[Download] Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nội dung Text: Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Download


Bài viết tập trung phân tích, chỉ rõ một số quy định về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới như Nga, Trung Quốc và Đức, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi xây dựng và hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Bạn đang xem: [Download] Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam File Docx, PDF về máy

Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 1. KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM …

  TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
  VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
  HOÀNG BÁ THỌ*

  Bài viết tập trung phân tích, chỉ rõ một số quy định về kháng nghị giám đốc thẩm, tái
  thẩm trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới như Nga, Trung Quốc và Đức, từ
  đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi xây dựng và hoàn thiện pháp luật
  tố tụng hình sự về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
  Từ khóa: Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; kinh nghiệm nước ngoài.
  Ngày nhận bài: 21/9/2020; Ngày biên tập xong: 22/9/2020; Ngày duyệt đăng: 22/9/2020
  This paper focuses on clarifying provisions on cassation and reopening appeal in
  criminal procedure laws of some countries namely Russia, China and Germany. Then,
  experience for Vietnam in developing and perfecting the criminal procedure law on
  cassation and reopening appeal is proposed.
  Keywords: Cassation and reopening appeal, international experience.

  K
  háng nghị giám đốc thẩm, tái Tương tự như pháp luật TTHS Việt
  thẩm trong luật tố tụng hình Nam, Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS)
  sự (TTHS) được quán triệt Liên bang Nga cũng quy định hai thủ
  trong quan điểm về cải cách tư pháp và tục xem xét lại bản án, quyết định đã có
  thể hiện trong nhiều văn kiện, nghị quyết hiệu lực pháp luật, đó là thủ tục giám đốc
  của Đảng ta, đặc biệt là Nghị quyết số 49/ thẩm và thủ tục tái thẩm.
  NQ – TW: “Từng bước hoàn thiện thủ tục Về thủ tục giám đốc thẩm: 1

  giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng quy định Theo quy định tại Điều 402 BLTTHS
  chặt chẽ những căn cứ kháng nghị và quy Liên bang Nga, những đương sự trong
  định rõ trách nhiệm của người ra kháng nghị vụ án hình sự như: người bị tình nghi,
  đối với bản án hoặc quyết định của tòa án đã bị can, bị cáo, người được Tòa án tuyên
  có hiệu lực pháp luật; khắc phục tình trạng vô tội, người bào chữa của họ hoặc người
  kháng nghị tràn lan, thiếu căn cứ”. Bên cạnh đại diện hợp pháp của họ; người bị hại,
  đó, để có cơ sở thực hiện kỹ thuật lập người đại diện của họ; nguyên đơn dân
  pháp hiệu quả, việc nghiên cứu và tham sự, bị đơn dân sự hoặc người đại diện của
  khảo những quy định pháp luật nước họ, đều có quyền kháng cáo yêu cầu xem
  ngoài về kháng nghị giám đốc thẩm, tái xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã
  thẩm trong luật tố tụng hình sự là điều có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám
  hết sức cần thiết, có giá trị về lý luận và đốc thẩm. Ngoài ra, Kiểm sát viên Viện
  thực tiễn, đặc biệt là rút những bài học kiểm sát (VKS) có quyền kháng nghị yêu
  kinh nghiệm quý báu. cầu xem xét lại bản án, quyết định của
  1. Kháng nghị giám đốc thẩm, tái
  thẩm trong Bộ luật tố tụng hình sự Liên *
  Thạc sĩ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
  bang Nga huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

