[Download] Hỏi đáp về WTO – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 22:17

Download

Năm 2003, đáp ứng mối quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và công chúng, Dự án MUTRAP đã xuất bản cuốn sách mang tên “Hỏi đáp về WTO”, nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về WTO, dưới hình thức câu hỏi và trả lời. MUTRAP II MULTILATERAL TRADE ASSISTANCE PROJECT implemented Website: http://www.mutrap.org.vn H I Á P V WTO Ỏ Đ Ề Questions and Answers on WTO HÀ N I, 2006Ộ Page 2 – -2 L I NÓI U Ờ ĐẦ N m 2003, áp ng m i quan tâm c a c ng ng doanh nghi p Vi t Nam và công chúng, Dă đ ứ ố ủ ộ đồ ệ ệ ự án MUTRAP ã xu t b n cu n sách mang tên “H i áp v WTO”, nh m cung c p nh ng đ ấ ả ố ỏ đ ề ằ ấ ữ thông tin c b n v WTO, d i hình th c câu h i và tr l i. K t khi cu n sách c xu t ơ ả ề ướ ứ ỏ ả ờ ể ừ ố đượ ấ b n, Vi t Nam ã có nh ng b c ti n quan tr ng trong ti n trình gia nh p WTO và hi n ang ả ệ đ ữ ướ ế ọ ế ậ ệ đ trong giai o n k t thúc các cu c àm phán. Cu n sách do v y ã c chào ón n ng nhi t đ ạ ế ộ đ ố ậ đ đượ đ ồ ệ và luôn c ông o b n c quan tâm, chính i u này ã khích l MUTRAP tái b n n đượ đ đả ạ đọ đ ề đ ệ ả ấ ph m này. ẩ MUTRAP xin trân tr ng gi i thi u tái b n cu n sách “H i áp v WTO” và hy v ng cu n ọ ớ ệ ả ố ỏ đ ề ọ ố sách s góp ph n nâng cao ki n th c, giúp nh ng b n c quan tâm hi u rõ h n v WTO c ng ẽ ầ ế ứ ữ ạ đọ ể ơ ề ũ nh nh ng nh h ng i v i Vi t Nam.ư ữ ả ưở đố ớ ệ Chúng tôi xin chân thành c m n tác gi Tr n Thanh H i và các c ng s ã cho phép D án ả ơ ả ầ ả ộ ựđ ự tái b n cu n sách này. ả ố FOREWORD In 2003, to meet the increasing interest of the Vietnamese business community and the public at large, the MUTRAP Project published a book titled “Questions and Answers on WTO” which provided essential information, in the form of questions and answers, on the WTO. Since the publication of the book, Vietnam has made significant steps in its WTO accession process and is now at the stage of wrapping up the accession negotiations. The book is therefore warmly welcomed and has continuously been in high demand, which has encouraged MUTRAP to bring in a reprint. MUTRAP is pleased to introduce the reprint of “Questions and Answers on the WTO” and confident that it will be helpful and informative enough to bring assistance to those who are interested in better understanding the WTO and its impacts on Vietnam. We would like to sincerely thank the author, Mr. Tran Thanh Hai and his collaborators for permitting the Project to republish the book. Trân tr ng ọ Cu n sách này ã c biên so n v i s h tr tài chính c a U ban Châu Âu. Quan i m trong cu n sách nàyố đ đượ ạ ớ ự ỗ ợ ủ ỷ đ ể ố là c a các chuyên gia t v n và do ó không th hi n quan i m chính th c c a U ban Châu Âu ủ ư ấ đ ể ệ đ ể ứ ủ ỷ This book has been prepared with financial assistance from the Commission of the European Communities. The views expressed herein are those of the consultants and therefore in no way reflect the official opinion of the Commission Peter Naray Tr ng nhóm chuyên gia Châu Âu ưở Tr n Th Thu H ng ầ ị ằ Giám c D án đố ự Page 3 – -3 L I C M N Ờ Ả Ơ Cu n sách H i áp v WTO ã c biên so n nh m nâng cao hi u bi t vố ỏ đ ề đ đượ ạ ằ ể ế ề ti n trình gia nh p T ch c Th ng m i th gi i c a Vi t Nam. D án ế ậ ổ ứ ươ ạ ế ớ ủ ệ ự MUTRAP xin c m n nh ng óng góp quý báu c a tác gi , ông Tr n Thanh ả ơ ữ đ ủ ả ầ H i ã cho phép ph bi n n ph m này trong khuôn khô ho t ng c a Dả đ ổ ế ấ ẩ ạ độ ủ ự án. D án MUTRAP xin chân thành c m n U ban châu Âu ã h tr tàiự ả ơ ỷ đ ỗ ợ chính cho vi c xu t b n n ph m này. ệ ấ ả ấ ẩ Thông tin v cu n sách hi n có t i trang Web c a D án: ề ố ệ ạ ủ ự http://www.mutrap.org.vn ACKNOWLEDGEMENT This book “Question and Answers on WTO” has been prepared to improve the understanding of the ongoing process of Vietnam’s accession to the World Trade Organization”. MUTRAP acknowledges with thanks the excellent cooperation by the author, Mr. Tran Thanh Hai, who kindly granted the copyright to the Multilateral Trade Policy Assistance Programme (MUTRAP) for wider distribution of this material in the framework of MUTRAP activities. The publication was organized by MUTRAP with financial assistance from the European Union. The same information is also available on the MUTRAP website: http://www.mutrap.org.vn Page 4 – -4 # Tiêu đề 1 L i nói u ờ đầ 2 2 L i c m n ờ ả ơ 3 3 Khái ni m v WTOệ ề 5 4 Các nguyên t c chung c a GATT ắ ủ 12 5 Các hàng rào k thu t i v i th ng m i ỹ ậ đố ớ ươ ạ 21 6 V sinh d ch tệ ị ễ 25 7 Th t c c p phép nh p kh u ủ ụ ấ ậ ẩ 29 8 Quy ch xu t xế ấ ứ 31 9 Xác nh tr giá h i quan đị ị ả 34 10 Ki m nh tr c khi x p hàng ể đị ướ ế 37 11 Tr c p và Phá giá ợ ấ 40 12 Các bi n pháp t vệ ự ệ 45 13 Hàng d t may và hàng nông s n ệ ả 48 14 Th ng m i liên quan n chính phươ ạ đế ủ 55 15 u tĐầ ư 59 16 D ch vị ụ 62 17 Quy n s h u trí tuề ở ữ ệ 69 