[Download] Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự – Tải về File Docx, PDF

Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự
Nội dung Text: Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Download


Xử phạt vi phạm hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu góp phần bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số bất cập của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Bạn đang xem: [Download] Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự File Docx, PDF về máy

Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

 1. BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT

  HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
  Nguyễn Nhật Khanh*
  Trần Quốc Minh**
  *ThS.­Khoa­Luật­Hành­chính­-­Nhà­nước,­Trường­Đại­học­Luật­Tp.­Hồ­Chí­Minh.
  **ThS.­Khoa­Luật­Hình­sự,­Trường­Đại­học­Luật­Tp.­Hồ­Chí­Minh.

  Thông tin bài viết: Tóm tắt:
  Từ khóa: Vi phạm hành chính, xử Xử phạt vi phạm hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu góp
  phạt vi phạm hành chính, thi hành phần bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm
  án dân sự. hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Tuy nhiên, các quy định
  của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này vẫn
  Lịch sử bài viết: còn tồn tại một số bất cập gây ra nhiều khó khăn cho công tác xử phạt
  Nhận bài : 02/8/2020 trong thực tiễn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số
  Biên tập : 16/8/2020 bất cập của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
  thi hành án dân sự và đề xuất giải pháp hoàn thiện.
  Duyệt bài : 19/8/2020

  Article Infomation: Abstract:
  Key words: Administrative Sanctioning of the administrative violations is known as a viable way
  violations, sanctioning of to ensure the effectiveness of the fights against and to prevent
  administrative violations, civil administrative violations in the field of civil judgment enforcement.
  judgment enforcement. However, a number of shortcomings still exist in the provisions of
  the law on sanctioning of administrative violations, which causes
  Article History: difficulties for the sanctioning in practices. In the scope of this article,
  Received : 02 Aug. 2020 the author analyzes a number of shortcomings of the law on
  sanctioning of administrative violations in the field of civil judgment
  Edited : 16 Aug. 2020
  enforcement and recommends solutions for further improvements.
  Approved : 19 Aug. 2020

  1. Một số điểm mới của pháp luật về xử hành từ ngày 01/9/2020. Liên quan đến xử
  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phạt VPHC trong lĩnh vực THADS, so với
  thi hành án dân sự trước đây Nghị định số 82 đã bổ sung một
  Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã ban hành số quy định mới đáng chú ý như sau:
  Nghị định số 82/2020/NĐ-CP (Nghị định số Một là, bổ sung thêm các vi phạm hành
  82) quy định xử phạt vi phạm hành chính chính mới.
  (VPHC) trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành Điều 162 Luật Thi hành án dân sự năm
  chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi 2008 (Luật THADS) quy định 10 loại VPHC
  hành án dân sự (THADS); phá sản doanh trong lĩnh vực THADS. Để cụ thể hóa việc
  nghiệp, hợp tác xã thay thế Nghị định số xử phạt đối với các vi phạm này, Chính phủ
  110/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị đã ban hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP
  định số 67/2015/NĐ-CP) và có hiệu lực thi đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
  NGHIÊN CỨU
  Số 17 (417) – T9/2020 LẬP PHÁP 29

