Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ HÙNG TIẾN pptx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 18:20

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘQUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN SỞ HÙNG TIẾNQUỸ T.D.N.D.HÙNG TIẾNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hùng Tiến, ngày 5 tháng 4 năm 2012KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘQUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN SỞ HÙNG TIẾNMỤC IMỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG QUY TRÌNH1. Quy trình kiểm toán nội bộ là trình tự, thủ tục tiến hành công việc kiểm toán nội bộ; trình tự, thủ tục này được sắp xếp theo thứ tự phù hợp với diễn biến và yêu cầu khách quan của hoạt động kiểm toán nội bộ.2. Quy trình kiểm toán nội bộ tại Quỹ tín dụng Hùng Tiến bao gồm:a) Lập kế hoạch kiểm toán (Kiểm toán hàng năm và từng cuộc kiểm toán).b) Thực hiện kiểm toán.c) Lập báo cáo kiểm toán nội bộ d) Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ.MỤC II.NỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỘI BỘI. lẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN1. Lập kế hoạch kiểm toán hàng năm:a) Mục đích để phân bố nguồn lực và thiết lập tần suất kiểm toán một cách hiệu quả. Khi lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, cần dự phòng quỹ thời gian để thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất khi yêu cầu của người thẩm quyền.b) Định hướng hoạt động của bộ máy kiểm toán nội bộ theo chính sách kiểm toán nội bộ để thực hiện mục tiêu hoạt động của Quỹ tín dụng Hùng Tiến .c) Kế hoạch được xây dựng trên sở đánh giá rủi ro và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Quỹ tín dụng Hùng Tiến, căn cứ vào kết quả kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ lần trước cũng như yêu cầu của Hội đồng quản trị, người điều hành.d) Việc lập kế hoạch do bộ phận kiểm toán nội bộ lập, báo cáo Trưởng Ban kiểm soát xem xét, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.2. Nội dung kế hoạch kiểm toán hàng năm:a) Đánh giá rủi ro tổng quát:- Tóm tắt những rủi ro đã xảy ra trong ngành Ngân hàng, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và tại Quỹ tín dụng Hùng Tiến năm trước và phương thức xử lý những rủi ro này. 2- Đánh giá tổng thể các rủi ro trong năm hiện tại, trong đó rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động khác đối với Quỹ tín dụng Hùng Tiến .b) Đánh giá nền tảng kinh tế và môi trường hoạt động:- Các chỉ số kinh tế bản tác động đến hoạt động của Quỹ tín dụng Hùng Tiến:Năm tài chính trước Dự báo năm hiện tạiTỷ lệ tăng trưởng GDPTỷ lệ lạm phátTỷ lệ thất nghiệpTỷ lệ lãi suất: + Lãi suất cho vay + Lãi suất tiền gửi + Lợi nhuậnTỷ giá hối đoái- Các xu hướng chính của nền kinh tế tác động đối với các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Quỹ tín dụng Hùng Tiến (cho vay, rủi ro nợ khó đòi ) mà công việc của kiểm toán nội bộ cần tập trung.c) Rà soát môi trường pháp lý tác động đến hoạt động của Quỹ tín dụng Hùng Tiến:- Những thay đổi về luật pháp và phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng Hùng Tiến sẽ bị tác động, ảnh hưởng.- Các vi phạm chế độ chính sách được phát hiện trong các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước.- Các văn bản yêu cầu của quan quản lý nhà nước cho phép đánh giá tính tuân thủ của Quỹ tín dụng Hùng Tiến (các chỉ tiêu an toàn hoạt động ngân hàng ).d) Soát xét kết quả hoạt động:- So sánh các chỉ tiêu về kết quả hoạt động với kế hoạch trong thời kỳ từ 3 – 5 năm.- Soát xét chi tiết theo từng khoản mục trong các báo cáo tài chính (gồm bản cân đối kế toán và và báo cáo kết quả kinh doanh …).- Đánh giá kết quả hoạt động, những dẫn liệu cho thấy vấn đề trong hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng Hùng Tiến .đ) Soát xét những thay đổi cấu tổ chức cán bộ:Các thay đổi trong cấu tổ chức và nhân sự đã diễn ra :- Thành lập điểm giao dịch, phòng giao dịch;3- Thay đổi nhân sự ở những vị trí chủ chốt, quan trọng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ).Các vấn đề khác liên quan đến quản lý điều hành, giám sát hoạt động ;- Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm các nhân sự chính.- Chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm và chấm dứt hợp đồng làm việc, quan điểm của Hội đồng quản trị về chế độ đãi ngộ, tiền lương, thực hiện các chương trình đào tạo e) Soát xét môi trường nội bộ thông qua đánh giá các nguồn thông tin:- Kế hoạch kinh doanh, các báo cáo quản trị và tài chính.- Hệ thống văn bản nội bộ.- Báo cáo và biên bản các cuộc họp của các hội đồng trong Quỹ tín dụng Hùng Tiến.- Các quy trình, thủ tục và các sổ tay nghiệp vụ.- Kết quả kiểm toán năm trước.- Các vấn đề cụ thể do Hội đồng quản trị đưa ra.g) Đánh giá và phân loại rủi ro ở các cấp làm sở lập kế hoạch về quykiểm toán (bao gồm kiểm toán toàn diện và kiểm toán giới hạn):- Đánh giá rủi ro theo 3 mức: Rủi ro cao; rủi ro trung bình và rủi ro thấp – Tần suất kiểm toán nội bộ theo đánh giá rủi ro. – Các đơn vị rủi ro phải được kiểm toán toàn diện ít nhất:+ 01 lần trong 12 tháng đối với rủi ro cao;+ 01 lần trong 18 tháng đối với rủi ro trung bình;+ 01 lần trong 36 tháng và kiểm toán từng mặt nghiệp vụ đối với rủi ro thấp.h) Kế hoạch về số lượng đơn vị được kiểm toán và lĩnh vực hoạt động cần kiểm toán:- Số lượng Ban, Phòng tại trụ sở chính.- Số lượng đơn vị thành viên: Số lượng các đơn vị rủi ro cao (% tổng số đơn vị rủi ro cao), rủi ro trung bình (% tổng số đơn vị rủi ro trung bình ) và rủi ro thấp (% tổng số đơn vị rủi ro thấp)- Các chuyên đề nghiệp vụ, hoạt động cần kiểm toán.i) Kế hoạch về nguồn lực:- Đánh giá các nguồn lực và sự mất cân đối (so sánh kế hoạch và thực hiện trong năm trước).- Đánh giá các yêu cầu về nguồn nhân sự nội bộ và bên ngoài cho năm hiện tại , và các mảng nghiệp vụ …- Kế hoạch đào tạo nhằm phát triển các kỹ năng của bộ phận kiểm toán nội bộ và nhân viên kiểm toán nội bộ.4k) Kế hoạch các báo cáo:Số lượng, nội dung các báo cáo định kỳ kiểm toán nội bộ gửi HĐQT, Giám đốc trong năm kế hoạch.3. Thông tin phục vụ lập kế hoạch kiểm toán hàng năm:a) Các quy định hiện hành của pháp luật; b) Các quy định nội bộ của Quỹ tín dụng Hùng Tiến ;c) Mục tiêu và chiến lược trung, dài hạn của Quỹ tín dụng Hùng Tiến cũng như kế hoạch kinh doanh hàng năm của Quỹ tín dụng Hùng Tiến .d) Những thông tin phục vụ cho việc rà soát môi trường hoạt động bên ngoài liên quan:- Báo, tạp chí và những báo cáo về kinh tế, xã hội, chính trị; – Những ấn phẩm, tài liệu hội thảo, hội nghị về ngành ngân hàng;- Các quy định và hướng dẫn về thông lệ ngân hàng;- Báo cáo chuyên đề về ngành ngân hàng và hệ thống thông tin thị trường.4. Đánh giá rủi ro:A) Định dạng rủi ro: Rủi ro: được xem là tập hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến sự tăng trưởng của Quỹ tín dụng Hùng Tiến và tạo giá trị cho Quỹ tín dụng Hùng Tiến. Rủi ro bao gồm không chỉ các nguy xấu sẽ xảy ra (rủi ro nguy hiểm), mà còn là khả năng các yếu tố thuận lợi xảy ra (rủi ro thời cơ), tiềm năng khiến kết quả thực tế khác với kết quả mong muốn (rủi ro bất chắc), và bất cứ yếu tố nào cản trở việc đạt được mục tiêu chiến lược của Quỹ tín dụng Hùng Tiến . Rủi ro tiềm tàng: là rủi ro khi thực hiện các hoạt động kinh doanh nhất định, trước khi xem xét các biện pháp kiểm soát nội bộ. Rủi ro tiềm tàng bao gồm rủi ro từ môi trường bên ngoài chẳng hạn các sự kiện được dự báo, tình hình kinh tế tại địa phương, môi trường pháp lý và chính trị, và các yếu tố bên trong cần đặc biệt chú ý bao gồm thay đổi về hệ thống vận hành, sản phẩm và thị trường mới, lãnh đạo mới, và hoạt động ở nước ngoài.Rủi ro còn lại: là rủi ro ngoài các rủi ro tiềm tàng sau khi đã xem xét cấu trúc kiểm soát nội bộ. Giảm rủi ro tiềm tàng được bằng một cấu kiểm soát nội bộ tạo một môi trường kiểm soát tốt, bao gồm đánh giá rủi ro và hoạt động kiểm soát tương ứng một cách hiệu quả, khuyến khích trao đổi thông tin và truyền thông và bao gồm một quy trình kiểm soát phù hợp. Nhìn chung, rủi ro còn lại sẽ xác định tần suất, phạm vi và hình thức kiểm toán.b) Các rủi ro thể là:- Một quyết định sai lầm của các cấp quản lý trong Quỹ tín dụng Hùng Tiến .- Các gian lận trong sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, các mất mát tài chính.- Bảo vệ tài sản không chặt chẽ thể gây thất thoát.5- Khách hàng không thỏa mãn, dư luận tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng Hùng Tiến .- Không tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của Quỹ tín dụng Hùng Tiến .- Sử dụng các nguồn lực lãng phí, không hiệu quả.- Không hoàn thành những mục tiêu đã hoạch định cho các hoạt động hoặc chương trình.c) Khi xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, cần phải phân loại theo cấp bậc rủi ro khác nhau cho từng đơn vị được kiểm toán. Thông thường xác định ba cấp bậc rủi ro: cao, trung bình và thấp. d) Kiểm toán nội bộ cần phân loại toàn bộ các bộ phận trong Quỹ tín dụng Hùng Tiến trên sở đánh giá rủi ro của từng bộ phận.đ) Bảng so sánh giữa việc đánh giá hệ thống kiểm soát và đánh giá rủi ro:Đánh giá rủi ro Đánh giá kiểm soátCao YếuTrung bình Trung bìnhThấp Tốt- Những rủi ro cao: Bao gồm 2 hoặc nhiều yếu tố nêu dưới đây:+ Thay đổi Giám đốc trong vòng 12 tháng trở lại đây;+ Thay đổi cấu tổ chức trong vòng 12 tháng trở lại đây;+ Thay đổi nhiều cán bộ ở các vị trí chủ chốt.+ Cán bộ ở các vị trí, các bộ phận quan trọng mối quan hệ gia đình, họ hàng với Giám đốc hoặc với nhau.+ các sản phẩm, dịch vụ mới trong vòng 12 tháng trở lại đây.+ Thua lỗ trong bất kỳ giai đoạn nào trong vòng 2 năm trở lại đây.+ các sai phạm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần các quy định của pháp luật và của Quỹ tín dụng Hùng Tiến được phát hiện qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước.+ Không chỉnh sửa đầy đủ những phát hiện, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.+ Hội đồng Quản trị và Giám đốc sự quan tâm, lưu ý hoặc đưa ra các vấn đề cần xử lý đối với đơn vị;+ Danh mục tín dụng nhiều vấn đề, nợ quá hạn và nợ xấu vượt mức bình quân toàn hệ thống.+ Tăng trưởng tín dụng trên mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống.+ những thay đổi bất thường trong các báo cáo quản trị và báo cáo tài chính.6- Những rủi ro thấp:Không bất kỳ một yếu tố nào được nêu trong mục “Những đơn vị rủi ro cao”.- Những rủi ro trung bình:Là những đơn vị không bất kỳ những đặc điểm của rủi ro cao nhưng ở vị thế yếu hơn so với đơn vị rủi ro thấp. e): Tầm quan trọng của công tác đánh giá rủi ro: Đánh giá rủi ro là tiến trình tính hệ thống để phân tích, đánh giá tổng hợp những xét đoán về rủi ro thể gây tác hại cho Quỹ tín dụng Hùng Tiến , làm công cụ để thiết lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của Quỹ tín dụng Hùng Tiến . Khi lập kế hoạch kiểm toán cần phải xác định thứ tự ưu tiên kiểm toán cao hơn cho các hoạt động rủi ro cao hơn.Tiến trình đánh giá rủi ro để thiết lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của Quỹ tín dụng Hùng Tiến cần phải kết hợp chặt chẽ các thông tin từ các nguồn khác nhau, bao gồm:- Những cuộc họp giữa kiểm toán nội bộ với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Quỹ tín dụng Hùng Tiến .- Những nội dung thảo luận giữa lãnh đạo Ban kiểm soát với cán bộ nhân viên kiểm toán nội bộ.- Thảo luận với các kiểm toán viên độc lập.- Xem xét việc thực hiện pháp luật và các quy định nội bộ của Quỹ tín dụng Hùng Tiến.- Phân tích các dữ liệu tài chính và hoạt động của Quỹ tín dụng Hùng Tiến , các định hướng của Quỹ tín dụng Hùng Tiến , của ngành ngân hàng và của nền kinh tế.Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của Quỹ tín dụng Hùng Tiến được xem xét, điều chỉnh trên sở đánh giá định kỳ đối với các yếu tố tác động đến rủi ro và các hoạt động thể được kiểm toán trong năm kế hoạch.5. Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán:5.1 Chuẩn bị kiểm toán:Chuẩn bị kiểm toán là quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ để tạo ra những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện kiểm toán, giai đoạn này cần thực hiện các bước và những nội dung công việc sau:a) Khảo sát và thu thập thông tin đơn vị được kiểm toán làm sở cho việc đánh giá rủi ro kiểm toán và tính trọng yếu, từ đó xác định những nội dung quan trọng cần tập trung kiểm toán làm sở để lập kế hoạch kiểm toán thích hợp, giảm thiểu rủi ro kiểm toán. b) Các thông tin về đơn vị được kiểm toán:- Trong hồ của cuộc kiểm toán trước.- Hoạt động của Quỹ tín dụng Hùng Tiến trong thời kỳ kiểm toán.- Liên quan chủ yếu đến các mục tiêu của cuộc kiểm toán.7- Từ bên ngoài liên quan đến hoạt động của Quỹ tín dụng Hùng Tiến .c) Các thông tin chi tiết thể là các yếu tố về môi trường và các vấn đề liên quan:- Thị trường;- Đặc điểm kinh doanh, các thay đổi về hoạt động kinh doanh (sản phẩm, dịch vụ, công nghệ thông tin ).- Các điều kiện bất lợi tác động.- Áp dung chuẩn mực, chế độ kế toán.- Các quy định pháp lụật và các quy định nội bộ liên quan.d) Nhân tố nội tại:Các đặc điểm quan trọng về số liệu và quản lý:- Giám đốc và bộ máy điều hành.- Uy tín và kinh nghiệm của từng cá nhân.- Tính độc lập và kiểm soát hoạt động của Giám đốc.- Các cuộc họp định kỳ.- Sự tồn tại và tác động của quy chế hoạt động.- Thay đổi nhân sự (Giám đốc, Phó giám đốc).- Kế toánnhân viên.- Các chế độ khuyến khích vật chất, khen thưởng, kỷ luật.- Phân cấp quyền hạn và trách nhiệm trong bộ máy điều hành.- Áp lực đối với Giám đốc.- Các hệ thống thông tin quản lý.đ) Các nhân tố nội tại còn bao gồm:- Lĩnh vực, phạm vi đối tượng kinh doanh.