18 C ch Gi i quy t Tranh ch p và C ch Rà soát Chính sách Th ng m i ơ ế ả ế ấ ơ ế ươ ạ 75 19 Các v n m i trong WTO ấ đề ớ 83 20 Gia nh p WTO ậ 88 21 Ph l c I ụ ụ 94 22 Ph l c II ụ ụ 96 Page 5 – -5 1- KHÁI NI M V WTO Ệ Ề 1. H th ng th ng m i a ph ng là gì? ệ ố ươ ạ đ ươ a ph ng có ngh a là nhi u bên. H th ng th ng m i a ph ng tr c h t c Đ ươ ĩ ề ệ ố ươ ạ đ ươ ướ ế đượ hi u là h th ng th ng m i có nhi u n c cùng tham gia, cùng áp d ng nh ng lu t l , ể ệ ố ươ ạ ề ướ ụ ữ ậ ệ quy c chung. i u này i l p v i các m i quan h th ng m i song ph ng, trong ướ Đ ề đố ậ ớ ố ệ ươ ạ ươ ó ch có hai n c t tho thu n nh ng quy t c i u ch nh th ng m i gi a hai n c đ ỉ ướ ự ả ậ ữ ắ đ ề ỉ ươ ạ ữ ướ ó v i nhau. đ ớ Trong WTO, t ” a ph ng” có ý ngh a phân nh rõ r t h n. H th ng th ng m i a ừ đ ươ ĩ đị ệ ơ ệ ố ươ ạ đ ph ng dùng ch h th ng th ng m i do WTO i u ch nh. Do không ph i toàn bươ để ỉ ệ ố ươ ạ đ ề ỉ ả ộ các n c trên th gi i u là thành viên WTO nên ” a ph ng” s ch ph m vi h p ướ ế ớ đề đ ươ ẽ ỉ ạ ẹ h n “toàn c u”. M t khác, ” a ph ng” c ng không ng ngh a v i nh ng tho thu n ơ ầ ặ đ ươ ũ đồ ĩ ớ ữ ả ậ c a t ng nhóm n c t i m t khu v c nh t nh trên th gi i, ví d nh EU, ASEAN, ủ ừ ướ ạ ộ ự ấ đị ế ớ ụ ư NAFTA, v.v . Nh v y, ” a ph ng” là khái ni m ng gi a “toàn c u” và “khu v c”. ư ậ đ ươ ệ đứ ữ ầ ự C n l u ý r ng trong quan h qu c t nói chung, ” a ph ng” có th ch b t k m i ầ ư ằ ệ ố ế đ ươ ể ỉ ấ ỳ ố quan h nào có h n hai n c tr lên tham gia. ệ ơ ướ ở 2. T i sao ngày nay ng i ta l i nói nhi u n a ph ng? ạ ườ ạ ề đế đ ươ a ph ng không ph i là quá m i. H i Qu c liên (ho t ng t n m 1919) và t ch c Đ ươ ả ớ ộ ố ạ độ ừ ă ổ ứ k th a là Liên h p qu c là m t minh ch ng c a h th ng a ph ng. ế ừ ợ ố ộ ứ ủ ệ ố đ ươ V i vi c GATT có hi u l c t n m 1948, h th ng th ng m i a ph ng chính th c ớ ệ ệ ự ừ ă ệ ố ươ ạ đ ươ ứ ra i và n nay ã t n t i h n n a th k . M c dù có th i gian t n t i dài nh v y, đờ đế đ ồ ạ ơ ử ế ỷ ặ ờ ồ ạ ư ậ nh ng trong nhi u n m, GATT v n ch là m t nhóm n c h n ch v i m t ch duy ư ề ă ẫ ỉ ộ ướ ạ ế ớ ộ ủđề nh t là c t gi m thu quan. V i nh ng k t qu tích c c c a Vòng Uruguay, GATT ã ấ ắ ả ế ớ ữ ế ả ự ủ đ m r ng ph m vi c a mình h n r t nhi u và tr thành m t t ch c chính th c – WTO. ở ộ ạ ủ ơ ấ ề ở ộ ổ ứ ứ S có m t c a h u h t các n n kinh t l n c ng nh s gia t ng s l ng thành viên ự ặ ủ ầ ế ề ế ớ ũ ư ự ă ố ượ làm cho GATT/WTO có m t v trí n i b t trong th ng m i toàn c u. ộ ị ổ ậ ươ ạ ầ Do h th ng a ph ng áp d ng ng lo t v i nhi u n c nên thông qua h th ng này, ệ ố đ ươ ụ đồ ạ ớ ề ướ ệ ố vi c xây d ng các quy t c chung v th ng m i s nhanh chóng h n. V i nguyên t c ệ ự ắ ề ươ ạ ẽ ơ ớ ắ t i hu qu c, vi c t c nh ng u ãi t i h th ng này c ng có ngh a là t c ố ệ ố ệ đạ đượ ữ ư đ ạ ệ ố ũ ĩ đạ đượ u ãi t h n m t tr m n c thành viên khác. M t s n c c ng mu n s d ng hư đ ừ ơ ộ ă ướ ộ ố ướ ũ ố ử ụ ệ th ng này gi i quy t nh ng v n quan h th ng m i song ph ng. N u nhố để ả ế ữ ấ đề ệ ươ ạ ươ ế ư nh ng n c nghèo th ng b nh ng n c giàu chèn ép khi àm phán th ng m i song ữ ướ ườ ị ữ ướ đ ươ ạ ph ng thì t i m t di n àn a ph ng, h có th góp chung ti ng nói t o nên m t ươ ạ ộ ễ đ đ ươ ọ ể ế để ạ ộ nh h ng nh t nh i v i nh ng n c giàu. ả ưở ấ đị đố ớ ữ ướ 3. Th nào là t do hoá th ng m i, nh ng tác ng c a quá trình ó là gì?ế ự ươ ạ ữ độ ủ đ T do hoá th ng m i là vi c d b nh ng hàng rào do các n c l p nên nh m làm ự ươ ạ ệ ỡ ỏ ữ ướ ậ ằ cho lu ng hàng hoá di chuy n t n c này sang n c khác c thu n l i h n trên cồ ể ừ ướ ướ đượ ậ ợ ơ ơ s c nh tranh bình ng. Nh ng hàng rào nói trên có th là thu quan, gi y phép xu t ở ạ đẳ ữ ể ế ấ ấ nh p kh u, quy nh v tiêu chu n ch t l ng hàng hoá, yêu c u ki m d ch, ph ng ậ ẩ đị ề ẩ ấ ượ ầ ể ị ươ pháp ánh thu , v.v . Các hàng rào nói trên u là nh ng i t ng c a các hi p nh đ ế đề ữ đố ượ ủ ệ đị mà WTO ang giám sát th c thi. đ ự Page 6 – -6 Trên c s lý thuy t l i th so sánh, l i ích l n nh t c a t do hóa th ng m i là thúc ơ ở ế ợ ế ợ ớ ấ ủ ự ươ ạ y ngày càng nhi u n c tham gia buôn bán, trao i hàng hoá, t ó thúc y t ng đẩ ề ướ đổ ừđ đẩ ă tr ng kinh t . V i ng i tiêu dùng, hàng hoá l u thông d dàng h n em l i cho hưở ế ớ ườ ư ễ ơ đ ạ ọ c h i l a ch n hàng hoá t t h n v i giá r h n (ng i tiêu dùng ây có th hi u là ơ ộ ự ọ ố ơ ớ ẻ ơ ườ ởđ ể ể c nh ng nhà s n xu t nh p kh u nguyên v t li u s n xu t ra nh ng hàng hoá ả ữ ả ấ ậ ẩ ậ ệ để ả ấ ữ khác). Nh ng, c ng không ph i ng u nhiên mà các n c l i d ng lên nh ng hàng rào làmư ũ ả ẫ ướ ạ ự ữ nh h ng n s l u thông hàng hoá. Lý do các n c làm vi c này là nh m b o hả ưở đế ự ư để ướ ệ ằ ả ộ s n xu t trong n c tr c s c nh tranh c a hàng hoá bên ngoài ( i u này có ý ngh a ả ấ ướ ướ ự ạ ủ đ ề ĩ l n vì s n xu t trong n c suy gi m s nh h ng n công n vi c làm và qua ó n ớ ả ấ ướ ả ẽả ưở đế ă ệ đ đế n nh xã h i), t ng ngu n thu cho ngân sách (thông qua thu thu quan), ti t gi m ổ đị ộ ă ồ ế ế ả ngo i t (chi cho mua s m hàng hoá n c ngoài), b o v s c kho con ng i, ng-ạ ệ ắ ướ ả ệ ứ ẻ ườ độ th c v t kh i nh ng hàng hoá kém ch t l ng hay có nguy c gây b nh, v.v . T do ự ậ ỏ ữ ấ ượ ơ ệ ự hoá th ng m i, nh ng m c khác nhau, s làm y u i ho c m t d n các hàng rào ươ ạ ở ữ ứ độ ẽ ế đ ặ ấ ầ nói trên và nh th s nh h ng n m c ích t ra khi thi t l p hàng rào.