Tài LiệuTài Liệu Ngành Tài Chính Ngân Hàng

[Download] IPSAS 12 – HÀNG TỒN KHO – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 08:31

HÀNG TỒN KHO IPSAS 12 HÀNG TỒN KHO Lời nói đầu Chuẩn mực kế toán công quốc tế này được soạn thảo dựa trên chuẩn mực kế toán (IAS) số 2 (đã được sửa đổi năm 1993) “Hàng tồn kho” do Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) xuất bản. Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) và Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASCF) được thành lập năm 2001 để thay thế IASC. Các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASs) do IASC ban hành vẫn còn hiệu lực cho đến khi nó được sửa đổi hoặc hủy bỏ. Với sự cho phép của IASB, các đoạn trích từ IAS 2 được sao chép lại trong ấn phẩm này của Ủy ban lĩnh vực công thuộc Liên đoàn kế toán quốc tế. Tài liệu về IASs được IASB xuất bản bằng tiếng Anh và các bản copy có thể nhận được trực tiếp từ bộ phận xuất bản của IASB theo địa chỉ: tầng 7, 166 Fleet Street, London EC4A 2DY, Anh quốc. Địa chỉ email: publication@iasb.org Trang website: http:// www.iasb.org IASs, các bản thảo và những ấn phẩm khác của IASC và IASB thuộc bản quyền của IASCF. “IAS”, “IASB”, “IASC”, “IASCF” và “Chuẩn mực kế toán quốc tế” là những thương hiệu của IASCF và không được phép sử dụng nếu không được sự nhất trí của IASCF. IPSAS 12 7 HÀNG TỒN KHO Tháng 7 năm 2001 IPSAS 12 HÀNG TỒN KHO NỘI DUNG Đoạn Mục đích Phạm vi……………………………………………………………… . 1 5 Các khái niệm…………………………………………………………. 6-10 Hàng tồn kho…………………………………………………… 7-10 Xác định giá trị hàng tồn kho………………………………….……… 11-36 Giá gốc hàng tồn kho…………………………………………… 13-24 Chi phí mua……………………………………………………… 14-15 Chi phí chế biến………………………………………………… 16-19 Chi phí khác……………………………………………………… 20-22 Giá gốc hàng tồn kho của nhà cung cấp dịch vụ………………… 23 Phương pháp xác định giá gốc hàng tồn kho… ………………… 24 Phương pháp tính giá gốc………………….… ………………… 25-29 Giá trị thuần có thể thực hiện được …………………………… . 30-35 Phân phối hàng hóa miễn phí hoặc ở mức giá rất thấp .………… 36 Ghi nhận chi phí………………………………………………………. 37-39 Giải trình…………………… ……………………………………… . 40-45 Ngày hiệu lực….………………………………………………………. 46-47 So sánh với IAS 2 IPSAS 12 8 HÀNG TỒN KHO Những chuẩn mực viết bằng kiểu chữ in đậm, phải được đọc trong ngữ cảnh của các đoạn dẫn giải viết bằng chữ thường trong Chuẩn mực này, và trong ngữ cảnh của “Lời tựa cho chuẩn mực kế toán công quốc tế”. Các chuẩn mực kế toán công quốc tế không áp dụng cho những khoản mục không trọng yếu. Mục đích Mục đích của chuẩn mực này là để quy định phương pháp kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc. Vấn đề quan trọng nhất trong kế toán hàng tồn kho là giá gốc được ghi nhận như một tài sản và được theo dõi cho đến khi doanh thu liên quan được ghi nhận. Chuẩn mực này cung cấp những hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá gốc và sau đó ghi nhận nó là một khoản chi phí, bao gồm khoản ghi giảm tới mức giá trị thuần có thể thực hiện được. Chuẩn mực này cũng hướng dẫn các phương pháp được sử dụng để xác định giá gốc hàng tồn kho. Phạm vi 1. Một đơn vị lập và trình bày báo cáo tài chính trên cở sở kế toán dồn tích phải áp dụng chuẩn mực này theo nguyên tắc giá gốc cho kế toán hàng tồn kho, ngoại trừ: (a) Chi phí dở dang phát sinh từ hợp đồng xây dựng, bao gồm các hợp đồng dịch vụ liên quan trực tiếp (xem chuẩn mực kế toán quốc tế về lĩnh vực công (IPSAS) 11, “Hợp đồng