 2. BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT

  67/2015/NĐ-CP (Nghị định số 110) quy của Sở Tư pháp (xử phạt vi phạm tại Điều
  định các VPHC trong lĩnh vực THADS 65); Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành
  (Điều 52). Tuy nhiên, quy định việc xử phạt của Bộ Tư pháp (xử phạt vi phạm tại các
  đối với hành vi “chống đối, cản trở hay xúi khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 64; Điều 65),
  giục người khác chống đối, cản trở; có lời Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp (xử phạt tất cả
  nói, hành động lăng mạ, xúc phạm người thi vi phạm tại Điều 64; Điều 65); Cục trưởng
  hành công vụ trong thi hành án; gây rối trật Cục Bổ trợ tư pháp (xử phạt vi phạm tại
  tự nơi thi hành án hoặc có hành vi vi phạm Điều 65); Chi cục trưởng Chi cục THADS
  khác gây trở ngại cho hoạt động THADS (xử phạt vi phạm tại khoản 1 Điều 64; khoản
  nhưng chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm 1 Điều 65); Cục trưởng Cục THADS,
  hình sự” không được quy định trong Nghị Trưởng phòng Phòng Thi hành án cấp quân
  định này. Khắc phục bất cập trên, Nghị định khu (xử phạt vi phạm tại khoản 1, 2, 3, 4 và
  số 82 đã bổ sung quy định xử phạt đối với 5 Điều 64; các khoản 1, 2 và 3, điểm a và
  các hành vi nêu trên tại điểm d, đ, e khoản 2 điểm b khoản 4 Điều 65); Tổng cục trưởng
  Điều 64; đồng thời quy định xử phạt đối với Tổng cục THADS (xử phạt vi phạm tại Điều
  một số vi phạm mới trong hoạt động 64; các khoản 1, 2, 3, điểm a và điểm b
  THADS tại điểm d, đ, e, g, h khoản 4 Điều khoản 4 Điều 65)1. Như vậy, so với Nghị
  64. Đặc biệt, để kịp thời xử phạt các VPHC định số 110, Nghị định số 82 đã bổ sung
  do thừa phát lại thực hiện trong lĩnh vực thẩm quyền xử phạt cho Trưởng đoàn thanh
  THADS, Nghị định số 8 đã bổ sung Điều 65 tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở
  quy định xử phạt đối với 17 hành vi vi phạm Tư pháp; Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp.
  của thừa phát lại. Đồng thời, bãi bỏ thẩm quyền xử phạt của
  Hai là, bổ sung hình thức xử phạt và Thanh tra viên Bộ Tư pháp.
  biện pháp khắc phục hậu quả. Những quy định mới nêu trên được kỳ
  Nghị định số 82 bổ sung quy định áp vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu xử phạt
  dụng hình thức xử phạt bổ sung “Tước quyền VPHC trong lĩnh vực THADS trong thời
  sử dụng thẻ thừa phát lại” và biện pháp khắc gian tới. Tuy nhiên, phân tích nội dung của
  phục hậu quả “Buộc nộp lại số lợi bất hợp Nghị định số 82 chúng tôi cho rằng, văn bản
  pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm” này vẫn tồn tại một số bất cập, gây trở ngại
  đối với VPHC trong lĩnh vực THADS do cho hoạt động xử phạt VPHC trong lĩnh vực
  thừa phát lại thực hiện nhằm đáp ứng yêu THADS.
  cầu xử phạt tương xứng với tính chất, mức 2. Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật
  độ vi phạm, đồng thời hướng đến việc khôi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
  phục lại trật tự quản lý nhà nước (QLNN) đã vực thi hành án dân sự
  bị xâm phạm bởi các hành vi vi phạm. 2.1. Về hình thức xử phạt chính
  Ba là, bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Nghị định số 82 quy định VPHC trong
  một số chức danh. lĩnh vực THADS áp dụng hai hình thức xử
  Nghị định số 82 trao thẩm quyền xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền. Trong
  phạt cho các chức danh gồm: Trưởng đoàn đó, hai VPHC có thể áp dụng cảnh cáo hoặc
  thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra phạt tiền đối với hành vi: “Đã nhận giấy

  1 Điểm a, b, c, d khoản 2, khoản 3 Điều 88 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