ư ế ẽả ưở đế ụ đ đặ ế ậ 4. Xin hãy cho bi t l ch s hình thành c a GATT.ế ị ử ủ GATT t n t i su t 46 n m (1948-1994), nh ng s ra i c a nó l i là m t i u không ồ ạ ố ă ư ự đờ ủ ạ ộ đ ề nh tr c. đị ướ Ngay t khi Chi n tranh Th gi i th hai ch a k t thúc, các n c ã ngh n vi c ừ ế ế ớ ứ ư ế ướ đ ĩ đế ệ thi t l p các nh ch chung v kinh t h tr công cu c tái thi t sau chi n tranh. ế ậ đị ế ề ếđể ỗ ợ ộ ế ế H i ngh Bretton Woods tri u t p bang New Hampshire (Hoa K ) n m 1944 nh m ộ ị ệ ậ ở ỳ ă ằ m c ích này. K t qu c a H i ngh Bretton Woods là s ra i c a 2 t ch c tàiụ đ ế ả ủ ộ ị ự đờ ủ ổ ứ chính: Ngân hàng Tái thi t và Phát tri n Qu c t (nay g i là ế ể ố ế ọ Ngân hàng Th gi i ế ớ – WB) và Qu Ti n t Qu c t ỹ ề ệ ố ế(IMF). M t t ch c chung v th ng m i c ng c ộ ổ ứ ề ươ ạ ũ đượ đề xu t thành l p v i tên g i ấ ậ ớ ọ T ch c Th ng m i Qu c t ổ ứ ươ ạ ố ế(ITO). Ph m vi ra cho ITO là khá l n, bao trùm lên c các v n vi c làm, u t , c nh ạ đề ớ ả ấ đề ệ đầ ư ạ tranh, d ch v , vì th vi c àm phán Hi n ch ng (hi u cách khác là i u l ) c a ITO ị ụ ế ệ đ ế ươ ể Đ ề ệ ủ di n ra khá lâu. Trong khi ó, vì mong mu n s m c t gi m thu quan y m nh ễ đ ố ớ ắ ả ế đểđẩ ạ công cu c tái thi t sau chi n tranh, n m 1946, m t nhóm 23 n c ã àm phán riêng ộ ế ế ă ộ ướ đ đ r và t c m t s u ãi thu quan nh t nh. ràng bu c nh ng u ãi ã t ẽ đạ đượ ộ ố ư đ ế ấ đị Để ộ ữ ư đ đ đạ c, nhóm 23 n c này quy t nh l y m t ph n v chính sách th ng m i trong dđượ ướ ế đị ấ ộ ầ ề ươ ạ ự th o Hi n ch ng ITO, bi n nó thành Hi p nh chung v Thu quan và Th ng m i ả ế ươ ế ệ đị ề ế ươ ạ (GATT). GATT có hi u l c t 1/1/1948 nh m t tho thu n t m th i trong khi chệ ự ừ ư ộ ả ậ ạ ờ ờ ITO c thành l p. Nh ng ITO không ra i: m c dù Hi n ch ng ITO ã c đượ ậ ư đờ ặ ế ươ đ đượ thông qua t i Havana (Cuba) tháng 3/1948, nh ng vi c Qu c h i Hoa K trì hoãn ạ ư ệ ố ộ ỳ không phê chu n Hi n ch ng làm cho các n c khác c ng không phê chu n, d n n ẩ ế ươ ướ ũ ẩ ẫ đế ITO không tr thành hi n th c. Do v y, GATT tr thành c c u a ph ng duy nh t ở ệ ự ậ ở ơ ấ đ ươ ấ i u ch nh th ng m i qu c t cho n khi WTO ra i. đ ề ỉ ươ ạ ố ế đế đờ 5. GATT là m t t ch c, có úng không?ộ ổ ứ đ GATT ch a bao gi là m t t ch c. ó ch t ng là m t hi p nh có vai trò bao trùmư ờ ộ ổ ứ Đ ỉ ừ ộ ệ đị trong i s ng th ng m i qu c t trong ó ra nh ng nguyên t c c b n c a th ng đờ ố ươ ạ ố ế đ đề ữ ắ ơ ả ủ ươ m i qu c t và nh ng nguyên t c ó v n t n t i cho n ngày nay. ạ ố ế ữ ắ đ ẫ ồ ạ đế Page 7 – -7 Tuy nhiên, s i u hành GATT làm ng i ta có c m giác ây nh là m t t ch c. ựđ ề ườ ả đ ư ộ ổ ứ GATT i u hành các vòng àm phán kéo dài nhi u n m v i s tham gia c a hàng đ ề đ ề ă ớ ự ủ ch c qu c gia t kh p các châu l c. Do t m vóc l n lao c a nó c ng nh giá tr nh ng ụ ố ừ ắ ụ ầ ớ ủ ũ ư ị ữ kh i l ng th ng m i mà nó i u ti t, GATT có riêng m t Ban Th ký theo dõi, ố ượ ươ ạ đ ề ế ộ ư để giám sát vi c th c hi n Hi p nh. di n t hình th c t n t i này c a GATT, có ệ ự ệ ệ đị Để ễ ả ứ ồ ạ ủ ng i ã g i GATT là m t ” nh ch “. ườ đ ọ ộ đị ế Minh ch ng rõ ràng chính là s ra i c a WTO. M t trong nh ng m c ích c a vi c ứ ự đờ ủ ộ ữ ụ đ ủ ệ xu t hi n WTO chính là nh m th ch hoá GATT, bi n GATT thành m t t ch c th c ấ ệ ằ ể ế ế ộ ổ ứ ự s . ự M t i u d th y v tính ch t c a GATT là các n c tham gia GATT ch c g i là ộ đ ề ễ ấ ề ấ ủ ướ ỉ đượ ọ các bên ký k tế . Trong khi ó, v i m t t ch c chính th c nh WTO sau này, các n c đ ớ ộ ổ ứ ứ ư ướ tham gia c g i là đượ ọ thành viên. 6. Sau khi WTO ra i thì GATT có còn t n t i hay không? đờ ồ ạ GATT v n t n t i, v i t cách là m t trong các v n b n pháp lý c a WTO. Nh ng ẫ ồ ạ ớ ư ộ ă ả ủ ư GATT không ph i là v n b n pháp lý duy nh t, bên c nh ó còn xu t hi n nhi u v n ả ă ả ấ ạ đ ấ ệ ề ă b n khác nh Hi p nh chung v Th ng m i D ch v , Hi p nh Nông nghi p, Hi p ả ư ệ đị ề ươ ạ ị ụ ệ đị ệ ệ nh v quy n s h u trí tu liên quan n th ng m i, v.v . đị ề ề ở ữ ệ đế ươ ạ GATT c a th i k WTO c ng có khác v i GATT thu ban u. phân bi t, ng i taủ ờ ỳ ũ ớ ở đầ Để ệ ườ g i GATT ban u là GATT 1947, còn GATT c a th i k WTO là GATT 1994 (theo ọ đầ ủ ờ ỳ th i gian thông qua v n b n này). ờ ă ả 7. T i sao l i g i là Vòng Uruguay và lý do gì làm cho Vòng àm phán này n i ti ng ạ ạ ọ đ ổ ế n v y? đế ậ Vòng àm phán th 8 c a GATT khai m c tháng 9/1986 t i Punta del Este, Uruguay, đ ứ ủ ạ ạ vì th vòng àm phán này c t tên là Vòng Uruguay. ế đ đượ đặ Vòng Uruguay n i ti ng vì nhi u lý do. Tr c h t, ây là vòng àm phán dài nh t và ổ ế ề ướ ế đ đ ấ có s n c tham gia ông nh t trong l ch s c a GATT. ây có l c ng là m t trong ố ướ đ ấ ị ử ủ Đ ẽ ũ ộ nh ng vòng àm phán l n nh t t tr c n nay. Th hai, Vòng Uruguay ã t c ữ đ ớ ấ ừ ướ đế ứ đ đạ đượ nh ng k t qu v t b c so v i các vòng àm phán tr c, c bi t là v i vi c a c ữ ế ả ượ ậ ớ đ ướ đặ ệ ớ ệ đư đượ c th ng m i d ch v và s h u trí tu vào ph m vi i u ch nh c a GATT. Th ba, ả ươ ạ ị ụ ở ữ ệ ạ đ ề ỉ ủ ứ vòng àm phán này ã d n n s ra i c a WTO – m t t ch c chính th c giámđ đ ẫ đế ự đờ ủ ộ ổ ứ ứ để sát các ho t ng th ng m i a ph ng. Nh ng k t qu c a Vòng Uruguay tr thành ạ độ ươ ạ đ ươ ữ ế ả ủ ở v n ki n chính th c c a WTO.