xây dựng”; (b) Công cụ tài chính; (c) Hàng tồn kho của người sản xuất là Gia súc, gia cầm, nông lâm sản và các quặng, khoáng sản với điều kiện chúng được xác định theo giá trị thuần có thể thực hiện phù hợp với các thông lệ đã được quy định trong các ngành kinh tế nhất định; và (d) Chi phí dịch vụ dở dang sẽ được cung cấp trực tiếp miễn phí hoặc gần như miễn phí cho người nhận. 2. Chuẩn mực này áp dụng cho tất cả các đơn vị công, không áp dụng cho các đơn vị kinh doanh bằng vốn Nhà nước. 3. Các đơn vị kinh doanh bằng vốn Nhà nước phải tuân thủ chuẩn mực kế toán quốc tế (IASs) do Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế công bố. Hướng dẫn số IPSAS 12 9 HÀNG TỒN KHO 1 của Ủy ban lĩnh vực công với tiêu đề “Báo cáo tài chính của các đơn vị kinh doanh bằng vốn Nhà nước” quy định rằng IASs là phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp, cho dù các doanh nghiệp đó thuộc khu vực công hay khu vực tư nhân. Vì vậy, Hướng dẫn số 1 khuyến cáo các đơn vị kinh doanh bằng vốn Nhà nước phải trình bày báo cáo tài chính phù hợp với IASs trên tất cả các khía cạnh trọng yếu. 4. Hàng tồn kho được đề cập trong đoạn 1(c) có thể được đánh giá theo giá trị thuần có thể thực hiện được ở những công đoạn nhất định của quá trình sản xuất. Ví dụ, khi các vụ mùa vụ nông nghiệp đang được thu hoạch hoặc khi các khoáng sản đang được khai thác và việc bán hàng được đảm bảo bằng những hợp đồng kỳ hạn hoặc bằng bảo lãnh của Chính phủ, hoặc khi tồn tại thị trường đồng nhất và khi có rất ít hoặc hầu như không có rủi ro của việc không bán được hàng. Những hàng tồn kho này nằm ngoài phạm vi của chuẩn mực này. 5. Hàng tồn kho được đề cập trong đoạn 1(d) không được quy định trong IAS 2 “Hàng tồn kho” và không thuộc phạm vi của chuẩn mực này vì chúng có liên quan đến những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực công cần phải được xem xét thêm. Các khái niệm 6. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau: Chi phí thay thế hiện hành là chi phí đơn vị phải gánh chịu để có được tài sản tại ngày báo cáo. Hàng tồn kho là những tài sản: (a) Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ được tiêu thụ trong quá trình sản xuất; (b) Dưới hình thức nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ được tiêu thụ hoặc phân phối trong quá trình cung cấp dịch vụ; (c) Được giữ để bán hoặc để phân phối trong chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường; hoặc (d) Đang trong quá trình sản xuất để bán hoặc phân phối. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trong kỳ hoạt động thông thường trừ đi chi phí ước tính cần thiết cho việc bán, trao đổi hoặc phân phối. Các thuật ngữ được hiểu trong các chuẩn mực kế toán công quốc tế khác IPSAS 12 10 HÀNG TỒN KHO được sử dụng trong chuẩn mực này với ý nghĩa tương tự chúng đã được định nghĩa trong các chuẩn mực khác đó, và được sao chép lại trong bảng chú giải thuật ngữ được xuất bản riêng. Hàng tồn kho 7. Hàng tồn kho bao gồm hàng hóa được mua và giữ để bán lại, ví dụ một đơn vị mua hàng hóa và nắm giữ để bán lại, hoặc đất đai và bất động sản khác được nắm giữ để bán. Hàng tồn kho còn bao gồm thành phẩm, hoặc sản phẩm dở dang đang trong quá trình sản xuất. Hàng tồn kho cũng bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ chuẩn bị sử dụng trong quá trình sản xuất và hàng hóa được đơn vị mua hoặc sản xuất để phân phối cho các đối tượng khác miễn phí hoặc với mức giá rất