  Số chuyên đề 03 – 2020 Khoa học Kiểm sát 115

 2. KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM …
  Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ Việc xem xét lại theo thủ tục giám đốc
  tục giám đốc thẩm. thẩm bản án kết tội cũng như quyết định
  Như vậy, khác với quy định của của Tòa án liên quan đến sự cần thiết phải
  BLTTHS Liên bang Nga, pháp luật TTHS áp dụng luật hình sự về tội nặng hơn do
  Việt Nam không quy định quyền kháng hình phạt quá nhẹ hoặc do những căn cứ
  cáo của những người tham gia tố tụng khác dẫn đến làm xấu hơn tình trạng của
  đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực người bị kết án, cũng như việc xét lại bản
  pháp luật. Những người này hoặc các cơ án vô tội hoặc quyết định của Tòa án về
  quan, tổ chức xã hội và mọi công dân chỉ việc đình chỉ vụ án là không được phép2.
  có quyền phát hiện vi phạm pháp luật Theo Điều 406, kháng cáo, kháng nghị
  trong bản án, quyết định có hiệu lực pháp giám đốc thẩm được Tòa án cấp giám đốc
  luật để thông báo cho người có thẩm thẩm giải quyết trong thời hạn 30 ngày
  quyền kháng nghị giám đốc thẩm xem kể từ ngày nhận được kháng cáo, kháng
  xét, quyết định việc kháng nghị. nghị. Sau khi nghiên cứu kháng cáo,
  Về thủ tục, Điều 404 BLTTHS Liên kháng nghị giám đốc thẩm, Thẩm phán
  bang Nga quy định kháng cáo, kháng ra một trong những quyết định sau: 1)
  nghị giám đốc thẩm được gửi trực tiếp Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị
  cho Tòa án cấp giám đốc thẩm có thẩm giám đốc thẩm; 2) Chấp nhận giải quyết
  quyền và kèm theo kháng cáo, kháng theo thủ tục giám đốc thẩm và chuyển
  nghị giám đốc thẩm là các tài liệu sau: kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm để
  1. Bản sao bản án hoặc quyết định của Tòa giải quyết tại Tòa án cấp giám đốc thẩm
  án cấp chống án, quyết định của Tòa án cấp cùng với hồ sơ vụ án nếu thấy cần thiết.
  phúc thẩm, quyết định của Tòa án cấp giám Chánh án Tòa án tối cao, Tòa án vùng
  đốc thẩm, nếu chúng được ban hành đối với hoặc khu vực, Tòa án thành phố trực
  vụ án đó; thuộc Liên bang, Tòa án vùng hoặc khu
  2. Bản sao bản án hoặc quyết định của vực tự trị, Chánh án Tòa án tối cao Liên
  Tòa án chống án, quyết định của Tòa án cấp bang Nga hoặc cấp phó của họ có quyền
  phúc thẩm, quyết định của Tòa án cấp giám không đồng ý với quyết định của Thẩm
  đốc thẩm, nếu chúng được ban hành trong vụ phán về việc không chấp nhận kháng cáo,
  án này; kháng nghị giám đốc thẩm. Trong trường
  hợp này, những chủ thể nói trên huỷ bỏ
  3. Trong những trường hợp cần thiết là
  quyết định đó và ra quyết định chấp nhận
  bản sao những tài liệu tố tụng khác mà theo
  giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm3.
  quan điểm của người kháng cáo, kháng nghị
  khẳng định những lý lẽ được thể hiện trong Trường hợp Tòa án cấp giám đốc thẩm
  kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm1. không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị
  thì việc kháng cáo, kháng nghị tiếp theo
  BLTTHS Liên bang Nga quy định
  đến Tòa án cấp giám đốc thẩm đã bác là
  nguyên tắc của việc xem xét lại bản án,
  không được phép4.
  quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo
  thủ tục giám đốc thẩm là không được 2 
  http://tks.edu.vn/law/detail/1028%200%20bo-luat-
  phép làm xấu hơn tình trạng ban đầu của to-tung-hinh-su-Lien-Bang-Nga.html, Điều 405.
  người bị kết án, cụ thể: 3
    http://tks.edu.vn/law/detail/1028%200%20bo-luat-
  to-tung-hinh-su-Lien-Bang-Nga.html
  1
   http://tks.edu.vn/law/detail/1028%200%20bo- 4
    http://tks.edu.vn/law/detail/1028%200%20bo-luat-
  luat-to-tung-hinh-su-Lien-Bang-Nga.html to-tung-hinh-su-Lien-Bang-Nga.html, Điều 412

  116 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 03 – 2020

 3. HOÀNG BÁ THỌ

  Về thủ tục tái thẩm: b. Những vi phạm khác vi phạm các quy
  Theo quy định tại Điều 413 BLTTHS định của Công ước bảo vệ quyền con người
  Liên bang Nga, căn cứ để tiến hành tố và các quyền tự do cơ bản.
  tụng theo thủ tục tái thẩm là bản án, quyết 3. Những tình tiết mới khác5. 1