ă ệ ứ ủ 8. Ngoài Vòng Uruguay, GATT còn có nh ng vòng àm phán nào n a? ữ đ ữ GATT có t ng c ng 8 vòng àm phán. Vòng àm phán u tiên chính là vòng àmổ ộ đ đ đầ đ phán d n n s hình thành c a GATT. H u h t các vòng àm phán u di n ra t i ẫ đế ự ủ ầ ế đ đề ễ ạ Geneva (Thu S ), n i óng tr s Ban Th ký c a GATT. B ng d i ây cho bi t ỵ ỹ ơ đ ụ ở ư ủ ả ướ đ ế m t s thông tin v các vòng àm phán này. ộ ố ề đ T/t Tên vòng àm phánđ N m ă Ch àm phán ủđềđ S n c ố ướ tham gia Page 8 – -8 1 Geneva 1947 thu quan ế 23 2 Annecy 1949 thu quan ế 13 3 Torquay 1951 thu quan ế 38 4 Geneva 1956 thu quan ế 26 5 Dillon 1960 – 1961 thu quan ế 26 6 Kennedy 1964 – 1967 thu quan và các bi n pháp ch ng phá giá ế ệ ố 62 7 Tokyo 1973 – 1979 thu quan, các bi n pháp phi thu quan, các ế ệ ế hi p nh khung ệ đị 102 8 Uruguay 1986 – 1994 thu quan, các bi n pháp phi thu quan, d ch ế ệ ế ị v , s h u trí tu , gi i quy t tranh ch p, nông ụ ở ữ ệ ả ế ấ nghi p, hàng d t may, v.v . ệ ệ 123 9. WTO là gì? WTO là tên vi t t t ti ng Anh c a ế ắ ế ủ T ch c Th ng m i Th gi iổ ứ ươ ạ ế ớ . WTO c chính đượ th c thành l p t ngày 1/1/1995 theo Hi p nh thành l p T ch c Th ng m i Thứ ậ ừ ệ đị ậ ổ ứ ươ ạ ế gi i ký t i Marrakesh (Ma-r c) ngày 15/4/1994. ớ ạ ố 10. Ch c n ng c a WTO? ứ ă ủ WTO có 4 ch c n ng chính: ứ ă H tr và giám sát vi c th c hi n các Hi p nh WTO; ỗ ợ ệ ự ệ ệ đị Thúc y t do hoá th ng m i và là di n àn cho các cu c àm phán th ng đẩ ự ươ ạ ễ đ ộ đ ươ m i;ạ Gi i quy t tranh ch p th ng m i gi a các n c thành viên; ả ế ấ ươ ạ ữ ướ Rà soát chính sách th ng m i c a các n c thành viên. ươ ạ ủ ướ 11. C c u t ch c c a WTO? ơ ấ ổ ứ ủ WTO là m t t ch c liên chính ph . C quan cao nh t c a WTO là H i ngh Bộ ổ ứ ủ ơ ấ ủ ộ ị ộ tr ng bao g m i di n c a t t c các n c thành viên, h p ít nh t m t l n trong 2 ưở ồ đạ ệ ủ ấ ả ướ ọ ấ ộ ầ n m. Các c quan th ng tr c i u hành công vi c chung c a WTO. Các c quan này ă ơ ườ ự đ ề ệ ủ ơ là: i H i ng: C quan th ng tr c cao nh t c a WTO, bao g m i di n c a t t Đạ ộ đồ ơ ườ ự ấ ủ ồ đạ ệ ủ ấ c các n c thành viên. i H i ng th c hi n ch c n ng c a H i ngh Bả ướ Đạ ộ đồ ự ệ ứ ă ủ ộ ị ộ tr ng gi a các k H i ngh và th c hi n m t s nhi m v khác c c p trong ưở ữ ỳ ộ ị ự ệ ộ ố ệ ụ đượ đề ậ các Hi p nh. ệ đị C quan Gi i quy t Tranh ch p: Là i H i ng h p khi c n thi t gi i quy t ơ ả ế ấ Đạ ộ đồ ọ ầ ế để ả ế các v tranh ch p th ng m i. C quan này có th có ch t ch và các th t c làmụ ấ ươ ạ ơ ể ủ ị ủ ụ vi c riêng. ệ C quan Rà soát Chính sách Th ng m i: Là i H i ng h p khi c n thi t rà ơ ươ ạ Đạ ộ đồ ọ ầ ế để soát ch ng trình th ng m i c a các n c thành viên. C quan này có th có chươ ươ ạ ủ ướ ơ ể ủ t ch và các th t c làm vi c riêng. ị ủ ụ ệ H i ng Th ng m i Hàng hoá ộ đồ ươ ạ H i ng Th ng m i D ch vộ đồ ươ ạ ị ụ H i ng v các v n S h u Trí tu liên quan n Th ng m i ộ đồ ề ấ đề ở ữ ệ đế ươ ạ Page 9 – -9 D i các H i ng nói trên là m t lo t các u ban và c quan giúp vi c khác giám sátướ ộ đồ ộ ạ ỷ ơ ệ các v n chuyên môn và là n i th o lu n v các v n n y sinh khi th c hi n các ấ đề ơ ả ậ ề ấ đề ả ự ệ Hi p nh WTO. ệ đị 12. C ch ra quy t nh c a WTO nh th nào? ơ ế ế đị ủ ư ế H u h t m i quy t nh c a WTO u c thông qua theo nguyên t c ầ ế ọ ế đị ủ đề đượ ắ ng thu nđồ ậ . Tuy nhiên, có m t s tr ng h p WTO ra quy t nh theo ph ng th c bi u quy t. ộ ố ườ ợ ế đị ươ ứ ể ế Trong tr ng h p này, m i n c có m t phi u, tr Liên minh châu Âu có s phi u ườ ợ ỗ ướ ộ ế ừ ố ế b ng s thành viên c a Liên minh. ằ ố ủ Vi c di n gi i m t hi p nh c n c a s 3/4 n c thành viên WTO thông qua; ệ ễ ả ộ ệ đị ầ đượ đ ố ướ Vi c mi n tr m t ngh a v cho m t n c thành viên c n có c a s 3/4 t i ệ ễ ừ ộ ĩ ụ ộ ướ ầ đượ đ ố ạ H i ngh B tr ng; ộ ị ộ ưở Quy t nh s a i n i dung các i u kho n hi p nh c n ph i c t t c ho c ế đị ử đổ ộ đ ề ả ệ đị ầ ả đượ ấ ả ặ . Thông tin, tuyên truy n v WTO. ề ề 16. WTO là m t t ch c qu c t . V y ngôn ng làm vi c c a WTO nh th nào? ộ ổ ứ ố ế ậ ữ ệ ủ ư ế WTO s d ng ba ngôn ng chính. Ministerial Conference ng thu n đồ ậ : consensus Ban Th ký WTO ư : WTO Secretariat T ng Giám c WTO ổ đố : WTO Director-General ch p thu n c gói ấ ậ ả : single

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Hỏi đáp về WTO – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Hỏi đáp về WTO , Hỏi đáp về WTO

Hy vọng thông qua bài viết Hỏi đáp về WTO . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

