Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] IPSAS 23 Doanh thu từ giao dịch không trao đổi Các khoản chuyển giao – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 21:22

10 Các khoản chuyển giao – Một đơn vị phải ghi nhận tài sản liên quan đến khoản chuyển giao nguồn chuyển giao thoả mãn khái niệm tài sản thoả mãn tiêu chuẩn để ghi nhận tài sản – Các khoản chuyển giao bao gồm trợ cấp, nợ xoá, tiền phạt, tài sản thừa kế, quà tặng, quà biếu, hàng hoá tài sản không trao đổi Tất khoản mục có thuộc tính chung chúng chuyển giao nguồn lực từ đơn vị sang đơn vị khác mà không cung cấp giá trị gần ngang giá trao đổi thuế theo định nghĩa chuẩn mực – Một đơn vị có quyền kiểm soát nguồn lực chuyển giao nguồn lực chuyển giao cho đơn vị, đơn vị có yêu cầu phải thi hành bên chuyển giao – Sự chuyển giao nguồn lực thoả mãn khái niệm “vốn góp chủ sở hữu” không làm tăng doanh thu – Sự chuyển giao thoả mãn khái niệm “giao dịch không trao đổi” bên chuyển giao cung cấp nguồn lực cho đơn vị nhận mà không trực tiếp nhận lại giá trị gần tương đương trao đổi • • Đánh giá khoản chuyển giao: tài sản chuyển giao đánh giá theo giá trị hợp lý chúng vào ngày mua Xóa nợ nhận nợ thay: Các đơn vị ghi nhận doanh thu liên quan đến việc xoá nợ nợ cũ không thoả mãn khái niệm khoản nợ phải trả, không thoả mãn tiêu chuẩn để ghi nhận khoản nợ phải trả, với điều kiện xoá nợ không thoả mãn khái niệm vốn góp chủ sở hữu Các bên cho vay từ bỏ quyền thu nợ từ đơn vị công, xoá nợ thực Ví dụ, Chính phủ xoá khoản nợ cho quyền địa phương Trong trường hợp đó, quyền địa phương ghi nhận tăng lên tài sản khoản nợ phải trả mà ghi nhận trước xoá bỏ Doanh thu phát sinh từ xoá nợ đánh giá giá trị hợp lý nợ xoá Doanh thu thường giá trị lại nợ xoá • Tiền phạt: Tiền phạt lợi ích kinh tế tiềm dịch vụ mà đơn vị công thu phải thu từ cá nhân đơn vị khác, theo định án quan hành pháp khác, cá nhân đơn vị khác vi phạm yêu cầu luật quy định Tiền phạt ghi nhận doanh thu khoản phải thu thoả mãn khái niệm tài sản thoả mãn tiêu chuẩn để ghi nhận tài sản trình bày đoạn 31 • Tài sản thừa kế: Tài sản thừa kế khoản chuyển giao thực theo điều khoản di chúc người qua đời Sự kiện khứ làm tăng quyền kiếm soát nguồn lực chứa lợi ích tương lai tiềm dịch vụ cho tài sản thừa kế xảy đơn vị có yêu cầu thi hành Ví dụ chết người để lại di chúc, việc cấp di chúc có chứng thực, tuỳ thuộc vào luật phạm vi quyền hạn Tài sản thừa kế thoả mãn khái niệm tài sản ghi nhận tài sản doanh thu có tăng lên lợi ích kinh tế tương lai tiềm dịch vụ cho đơn vị giá trị hợp lý tài sản đánh giá cách đáng tin cậy Các khoản thừa kế đo lường theo giá trị hợp lí khoản thu phải thu • Quà tặng, quà biếu, bao gồm hàng hóa cho không: Quà tặng quà biếu tài sản bao gồm tiền mặt tài sản tiền tệ khác, hàng hoá dịch vụ cho không mà đơn vị tự nguyện chuyển giao cho đơn vị khác, thường không theo quy định Quà tặng quà biếu (không phải dịch vụ cho không) ghi nhận tài sản doanh thu có tăng lên lợi ích tương lai tiềm dịch vụ cho đơn vị giá trị hợp lý tài sản đánh giá cách đáng tin cậy Trong ghi nhận ban đầu, quà