  định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật Về thời hạn tái thẩm, theo quy định
  có những tình tiết mới hoặc những tình tại Điều 414 BLTTHS Liên bang Nga, việc
  tiết mới được phát hiện, cụ thể: xét lại bản án theo thủ tục tái thẩm theo
  Tình tiết mới được phát hiện là những hướng có lợi cho người bị kết án là không
  tình tiết đã tồn tại ở thời điểm bản án bị hạn chế về thời gian, kể cả trường hợp
  hoặc quyết định khác của Tòa án có hiệu người bị kết án đã chết mà cần minh oan
  lực pháp luật mà Tòa án không biết được, cho họ. Nếu xét lại bản án tuyên bị cáo vô
  sau khi bản án của Tòa án có hiệu lực tội hoặc quyết định đình chỉ vụ án hoặc
  pháp luật mới phát hiện ra, đó là: bản án kết tội có hình phạt quá nhẹ hoặc
  1. Việc khai báo gian dối của người bị hại cần áp dụng luật hình sự đối với người
  hoặc người làm chứng, kết luận giám định bị kết án về tội nặng hơn thì chỉ được
  gian dối, những vật chứng, biên bản điều tra, tiến hành trong thời hiệu truy cứu trách
  biên bản các hoạt động xét xử và những tài nhiệm hình sự và trong thời hạn không
  liệu khác là giả mạo hoặc việc dịch gian dối quá 01 năm kể từ ngày phát hiện được
  dẫn đến việc ra bản án trái pháp luật, không những tình tiết mới.
  có căn cứ hoặc không công bằng, ra quyết Như vậy, pháp luật TTHS Liên bang
  định trái pháp luật hoặc không có căn cứ; Nga có nhiều quy định tương tự như pháp
  luật TTHS Việt Nam như đều quy định
  2. Hành vi phạm tội của Điều tra viên,
  về hai thủ tục xem xét lại bản án, quyết
  Dự thẩm viên hoặc Kiểm sát viên dẫn đến
  định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật là
  việc ra bản án trái pháp luật, không có căn
  giám đốc thẩm, tái thẩm; quy định về căn
  cứ hoặc không công bằng, ra quyết định trái
  cứ kháng nghị tái thẩm, thời hạn kháng
  pháp luật hoặc không có căn cứ; hoặc hành vi
  nghị tái thẩm… Tuy nhiên, khác với pháp
  phạm tội của Thẩm phán được thực hiện khi
  luật TTHS Việt Nam, pháp luật TTHS Liên
  xét xử vụ án đó.
  bang Nga không quy định cụ thể về căn
  Tình tiết mới là những tình tiết loại trừ cứ, thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm và
  tội phạm và tính phải chịu hình phạt của việc xét lại bản án theo thủ tục giám đốc
  hành vi mà Tòa án không biết được ở thời thẩm theo hướng không có lợi cho người
  điểm ra quyết định, đó là: bị kết án là không được phép.
  1. Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga xác
  2. Kháng nghị giám đốc thẩm, tái
  định rằng luật được áp dụng trong vụ án đó
  thẩm trong Luật tố tụng hình sự Cộng
  không phù hợp với Hiến pháp Liên bang Nga;
  hòa nhân dân Trung Hoa
  2. Tòa án châu Âu về quyền con người
  xác định rằng có vi phạm những quy định Khác với pháp luật TTHS Việt Nam
  của Công ước bảo vệ quyền con người và các và Liên bang Nga xây dựng hai thủ tục
  quyền tự do cơ bản khi Tòa án Liên bang Nga xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực
  xét xử vụ án hình sự liên quan tới: pháp luật là thủ tục giám đốc thẩm và
  thủ tục tái thẩm, Luật TTHS nước Cộng
  a. Việc áp dụng Luật liên bang không phù
  hợp với các quy định của Công ước bảo vệ 5 
  http://tks.edu.vn/law/detail/1028%200%20bo-luat-
  quyền con người và các quyền tự do cơ bản; to-tung-hinh-su-Lien-Bang-Nga.html