[Download] Hỏi đáp về WTO – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 22:17

Download

Năm 2003, đáp ứng mối quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và công chúng, Dự án MUTRAP đã xuất bản cuốn sách mang tên “Hỏi đáp về WTO”, nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về WTO, dưới hình thức câu hỏi và trả lời. MUTRAP II MULTILATERAL TRADE ASSISTANCE PROJECT implemented Website: http://www.mutrap.org.vn H I Á P V WTO Ỏ Đ Ề Questions and Answers on WTO HÀ N I, 2006Ộ Page 2 – -2 L I NÓI U Ờ ĐẦ N m 2003, áp ng m i quan tâm c a c ng ng doanh nghi p Vi t Nam và công chúng, Dă đ ứ ố ủ ộ đồ ệ ệ ự án MUTRAP ã xu t b n cu n sách mang tên “H i áp v WTO”, nh m cung c p nh ng đ ấ ả ố ỏ đ ề ằ ấ ữ thông tin c b n v WTO, d i hình th c câu h i và tr l i. K t khi cu n sách c xu t ơ ả ề ướ ứ ỏ ả ờ ể ừ ố đượ ấ b n, Vi t Nam ã có nh ng b c ti n quan tr ng trong ti n trình gia nh p WTO và hi n ang ả ệ đ ữ ướ ế ọ ế ậ ệ đ trong giai o n k t thúc các cu c àm phán. Cu n sách do v y ã c chào ón n ng nhi t đ ạ ế ộ đ ố ậ đ đượ đ ồ ệ và luôn c ông o b n c quan tâm, chính i u này ã khích l MUTRAP tái b n n đượ đ đả ạ đọ đ ề đ ệ ả ấ ph m này. ẩ MUTRAP xin trân tr ng gi i thi u tái b n cu n sách “H i áp v WTO” và hy v ng cu n ọ ớ ệ ả ố ỏ đ ề ọ ố sách s góp ph n nâng cao ki n th c, giúp nh ng b n c quan tâm hi u rõ h n v WTO c ng ẽ ầ ế ứ ữ ạ đọ ể ơ ề ũ nh nh ng nh h ng i v i Vi t Nam.ư ữ ả ưở đố ớ ệ Chúng tôi xin chân thành c m n tác gi Tr n Thanh H i và các c ng s ã cho phép D án ả ơ ả ầ ả ộ ựđ ự tái b n cu n sách này. ả ố FOREWORD In 2003, to meet the increasing interest of the Vietnamese business community and the public at large, the MUTRAP Project published a book titled “Questions and Answers on WTO” which provided essential information, in the form of questions and answers, on the WTO. Since the publication of the book, Vietnam has made significant steps in its WTO accession process and is now at the stage of wrapping up the accession negotiations. The book is therefore warmly welcomed and has continuously been in high demand, which has encouraged MUTRAP to bring in a reprint. MUTRAP is pleased to introduce the reprint of “Questions and Answers on the WTO” and confident that it will be helpful and informative enough to bring assistance to those who are interested in better understanding the WTO and its impacts on Vietnam. We would like to sincerely thank the author, Mr. Tran Thanh Hai and his collaborators for permitting the Project to republish the book. Trân tr ng ọ Cu n sách này ã c biên so n v i s h tr tài chính c a U ban Châu Âu. Quan i m trong cu n sách nàyố đ đượ ạ ớ ự ỗ ợ ủ ỷ đ ể ố là c a các chuyên gia t v n và do ó không th hi n quan i m chính th c c a U ban Châu Âu ủ ư ấ đ ể ệ đ ể ứ ủ ỷ This book has been prepared with financial assistance from the Commission of the European Communities. The views expressed herein are those of the consultants and therefore in no way reflect the official opinion of the Commission Peter Naray Tr ng nhóm chuyên gia Châu Âu ưở Tr n Th Thu H ng ầ ị ằ Giám c D án đố ự Page 3 – -3 L I C M N Ờ Ả Ơ Cu n sách H i áp v WTO ã c biên so n nh m nâng cao hi u bi t vố ỏ đ ề đ đượ ạ ằ ể ế ề ti n trình gia nh p T ch c Th ng m i th gi i c a Vi t Nam. D án ế ậ ổ ứ ươ ạ ế ớ ủ ệ ự MUTRAP xin c m n nh ng óng góp quý báu c a tác gi , ông Tr n Thanh ả ơ ữ đ ủ ả ầ H i ã cho phép ph bi n n ph m này trong khuôn khô ho t ng c a Dả đ ổ ế ấ ẩ ạ độ ủ ự án. D án MUTRAP xin chân thành c m n U ban châu Âu ã h tr tàiự ả ơ ỷ đ ỗ ợ chính cho vi c xu t b n n ph m này. ệ ấ ả ấ ẩ Thông tin v cu n sách hi n có t i trang Web c a D án: ề ố ệ ạ ủ ự http://www.mutrap.org.vn ACKNOWLEDGEMENT This book “Question and Answers on WTO” has been prepared to improve the understanding of the ongoing process of Vietnam’s accession to the World Trade Organization”. MUTRAP acknowledges with thanks the excellent cooperation by the author, Mr. Tran Thanh Hai, who kindly granted the copyright to the Multilateral Trade Policy Assistance Programme (MUTRAP) for wider distribution of this material in the framework of MUTRAP activities. The publication was organized by MUTRAP with financial assistance from the European Union. The same information is also available on the MUTRAP website: http://www.mutrap.org.vn Page 4 – -4 # Tiêu đề 1 L i nói u ờ đầ 2 2 L i c m n ờ ả ơ 3 3 Khái ni m v WTOệ ề 5 4 Các nguyên t c chung c a GATT ắ ủ 12 5 Các hàng rào k thu t i v i th ng m i ỹ ậ đố ớ ươ ạ 21 6 V sinh d ch tệ ị ễ 25 7 Th t c c p phép nh p kh u ủ ụ ấ ậ ẩ 29 8 Quy ch xu t xế ấ ứ 31 9 Xác nh tr giá h i quan đị ị ả 34 10 Ki m nh tr c khi x p hàng ể đị ướ ế 37 11 Tr c p và Phá giá ợ ấ 40 12 Các bi n pháp t vệ ự ệ 45 13 Hàng d t may và hàng nông s n ệ ả 48 14 Th ng m i liên quan n chính phươ ạ đế ủ 55 15 u tĐầ ư 59 16 D ch vị ụ 62 17 Quy n s h u trí tuề ở ữ ệ 69 