  30 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 17 (417) – T9/2020

 3. BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT

  báo, giấy triệu tập lần thứ hai của người có đủ các điều kiện: (i) VPHC không nghiêm
  thẩm quyền thi hành án nhưng không đến trọng; (ii) có tình tiết giảm nhẹ; (iii) theo quy
  địa điểm ghi trong giấy báo, giấy triệu tập định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh
  mà không có lý do chính đáng” và hành vi cáo. Do vậy, khi áp dụng hình thức xử phạt
  “thông báo không đúng về thời hạn, hình cảnh cáo trong thực tế, người có thẩm quyền
  thức của quyết định, giấy tờ, văn bản về xử phạt phải bảo đảm VPHC đáp ứng đầy đủ
  THADS cho đương sự và người có quyền lợi, cả ba điều kiện nêu trên. Nói cách khác, nếu
  nghĩa vụ liên quan theo quy định”. thiếu một trong ba điều kiện này thì không
  Cách quy định này có ưu điểm là tạo thể áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo.
  điều kiện cho người có thẩm quyền chủ động Ví dụ, bà Nguyễn Thị A (đang mang thai
  trong quá trình thực hiện hoạt động QLNN được 3 tháng) là người phải thi hành án trong
  nhằm áp dụng pháp luật phù hợp với từng vụ án dân sự, tuy đã nhận giấy triệu tập lần
  hoàn cảnh, mục đích nhất định. Vì thế, tùy thứ hai của người có thẩm quyền thi hành án
  vào tình hình cụ thể, người có thẩm quyền có nhưng bà A không đến địa điểm ghi trong
  thể xem xét áp dụng hình thức phạt cảnh cáo giấy triệu tập mà không có lý do chính đáng.
  hoặc phạt tiền đối người vi phạm. Tuy nhiên, Trong trường hợp này, bà A đã VPHC quy
  nhược điểm của cách quy định này là trong định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 82 với
  một số trường hợp nhất định, làm phát sinh hình thức xử phạt chính là “Cảnh cáo hoặc
  sự chồng chéo trong việc áp dụng hình thức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000
  xử phạt cảnh cáo với hình thức phạt tiền. đồng”. Do bà A đang mang thai được 3
  Hiện nay, Luật Xử lý vi phạm hành tháng nên khi xử phạt sẽ được áp dụng tình
  chính năm 2012 (Luật XLVPHC) quy định: tiết giảm nhẹ “Người VPHC là phụ nữ mang
  “Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ thai” quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật
  chức VPHC không nghiêm trọng, có tình tiết XLVPHC. Đối chiếu với các điều kiện áp
  giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng dụng hình thức xử phạt cảnh cáo có thể thấy
  hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi vi phạm của bà A đã hội đủ các điều kiện
  hành vi VPHC do người chưa thành niên từ theo luật định. Vì vậy, người có thẩm quyền
  đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh hoàn toàn có thể áp dụng hình thức xử phạt
  cáo được quyết định bằng văn bản”2. Quy cảnh cáo đối với VPHC nêu trên của bà A.
  định này cho thấy, đối với cá nhân từ đủ 14 Tuy nhiên, đặt giả sử trường hợp này
  tuổi đến dưới 16 tuổi VPHC thì trong mọi người có thẩm quyền không xử phạt cảnh
  trường hợp đều áp dụng hình thức xử phạt là cáo mà áp dụng phạt tiền đối với VPHC của
  cảnh cáo. Do vậy, đối với nhóm đối tượng bà A thì hệ quả sẽ như thế nào? Theo khoản
  này chỉ cần đáp ứng điều kiện về độ tuổi thì 4 Điều 23 Luật XLVPHC, đối với VPHC có
  người có thẩm quyền sẽ đương nhiên áp quy định áp dụng hình thức phạt tiền thì
  dụng hình thức xử phạt cảnh cáo mà không người có thẩm quyền sẽ áp dụng mức tiền
  cần quan tâm điều kiện nào khác kèm theo. phạt cụ thể theo hướng dẫn sau: “Mức tiền
  Trong khi đó, đối với cá nhân từ đủ 16 tuổi phạt cụ thể đối với một hành vi VPHC là
  trở lên và tổ chức VPHC thì hình thức xử mức trung bình của khung tiền phạt được
  phạt cảnh cáo chỉ được áp dụng khi có đầy quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết

  2 Điều 22 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
  NGHIÊN CỨU
  Số 17 (417) – T9/2020 LẬP PHÁP 31