thấp; ví dụ như sách có tính chất giáo dục do cơ quan y tế biên soạn để tài trợ cho trường học. Trong nhiều đơn vị thuộc lĩnh vực công, hàng tồn kho liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hơn là hàng hóa mua và giữ để bán hoặc hàng hóa được sản xuất để bán. Trong trường hợp là nhà cung cấp dịch vụ, hàng tồn kho còn bao gồm các chi phí dịch vụ được mô tả trong đoạn 23 khi đơn vị vẫn chưa ghi nhận doanh thu liên quan (hướng dẫn về ghi nhận doanh thu có thể xem trong IPSAS 9, “Doanh thu từ các giao dịch trao đổi”). 8. Hàng tồn kho trong lĩnh vực công có thể bao gồm: (a) Quân trang, quân dụng; (b) Dự trữ cho việc sử dụng; (c) Vật liệu bảo dưỡng; (d) Phụ tùng thay thế cho máy móc và trang thiết bị, ngoại trừ các loại phụ tùng thay thế được quy định các chuẩn mực về Tài sản cố định hữu hình; (e) Dự trữ chiến lược (ví dụ như kho dự trữ năng lượng); (f) Dự trữ tiền chưa phát hành; (g) Dự trữ trong dịch vụ bưu điện để bán (ví dụ như tem bưu điện); (h) Sản phẩm dở dang, bao gồm: (i) Tài liệu cho các khóa đào tạo/giáo dục; và (ii) Dịch vụ khách hàng (ví dụ như dịch vụ kiểm toán) khi mà các dịch vụ đó được trao đổi ngang giá; và (i) Đất đai và bất động sản giữ để bán. IPSAS 12 11 HÀNG TỒN KHO 9. Khi Chính phủ nắm quyền xây dựng và phát hành một số tài sản, bao gồm tem bưu điện và tiền tệ thì những tài sản này được ghi nhận như là hàng tồn kho cho các mục đích của chuẩn mực này. Hàng tồn kho thuộc loại này không được báo cáo theo mệnh giá, mà được đánh giá theo theo quy định trong đoạn 11, tức là đánh giá theo chi phí in ấn hoặc chi phí đúc ra chúng. 10. Khi Chính phủ duy trì dự trữ chiến lược, ví dụ như dự trữ năng lượng (chẳng hạn như dầu lửa) để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và trong những trường hợp đặc biệt khác (chẳng hạn, khi có thiên tai hoặc khi cứu trợ dân sự khẩn cấp), những dự trữ này được ghi nhận là hàng tồn kho theo mục đích của chuẩn mục này và được xử lý một cách phù hợp. Xác định giá trị hàng tồn kho 11. Hàng tồn kho được đánh giá theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được, ngoại trừ các trường hợp quy định ở đoạn 12. 12. Hàng tồn kho được đánh giá theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá thay thế hiện tại trong trường hợp chúng được giữ để: (a) Phân phối miễn phí hoặc ở mức giá rất thấp; hoặc (b) Sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa để phân phối miễn phí hoặc ở mức giá rất thấp. Giá gốc hàng tồn kho 13. Giá gốc hàng tồn kho phải bao gồm toàn bộ chi phí mua, chi phí chế biến và những chi phí khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Chi phí mua 14. Chi phí mua hàng tồn kho bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (không bao gồm các khoản thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp được hoàn lại từ cơ quan thuế), chi phí vận chuyển, bốc xếp và những chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua thành phẩm, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và các khoản tương tự được trừ ra khỏi chi phí mua. 15. Chi phí mua có thể bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh liên quan trực tiếp đến lần mua hàng gần đây được tính theo ngoại tệ trên hóa đơn trong trường hợp được xử lý theo phương pháp thay thế được chấp nhận trong IPSAS 4 “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”. Chênh lệch tỷ giá IPSAS 12 12 HÀNG TỒN KHO hối đoái này chỉ được áp dụng cho các loại chênh