18 C ch Gi i quy t Tranh ch p và C ch Rà soát Chính sách Th ng m i ơ ế ả ế ấ ơ ế ươ ạ 75 19 Các v n m i trong WTO ấ đề ớ 83 20 Gia nh p WTO ậ 88 21 Ph l c I ụ ụ 94 22 Ph l c II ụ ụ 96 Page 5 – -5 1- KHÁI NI M V WTO Ệ Ề 1. H th ng th ng m i a ph ng là gì? ệ ố ươ ạ đ ươ a ph ng có ngh a là nhi u bên. H th ng th ng m i a ph ng tr c h t c Đ ươ ĩ ề ệ ố ươ ạ đ ươ ướ ế đượ hi u là h th ng th ng m i có nhi u n c cùng tham gia, cùng áp d ng nh ng lu t l , ể ệ ố ươ ạ ề ướ ụ ữ ậ ệ quy c chung. i u này i l p v i các m i quan h th ng m i song ph ng, trong ướ Đ ề đố ậ ớ ố ệ ươ ạ ươ ó ch có hai n c t tho thu n nh ng quy t c i u ch nh th ng m i gi a hai n c đ ỉ ướ ự ả ậ ữ ắ đ ề ỉ ươ ạ ữ ướ ó v i nhau. đ ớ Trong WTO, t ” a ph ng” có ý ngh a phân nh rõ r t h n. H th ng th ng m i a ừ đ ươ ĩ đị ệ ơ ệ ố ươ ạ đ ph ng dùng ch h th ng th ng m i do WTO i u ch nh. Do không ph i toàn bươ để ỉ ệ ố ươ ạ đ ề ỉ ả ộ các n c trên th gi i u là thành viên WTO nên ” a ph ng” s ch ph m vi h p ướ ế ớ đề đ ươ ẽ ỉ ạ ẹ h n “toàn c u”. M t khác, ” a ph ng” c ng không ng ngh a v i nh ng tho thu n ơ ầ ặ đ ươ ũ đồ ĩ ớ ữ ả ậ c a t ng nhóm n c t i m t khu v c nh t nh trên th gi i, ví d nh EU, ASEAN, ủ ừ ướ ạ ộ ự ấ đị ế ớ ụ ư NAFTA, v.v . Nh v y, ” a ph ng” là khái ni m ng gi a “toàn c u” và “khu v c”. ư ậ đ ươ ệ đứ ữ ầ ự C n l u ý r ng trong quan h qu c t nói chung, ” a ph ng” có th ch b t k m i ầ ư ằ ệ ố ế đ ươ ể ỉ ấ ỳ ố quan h nào có h n hai n c tr lên tham gia. ệ ơ ướ ở 2. T i sao ngày nay ng i ta l i nói nhi u n a ph ng? ạ ườ ạ ề đế đ ươ a ph ng không ph i là quá m i. H i Qu c liên (ho t ng t n m 1919) và t ch c Đ ươ ả ớ ộ ố ạ độ ừ ă ổ ứ k th a là Liên h p qu c là m t minh ch ng c a h th ng a ph ng. ế ừ ợ ố ộ ứ ủ ệ ố đ ươ V i vi c GATT có hi u l c t n m 1948, h th ng th ng m i a ph ng chính th c ớ ệ ệ ự ừ ă ệ ố ươ ạ đ ươ ứ ra i và n nay ã t n t i h n n a th k . M c dù có th i gian t n t i dài nh v y, đờ đế đ ồ ạ ơ ử ế ỷ ặ ờ ồ ạ ư ậ nh ng trong nhi u n m, GATT v n ch là m t nhóm n c h n ch v i m t ch duy ư ề ă ẫ ỉ ộ ướ ạ ế ớ ộ ủđề nh t là c t gi m thu quan. V i nh ng k t qu tích c c c a Vòng Uruguay, GATT ã ấ ắ ả ế ớ ữ ế ả ự ủ đ m r ng ph m vi c a mình h n r t nhi u và tr thành m t t ch c chính th c – WTO. ở ộ ạ ủ ơ ấ ề ở ộ ổ ứ ứ S có m t c a h u h t các n n kinh t l n c ng nh s gia t ng s l ng thành viên ự ặ ủ ầ ế ề ế ớ ũ ư ự ă ố ượ làm cho GATT/WTO có m t v trí n i b t trong th ng m i toàn c u. ộ ị ổ ậ ươ ạ ầ Do h th ng a ph ng áp d ng ng lo t v i nhi u n c nên thông qua h th ng này, ệ ố đ ươ ụ đồ ạ ớ ề ướ ệ ố vi c xây d ng các quy t c chung v th ng m i s nhanh chóng h n. V i nguyên t c ệ ự ắ ề ươ ạ ẽ ơ ớ ắ t i hu qu c, vi c t c nh ng u ãi t i h th ng này c ng có ngh a là t c ố ệ ố ệ đạ đượ ữ ư đ ạ ệ ố ũ ĩ đạ đượ u ãi t h n m t tr m n c thành viên khác. M t s n c c ng mu n s d ng hư đ ừ ơ ộ ă ướ ộ ố ướ ũ ố ử ụ ệ th ng này gi i quy t nh ng v n quan h th ng m i song ph ng. N u nhố để ả ế ữ ấ đề ệ ươ ạ ươ ế ư nh ng n c nghèo th ng b nh ng n c giàu chèn ép khi àm phán th ng m i song ữ ướ ườ ị ữ ướ đ ươ ạ ph ng thì t i m t di n àn a ph ng, h có th góp chung ti ng nói t o nên m t ươ ạ ộ ễ đ đ ươ ọ ể ế để ạ ộ nh h ng nh t nh i v i nh ng n c giàu. ả ưở ấ đị đố ớ ữ ướ 3. Th nào là t do hoá th ng m i, nh ng tác ng c a quá trình ó là gì?ế ự ươ ạ ữ độ ủ đ T do hoá th ng m i là vi c d b nh ng hàng rào do các n c l p nên nh m làm ự ươ ạ ệ ỡ ỏ ữ ướ ậ ằ cho lu ng hàng hoá di chuy n t n c này sang n c khác c thu n l i h n trên cồ ể ừ ướ ướ đượ ậ ợ ơ ơ s c nh tranh bình ng. Nh ng hàng rào nói trên có th là thu quan, gi y phép xu t ở ạ đẳ ữ ể ế ấ ấ nh p kh u, quy nh v tiêu chu n ch t l ng hàng hoá, yêu c u ki m d ch, ph ng ậ ẩ đị ề ẩ ấ ượ ầ ể ị ươ pháp ánh thu , v.v . Các hàng rào nói trên u là nh ng i t ng c a các hi p nh đ ế đề ữ đố ượ ủ ệ đị mà WTO ang giám sát th c thi. đ ự Page 6 – -6 Trên c s lý thuy t l i th so sánh, l i ích l n nh t c a t do hóa th ng m i là thúc ơ ở ế ợ ế ợ ớ ấ ủ ự ươ ạ y ngày càng nhi u n c tham gia buôn bán, trao i hàng hoá, t ó thúc y t ng đẩ ề ướ đổ ừđ đẩ ă tr ng kinh t . V i ng i tiêu dùng, hàng hoá l u thông d dàng h n em l i cho hưở ế ớ ườ ư ễ ơ đ ạ ọ c h i l a ch n hàng hoá t t h n v i giá r h n (ng i tiêu dùng ây có th hi u là ơ ộ ự ọ ố ơ ớ ẻ ơ ườ ởđ ể ể c nh ng nhà s n xu t nh p kh u nguyên v t li u s n xu t ra nh ng hàng hoá ả ữ ả ấ ậ ẩ ậ ệ để ả ấ ữ khác). Nh ng, c ng không ph i ng u nhiên mà các n c l i d ng lên nh ng hàng rào làmư ũ ả ẫ ướ ạ ự ữ nh h ng n s l u thông hàng hoá. Lý do các n c làm vi c này là nh m b o hả ưở đế ự ư để ướ ệ ằ ả ộ s n xu t trong n c tr c s c nh tranh c a hàng hoá bên ngoài ( i u này có ý ngh a ả ấ ướ ướ ự ạ ủ đ ề ĩ l n vì s n xu t trong n c suy gi m s nh h ng n công n vi c làm và qua ó n ớ ả ấ ướ ả ẽả ưở đế ă ệ đ đế n nh xã h i), t ng ngu n thu cho ngân sách (thông qua thu thu quan), ti t gi m ổ đị ộ ă ồ ế ế ả ngo i t (chi cho mua s m hàng hoá n c ngoài), b o v s c kho con ng i, ng-ạ ệ ắ ướ ả ệ ứ ẻ ườ độ th c v t kh i nh ng hàng hoá kém ch t l ng hay có nguy c gây b nh, v.v . T do ự ậ ỏ ữ ấ ượ ơ ệ ự hoá th ng m i, nh ng m c khác nhau, s làm y u i ho c m t d n các hàng rào ươ ạ ở ữ ứ độ ẽ ế đ ặ ấ ầ nói trên và nh th s nh h ng n m c ích t ra khi thi t l p hàng rào.