 4. BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
  giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm bảo đảm cho người vi phạm được xử lý phù
  xuống nhưng không được giảm quá mức hợp với tính chất và mức độ vi phạm, có căn
  tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, không
  tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng làm oan, sai nhưng đồng thời phải bảo đảm
  lên nhưng không được vượt quá mức tiền xử lý nghiêm minh5; các VPHC có tính chất,
  phạt tối đa của khung tiền phạt”. Do đó, đối mức độ, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như
  với vi phạm nêu trên thì người có thẩm nhau thì phải bị xử phạt với hình thức giống
  quyền cũng có thể quyết định áp dụng hình nhau. Tuy nhiên, với bất cập nêu trên, trong
  thức phạt tiền đối với VPHC của bà A với nhiều trường hợp, nội dung của nguyên tắc
  mức tiền phạt từ 500.000 đến dưới 750.000 xử phạt quan trọng này không được bảo đảm
  đồng do có tình tiết giảm nhẹ “Người VPHC thực hiện, dẫn đến mục đích phân hóa trách
  nhiệm hành chính không đạt được.
  là phụ nữ mang thai”.
  Để khắc phục bất cập này, chúng tôi cho
  Câu hỏi có tính thực tiễn đặt ra là người
  rằng, cần sửa đổi Nghị định số 82 theo hướng
  có thẩm quyền sẽ dựa vào tiêu chí nào để
  bỏ cách quy định một VPHC trong lĩnh vực
  quyết định áp dụng hình thức xử phạt cảnh
  THADS vừa có thể phạt cảnh cáo, vừa có thể
  cáo hay phạt tiền trong khi cùng một VPHC
  phạt tiền. Theo đó, nếu đánh giá VPHC là
  với tính chất, mức độ nguy hiểm giống nhau.
  không nghiêm trọng và không cần thiết phải
  Rõ ràng trong trường hợp này, pháp luật về áp dụng hình thức phạt tiền thì quy định hành
  xử phạt VPHC nói chung và Nghị định số 82 vi đó chỉ áp dụng hình thức xử phạt chính là
  nói riêng, hoàn toàn không có câu trả lời mà cảnh cáo mà không kèm theo hình thức phạt
  việc áp dụng cảnh cáo hay phạt tiền hoàn tiền. Cách quy định này không những giải
  toàn phụ thuộc vào ý chí của người có thẩm quyết được tình trạng không rõ ràng trong
  quyền xử phạt trên cơ sở “tùy nghi hành việc áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo và
  chính”3. Cách quy định này vô hình trung phạt tiền khi xử phạt đối với VPHC “có tình
  cũng đã đồng nhất cảnh cáo và phạt tiền, tiết giảm nhẹ”, đồng thời cũng phù hợp với
  trong khi hậu quả pháp lý của hai hình thức yêu cầu của Nghị định số 81.
  xử phạt này rất khác nhau. Hình thức xử phạt Bên cạnh đó, cần sửa đổi Luật
  cảnh cáo mang ý nghĩa giáo dục, có mục XLVPHC, theo hướng bỏ điều kiện “VPHC
  đích nhắc nhở chủ thể vi phạm tôn trọng và có tình tiết giảm nhẹ” khi áp dụng hình thức
  chấp hành các quy định pháp luật về QLNN. xử phạt cảnh cáo đối với chủ thể vi phạm là
  Trong khi đó, hình thức phạt tiền nhằm mục cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên, bởi trong
  đích tước đi một khoản lợi ích vật chất trực trường hợp VPHC chỉ bị phạt cảnh cáo
  tiếp của chủ thể vi phạm, làm cho họ bị thiệt nhưng người vi phạm không có tình tiết
  hại về tài sản. giảm nhẹ thì người có thẩm quyền rơi vào
  Trong khi đó, việc xử phạt VPHC phải tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Nếu xử phạt
  tuân thủ một nguyên tắc quan trọng đó là cảnh cáo mà không có tình tiết giảm nhẹ thì
  “bảo đảm công bằng”4, nội dung nguyên tắc không đáp ứng điều kiện áp dụng, ngược lại
  này đòi hỏi hoạt động xử phạt VPHC phải nếu vì thiếu tình tiết giảm nhẹ mà bỏ qua

  3 Cao Vũ Minh (2013), “Bàn về quyền tùy nghi trong hoạt động của các cơ quan hành chính”, Tạp chí Nhà
  nước và pháp luật, số 11, tr.10-20.
  4 Điểm b khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Việc xử phạt vi phạm hành
  chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng
  quy định của pháp luật”.
  32 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 17 (417) – T9/2020