  Số chuyên đề 03 – 2020 Khoa học Kiểm sát 117

 4. KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM …
  hòa nhân dân Trung Hoa chỉ quy định chứng cứ không đầy đủ thì có thể yêu cầu
  thủ tục xét xử giám đốc thẩm đối với Tòa án cấp dưới xét xử lại.
  bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực Đối với Tòa án, nếu phát hiện thấy
  pháp luật. bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp
  Theo quy định tại các Điều 203 và 204 luật có sai sót trong khi đánh giá các tình
  Luật TTHS Trung Hoa, đương sự hoặc người tiết hoặc áp dụng pháp luật thì Chánh
  đại diện pháp lý hoặc người thân thích của án TAND các cấp có quyền yêu cầu Ủy
  họ có thể nộp đơn yêu cầu đến Tòa án hoặc ban Thẩm phán giải quyết. Nếu TANDTC
  VKS liên quan đến hiệu lực pháp lý của bản phát hiện thấy những sai sót trong bản
  án, quyết định nhưng không được đình chỉ án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp
  việc thi hành bản án hoặc quyết định. Tòa luật của TAND cấp dưới, hoặc nếu Tòa án
  án nhân dân (TAND) phải xét xử lại vụ án cấp cao hơn phát hiện thấy những sai sót
  nếu đơn yêu cầu của những người trên có trong bản án hoặc quyết định đã có hiệu
  một trong những căn cứ sau: lực pháp luật của TAND cấp dưới thì có
  1. Có chứng cứ mới chứng minh việc xác quyền lấy vụ án lên để xét xử hoặc yêu
  định các tình tiết trong bản án hoặc quyết định cầu Tòa án cấp dưới xét xử lại.
  ban đầu rõ ràng là sai; Như vậy, luật TTHS Trung Hoa quy
  2. Chứng cứ làm căn cứ cho việc buộc tội và định VKS có thẩm quyền kháng nghị bản
  tuyên phạt là không đáng tin cậy và không đầy án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp
  đủ, hoặc những chứng cứ quan trọng để chứng luật nhưng không quy định về thời hạn
  minh trong vụ án có mâu thuẫn với nhau; kháng nghị theo hướng có lợi hay không
  có lợi đối với người bị kết án, hệ quả pháp
  3. Việc áp dụng pháp luật khi ra bản án
  lý của việc kháng nghị như quy định của
  hoặc quyết định ban đầu rõ ràng là sai; hoặc
  pháp luật TTHS Việt Nam.
  Thẩm phán trong khi xét xử vụ án đã có hành
  vi tham ô, hối lộ, hoặc lợi dụng chức vụ, quyền 3. Kháng nghị giám đốc thẩm, tái
  hạn để thu lợi cá nhân hoặc làm sai lệch pháp thẩm trong Luật tố tụng hình sự trong
  luật khi ra bản án6.
  1

  Bộ luật tố tụng hình sự Cộng hòa Liên
  Điều 205 Luật TTHS Trung Hoa quy bang Đức
  định trường hợp VKSNDTC phát hiện BLTTHS Cộng hòa Liên bang Đức chỉ
  những sai sót trong bản án hoặc quyết quy định một thủ tục duy nhất để xét lại
  định đã có hiệu lực pháp luật của TAND bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
  các cấp hoặc VKS cấp trên phát hiện là thủ tục tái thẩm. Trên cơ sở lợi ích của
  những sai sót trong bản án hoặc quyết người bị kết án, BLTTHS Đức có sự phân
  định đã có hiệu lực pháp luật của TAND biệt căn cứ kháng nghị tái thẩm theo hai
  cấp dưới thì có quyền kháng nghị bản án trường hợp sau:
  hoặc quyết định đó đến Tòa án cùng cấp Một là, vì lợi ích của người bị kết án,
  theo thủ tục giám đốc thẩm. TAND đã Điều 359 BLTTHS Đức quy định Tòa án
  nhận kháng nghị phải thành lập hội đồng tiến hành thủ tục tái thẩm khi có một
  xét xử lại; nếu các tình tiết làm cơ sở cho trong những căn cứ sau đây:
  phán quyết ban đầu là không rõ ràng hoặc
  1. Nếu một tài liệu được đưa ra có giá trị
  6
  http://tks.edu.vn/law/detail/1711%200%20bo-luat- như là một tài liệu nguyên gốc tác động xấu
  to-tung-hinh-su-cua-nuoc-cong-hoa-nhan-dan- đến người bị kết án tại phiên tòa chính thức là
  Trung-Hoa. html tài liệu bị sai hoặc bị làm giả;