- cấu vốn.- đồ tổ chức bộ máy quản lý.- Các mục tiêu quản lý và kế hoạch trung hạn.- Các nguồn và biện pháp tài chính.- Quan niệm và thái độ của Giám đốc đối với hệ thống kiểm toán nội bộ . e) Tình hình kinh doanh của đơn vị (sản phẩm, thị trường, khách hàng, chi phí, các hoạt động nghiệp vụ ):- Đặc điểm và quy mô hoạt động kinh doanh .- sở, vật chất, hạ tầng phục vụ kinh doanh.- Các vấn đề về nhân lực (số lượng, chất lượng lao động, sự phân bổ nhân lực, thoả ước lao động tập thể).8- Sản phẩm, dịch vụ và thị trường (khách hàng, các hợp đồng chính, lợi nhuận gộp, thị phần, đối thù cạnh tranh, chính sách, lãi suất, quy trình nghiệp vụ…- Khách hàng quan trọng. – Các trung tâm chi phí. – Các tài sản, công nợ, nghiệp vụ bằng ngoại tệ và các nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro hối đoái.- Các hệ thống thông tin quản lý.- Luật pháp và các quy định ảnh hưởng lớn đến đơn vị.g) Khả năng tài chính:- Các tỷ suất quan trọng và số liệu thống về hoạt động kinh doanh.- Xu hướng biến động của kết qủa tài chính.h) Yếu tố pháp luật:- Môi trường pháp lý và quy định của pháp luật .- Các chính sách tài chính và chính sách thuế. i) Thu thập đầy đủ các thông tin về kiểm toán bằng các phương pháp thích hợp như:- Trao đổi trực tiếp với bộ phận ;- Phỏng vấn các cá nhân chịu ảnh hưởng của hoạt động được kiểm toán;- Quan sát thực tế, ghi chép quá trình làm việc và hoạt động của đơn vị;- Xem xét, tập hợp các báo cáo, tài liệu về tình hình hoạt động của đơn vị được kiểm toán.k) Tóm tắt kết quả khảo sát, nghiên cứu, phân tích các thông tin thu thập được trong quá trình khảo sát:- Các thông tin thích hợp đã thu thập trong cuộc khảo sát.- Phân tích đánh giá độ tin cậy, xác định những điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ.- Các phát hiện cần xem xét kỹ hơn khi thực hiện kiểm toán.- Những vấn đề cần lưu ý trong họat động của Quỹ tín dụng Hùng Tiến, những hoạt động đặc thù, những hoạt động chủ yếu, những khoản chi lớn, những biến động bất thường, những vướng mắc về chế, chính sách và những vấn đề sự vụ thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kết luận.5.2. Tìm hiểu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ:a) Đánh giá ban đầu (đánh giá độ tin cậy) về hệ thống kiểm soát nội bộ của Quỹ tín dụng Hùng Tiến để Nhân viên kiểm toán nội bộ xác định được điểm mạnh, điểm yếu, những nhân tố khả năng gây ra sai sót trọng yếu, từ đó xác định trọng tâm của các cuộc kiểm toán, thiết kế được những thủ tục kiểm toán thích hợp, đánh giá được khối lượng và độ phức tạp của công việc làm sở tính thời gian của cuộc kiểm toán.9b) Kiểm soát nội bộ được thiết kế ra sao và được đơn vị thực hiện như thế nào. Nội dung tìm hiểu và đánh giá độ tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ: – Sự tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ (môi trường kiểm soát- hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát).- Trình tự đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ từng quy trình nghiệp vụ (tín dụng, bảo lãnh, huy động tiền gửi , đầu tư mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động ).- Những tiêu chí đánh giá độ tin cậy của hệ thống kiểm soát một đơn vị:+ Thiết kế, xây dựng và cập nhật, chính sách, thủ tục.+ Mức độ hoàn chỉnh của cấu tổ chức.+ Mức độ tiếp thu, khắc phục yếu kém của Ban lãnh đạo.+ Phân công nhiệm vụ của đơn vị.