lệch phát sinh trên cơ sở có sự mất giá hoặc phá giá trầm trọng của một đồng tiền bất chấp mọi công cụ dự phòng rủi ro nào và nó có tác động đến khoản nợ không thể thanh toán được và phát sinh trên từ những giao dịch mua hàng gần đây. Chi phí chế biến 16. Những chi phí chế biến hàng tồn kho từ sản phẩm dở dang thành hàng tồn kho dưới dạng thành phẩm phát sinh trước hết ở những nơi sản xuất. Chi phí chế biến hàng tồn kho bao gồm chi phí có liên quan trực tiếp đến số lượng sản phẩm sản xuất, ví dụ như chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí chế biến hàng tồn kho cũng bao gồm số phân bổ có hệ thống chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi, phát sinh trong quá trình chế biến nguyên liệu, vật liệu thành sản phẩm cuối cùng. Chi phí sản xuất chung cố định là những chi phí sản xuất gián tiếp và không thay đổi một cách tương đối theo khối lượng sản phẩm sản xuất, ví dụ như chi phí khấu hao và chi phí bảo dưỡng nhà xưởng, thiết bị sản xuất và chi phí quản lý hành chính. Chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí sản xuất gián tiếp và thay đổi một cách trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo khối lượng sản phẩm sản xuất, ví dụ như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp và chi phí nhân công gián tiếp. 17. Việc phân bổ chi phí sản xuất chung cố định vào chi phí chế biến dựa trên công suất bình thường của máy móc, thiết bị sản xuất. Công suất bình thường của máy móc là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình qua các thời kỳ hoặc mùa vụ trong các điều kiện bình thường, có tính đến phần hao hụt của công suất do bảo dưỡng máy móc theo như kế hoạch. Công suất thực tế của máy móc, thiết bị có thể được sử dụng nếu như nó xấp xỉ ngang bằng công suất bình thường. Số phân bổ chi phí sản xuất chung cố định cho mỗi đơn vị sản phẩm không được tăng lên do mức sản xuất kém hơn bình thường hoặc ngừng sản xuất. Số chi phí sản xuất chung không phân bổ được ghi nhận như là chi phí trong kỳ khi nó phát sinh. Trong thời kỳ mức sản xuất cao hơn bình thường thì số chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm giảm xuống, do đó hàng tồn kho không được đánh giá ở mức giá nêu trên. Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm trên cơ sở mức sử dụng thực tế của máy móc và thiết bị. 18. Ví dụ, phân bổ cả chi phí sản xuất cố định và chi phí sản xuất biến đổi phát sinh trong quá trình cải tạo lô đất giữ để bán thành các khu cho thuê hoặc để ở có thể bao gồm các chi phí liên quan đến tạo cảnh quan chung, hệ thống thoát nước, lắp đặt các đường ống dẫn cho mục đích liên lạc, v.v. IPSAS 12 13 HÀNG TỒN KHO 19. Một quy trình sản xuất có thể tạo ra nhiều sản phẩm cùng một thời gian. Ví dụ, trong trường hợp các sản phẩm được sản xuất đồng thời hoặc khi quy trình sản xuất tạo ra một sản phẩm chính và một sản phẩm phụ. Nếu các chi phí chế biến của mỗi một sản phẩm không thể tách biệt một cách riêng rẽ thì chúng sẽ được phân bổ cho các sản phẩm trên cơ sở hợp lý và nhất quán. Ví dụ, việc phân bổ có thể căn cứ vào doanh thu bán hàng tương ứng của mỗi một sản phẩm tại giai đoạn trong quá trình sản xuất khi những sản phẩm có thể xác định được một cách riêng rẽ hoặc vào lúc kết thúc sản xuất. Hầu hết các sản phẩm phụ xét về bản chất của nó là không trọng yếu. Trong trường hợp này, sản phẩm phụ được đánh giá theo giá trị thuần có thể thực hiện được và giá trị này được khấu trừ vào chi