 5. BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT

  việc xử phạt sẽ dẫn tới hệ quả là “bỏ lọt” vi XLVPHC quy định cá nhân, tổ chức vi phạm
  phạm, điều này hoàn toàn không phù hợp phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là tiền, tài
  với nguyên tắc xử phạt VPHC. sản, giấy tờ và vật có giá có được từ VPHC
  2.2. Về biện pháp khắc phục hậu quả mà cá nhân, tổ chức đó đã thực hiện để sung
  “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được vào ngân sách nhà nước hoặc hoàn trả cho
  do thực hiện vi phạm hành chính” đối tượng bị chiếm đoạt; nếu cá nhân, tổ
  Nghị định số 82 quy định, biện pháp chức VPHC không tự nguyện thực hiện thì
  “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bị cưỡng chế thực hiện. Như vậy, Luật
  do thực hiện VPHC” được áp dụng đối với XLVPHC đã khoanh vùng số lợi bất hợp
  06 hành vi vi phạm của thừa phát lại trong pháp có được từ VPHC gồm tiền, tài sản,
  lĩnh vực THADS gồm: (i) Thanh toán tiền giấy tờ và vật có giá; đồng thời quy định rõ
  thi hành án không đúng thứ tự, chia tỷ lệ số lợi bất hợp pháp do cá nhân, tổ chức
  không đúng quy định; (ii) Chi tiền mặt VPHC nộp lại sẽ được xử lý bằng 2 cách: (i)
  không đúng quy định đối với trường hợp Sung vào ngân sách nhà nước hoặc (ii) Hoàn
  người được thi hành án là doanh nghiệp, cơ trả cho đối tượng bị chiếm đoạt. Tuy nhiên,
  quan, tổ chức, cá nhân có tài khoản ngân Luật XLVPHC chỉ mới dừng lại ở việc quy
  hàng; (iii) Thu tiền thi hành án nhưng nộp định về các khoản lợi được coi là “số lợi bất
  vào quỹ không đúng quy định; (iv) Thanh hợp pháp” cũng như cách thức nộp lại số lợi
  toán tiền thi hành án không đúng đối tượng; bất hợp pháp mà chưa quy định về cách tính
  không đúng thời hạn theo quy định; (v) Xác giá trị “số lợi bất hợp pháp”6.
  minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, để
  án liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân hướng dẫn cách xác định số lợi bất hợp pháp
  và những người là người thân thích của do thực hiện VPHC theo quy định tại Nghị
  mình, bao gồm: vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, định số 99/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ
  cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông
  bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, tư số 11/2015/TT-BKHCN trong đó có
  cô, dì và anh, chị, em ruột của thừa phát lại, hướng dẫn cụ thể cách xác định số lợi bất
  của vợ hoặc chồng của thừa phát lại; cháu hợp pháp có được do thực hiện VPHC.
  ruột mà thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, Trong hoạt động thương mại, sản xuất,
  cậu, cô, dì; (vi) Sử dụng tiền thi hành án buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ
  không đúng quy định. Tuy nhiên, Nghị định quyền lợi người tiêu dùng, để hướng dẫn
  số 82 quy định cụ thể cách tính giá trị “số lợi cách xác định số lợi bất hợp pháp do thực
  bất hợp pháp”, do đó gây ra khó khăn cho hiện VPHC trong Nghị định số
  chủ thể có thẩm quyền khi áp dụng biện 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ7, Bộ Tài
  pháp này trong thực tế. chính đã ban hành Thông tư số
  Để hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện 149/2014/TT-BTC quy định về số lợi bất
  pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có hợp pháp có được do thực hiện hành vi
  được do thực hiện VPHC, Điều 37 Luật VPHC để sung vào ngân sách nhà nước.