+ Nhận thức và đề ra giải pháp quản lý của Ban lãnh đạo về những nhân tố quan trọng thể dẫn đến rủi ro.+ Trình độ, kiến thức, năng lực thực hiện nhiệm vụ, nhận thức và thực hiện các thủ tục kiểm soát của nhân viên.+ Thực hiện kế hoạch chỉnh sửa sai sót, vi phạm, thực hiện kiến nghị của Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.+ Chương trình và chất lượng đào tạo nhân viên.+ Hiệu quả quản lý đối với những thay đổi về hoạt động;.+ Chính sách luân chuyển cán bộ, chính sách quản lý cán bộ nghỉ việc (với các nguyên nhân) của đơn vị.c) Các phương pháp tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ: Xem xét các tài liệu về kiểm soát nội bộ của đơn vị như :- đồ tổ chức, đồ hạch toán, các văn bản nội bộ về quy chế kiểm soát, hoạt động của kiểm tra nội bộ, hồ kiểm toán các cuộc kiểm toán trước (chú ý cập nhật những thay đổi).- Trao đổi với người quản lý và các nhân viên đơn vị để thể nắm bắt được thái độ của người quản lý, đặc điểm tổ chức, chính sách nhân sự của đơn vị.- Quan sát tại chỗ các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị .- Các công cụ để tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ như: + Bảng câu hỏi kiểm soát nội bộ (việc mô tả kiểm soát nội bộ bằng cách điền vào một bảng câu hỏi lập sẵn, các câu hỏi được thiết kế dưới dạng “Có” hay “Không” mà câu trả lời “không” được dùng để chỉ sự yếu kém của kiểm soát nội bộ. Bố trí các cột đánh giá yếu kém theo mức độ quan trọng hàng thứ yếu). + Bảng câu hỏi về kiểm soát nội bộ được lập cho từng quy trình nghiệp vụ, quy trình hoạt động (mỗi quy trình cũng thể lập một số bảng câu hỏi).10[…]… việc kiểm toán hiệu quả và đạt được những mục tiêu đề ra Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán chỉ ra định hướng công việc cho nhóm kiểm toán trên sở tuân thủ kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của Quỹ tín dụng Hùng Tiến Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán làm sở để lập chương trình kiểm toán Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán do Trưởng kiểm toán nội. .. bộ không được thiết kế đầy đủ – Hệ thống kiểm soát nội bộ không được thực hiện đầy đủ – Nhân viên kiểm toán nội bộ không được cung cấp đầy đủ sở để đánh giá sự đầy đủ về thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ 5.4 Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán: 5.4.1 Mục đích, yêu cầu Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc nhằm đảm bảo nguồn lực của kiểm toán nội bộ được điều phối cho… kiến nghị của kiểm toán nội bộ – Những vấn đề quan trọng tác động, ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm trước IV.KIỂM TRA THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ 1 Kiểm tra thực hiện khuyến nghị: Kiểm tra đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ là giai đoạn cuối cùng của quy trình kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo kết quả kiểm toán được sử dụng để cải tiến hoạt… tiến quy trình nghiệp vụ hoàn thiện cấu bộ máy tổ chức đơn vị được kiểm toán 4 Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm: a) Không muộn hơn tháng 01 hàng năm, Ban Kiểm soát gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm trước và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tiếp theo lên Hội đồng Quản trị b) Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm bao gồm các nội dung sau: – Những vấn đề liên quan đến kế hoạch