phí của sản phẩm chính. Vì lẽ đó, giá trị còn lại của sản phẩm chính sau khi khấu trừ không khác biệt nhiều so với chi phí chế biến nó. Chi phí khác 20. Chi phí khác được tính trong giá gốc hàng tồn kho trong trường hợp nó phát sinh nhằm đưa hàng tồn kho đến địa điểm và trạng thái hiện tại. Ví dụ, trong giá gốc hàng tồn kho có thể bao gồm cả chi phí ngoài sản xuất hoặc chi phí thiết kế sản phẩm cho những khách hàng cụ thể. 21. Những ví dụ sau là các khoản chi phí không được tính vào giá gốc hàng tồn kho và được ghi nhận như là chi phí trong kỳ khi nó phát sinh: (a) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất khác trên mức bình thường; (b) Chi phí lưu kho, trừ khi những khoản chi phí này cần thiết trong quá trình sản xuất trước một giai đoạn sản xuất tiếp theo; (c) Chi phí hành chính không liên quan đến việc đưa hàng tồn kho đến địa điểm và trạng thái hiện tại; và (d) Chi phí bán hàng. 22. Trong trường hợp hãn hữu, chi phí đi vay được tính vào giá gốc hàng tồn kho. Những trường hợp này được xác định theo phương pháp thay thế được chấp nhận trong IPSAS 5 “Chi phí đi vay”. Giá gốc hàng tồn kho của nhà cung cấp dịch vụ 23. Giá gốc hàng tồn kho của một nhà cung cấp dịch vụ chủ yếu bao gồm chi phí nhân công và chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả chi phí nhân viên giám sát và chi phí chung liên quan. Chi phí IPSAS 12 14 HÀNG TỒN KHO nhân công không liên quan đến việc cung cấp dịch vụ không được tính vào giá gốc hàng tồn kho. Chi phí nhân công, chi phí khác liên quan đến nhân viên bán hàng và nhân viên quản lý hành chính không được tính vào giá gốc hàng tồn kho mà được ghi nhận như là chi phí trong kỳ khi chúng phát sinh. Phương pháp xác định giá gốc hàng tồn kho 24. Phương pháp xác định giá gốc hàng tồn kho, ví dụ phương pháp chi phí định mức hoặc phương pháp bán lẻ có thể được sử dụng cho mục đích tiện lợi nếu như cho kết quả tính toán xấp xỉ với giá gốc. Chi phí định mức có tính đến các mức độ bình thường của nguyên liệu, vật liệu, nhân công, tính hiệu quả và công suất sử dụng máy móc, thiết bị. Mức độ bình thường luôn được xem xét lại và nếu cần thiết thì được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện hiện tại. Phương pháp tính giá gốc 25. Giá gốc của đối tượng hàng tồn kho không biến động thường xuyên, những hàng hóa hoặc dịch vụ sản xuất và được tách biệt cho những dự án cụ thể được xác định theo phương pháp giá đích danh. 26. Giá thực tế đích danh nghĩa là giá cụ thể gắn liền với những hàng tồn kho xác định. Đây là một phương pháp phù hợp đối với những hàng tồn kho được tách biệt cho một dự án cụ thể. Tuy nhiên, phương pháp giá đích danh không phù hợp khi có một số lượng lớn các đối tượng hàng tồn kho thường xuyên thay đổi. Trong những trường hợp như vậy, cách lựa chọn các mặt hàng có trong hàng tồn kho với những toan tính trước sẽ ảnh hưởng đến số lãi hoặc số lỗ trong kỳ. 27. Khi áp dụng đoạn 28, đơn vị phải sử dụng cách xác định giá gốc tương tự cho toàn bộ hàng tồn kho có cùng bản chất và mục đích sử dụng đối với đơn vị. Cách xác định khác được áp dụng đối với hàng tồn kho khác bản chất hoặc khác mục đích sử dụng (ví dụ, một loạt hàng nhất định được sử dụng trong một bộ phận và một loạt hàng tương tự được sử dụng trong một bộ phận khác). Sự khác biệt về địa lý khi lưu trữ hàng tồn kho (và tương ứng với nó là các quy định thuế khác nhau), bản thân nó, không đủ để lý giải cho việc sử dụng phương