  118 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 03 – 2020

 5. HOÀNG BÁ THỌ

  2. Nếu người làm chứng hoặc người giám chuyên đã tham gia vào việc dự thảo bản án
  định, khi đưa ra lời khai hoặc quan điểm tác mà vi phạm nghĩa vụ Thẩm phán đến mức cấu
  động xấu đến người bị kết án, cố ý làm trái thành tội phạm đối với vụ án đó, trừ khi vi
  hoặc vi phạm cẩu thả nghĩa vụ đưa ra lời khai, phạm đó bắt nguồn từ chính người bị kết án;
  lời khai không được đảm bảo; 4. Nếu người được tuyên vô tội đưa ra lời
  3. Nếu Thẩm phán hoặc Thẩm phán không thú tội tin cậy trong hoặc ngoài Tòa án rằng
  chuyên đã tham gia vào việc dự thảo bản án người đó đã phạm tội8. 2

  mà vi phạm nghĩa vụ Thẩm phán đến mức cấu Như vậy, mục đích của thủ tục tái
  thành tội phạm đối với vụ án đó, trừ khi vi thẩm là vì lợi ích của người bị kết án, đòi
  phạm đó bắt nguồn từ chính người bị kết án; hỏi phải có những căn cứ do luật định
  4. Nếu bản án của Tòa án dân sự mà bản để chứng minh phán quyết của Tòa án
  án hình sự dựa vào bản án này bị hủy bỏ bằng đã có hiệu lực pháp luật là sai lầm, do
  một bản án khác có hiệu lực; đó cần phải huỷ phán quyết đó. Khác với
  BLTTHS Việt Nam phân biệt căn cứ mở
  5. Nếu có tình tiết mới hoặc chứng cứ mới
  thủ tục giám đốc thẩm và căn cứ mở thủ
  được đưa ra là chứng cứ hoàn toàn độc lập hoặc tục tái thẩm, BLTTHS Đức chỉ xây dựng
  có liên quan tới những chứng trước đây đã được một thủ tục xét lại phán quyết đã có hiệu
  đưa ra chứng minh cho sự vô tội của người bị lực pháp luật nên các căn cứ mở thủ tục
  kết tán hoặc chứng minh việc cần phải áp dụng tái thẩm bao gồm cả sai lầm trong việc
  quy định hình sự ít nghiêm khắc, hình phạt nhẹ áp dụng pháp luật và các tình tiết mới
  hơn hoặc một quyết định hoàn toàn khác về biện được phát hiện sau khi bản án có hiệu lực
  pháp cải tạo và phòng ngừa; pháp luật, tác động đến tình trạng pháp
  6. Nếu Tòa án nhân quyền châu Âu chứng lý của người bị kết án theo chiều hướng
  minh được rằng đã có những vi phạm Công có lợi và phù hợp với mục đích của việc
  ước châu Âu về việc bảo vệ quyền con người tái thẩm.
  và tự do hoặc vi phạm nghị định thư của Công Điều 365 BLTTHS Đức công nhận
  ước đó và nếu bản án đã đưa ra dựa trên quyền kháng cáo tái thẩm của người bị kết
  những vi phạm đó7. 1 án và quyền kháng nghị tái thẩm của cơ
  Hai là, đối với những thiệt hại của bị quan công tố nhưng lại không quy định
  cáo, Điều 362 BLTTHS Đức quy định Tòa quyền kháng cáo tái thẩm của người bị hại.
  án tiến hành thủ tục tái thẩm khi có một Người bào chữa của người bị kết án có thể
  trong những căn cứ sau đây: thay mặt họ thực hiện quyền kháng cáo
  nhưng không được trái với ý chí của người
  1. Nếu một tài liệu nguyên gốc được đưa
  bị kết án. Cơ quan công tố chỉ được kháng
  ra liên quan tới lợi ích của người bị kết án tại
  nghị tái thẩm để bảo vệ lợi ích của người
  phiên tòa chính thức đã bị sai hoặc bị giả mạo; bị kết án và kháng nghị này không được
  2. Nếu người làm chứng hoặc người giám phép huỷ bỏ nếu không có sự đồng ý của
  định, khi đưa ra lời khai hoặc quan điểm tác người bị kết án. Theo Điều 361, thủ tục tái
  động xấu đến người bị kết án, cố ý làm trái thẩm cũng có thể được mở để bảo vệ lợi
  hoặc vi phạm cẩu thả nghĩa vụ đưa ra lời khai, ích cho người bị kết án ngay cả khi người
  lời khai không được đảm bảo; bị kết án đã chết. Trong trường hợp này,
  3. Nếu Thẩm phán hoặc Thẩm phán không vợ, chồng, anh, chị, em của người chết có
  7
    http://tks.edu.vn/law/detail/1027%200%20bo-luat- 8
  http://tks.edu.vn/law/detail/1027%200%20bo-luat
  to-tung-hinh-su-Cong-hoa-lien-bang-Duc.html. -to-tung-hinh-su-Cong-hoa-lien-bang-Duc.html.