kiểm. .. Trưởng kiểm toán nội bộ: a) Trưởng kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì chương trình quản lý chất lượng bao trùm toàn bộ các khía cạnh của bộ phận kiểm toán nội bộ đồng thời thực hiện giám sát thường xuyên tính hiệu quả của chương trình kiểm toán 31 b) Chương trình kiểm toán cần được thiết kế để trợ giúp kiểm toán nội bộ đóng góp giá trị tăng thêm và cải tiến hoạt động của Quỹ tín dụng Hùng. .. nhận của cuộc kiểm toán và xác định những gì cuộc kiểm toán cần hoàn tất Các mục tiêu kiểm toán là thước đo kết quả của mỗi cuộc kiểm toán nội bộ và là sở đánh giá việc hoàn thành trách nhiệm 11 của nhóm kiểm toánnhân viên kiểm toán nội bộ, các mục tiêu kiểm toán là yếu tố quyết định phạm vi, nội dung và việc lựa chọn phương pháp kiểm toán Mục tiêu của một cuộc kiểm toán là xác định nội dung hoặc… nghiệp vụ cần phải kiểm toán – Xác định cụ thể về thời gian và số lượng nhân viên kiểm toán nội bộ – Các nguồn cung cấp bằng chứng kiểm toán (cơ sở dẫn liệu) II.THỰC HIỆN KIỂM TOÁN 1 Các phương pháp kiểm toán: a Phương pháp kiểm toán bản 13 b Phương pháp kiểm toán tuân thủ 2 Phương pháp kiểm toán bản: 2.1 Phương pháp kiểm toán bản là các phương pháp được thiết kế và sử dụng nhằm mục đích thu… tục kiểm toán mà các nhân viên này đang thực hiện c) Kế hoạch kiểm toán (trong đó kế hoạch về thời gian và kế hoạch kiểm toán tổng thể) là một công cụ quan trọng phục vụ cho chương trình kiểm toán 2.3 Giám sát kiểm toán: Trưởng nhóm kiểm toán chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày đối với cuộc kiểm toán Công việc này bao gồm: a) Việc giám sát tiến độ kiểm toán nhằm xác định xem nhân viên kiểm toán nội. .. hiện kiểm toán cần tuân thủ các nguyên tắc bản sau: a) Nhân viên kiểm toán nội bộ phải tuân thủ các nội dung trong kế hoạch và chương trình kiểm toán b) Trong quá trình thực hiện kiểm toán, nhân viên kiểm toán nội bộ phải ghi chép, tập hợp đầy đủ các bước công việc được thực hiện, kết quả cụ thể của từng bước vào hồ kiểm toán nhằm tích lũy băng chứng kiểm toán cho các kết luận của kiểm toán ở… nội bộ báo cáo với Trưởng Ban kiểm soát xem xét, quyết định theo thẩm quyền MỤC V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN Bộ phận kiểm toán nội bộ trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy trình nghiệp vụ này Nội dung quy trình nghiệp vụ nêu trên đã được thảo luận với Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân sở Hùng Tiến và được Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân sở Hùng Tiến chấp thuận TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN TRẦN QUANG . toán trên cơ sở tuân thủ kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của Quỹ tín dụng Hùng Tiến . Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán làm cơ sở để lập. động kiểm toán nội bộ. 2. Quy trình kiểm toán nội bộ tại Quỹ tín dụng Hùng Tiến bao gồm:a) Lập kế hoạch kiểm toán (Kiểm toán hàng năm và từng cuộc kiểm toán) .b)

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ HÙNG TIẾN pptx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ HÙNG TIẾN pptx, KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ HÙNG TIẾN pptx, KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ HÙNG TIẾN pptx

Hy vọng thông qua bài viết KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ HÙNG TIẾN pptx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button