  5 Nguyễn Cảnh Hợp (Chủ biên), “Bình luận khoa học Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012” (Tái bản
  lần thứ 1), Nxb. Hồng Đức, năm 2017, tr.135.
  6 Nguyễn Nhật Khanh (2018), “Biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do
  thực hiện vi phạm hành chính”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 07, tr.46, 48.
  7 Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2018/NĐ-CP.
  NGHIÊN CỨU
  Số 17 (417) – T9/2020 LẬP PHÁP 33

 6. BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT

  Trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, Với bản chất là hoạt động thực thi quyền lực
  hóa đơn, Bộ Tài chính cũng đã ban hành nhà nước nên việc xử phạt VPHC phải do các
  Thông tư số 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử chủ thể có thẩm quyền thực hiện, điều này bảo
  phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá đảm tính hợp pháp của việc xử phạt. Tuy
  tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP8, trong đó nhiên, quy định về thẩm quyền xử phạt VPHC
  có quy định về cách xác định số tiền thu lợi trong lĩnh vực THADS vẫn chưa có sự thống
  do VPHC. nhất giữa các VBQPPL có liên quan.
  Do đã có quy định hướng dẫn cụ thể thế Một là, sự chồng chéo giữa Luật
  nào là “số lợi bất hợp pháp” nên ở các lĩnh THADS và Luật XLVPHC về thẩm quyền xử
  vực nêu trên, việc áp dụng biện pháp “buộc phạt trong lĩnh vực THADS.
  nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực Theo quy định của Điều 163 Luật
  hiện VPHC” trở nên dễ dàng. Trong khi đó, THADS, những người sau đây có quyền xử
  đối với VPHC của thừa phát lại trong lĩnh phạt VPHC trong THADS: i. Chấp hành
  vực THADS, vì chưa có quy định hướng dẫn viên đang giải quyết việc thi hành án; ii. Tổ
  cụ thể cách xác định “số lợi bất hợp pháp” trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản của vụ án
  nên việc giải quyết bài toán này là điều phá sản; iii. Thủ trưởng cơ quan THADS cấp
  không hề đơn giản, dẫn đến việc áp dụng huyện; iv. Thủ trưởng cơ quan THADS cấp
  biện pháp này gặp nhiều khó khăn, gây lúng tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp
  túng cho người có thẩm quyền xử phạt. quân khu. Trong khi đó, Điều 49 Luật
  Để khắc phục bất cập này, chúng tôi cho XLVPHC quy định thẩm quyền xử phạt cho
  rằng cần sửa đổi Nghị định số 82 theo hướng các chức danh trong cơ quan THADS gồm:
  i. Chấp hành viên THADS đang thi hành
  bổ sung quy định về cách xác định “số lợi
  công vụ; ii. Chi Cục trưởng Chi cục
  bất hợp pháp” đối với VPHC do thừa phát
  THADS; iii. Chấp hành viên THADS là Tổ
  lại thực hiện trong lĩnh vực THADS làm cơ
  trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản của vụ
  sở cho việc áp dụng biện pháp khắc phục
  việc phá sản; iv. Cục trưởng Cục THADS,
  hậu quả “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp
  Trưởng phòng Phòng Thi hành án cấp quân
  có được do thực hiện VPHC”.
  khu; v. Tổng cục trưởng Tổng cục THADS.
  2.3. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Quy định về thẩm quyền xử phạt của hai
  chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự văn bản luật trên cho thấy, chưa có sự thống
  Thứ nhất, sự chồng chéo giữa các văn nhất về thẩm quyền xử phạt của các chức
  bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về thẩm danh trong cơ quan THADS. Luật THADS
  quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực THADS không quy định thẩm quyền xử phạt cho
  Do tầm quan trọng của thẩm quyền xử Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, trong
  phạt VPHC nên Luật XLVPHC đã khái quát khi Luật XLVPHC lại trao thẩm quyền xử
  hóa thành nguyên tắc xử phạt là “việc xử phạt phạt cho chức danh này. Vậy câu hỏi đặt ra
  VPHC được tiến hành nhanh chóng, công là sẽ áp dụng quy định nào để xác định Tổng
  khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm cục trưởng Tổng cục THADS có thẩm quyền
  công bằng, đúng quy định của pháp luật”9. xử phạt trong lĩnh vực THADS hay không?

  8 Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP.
  9 Cao Vũ Minh (2020), “Kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm
  hành chính”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 01, tr.17, 18.