ư ế ẽả ưở đế ụ đ đặ ế ậ 4. Xin hãy cho bi t l ch s hình thành c a GATT.ế ị ử ủ GATT t n t i su t 46 n m (1948-1994), nh ng s ra i c a nó l i là m t i u không ồ ạ ố ă ư ự đờ ủ ạ ộ đ ề nh tr c. đị ướ Ngay t khi Chi n tranh Th gi i th hai ch a k t thúc, các n c ã ngh n vi c ừ ế ế ớ ứ ư ế ướ đ ĩ đế ệ thi t l p các nh ch chung v kinh t h tr công cu c tái thi t sau chi n tranh. ế ậ đị ế ề ếđể ỗ ợ ộ ế ế H i ngh Bretton Woods tri u t p bang New Hampshire (Hoa K ) n m 1944 nh m ộ ị ệ ậ ở ỳ ă ằ m c ích này. K t qu c a H i ngh Bretton Woods là s ra i c a 2 t ch c tàiụ đ ế ả ủ ộ ị ự đờ ủ ổ ứ chính: Ngân hàng Tái thi t và Phát tri n Qu c t (nay g i là ế ể ố ế ọ Ngân hàng Th gi i ế ớ – WB) và Qu Ti n t Qu c t ỹ ề ệ ố ế(IMF). M t t ch c chung v th ng m i c ng c ộ ổ ứ ề ươ ạ ũ đượ đề xu t thành l p v i tên g i ấ ậ ớ ọ T ch c Th ng m i Qu c t ổ ứ ươ ạ ố ế(ITO). Ph m vi ra cho ITO là khá l n, bao trùm lên c các v n vi c làm, u t , c nh ạ đề ớ ả ấ đề ệ đầ ư ạ tranh, d ch v , vì th vi c àm phán Hi n ch ng (hi u cách khác là i u l ) c a ITO ị ụ ế ệ đ ế ươ ể Đ ề ệ ủ di n ra khá lâu. Trong khi ó, vì mong mu n s m c t gi m thu quan y m nh ễ đ ố ớ ắ ả ế đểđẩ ạ công cu c tái thi t sau chi n tranh, n m 1946, m t nhóm 23 n c ã àm phán riêng ộ ế ế ă ộ ướ đ đ r và t c m t s u ãi thu quan nh t nh. ràng bu c nh ng u ãi ã t ẽ đạ đượ ộ ố ư đ ế ấ đị Để ộ ữ ư đ đ đạ c, nhóm 23 n c này quy t nh l y m t ph n v chính sách th ng m i trong dđượ ướ ế đị ấ ộ ầ ề ươ ạ ự th o Hi n ch ng ITO, bi n nó thành Hi p nh chung v Thu quan và Th ng m i ả ế ươ ế ệ đị ề ế ươ ạ (GATT). GATT có hi u l c t 1/1/1948 nh m t tho thu n t m th i trong khi chệ ự ừ ư ộ ả ậ ạ ờ ờ ITO c thành l p. Nh ng ITO không ra i: m c dù Hi n ch ng ITO ã c đượ ậ ư đờ ặ ế ươ đ đượ thông qua t i Havana (Cuba) tháng 3/1948, nh ng vi c Qu c h i Hoa K trì hoãn ạ ư ệ ố ộ ỳ không phê chu n Hi n ch ng làm cho các n c khác c ng không phê chu n, d n n ẩ ế ươ ướ ũ ẩ ẫ đế ITO không tr thành hi n th c. Do v y, GATT tr thành c c u a ph ng duy nh t ở ệ ự ậ ở ơ ấ đ ươ ấ i u ch nh th ng m i qu c t cho n khi WTO ra i. đ ề ỉ ươ ạ ố ế đế đờ 5. GATT là m t t ch c, có úng không?ộ ổ ứ đ GATT ch a bao gi là m t t ch c. ó ch t ng là m t hi p nh có vai trò bao trùmư ờ ộ ổ ứ Đ ỉ ừ ộ ệ đị trong i s ng th ng m i qu c t trong ó ra nh ng nguyên t c c b n c a th ng đờ ố ươ ạ ố ế đ đề ữ ắ ơ ả ủ ươ m i qu c t và nh ng nguyên t c ó v n t n t i cho n ngày nay. ạ ố ế ữ ắ đ ẫ ồ ạ đế Page 7 – -7 Tuy nhiên, s i u hành GATT làm ng i ta có c m giác ây nh là m t t ch c. ựđ ề ườ ả đ ư ộ ổ ứ GATT i u hành các vòng àm phán kéo dài nhi u n m v i s tham gia c a hàng đ ề đ ề ă ớ ự ủ ch c qu c gia t kh p các châu l c. Do t m vóc l n lao c a nó c ng nh giá tr nh ng ụ ố ừ ắ ụ ầ ớ ủ ũ ư ị ữ kh i l ng th ng m i mà nó i u ti t, GATT có riêng m t Ban Th ký theo dõi, ố ượ ươ ạ đ ề ế ộ ư để giám sát vi c th c hi n Hi p nh. di n t hình th c t n t i này c a GATT, có ệ ự ệ ệ đị Để ễ ả ứ ồ ạ ủ ng i ã g i GATT là m t ” nh ch “. ườ đ ọ ộ đị ế Minh ch ng rõ ràng chính là s ra i c a WTO. M t trong nh ng m c ích c a vi c ứ ự đờ ủ ộ ữ ụ đ ủ ệ xu t hi n WTO chính là nh m th ch hoá GATT, bi n GATT thành m t t ch c th c ấ ệ ằ ể ế ế ộ ổ ứ ự s . ự M t i u d th y v tính ch t c a GATT là các n c tham gia GATT ch c g i là ộ đ ề ễ ấ ề ấ ủ ướ ỉ đượ ọ các bên ký k tế . Trong khi ó, v i m t t ch c chính th c nh WTO sau này, các n c đ ớ ộ ổ ứ ứ ư ướ tham gia c g i là đượ ọ thành viên. 6. Sau khi WTO ra i thì GATT có còn t n t i hay không? đờ ồ ạ GATT v n t n t i, v i t cách là m t trong các v n b n pháp lý c a WTO. Nh ng ẫ ồ ạ ớ ư ộ ă ả ủ ư GATT không ph i là v n b n pháp lý duy nh t, bên c nh ó còn xu t hi n nhi u v n ả ă ả ấ ạ đ ấ ệ ề ă b n khác nh Hi p nh chung v Th ng m i D ch v , Hi p nh Nông nghi p, Hi p ả ư ệ đị ề ươ ạ ị ụ ệ đị ệ ệ nh v quy n s h u trí tu liên quan n th ng m i, v.v . đị ề ề ở ữ ệ đế ươ ạ GATT c a th i k WTO c ng có khác v i GATT thu ban u. phân bi t, ng i taủ ờ ỳ ũ ớ ở đầ Để ệ ườ g i GATT ban u là GATT 1947, còn GATT c a th i k WTO là GATT 1994 (theo ọ đầ ủ ờ ỳ th i gian thông qua v n b n này). ờ ă ả 7. T i sao l i g i là Vòng Uruguay và lý do gì làm cho Vòng àm phán này n i ti ng ạ ạ ọ đ ổ ế n v y? đế ậ Vòng àm phán th 8 c a GATT khai m c tháng 9/1986 t i Punta del Este, Uruguay, đ ứ ủ ạ ạ vì th vòng àm phán này c t tên là Vòng Uruguay. ế đ đượ đặ Vòng Uruguay n i ti ng vì nhi u lý do. Tr c h t, ây là vòng àm phán dài nh t và ổ ế ề ướ ế đ đ ấ có s n c tham gia ông nh t trong l ch s c a GATT. ây có l c ng là m t trong ố ướ đ ấ ị ử ủ Đ ẽ ũ ộ nh ng vòng àm phán l n nh t t tr c n nay. Th hai, Vòng Uruguay ã t c ữ đ ớ ấ ừ ướ đế ứ đ đạ đượ nh ng k t qu v t b c so v i các vòng àm phán tr c, c bi t là v i vi c a c ữ ế ả ượ ậ ớ đ ướ đặ ệ ớ ệ đư đượ c th ng m i d ch v và s h u trí tu vào ph m vi i u ch nh c a GATT. Th ba, ả ươ ạ ị ụ ở ữ ệ ạ đ ề ỉ ủ ứ vòng àm phán này ã d n n s ra i c a WTO – m t t ch c chính th c giámđ đ ẫ đế ự đờ ủ ộ ổ ứ ứ để sát các ho t ng th ng m i a ph ng. Nh ng k t qu c a Vòng Uruguay tr thành ạ độ ươ ạ đ ươ ữ ế ả ủ ở v n ki n chính th c c a WTO.