  Số chuyên đề 03 – 2020 Khoa học Kiểm sát 119

 6. KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM …
  quyền đưa ra yêu cầu mở thủ tục tái thẩm. đích áp dụng một hình phạt khác trong
  Tương tự như pháp luật TTHS Việt cùng điều luật đã tuyên trong bản án trước
  Nam quy định việc kháng nghị theo thủ hoặc nhằm giảm bớt trách nhiệm hình sự
  tục giám đốc thẩm, tái thẩm không mặc trong cùng một hình phạt (Điều 363).
  nhiên làm mất hiệu lực thi hành của bản Đối với yêu cầu mở thủ tục tái thẩm dựa
  án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, trên giả định về một hành vi phạm tội, Tòa
  trừ khi người đã kháng nghị tạm đình chỉ án chỉ chấp nhận khi bản án trước đã tuyên
  thi hành bản án, quyết định đó, Điều 360 bị cáo là có tội về hành vi bị coi là tội phạm
  BLTTHS Đức cũng quy định việc yêu cầu nhưng trên thực tế, hành vi đó không phải
  mở thủ tục tái thẩm không ảnh hưởng là tội phạm hoặc bản án đã tuyên thiếu
  đến hiệu lực thi hành của bản án đã có chứng cứ kết tội hoặc bản án đó không thể
  hiệu lực pháp luật, nhưng Tòa án có thể ra sửa bằng cách khác ngoài việc mở thủ tục
  lệnh hoãn hoặc tạm đình chỉ việc thi hành tái thẩm. Tuy nhiên, nếu có tình tiết mới
  bản án đã có hiệu lực pháp luật nếu thấy hoặc chứng cứ mới chứng minh cho sự vô
  bản án này có thể sẽ bị huỷ hoặc sửa, nếu tội của người bị kết án hoặc chứng minh
  tiếp tục thi hành sẽ làm cho việc tái thẩm cho việc cần phải áp dụng hình phạt ít
  không đạt được mục đích bảo vệ lợi ích nghiêm khắc hoặc hình phạt nhẹ hơn hoặc
  cho người bị kết án. một quyết định khác về biện pháp cải tạo
  Hình thức yêu cầu mở thủ tục tái và phòng ngừa thì Tòa án vẫn chấp nhận
  thẩm có thể được trình bày bằng văn bản yêu cầu tái thẩm (Điều 364).
  hoặc bằng lời (khoản 2 Điều 366). Kháng Như vậy, vì lợi ích của người bị kết án,
  nghị tái thẩm của cơ quan công tố phải quyết định tái thẩm không thể làm xấu
  làm thành văn bản. Người kháng cáo tái đi tình trạng của người này. Theo Điều
  thẩm có thể nộp đơn theo mẫu, có chữ ký 373a BLTTHS Đức, chỉ một trường hợp
  của luật sư hoặc người bào chữa, nếu họ duy nhất được chấp nhận khi quyết định
  kháng cáo bằng lời thì Thư ký Tòa án phải tái thẩm làm xấu đi tình trạng của người
  ghi âm lại. bị kết án đó là có các tình tiết mới hoặc
  chứng cứ đưa ra chứng minh được người
  Nội dung yêu cầu mở thủ tục tái thẩm
  bị kết án đã phạm một tội nghiêm trọng.
  phải thể hiện rõ các căn cứ pháp luật để
  mở thủ tục tái thẩm và các tài liệu, chứng 4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  cứ có liên quan. Kháng cáo, kháng nghị sẽ Nghiên cứu về pháp luật TTHS một số
  không được Tòa án chấp nhận nếu thuộc nước trên thế giới và lịch sử hình thành,
  một trong các trường hợp sau đây: Không phát triển các quy định của pháp luật
  thực hiện đúng theo quy định về hình thức TTHS Việt Nam liên quan đến công tác
  hoặc không viện dẫn được căn cứ pháp kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong
  luật để mở thủ tục tái thẩm hoặc không tố tụng hình sự, chúng ta có thể rút ra một
  viện dẫn được chứng cứ thích hợp (khoản 1 số bài học trong quá trình xây dựng và
  Điều 368); Tài liệu, chứng cứ, lý lẽ viện dẫn hoàn thiện BLTTHS Việt Nam là:
  không đủ để chứng minh cho căn cứ đưa Thứ nhất, nghiên cứu về quá trình hình
  ra (Điều 370); Yêu cầu tái thẩm nhằm mục thành, phát triển các quy định của pháp luật

