[Download] Kiến trúc đô thị – Từ nhận thức đến quản lý – Tải về File Docx, PDF

Kiến trúc đô thị – Từ nhận thức đến quản lý

Kiến trúc đô thị – Từ nhận thức đến quản lý
Nội dung Text: Kiến trúc đô thị – Từ nhận thức đến quản lý

Download


Nội dung bài viết “Kiến trúc đô thị – Từ nhận thức đến quản lý” trình bày thực trạng kiến trúc đô thị, loại hình cụ thể, những hệ quả ở đô thị, quản lý kiến trúc đô thị.

Bạn đang xem: [Download] Kiến trúc đô thị – Từ nhận thức đến quản lý – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kiến trúc đô thị – Từ nhận thức đến quản lý File Docx, PDF về máy

Kiến trúc đô thị – Từ nhận thức đến quản lý

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kiến trúc đô thị – Từ nhận thức đến quản lý

 1. Kiến trúc đô thị – Từ nhận thức đến
  quản lý
  Trong hơn 20 năm đổi mới, các mặt kinh tế – xã hội ở nước ta thu được nhiều thành tựu
  to lớn, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày nâng cao. Vị thế của nước ta được khẳng
  định trên khu vực và quốc tế. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng
  tích cực.
  1. THỰC TRẠNG CHUNG

  Trong hơn 20 năm đổi mới, các mặt kinh tế – xã hội ở nước ta thu được
  nhiều thành tựu to lớn, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày nâng cao.
  Vị thế của nước ta được khẳng định trên khu vực và quốc tế. Bộ mặt đô thị
  và nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Những thay đổi về
  chính sách kinh tế theo hướng mở cửa và hội nhập đã thu hút ngày càng
  nhiều dự án đầu tư trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại
  và dịch vụ. Vì vậy tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh, hệ thống đô thị phát
  triển cả về số lượng, chất lượng và quy mô. Cho đến 12/2008 cả nước ta đã
  có tới 743 đô thị lớn nhỏ (từ đô thị loại 5 đến đô thị loại đặc biệt) trong đó
  đã có hơn 40 thành phố. Tỷ lệ dân số đô thị đã đạt tới 30% so với dân số cả
  nước. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng công trình ngày càng lớn.
  Những công trình xây dựng mới ở các khu đô thị mới, công trình cải tạo
  chỉnh trang đô thị, các dự án đầu tư vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ đô thị
  của các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài làm tăng số lượng công trình ở
  mỗi đô thị, đồng thời góp phần làm thay đổi hình ảnh đô thị theo cả hai
  hướng tích cực và cả tiêu cực.

 2. 2. LOẠI HÌNH CỤ THỂ

  Kiến trúc công cộng, trước đây chưa có điều kiện xây dựng đồng bộ, hoàn
  chỉnh thì nay đã được đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc công cộng
  hoàn chỉnh hơn, nhất là các công trình văn phòng, trụ sở, khách sạn, tượng
  đài, công viên, vườn hoa, v.v. với ngôn ngữ, hình thức kiến trúc mới, phong
  phú góp phần làm đẹp hình ảnh đô thị.

  Kiến trúc công nghiệp, cho đến nay một số công trình công nghiệp vẫn tồn
  tại trong các đô thị, nặng nề hình thức; kết cấu, dây chuyền công nghệ sản
  xuất lạc hậu và giải pháp kiến trúc công nghệ chưa phù hợp với điều kiện
  khí hậu địa phương, có ảnh hưởng xấu đến môi trường và cảnh quan đô thị.

  Các loại công trình khác, như công trình tiện ích đô thị, công trình phục vụ
  công cộng được hình thành trên cơ sở vì mục đích sử dụng thuần tuý. Về
  hình thức những công trình này ít được quan tâm. Vì vậy thường không hoà
  nhập với không gian kề cạnh và chưa tạo được vẻ đẹp trong tổng thể đô thị.
  Mấy năm gần đây các đô thị đang được mở rộng các công trình đô thị và tiện
  ích công cộng được xây dựng nhiều để đáp ứng các nhu cầu khác nhau như
  thương mại, du lịch, văn hoá, giải trí quảng cáo… Những loại công trình này
  khi xây dựng phần lớn đã có quản lí về giấy phép xây dựng,vị trí xây dựng,
  hình thức kiến trúc nhưng vẫn mang tính cục bộ. Vì thế tính đồng bộ chưa
  đảm bảo như các công trình về tượng đài, công trình quảng cáo tấm lớn
  chẳng hạn.

  3. NHỮNG HỆ QUẢ Ở ĐÔ THỊ

  Dân số các đô thị tăng nhanh, mật độ dân số cao ở nhiều đô thị lớn. Hệ
  thống hạ tầng kỹ thuật đô thị không đáp ứng yêu cầu thực tế sử dụng. Cảnh

 3. quan đô thị bị phá vỡ, trật tự đô thị không được giữ vững. Môi trường đô thị
  có nguy cơ suy giảm, chất lượng sống khó cải thiện. Thời gian đi lại trong
  đô thị tăng, chi phí cho giao thông cao và không an toàn. Hình ảnh các đô thị
  Việt nam không bản sắc, khả năng thu hút đầu tư và du lịch thấp.

