp; Nền kinh tế chịu sự chi phối nhiều bởi nông nghiệp; Tỷ lệ tích lũy . đen kinh tế vĩ mô (Qf) Kinh tế học truyền thống Q f Q r Các nước đang phát triển Các nước đang phát triển Các nước phát triển Các nước phát triển. đẳng, con người phát triển ở trình độ thấp sang xã hội có các tiêu chí phát triển cao hơn KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU GÌ? Kinh tế học phát triển: là một

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] kinh tế phát triển – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: kinh tế phát triển, kinh tế phát triển, kinh tế phát triển, IV NỘI DUNG, Đường cong Lorenz Hệ số Gini Hệ số giãn cách thu nhập Tiêu chuẩn 40

Hy vọng thông qua bài viết kinh tế phát triển . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button