pháp khác để xác định giá gốc hàng tồn kho. 28. Giá gốc hàng tồn kho, ngoại trừ những đối tượng được quy định ở đoạn 25, phải được xác định theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) hoặc phương pháp bình quân gia quyền. IPSAS 12 15 HÀNG TỒN KHO 29. Phương pháp FIFO giả định rằng hàng tồn kho mua trước được bán trước, do đó hàng tồn kho cuối kỳ là những mặt hàng được mua hoặc được sản xuất ở gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp bình quân gia quyền, trị giá của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho tương tự được mua hoặc được sản xuất trong kỳ. Trị giá trung bình có thể được tính cho cả kỳ hoặc mỗi khi nhập một lô hàng mới, tùy thuộc vào điều kiện của đơn vị. Giá trị thuần có thể thực hiện được 30. Giá gốc hàng tồn kho không thu hồi đủ nếu như hàng tồn kho bị hư hỏng, lỗi thời toàn bộ hoặc từng phần hoặc khi giảm giá bán. Giá gốc hàng tồn kho cũng có thể không thu hồi đủ nếu chi phí ước tính để hoàn thiện hoặc chi phí ước tính để bán, trao đổi hoặc phân phối tăng lên. Việc ghi giảm giá gốc hàng tồn kho xuống bằng mức giá trị thuần có thể thực hiện được thể hiện tính nhất quán với quan điểm cho rằng tài sản không được phản ánh ở mức lớn hơn giá trị kinh tế hoặc dịch vụ tiềm tàng thu được từ việc bán, trao đổi, phân phối hoặc sử dụng chúng. 31. Hàng tồn kho được ghi giảm theo giá trị thuần có thể thực hiện cho từng loại mặt hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể ghi giảm gộp cho các mặt hàng tương đương hoặc mặt hàng liên quan. Việc ghi giảm gộp này có thể áp dụng cho một số các mặt hàng tồn kho có cùng mục đích hoặc công dụng và trên thực tế không thể đánh giá chúng một cách tách rời trong cùng một quy trình sản xuất. Việc ghi giảm hàng tồn kho dựa trên việc phân loại hàng tồn kho như thành phẩm hoặc toàn bộ hàng tồn kho trong một bộ phận sản xuất cụ thể hoặc theo danh giới địa lý là không hợp lý. Các nhà cung cấp dịch vụ thường cộng dồn chi phí liên quan đến từng dịch vụ theo đó giá bán của từng dịch vụ riêng rẽ được xác định. Do đó, mỗi một dịch vụ được hạch toán là một khoản riêng biệt. 32. Việc ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được phải dựa trên bằng chứng tin cậy nhất thu thập được tại thời điểm ước tính sao cho giá trị hàng tồn kho hy vọng là thực hiện được. Những ước tính này có tính đến sự biến động của giá cả hoặc chi phí trực tiếp liên quan đến sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc ký kế toán trong trường hợp những sự kiện đó xác nhận những điều kiện tại thời điểm cuối kỳ kế toán. 33. Việc ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được cần phải xem xét đến cả mục đích của việc dữ trữ hàng tồn kho. Ví dụ, giá trị thuần có thể thực hiện được của khối lượng hàng tồn kho được giữ để đáp ứng cho các hợp đồng IPSAS 12 16 . chuẩn mực này. IPSAS 12 19 HÀNG TỒN KHO IPSAS 12 20 HÀNG TỒN KHO So sánh với IAS 2 Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) 12 Hàng tồn kho được soạn. lưu trữ hàng tồn kho thì hàng tồn kho được đánh giá theo các quy định tại đoạn 11. IPSAS 12 17 HÀNG TỒN KHO Ghi nhận chi phí 37. Khi hàng tồn kho được

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] IPSAS 12 – HÀNG TỒN KHO – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: IPSAS 12 – HÀNG TỒN KHO, IPSAS 12 – HÀNG TỒN KHO

Hy vọng thông qua bài viết IPSAS 12 – HÀNG TỒN KHO . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button