ă ệ ứ ủ 8. Ngoài Vòng Uruguay, GATT còn có nh ng vòng àm phán nào n a? ữ đ ữ GATT có t ng c ng 8 vòng àm phán. Vòng àm phán u tiên chính là vòng àmổ ộ đ đ đầ đ phán d n n s hình thành c a GATT. H u h t các vòng àm phán u di n ra t i ẫ đế ự ủ ầ ế đ đề ễ ạ Geneva (Thu S ), n i óng tr s Ban Th ký c a GATT. B ng d i ây cho bi t ỵ ỹ ơ đ ụ ở ư ủ ả ướ đ ế m t s thông tin v các vòng àm phán này. ộ ố ề đ T/t Tên vòng àm phánđ N m ă Ch àm phán ủđềđ S n c ố ướ tham gia Page 8 – -8 1 Geneva 1947 thu quan ế 23 2 Annecy 1949 thu quan ế 13 3 Torquay 1951 thu quan ế 38 4 Geneva 1956 thu quan ế 26 5 Dillon 1960 – 1961 thu quan ế 26 6 Kennedy 1964 – 1967 thu quan và các bi n pháp ch ng phá giá ế ệ ố 62 7 Tokyo 1973 – 1979 thu quan, các bi n pháp phi thu quan, các ế ệ ế hi p nh khung ệ đị 102 8 Uruguay 1986 – 1994 thu quan, các bi n pháp phi thu quan, d ch ế ệ ế ị v , s h u trí tu , gi i quy t tranh ch p, nông ụ ở ữ ệ ả ế ấ nghi p, hàng d t may, v.v . ệ ệ 123 9. WTO là gì? WTO là tên vi t t t ti ng Anh c a ế ắ ế ủ T ch c Th ng m i Th gi iổ ứ ươ ạ ế ớ . WTO c chính đượ th c thành l p t ngày 1/1/1995 theo Hi p nh thành l p T ch c Th ng m i Thứ ậ ừ ệ đị ậ ổ ứ ươ ạ ế gi i ký t i Marrakesh (Ma-r c) ngày 15/4/1994. ớ ạ ố 10. Ch c n ng c a WTO? ứ ă ủ WTO có 4 ch c n ng chính: ứ ă H tr và giám sát vi c th c hi n các Hi p nh WTO; ỗ ợ ệ ự ệ ệ đị Thúc y t do hoá th ng m i và là di n àn cho các cu c àm phán th ng đẩ ự ươ ạ ễ đ ộ đ ươ m i;ạ Gi i quy t tranh ch p th ng m i gi a các n c thành viên; ả ế ấ ươ ạ ữ ướ Rà soát chính sách th ng m i c a các n c thành viên. ươ ạ ủ ướ 11. C c u t ch c c a WTO? ơ ấ ổ ứ ủ WTO là m t t ch c liên chính ph . C quan cao nh t c a WTO là H i ngh Bộ ổ ứ ủ ơ ấ ủ ộ ị ộ tr ng bao g m i di n c a t t c các n c thành viên, h p ít nh t m t l n trong 2 ưở ồ đạ ệ ủ ấ ả ướ ọ ấ ộ ầ n m. Các c quan th ng tr c i u hành công vi c chung c a WTO. Các c quan này ă ơ ườ ự đ ề ệ ủ ơ là: i H i ng: C quan th ng tr c cao nh t c a WTO, bao g m i di n c a t t Đạ ộ đồ ơ ườ ự ấ ủ ồ đạ ệ ủ ấ c các n c thành viên. i H i ng th c hi n ch c n ng c a H i ngh Bả ướ Đạ ộ đồ ự ệ ứ ă ủ ộ ị ộ tr ng gi a các k H i ngh và th c hi n m t s nhi m v khác c c p trong ưở ữ ỳ ộ ị ự ệ ộ ố ệ ụ đượ đề ậ các Hi p nh. ệ đị C quan Gi i quy t Tranh ch p: Là i H i ng h p khi c n thi t gi i quy t ơ ả ế ấ Đạ ộ đồ ọ ầ ế để ả ế các v tranh ch p th ng m i. C quan này có th có ch t ch và các th t c làmụ ấ ươ ạ ơ ể ủ ị ủ ụ vi c riêng. ệ C quan Rà soát Chính sách Th ng m i: Là i H i ng h p khi c n thi t rà ơ ươ ạ Đạ ộ đồ ọ ầ ế để soát ch ng trình th ng m i c a các n c thành viên. C quan này có th có chươ ươ ạ ủ ướ ơ ể ủ t ch và các th t c làm vi c riêng. ị ủ ụ ệ H i ng Th ng m i Hàng hoá ộ đồ ươ ạ H i ng Th ng m i D ch vộ đồ ươ ạ ị ụ H i ng v các v n S h u Trí tu liên quan n Th ng m i ộ đồ ề ấ đề ở ữ ệ đế ươ ạ Page 9 – -9 D i các H i ng nói trên là m t lo t các u ban và c quan giúp vi c khác giám sátướ ộ đồ ộ ạ ỷ ơ ệ các v n chuyên môn và là n i th o lu n v các v n n y sinh khi th c hi n các ấ đề ơ ả ậ ề ấ đề ả ự ệ Hi p nh WTO. ệ đị 12. C ch ra quy t nh c a WTO nh th nào? ơ ế ế đị ủ ư ế H u h t m i quy t nh c a WTO u c thông qua theo nguyên t c ầ ế ọ ế đị ủ đề đượ ắ ng thu nđồ ậ . Tuy nhiên, có m t s tr ng h p WTO ra quy t nh theo ph ng th c bi u quy t. ộ ố ườ ợ ế đị ươ ứ ể ế Trong tr ng h p này, m i n c có m t phi u, tr Liên minh châu Âu có s phi u ườ ợ ỗ ướ ộ ế ừ ố ế b ng s thành viên c a Liên minh. ằ ố ủ Vi c di n gi i m t hi p nh c n c a s 3/4 n c thành viên WTO thông qua; ệ ễ ả ộ ệ đị ầ đượ đ ố ướ Vi c mi n tr m t ngh a v cho m t n c thành viên c n có c a s 3/4 t i ệ ễ ừ ộ ĩ ụ ộ ướ ầ đượ đ ố ạ H i ngh B tr ng; ộ ị ộ ưở Quy t nh s a i n i dung các i u kho n hi p nh c n ph i c t t c ho c ế đị ử đổ ộ đ ề ả ệ đị ầ ả đượ ấ ả ặ . Thông tin, tuyên truy n v WTO. ề ề 16. WTO là m t t ch c qu c t . V y ngôn ng làm vi c c a WTO nh th nào? ộ ổ ứ ố ế ậ ữ ệ ủ ư ế WTO s d ng ba ngôn ng chính. Ministerial Conference ng thu n đồ ậ : consensus Ban Th ký WTO ư : WTO Secretariat T ng Giám c WTO ổ đố : WTO Director-General ch p thu n c gói ấ ậ ả : single

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Hỏi đáp về WTO – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Hỏi đáp về WTO , Hỏi đáp về WTO

Hy vọng thông qua bài viết Hỏi đáp về WTO . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.