  120 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 03 – 2020

 7. HOÀNG BÁ THỌ

  TTHS về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm có hiệu lực pháp luật là thủ tục giám đốc
  nói chung và kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hoặc thủ tục tái thẩm; quyền kháng
  thẩm nói riêng giúp chúng ta có một cách cáo của đương sự theo thủ tục giám đốc
  nhìn toàn diện, thấy được những ưu điểm, thẩm hoặc tái thẩm; các quy định về bảo
  hạn chế trong các quy định đó. Trên cơ sở vệ lợi ích của người bị kết án; trình tự, thủ
  đó, rút ra bài học để kế thừa và phát triển tục xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
  những thành tựu về kỹ thuật lập pháp liên hoặc tái thẩm…
  quan đến công tác kháng nghị giám đốc Thứ tư, công tác này phải đảm bảo thực
  thẩm, tái thẩm trong quá trình xây dựng, hiện mục đích của tố tụng hình sự là giải
  hoàn thiện các quy định của BLTTHS. Như quyết vụ án hình sự kịp thời, chính xác,
  vậy, cần bảo đảm tính kế thừa pháp luật khách quan, đúng người, đúng tội, đúng
  truyền thống của nước ta hơn 60 năm qua về pháp luật, không làm oan người vô tội
  thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm nói chung và không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời bảo
  và kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nói đảm tính hệ thống, đồng bộ và khả thi của
  riêng; đồng thời tiếp thu có chọn lọc những các quy định pháp luật, qua đó phát huy
  quy định pháp luật nước ngoài phù hợp với hiệu lực, hiệu quả của nguyên tắc hai cấp
  thực tiễn Việt Nam. xét xử. Giám đốc thẩm chỉ thực hiện trong
  Thứ hai, việc xây dựng và hoàn thiện những trường hợp đặc biệt khi có sai lầm
  pháp luật TTHS về kháng nghị giám đốc nghiêm trọng về áp dụng pháp luật hoặc
  thẩm, tái thẩm phải phù hợp với điều kiện vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dẫn
  kinh tế, chính trị của nước ta; phù hợp với đến hậu quả giải quyết sai vụ án.
  tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn Như vậy, kháng nghị giám đốc thẩm,
  lịch sử, đảm bảo tính khả thi với mục đích tái thẩm không những góp phần thực hiện
  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người các nguyên tắc cơ bản của BLTTHS, mà
  bị kết án và người tham gia tố tụng khác, còn có ý nghĩa to lớn trong công tác xây
  đảm bảo công bằng trước pháp luật và dựng, hoàn thiện pháp luật TTHS. Thông
  pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các đề xuất, qua thực tiễn kháng nghị giám đốc thẩm,
  kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm phải tái thẩm, Tòa án phát hiện nguyên nhân
  đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước dẫn đến vi phạm pháp luật trong bản án,
  pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, như
  bảo vệ các quyền con người, quyền công quy định của pháp luật chưa đầy đủ, chưa
  dân, tăng cường trách nhiệm của nhà rõ ràng dẫn đến nhận thức pháp luật khác
  nước đối với cá nhân, công dân. nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng,
  Thứ ba, công tác này còn phải đảm bảo người tiến hành tố tụng… Từ đó, Tòa án
  tính khoa học, tránh mâu thuẫn, chồng đưa ra những kiến nghị, giải pháp để đề
  chéo với các ngành luật khác. Đặc biệt, xuất với cơ quan có thẩm quyển sửa đổi,
  nước ta đang trong xu thế hội nhập quốc hoàn thiện các quy định của pháp luật
  tế nên cần tham khảo kinh nghiệm lập hình sự, pháp luật TTHS và các ngành
  pháp và nội dung một số quy định tiến bộ luật khác có liên quan./.
  của các nước trên thế giới liên quan đến
  kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm như:
  việc quy định một thủ tục xét lại bản án đã

  Số chuyên đề 03 – 2020 Khoa học Kiểm sát 121

Download tài liệu Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam File Docx, PDF về máy