tặng quà biếu bao gồm hàng hoá cho không đánh giá giá trị hợp lý chúng vào ngày mua, xác định cách tham chiếu đến thị trường động, cách đánh giá • Dịch vụ cho không: Một đơn vị có thể, không yêu cầu ghi nhận dịch vụ cho không doanh thu tài sản Các đơn vị công đơn vị nhận dịch vụ cho không dạng tự nguyện không tự nguyện nhằm phục vụ lợi ích công cộng, ví dụ: (a) Hỗ trợ chuyên môn từ Chính phủ khác từ tổ chức quốc tế; (b) Những người bị kết án có tội yêu cầu thực dịch vụ cộng đồng cho đơn vị công; (c) Các bệnh viện công nhận phục vụ người tình nguyện; (d) Các trường công lập nhận phục vụ tự nguyện từ phụ huynh học sinh người giúp đỡ cho giáo viên thành viên hội phụ huynh; (e) Các quyền địa phương nhận dịch vụ cứu hoả tự nguyện Do nhiều không chắn quanh dịch vụ cho không, bao gồm khả thực quyền kiểm soát dịch vụ, đánh giá giá trị hợp lý dịch vụ, chuẩn mực không yêu cầu ghi nhận dịch vụ cho không • Quyên góp Các khoản quyên góp cam kết bắt buộc để chuyển giao tài sản cho đơn vị nhận Các khoản quyên góp không thoả mãn khái niệm tài sản đơn vị nhận kiểm soát việc đơn vị chuyển giao sử dụng lợi ích kinh tế tương lai tiềm dịch vụ có khoản quyên góp Các đơn vị không ghi nhận khoản quyên góp tài sản doanh thu Nếu khoản quyên góp sau chuyển giao cho đơn vị nhận, ghi nhận quà tặng quà biếu • Nhận trước khoản chuyển giao Khi đơn vị nhận nguồn lực trước thoả thuận chuyển giao phải tuân thủ, nguồn lực ghi nhận tài sản chúng thoả mãn khái niệm tài sản thoả mãn tiêu chuẩn để ghi nhận tài sản Đơn vị ghi nhận khoản nợ phải trả cho nguồn lực nhận trước thoả thuận chuyển giao chưa trở nên ràng buộc Các khoản chuyển giao nhận trước không khác với khoản nhận trước khác, khoản nợ phải trả ghi nhận đến thoả thuận chuyển giao trở nên phải tuân thủ tất điều kiện khác theo thoả thuận thực Khi kiện xảy tất điều kiện khác theo thoả thuận thực hiện, nợ phải trả xoá doanh thu ghi nhận 11 Trình bày báo cáo tài chính: Một đơn vị phải giải trình báo cáo tài mục đích chung thuyết minh báo cáo tài mục đích chung: (a) Giá trị doanh thu từ giao dịch không trao đổi ghi nhận kỳ theo nhóm chính: (i) Thuế, trình bày riêng loại thuế chính; (ii) Các khoản chuyển giao, trình bày riêng loại doanh thu chuyển giao (b) Giá trị khoản phải thu ghi nhận doanh thu không trao đổi (c) Giá trị khoản nợ phải trả ghi nhận tài sản chuyển giao có điều kiện (d) Giá trị tài sản ghi nhận chịu giới hạn chất giới hạn (e) Sự tồn giá trị khoản nhận (thu) trước liên quan đến giao dịch không trao đổi (f) Giá trị khoản nợ xoá

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] IPSAS 23 Doanh thu từ giao dịch không trao đổi Các khoản chuyển giao – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: IPSAS 23 Doanh thu từ giao dịch không trao đổi Các khoản chuyển giao, IPSAS 23 Doanh thu từ giao dịch không trao đổi Các khoản chuyển giao, IPSAS 23 Doanh thu từ giao dịch không trao đổi Các khoản chuyển giao

Hy vọng thông qua bài viết IPSAS 23 Doanh thu từ giao dịch không trao đổi Các khoản chuyển giao . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button