  34 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 17 (417) – T9/2020

 7. BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT

  Xét về hiệu lực áp dụng, khoản 3 Điều vậy, Luật THADS và Luật XLVPHC mới
  156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp trao thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh
  luật năm 2015 (Luật BHVBQPPL) quy vực THADS cho Chấp hành viên THADS là
  định: “Trong trường hợp các VBQPPL do Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản của vụ
  cùng một cơ quan ban hành có quy định việc phá sản. Tuy nhiên, Luật Phá sản năm
  khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng 2014 đã thay thế chế định Tổ quản lý, thanh
  quy định của VBQPPL ban hành sau”. Như lý tài sản bằng một chế định Quản tài viên
  vậy, trong trường hợp này, quy định của Luật và Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
  XLVPHC được áp dụng và Tổng cục trưởng Việc quản lý, thanh lý tài sản của doanh
  Tổng cục THADS sẽ có thẩm quyền xử phạt. nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
  Tuy nhiên, ngày 25/11/2014, Quốc hội trong quá trình giải quyết phá sản sẽ do
  thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Quản tài viên và Doanh nghiệp quản lý,
  của Luật THADS; trong đó, khoản 49 Điều thanh lý tài sản thực hiện. Do chức danh Tổ
  1 sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản của vụ án
  VPHC trong lĩnh vực THADS nhưng không phá sản không còn tồn tại, nên việc bãi bỏ
  ghi nhận thẩm quyền xử phạt cho chức danh thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực
  Tổng cục trưởng Tổng cục THADS. Vận THADS của chức danh này là hợp lý. Tuy
  dụng quy định về hiệu lực áp dụng của Luật nhiên, sửa đổi này vẫn chưa dứt điểm vì Luật
  BHVBQPPL thì Luật sửa đổi, bổ sung một sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
  số điều của Luật THADS năm 2014 có giá THADS năm 2014 chỉ bãi bỏ thẩm quyền xử
  trị áp dụng nên Tổng cục trưởng Tổng cục phạt của Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài
  THADS sẽ không có thẩm quyền xử phạt. sản của vụ án phá sản trong Luật THADS
  Do đó, nếu dựa vào thời điểm ban hành để chứ không bãi bỏ quy định về thẩm quyền
  xác định hiệu lực áp dụng của VBQPPL thì xử phạt của chức danh này trong Luật
  câu chuyện mâu thuẫn, chồng chéo về thẩm XLVPHC nên vẫn tồn tại mâu thuẫn về thẩm
  quyền xử phạt trong lĩnh vực THADS giữa quyền xử phạt.
  các văn bản này sẽ không có hồi kết, từ đó Hai là, sự chồng chéo giữa Luật THADS
  tạo ra sự lúng túng khi áp dụng pháp luật. và các Nghị định của Chính phủ về thẩm
  Ngoài ra, khoản 49 Điều 1 Luật sửa đổi, quyền xử phạt trong lĩnh vực THADS.
  bổ sung một số điều của Luật THADS năm Như đã trình bày ở trên, Nghị định số
  2014 đã bãi bỏ quy định về thẩm quyền xử 110/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
  phạt VPHC của Tổ trưởng tổ quản lý, thanh định số 67/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 82
  lý tài sản của vụ án phá sản cho phù hợp với đều trao thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực
  Luật Phá sản năm 2014. Trước đây, Luật Phá THADS cho các chức danh thuộc hai nhóm
  sản năm 2004 quy định việc quản lý, thanh cơ quan là cơ quan thanh tra và cơ quan
  lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm THADS. Tuy nhiên, Luật THADS và Luật
  vào tình trạng phá sản do Tổ quản lý, thanh sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
  lý tài sản thực hiện. Tổ quản lý, thanh lý tài THADS năm 2014 chỉ quy định thẩm quyền
  sản được thành lập bởi quyết định của Thẩm xử phạt cho các chức danh thuộc cơ quan
  phán, trong đó chấp hành viên của cơ quan THADS, chứ không trao thẩm quyền xử
  thi hành án cùng cấp sẽ làm Tổ trưởng10. Do phạt cho các chức danh trong cơ quan thanh

  10 Điều 9 Luật Phá sản năm 2004.
  NGHIÊN CỨU
  Số 17 (417) – T9/2020 LẬP PHÁP 35