  Những nguyên nhân dẫn đến các bất hợp lý nêu trên là: Phát triển đô thị
  chưa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng dân số đô thị. Công tác
  quản lý xây dựng đô thị và quản lý đô thị hiện có chưa kịp thời, nội dung các
  văn bản pháp quy chưa sát với tình hình thực tế. Một số văn bản pháp quy về
  xây dựng, quản lý đô thị và quy chuẩn, tiêu chuẩn đã lỗi thời. Hệ thống công
  trình hạ tầng, tiện ích phục vụ công cộng, cảnh quan đô thị chưa được xác
  định đúng về vai trò trong đô thị. Vì vậy, chưa xác lập được trách nhiệm của
  chính quyền đô thị, của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lí đô thị.
  Chính quyền đô thị chưa làm hết trách nhiệm của mình về quản lý đô thị.
  Vai trò của cơ quan quản lý kiến trúc đô thị tuy rất cần nhưng chưa được
  thiết lập. Trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến xây dựng và phát triển
  đô thị, tham gia vào quá trình xây dựng đô thị, chỉnh trang và bảo vệ đô thị
  chưa được pháp luật định rõ. Tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế, xây dựng,
  kiến trúc đô thị chưa được kiểm soát chặt chẽ. Quy trình thẩm định, xét
  duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đô thị chưa tham gia vào việc tăng
  hiệu lực quản lý đô thị.

  4. QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

  Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong lĩnh vực quản lý và phát triển
  kiến trúc đang xuất hiện những hiện tượng nhức nhối, đáng lo ngại có thể

 4. dẫn đến nguy cơ làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của các đô
  thị. Dưới sự tác động của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, tốc độ và
  khối lượng xây dựng ở nước ta trong thời gian qua đã vượt xa nhiều lần so
  với thời kỳ bao cấp, kế hoạch hoá tập trung. Nhiều công trình, đường phố,
  khu đô thị và dân cư mới được hình thành làm cho bộ mặt kiến trúc đô thị có
  nhiều thay đổi. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đó, trật tự kiến trúc vẫn
  chưa được quan tâm đúng mức. Kiến trúc phát triển khá phong phú, đa dạng,
  nhưng lại thiếu sự thống nhất và nhìn chung chưa tạo lập được nét riêng cho
  mỗi đô thị, mỗi địa phương.

  Công tác quy hoạch xây dựng là cơ sở để quản lý phát triển các đô thị, tạo
  lập môi trường sống thích hợp cho dân cư và là tiền đề hình thành và phát
  triển kiến trúc, cảnh quan đảm bảo, môi trường bền vững. Do vị thế và tầm
  quan trọng của quy hoạch xây dựng, trong những năm qua công tác này đã
  được Nhà nước quan tâm đầu tư, chỉ đạo nên từng bước đạt kết quả tốt.
  Nhận thức của cộng đồng về quy họach xây dựng được nâng cao và đã trở
  thành ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp dân cư đô thị. Tuy vậy vẫn còn
  nhiều nơi trong các đô thị quá trình thực hiện quy hoạch còn gặp khó khăn
  trong giải phóng mặt bằng nên dự án phải kéo dài làm ảnh hưởng đến cảnh
  quan và môi trường đô thị.

  Về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ, các bộ, ngành đã
  ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị định, thông tư, chỉ thị về việc lập
  lại trật tự giao thông, quản lý nhà, đất đai, bảo vệ môi trường và xây dựng đô
  thị, nhờ vậy trật tự, kỷ cương trong quản lý và phát triển đô thị bước đầu đã
  được thiết lập. Nhiều đô thị đã trở nên trật tự văn minh, mang tính tiêu biểu
  trong lĩnh vực này.

 5. Tuy vậy, việc soạn thảo các định hướng phát triển, các chính sách và pháp
  luật để quản lý kiến trúc còn chưa bắt kịp với sự phát triển của kiến trúc đô
  thị. Công tác quản lý kiến trúc nhìn chung vẫn chưa làm chủ được tình hình
  và chưa phù hợp với yêu câù phát triển của kiến trúc đô thị. Tình trạng xây
  dựng lộn xộn không có quy hoạch, xây dựng không phép và trái phép còn
  khá phổ biến.

  Trong quản lý còn có những biểu hiện buông lỏng, né tránh; thiếu chỉ dẫn
  cho đô thị phát triển lâu dài, thiếu văn bản quy phạm pháp luật; các cơ chế,
  chính sách cho người tham gia xây dựng, chỉnh trang, phát triển và quản lí
  kiến trúc đô thị chưa được coi trọng.

Download tài liệu Kiến trúc đô thị – Từ nhận thức đến quản lý File Docx, PDF về máy