 8. BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT

  tra. Như vậy, trong lĩnh vực THADS, giữa trao quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực
  các VBQPPL này không có sự thống nhất về THADS cho Chủ tịch UBND các cấp có thể
  thẩm quyền xử phạt. dựa trên lý do đặc thù của từng lĩnh vực
  Để giải quyết các bất cập trên, chúng tôi QLNN. Tuy nhiên, vấn đề pháp lý phát sinh
  cho rằng cần rà soát các quy định về thẩm là trường hợp một cá nhân, tổ chức cùng lúc
  quyền xử phạt trong lĩnh vực THADS trong thực hiện nhiều VPHC thuộc các lĩnh vực
  các VBQPPL nêu trên để thống nhất thẩm khác nhau trong đó có vi phạm thuộc lĩnh
  quyền xử phạt cho các chức danh cụ thể, qua vực THADS thì chủ thể nào sẽ có thẩm
  đó loại bỏ các mâu thuẫn, chồng chéo giữa quyền xử phạt?
  các VBQPPL với nhau để bảo đảm sự thống Về vấn đề này, điểm c khoản 4 Điều 52
  nhất trong hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp Luật XLVPHC quy định “nếu hành vi thuộc
  lý cho việc thực hiện xử lý đối với các thẩm quyền xử phạt VPHC của nhiều người
  VPHC trong lĩnh vực THADS nhằm duy trì thuộc các ngành khác nhau, thì thẩm quyền
  và bảo đảm trật tự QLNN. xử phạt thuộc Chủ tịch UBND cấp có thẩm
  Thứ hai, việc không trao thẩm quyền xử quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm”. Chúng
  phạt VPHC trong lĩnh vực THADS cho Chủ tôi cho rằng, quy định này rất hợp lý. Bởi lẽ,
  tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp sẽ trong một vụ vi phạm với nhiều hành vi
  làm phát sinh một số bất cập khi xác định thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau thì
  không thể giao về cho bất cứ một cơ quan
  thẩm quyền xử phạt trong thực tế.
  chuyên môn nào, cũng không thể xé nhỏ vụ
  Xét ở góc độ lý luận, UBND là cơ quan
  này ra và đưa về cho từng cơ quan chuyên
  hành chính nhà nước có thẩm quyền ngành xử phạt13. Tuy nhiên, như đã trình bày
  chung11 – quản lý mọi ngành, mọi lĩnh vực ở trên, trong lĩnh vực THADS do Chủ tịch
  trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền UBND các cấp không có thẩm quyền xử
  được phân cấp. Từ đó, Luật XLVPHC đã phạt nên đương nhiên thẩm quyền xử phạt
  trao cho người đứng đầu UBND các cấp là trong trường hợp có nhiều vi phạm thuộc các
  Chủ tịch UBND thẩm quyền xử phạt VPHC lĩnh vực khác nhau cũng sẽ không thuộc về
  trong các lĩnh vực QLNN ở địa phương12. Chủ tịch UBND các cấp. Điều này gây khó
  Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số khăn cho công tác xử phạt trên thực tế, bởi
  82, trong lĩnh vực THADS, Chủ tịch nếu chuyển cho Chủ tịch UBND xử phạt thì
  UBND các cấp không có thẩm quyền xử trái pháp luật mà “xé lẻ” ra từng vụ việc cho
  phạt VPHC. các chủ thể có thẩm quyền xử phạt thì cũng
  Có thể thấy rằng, Luật XLVPHC là luật không đúng pháp luật14.
  khung quy định các vấn đề chung liên quan Để khắc phục bất cập nêu trên, chúng tôi
  đến xử phạt VPHC, trong đó có thẩm quyền cho rằng, cần sửa đổi Nghị định số 82 theo
  xử phạt, thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh hướng trao cho Chủ tịch UBND các cấp
  vực QLNN cụ thể sẽ do Chính phủ quyết thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực
  định. Do vậy, việc Nghị định số 82 không THADS n

  11 Nguyễn Cửu Việt (2013), Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, tr.186.
  12 Khoản 3 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
  13 Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên), Bình luận khoa học Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nxb. Hồng
  Đức, năm 2017, tr.373.
  14 Cao Vũ Minh (2020), “Kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm
  hành chính”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 01, tr.24.

  36 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 17 (417) – T9/2020

Download tài liệu Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự File Docx, PDF về máy